Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

4286. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara), stran 13501.

Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07), tretje alineje 17. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08) in točkama 3.2. ter 5.3.1. Statuta Trgovinske zbornice Slovenije z dne 17. 11. 2006 je Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije na seji dne 14. 10. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti trgovine na debelo in trgovine na drobno.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za vse tiste pravne in fizične osebe, ki opravljajo trgovinsko dejavnost na pridobiten način in so registrirane za to dejavnost po naslednjih šifrah standardne klasifikacije dejavnosti:
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
45.110   Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
45.190   Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200   Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.310   Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za
      motorna vozila
45.320   Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za
      motorna vozila
45.400   Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
      koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi
vozili
46.110   Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
      živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.120   Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
      tehničnih kemikalij
46.130   Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
      materiala
46.140   Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
      opreme, ladij, letal
46.150   Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov
      in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.160   Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
      krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170   Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
      izdelkov
46.180   Specializirano posredništvo pri prodaji drugih
      določenih izdelkov
46.190   Nespecializirano posredništvo pri prodaji
      raznovrstnih izdelkov
46.210   Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni
      in krmo
46.220   Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
46.230   Trgovina na debelo z živimi živalmi
46.240   Trgovina na debelo s kožami, usnjem
46.310   Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
46.320   Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
46.330   Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
      jajci, jedilnimi olji in maščobami
46.340   Trgovina na debelo s pijačami
46.350   Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
46.360   Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
      sladkornimi izdelki
46.370   Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
      začimbami
46.380   Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi
      z ribami, raki, mehkužci
46.390   Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
      pijačami, tobačnimi izdelki
46.410   Trgovina na debelo s tekstilom
46.420   Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
46.430   Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi
      napravami
46.440   Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
      čistili
46.450   Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
46.460   Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki
      ter medicinskimi potrebščinami in materiali
46.470   Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami
      in svetili
46.480   Trgovina na debelo z urami in nakitom
46.490   Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
      porabe
46.510   Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.520   Trgovina na debelo z elektronskimi in
      telekomunikacijskimi napravami in deli
46.610   Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
      priključki, opremo
46.620   Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
46.630   Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi
      stroji
46.640   Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
      industrijo
46.650   Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
46.660   Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
      opremo
46.690   Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.710   Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
      plinastimi gorivi
46.720   Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.730   Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom
      in sanitarno opremo
46.740   Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
      inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.750   Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
46.760   Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770   Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900   Nespecializirana trgovina na debelo
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
47.110   Trgovina na drobno v nespecializiranih
      prodajalnah, pretežno z živili
47.190   Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
      prodajalnah
47.210   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s sadjem in zelenjavo
47.220   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z mesom in mesnimi izdelki
47.230   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z ribami, raki, mehkužci
47.240   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
      izdelki
47.250   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s pijačami
47.260   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s tobačnimi izdelki
47.290   Druga trgovina na drobno v specializiranih
      prodajalnah z živili
47.301   Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
47.302   Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
47.410   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z računalniškimi napravami in programi
47.420   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s telekomunikacijskimi napravami
47.430   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z avdio in video napravami
47.510   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s tekstilom
47.520   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki,
      barvami in steklom
47.530   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
47.540   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z električnimi gospodinjskimi napravami
47.590   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi
      predmeti za gospodinjstvo
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
47.621   Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622   Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
      potrebščinami
47.630   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z glasbenimi in video zapisi
47.640   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s športno opremo
47.650   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.710   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z oblačili
47.720   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.730   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s farmacevtskimi izdelki
47.740   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.761   Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.770   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z urami in nakitom
47.781   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z očali
47.782   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z umetniškimi izdelki
47.789   Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
      prodajalnah
47.790   Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
      blagom
47.810   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
      z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
      s tekstilijami in obutvijo
47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
      z drugim blagom
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic.
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem stanju (olje, kis, pijače ipd.) ali v sipkem stanju (moka, sladkor, sol, cement, semena ipd.).
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (pohištvo, steklo, porcelan, keramika ipd.).
Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga,
– pri/z izrednim popisom blaga v prodajalni oziroma v skladišču,
– pri/z rednim letnim popisom blaga v prodajalni oziroma v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Trgovci evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se v trgovini na debelo in v trgovini na drobno šteje kot običajen odpis blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po maksimalnih stopnjah, ki sledijo v nadaljevanju. Če v določenem obračunskem obdobju iz tega člena ni bilo nabave, se za izračun upošteva začetno stanje.
+--------+-----------------------------------------------------+
|    |                  Maksimalna stopnja|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |TRGOVINA NA DEBELO             |   v %|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|A)   |Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo: |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|1.   |obstojne vrste sadja in zelenjave: jabolka,|   5,00|
|    |krompir, nedozorele zimske hruške, kutina, |     |
|    |pesa, korenje, zelena, koleraba, čebula,  |     |
|    |pomaranče, limone, grenivke ipd.      |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|2.   |občutljive in pokvarljive vrste sadja in  |   7,00|
|    |zelenjave: marelice, breskve, kaki, slive, |     |
|    |letne in jesenske hruške, grozdje,     |     |
|    |lubenice, melone, vse vrste zelenjave   |     |
|    |(razen korenovk in gomoljčnic) ipd.    |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|3.   |hitro pokvarljive vrste: vse vrste     |   8,00|
|    |jagodičevja, smokve, češnje, sveže gozdne |     |
|    |gobe ipd.                 |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|B)   |Trgovina na debelo z živili:        |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|1.   |mesni in mlečni izdelki, mleko, jajca ter |   2,50|
|    |izdelki rastlinskega izvora (sojin sir,  |     |
|    |sojini namazi ...), ki imajo podobne    |     |
|    |lastnosti kot mesni in mlečni izdelki   |     |
|    |(razen konzerviranih izdelkov)       |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|2.   |žitarice (pšenica, ječmen, koruza ...) in |   1,00|
|    |izdelki iz žitaric             |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|3.   |ribe, lignji, sipe, morski sadeži (sveži in|   5,00|
|    |zmrznjeni)                 |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|4.   |živilski izdelki v stekleni embalaži    |   0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|5.   |ostali živilski izdelki (tudi v konzervah) |   0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|C)   |Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke|     |
|    |porabe                   |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– bela tehnika, akustika,mali gospodinjski |   0,50|
|    |aparati, mobilna telefonija,        |     |
|    |telekomunikacije              |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– sezonsko blago široke porabe (poletni  |   5,00|
|    |program, praznični program)        |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– svetila, žarnice             |   5,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– igrače                  |   0,80|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– zdravila, medicinski in laboratorijski  |   2,00|
|    |pripomočki in oprema            |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– drugi izdelki široke porabe       |   0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|D)   |Embalaža                  |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– steklena                 |   2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– ostala                  |   0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|E)   |Trgovina na debelo z gradbenimi,      |     |
|    |metalurškimi, tehničnimi, kemičnimi,    |     |
|    |keramičnimi izdelki, kurivom, pohištvom,  |     |
|    |nafto in plinom:              |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|1.   |gradbeni, sanitarni, instalacijski     |     |
|    |material:                 |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– lomljivi izdelki (opeka, strešniki,   |   2,50|
|    |keramični, gradbeni material, ploščice in |     |
|    |druga gradbena sanitarna keramika, betonski|     |
|    |izdelki, steklo, siporex)         |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– pohištvo                 |   2,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– proizvodi v prahu (cement, mavec, apno, |   1,00|
|    |lepila, malta, perlit)           |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– ostali gradbeni izdelki (železo,     |   1,00|
|    |armaturne mreže, izolacijski material za  |     |
|    |hidro-termo in zvočno izolacijo,      |     |
|    |elektroinštalacije, les …)         |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|2.   |metalurški izdelki (pločevina, nerjavni  |   1,00|
|    |program, barvna, palična, orodna, betonska |     |
|    |jekla, mreže, cevi in nosilci, varilni   |     |
|    |material)                 |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|3.   |barve, laki, lepila, kemični izdelki,   |   1,00|
|    |plastika in plastični izdelki, keramični, |     |
|    |stekleni in porcelanasti izdelki za    |     |
|    |gospodinjstvo               |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|4.   |steklo, porcelan, keramika in izdelki iz  |   4,00|
|    |teh materialov ipd.            |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|5.   |ostali tehnični izdelki (guma …)      |   1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|6.   |orodje strojno, vpenjalno, merilno,    |   1,00|
|    |namensko, nenamensko, brusni material,   |     |
|    |logistična oprema, tehnični pribor,    |     |
|    |okovje,vijaki, zaščita, ležaji, vrtno   |     |
|    |orodje, stroji – kosilnice, zalivalni   |     |
|    |sistemi, ogrevalne in hladilne naprave   |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|7.   |kurivo:                  |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– rjavi premog in briketi         |   3,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– lignit                  |   4,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– drva                   |   0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|8.   |nafta in naftni derivati          |   1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|9.   |utekočinjen naftni plin          |   4,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|10.   |naravni (zemeljski) plin          |   1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|11.   |tehnični plini               |   6,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|F)   |Trgovina na debelo s cvetjem in semeni:  |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– rezano cvetje, zelenje          |  15,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– lončnice, sadike ipd.          |  10,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– suho cvetje               |   3,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– semena, krmila, žita           |   1,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– semenski krompir, čebulček, česen,    |   5,00|
|    |okrasne čebulice in gomolji        |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|G)   |Trgovina na debelo z ekološkimi pridelki  |  10,00|
|    |(vključno dišavnice v lončkih), eksotično |     |
|    |sadje in zelenjava             |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|H)   |Trgovina na debelo s tekstilom       |   1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– TRGOVINA NA DROBNO            |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|A)   |Trgovina na drobno z živilskimi izdelki:  |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|1.   |sadje in zelenjava             |   6,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|2.   |žitarice (pšenica, ječmen, koruza ...)   |   0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– moka                   |   1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– pekovski izdelki             |   5,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– slaščičarski izdelki           |   8,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– konditorski izdelki           |   3,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|3.   |meso, mesni in mlečni izdelki, mleko, jajca|   5,00|
|    |ter izdelki rastlinskega izvora (sojin sir,|     |
|    |sojini namazi ...), ki imajo podobne    |     |
|    |lastnosti kot mesni in mlečni izdelki   |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|4.   |ribe, lignji, sipe, morski sadeži (sveži in|   5,00|
|    |zmrznjeni) razen embaliranih        |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|5.   |ostali živilski izdelki          |   2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|B)   |Trgovina na drobno z drugimi izdelki široke|     |
|    |porabe – neživila             |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– drugi izdelki široke porabe       |   1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– bela tehnika, akustika, mali gospodinjski|   1,00|
|    |aparati, mobilna telefonija        |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– zdravila, medicinski ter laboratorijski |   2,00|
|    |pripomočki in oprema            |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– svetila, žarnice, posode, kuhinjska   |   5,00|
|    |pomagala, slike, lesni izdelki za     |     |
|    |gospodinjstvo               |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– praznični artikli (novoletni program in |   5,00|
|    |dekorativa, okraski, pustni – pustne maske)|     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– kozmetični izdelki (krema, mila …)    |   2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– steklo, porcelan, keramika, sveče    |   4,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– izdelki iz ratana in plastike (poletni  |   5,00|
|    |program)                  |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|C)   |Trgovina na drobno z gradbenimi,      |     |
|    |metalurškimi, tehničnimi, kemičnimi,    |     |
|    |keramičnimi izdelki, kurivom, pohištvom,  |     |
|    |nafto in plinom:              |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|1.   |gradbeni, sanitarni, instalacijski material|     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– pohištvo                 |   2,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– lomljivi izdelki (opeka, strešniki,   |   2,50|
|    |keramični, gradbeni material, ploščice in |     |
|    |druga gradbena sanitarna keramika, betonski|     |
|    |izdelki, steklo, siporex ipd.)       |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– parket, laminati, PVC, itison, zaključne |   2,00|
|    |letve                   |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– proizvodi v prahu (cement, mavec, apno, |   1,00|
|    |lepila, malta, perlit ipd.)        |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– ostali gradbeni izdelki (železo,     |   1,00|
|    |armaturne mreže, izolacijski material za  |     |
|    |hidro-termo in zvočno izolacijo,      |     |
|    |elektroinštalacije, les ipd.)       |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|2.   |barve, laki, lepila, kemični izdelki,   |   2,00|
|    |plastika in plastični izdelki       |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|3.   |metalurški, keramični, stekleni,      |   1,00|
|    |porcelanasti in tehnični izdelki za dom in |     |
|    |gospodinjstvo (orodje in stroji vseh vrst, |     |
|    |ogrevalne in hladilne naprave, zalivalni  |     |
|    |sistemi …)                 |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|4.   |ostali tehnični izdelki          |   1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|5.   |kurivo                   |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– rjavi premog in briketi         |   3,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– lignit                  |   4,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– drva                   |   0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|6.   |nafta in naftni derivati          |   2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|7.   |utekočinjen naftni plin          |   6,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|8.   |naravni (zemeljski) plin          |   2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|9.   |tehnični plin               |   2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|D)   |Embalaža                  |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– steklena                 |   2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– ostala                  |   0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|E)   |Trgovina na drobno s cvetjem in semeni   |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– rezano cvetje, zelenje          |  15,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– lončnice, sadike             |  10,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– suho cvetje               |   3,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– semena, krmila, žita           |   2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– semenski krompir, čebulček, česen,    |   6,00|
|    |okrasne čebulice in gomolji        |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|F)   |Trgovina na drobno z ekološkimi pridelki  |  10,00|
|    |(vključno dišavnice v lončkih), eksotično |     |
|    |sadje in zelenjava             |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|G)   |Trgovina na drobno z živimi živalmi:    |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– hišne živali (ptice, morski prašički,  |  10,00|
|    |Hrčki ...)                 |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– akvarijske ribe             |  25,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|    |– akvarijske in ribniške rastline     |  10,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|H)   |Trgovina na drobno s tekstilom, vključno  |   2,00|
|    |s hišnim tekstilom in preprogami      |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|I)   |Diskontne in cash & carry prodajalne    |     |
|    |(v diskontnih in cash & carry prodajalnah |     |
|    |se uporabljajo stopnje, ki so določene   |     |
|    |za prodajo v trgovini ne debelo)      |     |
+--------+-------------------------------------------+---------+
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2008 dalje.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/07.
Bojan Papič, univ. dipl. ekon., l.r.
Predsednik
Trgovinske zbornice Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti