Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

4280. Navodilo družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov, stran 13474.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 7. člena Sklepa o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/08 in 97/08) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov
SKUPNE DOLOČBE
1. To navodilo določa podrobnejšo vsebino, metodologijo, roke in način poročanja podatkov o poslovanju investicijskih skladov.
2. Družba za upravljanje mora zagotavljati podatke iz 6. člena Uredbe Evropske centralne banke (ES) št. 958/2007 z dne 27. julija 2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2007/8) (UL L, št. 211 z dne 11. avgusta 2007, str. 8) v skladu z združenim pristopom določenim v 2.a odstavku 1. dela Priloge I Uredbe 958/2007.
3. Družba za upravljanje je dolžna Banki Slovenije redno mesečno poročati podatke iz bilance stanja (matrika ISBS) po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu in podatke o transakcijah (matrika ISTR) najkasneje do osmega dne v mesecu za pretekli mesec.
Družbe za upravljanje dolžnost poročanja po Sklepu o poročanju investicijskih skladov izpolnijo tako, da posredujejo poročila Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija).
4. Opredelitve pojmov v MATRIKI/ISBS in MATRIKI/ISTR so prilagojene potrebam poročanja podatkov o poslovanju investicijskih skladov in izhajajo iz Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (ESA 95) (UL L, št. 310 z dne 30. novembra 1996, str. 1, z vsemi spremembami), Uredbe Evropske centralne banke o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov, Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje – 1 in Sklepa o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 80/03, 87/05 in 31/08). Vsebinske opredelitve dovoljenih oziroma nedovoljenih naložb investicijskih skladov pa urejata izključno Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje -1 (v nadaljevanju: ZISDU-1) in Sklep o naložbah investicijskega sklada.
5. Družba za upravljanje je dolžna poročati podatke o investicijskih skladih, ki so formalno, računsko ter vsebinsko pravilni.
6. Družba za upravljanje je dolžna poslati tudi morebitne popravke že poslanih podatkov/poročil.
I. SPLOŠNA PRAVILA
1. Družba za upravljanje izpolni samo tista polja MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR, ki so označena s kljukico, druga polja ostanejo prazna.
2. Družba za upravljanje z aktivnimi in pasivnimi postavkami v MATRIKI/ISBS tvori bilanco stanja, ki mora biti izravnana.
3. Družba za upravljanje poroča cene finančnih instrumentov in vse druge zneske v eurih na dve decimalni mesti natančno in podatke o količinah na dve decimalni mesti natančno.
4. Družba za upravljanje pri izpolnjevanju MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR uporablja šifrante, določene v tem navodilu.
5. Družba za upravljanje poroča Agenciji v elektronski obliki v skladu s tehničnimi navodili, ki jih objavi Agencija.
II. OPREDELITEV POSTAVK MATRIKE/ISBS IN MATRIKE/ISTR
1. Posamezne postavke sredstev iz MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR pomenijo naslednje:
 
F0100 Prenosljive vloge
Prenosljive vloge so vloge na vpogled v domači ali tuji valuti.
 
F0200 Druge vloge
Druge vloge so vloge, ki jih ni možno uporabljati za plačevanje in jih ni možno zamenjati v prenosljive vloge brez pomembnejših omejitev ali dodatnih stroškov.
Druge vloge obsegajo:
– vezane vloge (vključno z vezanimi vlogami na odpoklic);
– potrdila o vlogah (CD – »certificates of deposit«), ki niso iztržljiva oziroma katerih iztržljivost je, čeprav teoretično možna, zelo omejena;
– druge vloge, ki niso vključene v postavko prenosljive vloge.
 
F0300 Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji
Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji so vrednostni papirji z originalno zapadlostjo enega leta ali manj in obsegajo:
– zakladne menice in druge kratkoročne vrednostne papirje države;
– menice, ki jih izdajajo lokalne oblasti;
– blagajniške zapise;
– komercialne zapise;
– potrdila o vlogah, ki so iztržljiva (ang. negotiable);
– bančne menične akcepte.
Postavka kratkoročni dolžniški vrednostni papirji vključuje vse instrumente denarnega trga, razen tistih z originalno zapadlostjo od enega leta do 397 dni; slednji se navedejo v okviru postavke dolgoročni dolžniški vrednostni papirji.
(Opomba: Skladi denarnega trga pod to postavko izpolnjujejo tudi šifrant Preostala zapadlost.)
 
F0400 Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji
Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji so vrednostni papirji z originalno zapadlostjo, daljšo od enega leta, in obsegajo obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje z originalno zapadlostjo, daljšo od enega leta.
Obrestovani dolžniški vrednostni papirji se izkazujejo skupaj z obrestmi. V primeru, da obresti ni možno izkazovati skupaj z dolžniškimi vrednostnimi papirji, se izkazujejo ločeno v postavki druge terjatve.
Pod to postavko družba za upravljanje navede tudi instrumente denarnega trga (zakladne menice in druge kratkoročne vrednostne papirje države, menice, ki jih izdajajo lokalne oblasti, blagajniške zapise, komercialne zapise, iztržljiva potrdila o vlogah in bančne akcepte) z originalno zapadlostjo, daljšo od enega leta.
(Opomba: Za instrumente denarnega trga, ki se navajajo pod to postavko, se pri vseh vrstah investicijskih skladov poleg šifranta Originalne zapadlosti izpolnjuje tudi šifrant Preostala zapadlost. Skladi denarnega trga izpolnjujejo šifrant Preostala zapadlost tudi za vse druge dolgoročne dolžniške vrednostne papirje.)
 
Izvedeni finančni instrumenti
Pod to postavko se poročajo podatki o izvedenih finančnih instrumentih.
Izvedeni finančni instrumenti so bodisi finančna sredstva bodisi finančne obveznosti, v bilanci stanja pa se evidentirajo nepobotani.
 
F0500 Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje
Postavka izvedeni finančni instrumenti za trgovanje predstavlja tiste izvedene finančne instrumente (sredstva), ki se merijo po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida.
 
F0600 Izvedeni finančni instrumenti za varovanje
Postavka izvedeni finančni instrumenti za varovanje predstavlja tiste izvedene finančne instrumente (sredstva), ki so namenjeni za varovanje pred različnimi tveganji in se evidentirajo skladno s Slovenskim računovodskim standardom 3.29 in Mednarodnimi računovodskimi standardi od 39.89 do 39.102.
 
F0700 Delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjemov
Postavka delnice, razen enot premoženja oziroma delnic kolektivnih naložbenih podjemov, so finančna sredstva, ki predstavljajo lastninske pravice do delniških družb. Ta finančna sredstva navadno dajejo imetnikom pravico do deleža v dobičku delniških družb in do deleža v njihovih neto sredstvih ob likvidaciji.
 
F0800 Drugi lastniški kapital
Postavka se ne poroča.
 
F0900 Enote premoženja oziroma delnice kolektivnih naložbenih podjemov
Postavka enote premoženja oziroma delnice kolektivnih naložbenih podjemov obsega enote premoženja oziroma delnice odprtih in zaprtih kolektivnih naložbenih podjemov.
 
F1000 Druge terjatve
Postavka druge terjatve obsega terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe, terjatve do družbe za upravljanje in do skrbnika, terjatve za obresti in dividende, terjatve iz naslova posojanja vrednostnih papirjev in druge terjatve iz poslovanja (npr. kritja za naložbe v izvedene finančne instrumente).
 
F1100 Nefinančna sredstva
Postavka se ne poroča.
 
F1200 Aktivne časovne razmejitve (AČR)
Aktivne časovne razmejitve zajemajo odložene stroške oziroma odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke. Pod to postavko se prištevajo tudi razmejene obresti.
 
F1300 Zunajbilančna sredstva
Družba za upravljanje poroča o skupni vrednosti zunajbilančnih terjatev iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, ki zajema vsoto glavnic (notional amount) oziroma drugih primerljivih zneskov, na katere se glasijo pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.
 
2. Posamezne postavke obveznosti iz MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR pomenijo naslednje:
 
F5100 Najeta posojila
Postavka vsebuje najeta posojila iz petega odstavka 78. člena ZISDU-1, kritna posojila, repo posle in druge oblike posojil kot tehnik in orodij upravljanja naložb investicijskega sklada.
 
F5200 Izdane enote premoženja oziroma delnice kolektivnih naložbenih podjemov
Postavka izdane enote premoženja oziroma delnice kolektivnih naložbenih podjemov predstavlja celotno obveznost do delničarjev oziroma vlagateljev investicijskega sklada.
(Opomba: Družbe za upravljanje v MATRIKI/ISBS za investicijske družbe v okviru postavke Izdane enote premoženja oziroma delnice kolektivnih naložbenih podjemov BS, ne poročajo po šifrantih Sektor, Država in Mednarodna institucija, poročajo pa število izdanih delnic investicijske družbe (Količina), tržno ceno delnice na datum poročanja (Cena) in njun zmnožek (Znesek) ter knjigovodsko vrednost delnice investicijske družbe (Knjigovodska vrednost)).
(Opomba: Družbe za upravljanje v MATRIKI/ISTR za investicijske družbe v okviru postavke Izdane enote premoženja oziroma delnice kolektivnih naložbenih podjemov BS, ne poročajo po šifrantih Sektor, Država in Mednarodna institucija, poročajo pa znesek odkupljenih lastnih delnic (znesek nakupa) in znesek novo izdanih delnic (znesek prodaje) pa tudi zapadle zneske, vendar te le investicijski skladi, oblikovani za določen čas.)
 
F5400 Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje
Postavka izvedeni finančni instrumenti za trgovanje predstavlja tiste izvedene finančne instrumente (obveznosti), ki se merijo po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida.
 
F5500 Izvedeni finančni instrumenti za varovanje
Postavka izvedeni finančni instrumenti za varovanje predstavlja tiste izvedene finančne instrumente (obveznosti), ki so namenjeni za varovanje pred različnimi tveganji in se evidentirajo skladno s Slovenskim računovodskim standardom 3.29 in Mednarodnimi računovodskimi standardi od 39.89 do 39.102.
 
F5600 Druge obveznosti
Postavka druge obveznosti obsega poslovne obveznosti investicijskega sklada, in sicer obveznosti iz nakupa finančnih instrumentov, obveznosti iz upravljanja, obveznosti za plačila davkov, obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja oziroma delničarjem ter druge poslovne obveznosti.
(Opomba: Vzajemni skladi v okviru šifranta Vrsta drugih terjatev/obveznosti pod to postavko izpolnjujejo tudi podatek o obveznostih iz naslova vplačil in izplačil investicijskih kuponov.)
 
F5700 Pasivne časovne razmejitve (PČR)
Pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma vnaprej vračunane odhodke in odložene prihodke. Pod to postavko se vštevajo tudi razmejene obresti.
 
F5800 Zunajbilančne obveznosti
Družba za upravljanje poroča o skupni vrednosti zunajbilančnih obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, ki zajema vsoto glavnic (notional amount) oziroma drugih primerljivih zneskov, na katere se glasijo pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.
III. ŠIFRANTI, VSEBINA IN FORMATI ZAPISA
1. Družba za upravljanje pri izpolnjevanju MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR upošteva v nadaljevanju opredeljena navodila glede šifrantov, potrebnih vsebin in formatov zapisa:
 
1. Šifra poročila
Vpiše se štirimestna šifra, in sicer:
ISBS    pri poročilih s podatki o bilanci stanja
ISTR    pri poročilih s podatki o transakcijah
2. Datum poročila
Vpiše se obračunski dan, na katerega se nanašajo podatki v matriki poročanja, in sicer v obliki llll-mm-dd (standard ISO 8601).
V MATRIKI/ISTR se kot datum poročila navede končni datum obdobja, za katerega se poroča.
 
3. Vrsta zapisa
Vpiše se dvomestna šifra vrste zapisa:
11     redno mesečno poročilo
91     poročilo na zahtevo
4. Obveznik poročanja
Vpiše se desetmestna matična številka družbe za upravljanje iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES).
 
101. Oznaka investicijskega sklada
Vpiše se desetmestna matična številka investicijskega sklada, na katerega se poročilo nanaša, iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES).
 
102. Vrsta sklada
Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
11     Delniški sklad – Odprti
12     Delniški sklad – Zaprti
21     Obvezniški sklad – Odprti
22     Obvezniški sklad – Zaprti
31     Mešani sklad – Odprti
32     Mešani sklad – Zaprti
41     Nepremičninski sklad – Odprti
42     Nepremičninski sklad – Zaprti
51     Hedge sklad – Odprti
52     Hedge sklad – Zaprti
61     Denarni sklad – Odprti
62     Denarni sklad – Zaprti
71     Ostali sklad – Odprti
72     Ostali sklad – Zaprti
120. Indeksni sklad
1    DA
2    NE
5. Zaporedna številka zapisa
Vpiše se zaporedna številka zapisa v poročilu.
 
6. Postavke poročila
V poročilih se v rubriko postavke poročila vpiše šifra odgovarjajoče postavke, in sicer:
Šifra postavke POSTAVKA POROČILA
        Sredstva
F0100      Prenosljive vloge
F0200      Druge vloge
F0300      Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji
F0400      Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji
F0500      Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje
F0600      Izvedeni finančni instrumenti za varovanje
F0700      Delnice, razen delnice kolektivnih naložbenih
        podjemov
F0800      Drugi lastniški kapital
F0900      Enote premoženja/delnice kolektivnih
        naložbenih podjemov
F1000      Druge terjatve
F1100      Nefinančna sredstva
F1200      AČR
F1300      Zunajbilančna sredstva
        Obveznosti
F5100      Najeta posojila
F5200      Izdane enote premoženja/delnice kolektivnih
        naložbenih podjemov BS
F5300      Izdane enote premoženja/delnice kolektivnih
        naložbenih podjemov ATVP
F5400      Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje
F5500      Izvedeni finančni instrumenti za varovanje
F5600      Druge obveznosti
F5700      PČR
F5800      Zunajbilančne obveznosti
9. Sektor
Vpiše se šifra sektorja nasprotne stranke, in sicer:
S.11    Nefinančne družbe
S.121    Centralna banka
S.122    Druge denarne finančne ustanove
S.123    Drugi finančni posredniki, razen zavarovalnic in pokojninskih skladov
S.124    Enote, ki opravljajo pomožne finančne dejavnosti
S.125    Zavarovalnice in pokojninski skladi
S.1311   Enote centralne države
S.1312   Enote republiške države
S.1313   Državne enote lokalne ravni
S.1314   Skladi socialnega zavarovanja
S.14    Gospodinjstva
S.15    Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom
11. Država
Vpiše se dvomestna (alfa) šifra države izdajatelja finančnega instrumenta oziroma sedeža kreditne institucije oziroma druge osebe, do katerih ima investicijski sklad terjatve/obveznosti, iz uradnega šifranta držav (standard ISO 3166). Če je nasprotna stran mednarodna institucija, se polje 'Država' izpolni z XX.
 
12. Mednarodne institucije
Vpiše se šifra mednarodne institucije iz uradnega šifranta mednarodnih institucij (Eurostat).
Seznam mednarodnih institucij je objavljen na spletni strani Banke Slovenije.
 
13. Valuta
Vpiše se trimestna (alfa) šifra originalne valute postavke iz uradnega šifranta valut (standard ISO 4217).
 
107. Vrsta naložbe
Vpiše se dvomestna šifra, pri čemer so šifre od 01 do 06 namenjene za izpolnjevanje pri postavkah kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (instrumenti denarnega trga) in dolgoročni dolžniški vrednostni papirji ter delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjemov, šifre od 11 do 13 pa za izpolnjevanje pri postavki enote premoženja oziroma delnice kolektivnih naložbenih podjemov.
01    Vrednostni papirji iz 1. do 4. točke prvega odstavka
     64. člena ZISDU-1
02    Instrumenti denarnega trga iz 1. do 3. točke prvega
     odstavka 64. člena ZISDU-1
03    Instrumenti denarnega trga iz 8. c, 8.d in 8.e točke
     prvega odstavka 64. člena ZISDU-1
04    Instrumenti denarnega trga iz 8. č, 8.f, 8.g,8.h, in
     8.i točke prvega odstavka 64. člena ZISDU-1
05    Drugi prenosljivi vrednostni papirji iz tretjega
     odstavka 64. člena ZISDU-1
06    Drugi instrumenti denarnega trga iz tretjega odstavka
     64. člena ZISDU-1
11    Odprti kolektivni naložbeni podjemi – usklajeni z
     direktivo UCITS
12    Odprti kolektivni naložbeni podjemi – neusklajeni z
     direktivo UCITS
13    Zaprti kolektivni naložbeni podjemi
108. Namembnost vloge / najetega posojila
Vpiše se dvomestna šifra, pri čemer so šifre od 01 do 05 namenjene za izpolnjevanje pri postavki prenosljive vloge in druge vloge, šifre od 11 do 14 pa za izpolnjevanje pri postavki najeta posojila:
01    Denarna sredstva na posebnem računu
     investicijskega sklada – samo za vloge
02    Druga dodatna likvidna sredstva
03    Sredstva za namene doseganja naložbenih ciljev
04    Sredstva za zavarovanje pred tveganji
05    Drugo
11    Najeta posojila iz petega odstavka 78. člena ZISDU-1
12    Kritna posojila
13    REPO posli
14    Drugo
14. in 15. Originalna zapadlost / Preostala zapadlost
Vpiše se dvomestna šifra razreda originalne zapadlosti, in sicer:
01    Na vpogled/prenosljiva vloga
02    Čez noč (ni prenosljiva za namen SFR)
13    Do 7 dni
23    Nad 7 dni do 1 meseca
04    Nad 1 do 3 mesecev
05    Nad 3 do 6 mesecev
06    Nad 6 mesecev do 1 leta
07    Nad 1 letom do 2 let (samo za banke)
17    Nad 1 letom do 397 dni
27    Nad 397 dni do 2 let
18    Nad 2 leti do 3 let
28    Nad 3 leta do 4 let
38    Nad 4 leti do 5 let
19    Nad 5 let do 7 let
29    Nad 7 let do 10 let
39    Nad 10 let do 15 let
49    Nad 15 let do 20 let
59    Nad 20 let
99    Brez zapadlosti (lastniški vrednostni papirji
     – samo za banke)
(Opomba: Šifrant »Preostala zapadlost« izpolnjujejo samo skladi denarnega trga, razen pri instrumentih denarnega trga, ki se navajajo v okviru postavke dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, pri katerem družbe za upravljanje za vse vrste skladov izpolnjujejo tudi šifrant Preostala zapadlost. Družbe za upravljanje ne uporabljajo šifre 07 in 99.)
 
103. Količina
Vpiše se število enot finančnega instrumenta ali v primeru, da se s finančnim instrumentom trguje v zneskih in ne v enotah, skupni nominalni znesek po stanju na obračunski dan.
 
104. Cena
Vpiše se cena enote finančnega instrumenta ali v primeru, da se s finančnim instrumentom trguje v zneskih in ne v enotah, odstotek skupnega nominalnega zneska.
 
117. Knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe
Vpiše se knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe na zadnji obračunski dan v mesecu.
 
28. Znesek
Vpiše se znesek najnižje razčlenitve posamezne postavke sredstev oziroma obveznosti v domači valuti na dve decimalni mesti natančno po stanju iz bilance stanja investicijskega sklada na zadnji obračunski dan v mesecu ali na drugi obračunski dan, po stanju na katerega se zahteva poročilo.
Za izdane enote vzajemnih skladov (postavka izdane enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov) to pomeni vrednost po konverziji obveznosti iz naslova odkupa investicijskih kuponov in iz naslova vplačanih sredstev vlagateljev v enote premoženja vzajemnega sklada po vrednosti enote premoženja po stanju na zadnji obračunski dan ali po vrednosti na drugi obračunski dan, po stanju na katerega se zahteva poročilo.
 
41. Znesek po nominalni vrednosti
Vpiše se znesek stanja po nominalni vrednosti najnižje razčlenitve posamezne postavke na dan na katerega se poročilo nanaša.
Nominalna vrednost pri posameznih instrumentih pomeni znesek glavnice, ki jo dolžnik po pogodbi dolguje upniku:
– posojila: neodplačana glavnica; obračunane obresti, provizije in drugi stroški se ne vštevajo,
– dolžniški vrednostni papirji: nominalna vrednost.
Obresti, ki se pripisujejo glavnici in jo s tem povečujejo, so sestavni del nominalne vrednosti.
(Opomba: Postavko izpolnjujejo samo skladi denarnega trga.)
 
105. Znesek nakupa
V okviru postavk F0300, F0400, F0700 in F0900 MATRIKE/ISTR se vnese znesek nakupa, ki obsega vsoto vrednosti vseh nakupov posameznega finančnega instrumenta.
V okviru postavke F5200 MATRIKE/ISTR se vnese vsoto vrednosti izdaje enot premoženja / delnic investicijskega sklada v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju.
 
106. Znesek prodaje
V okviru postavk F0300, F0400, F0700 in F0900 MATRIKE/ISTR se vnese znesek prodaje, ki obsega vsoto vrednosti vseh prodaj posameznega finančnega instrumenta.
V okviru postavke F5200 MATRIKE/ISTR se vnese vsoto vrednosti odkupov izdanih enot premoženja / delnic investicijskega sklada v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju, skupaj z izstopnimi stroški.
 
118. Zapadli zneski
Vnese se vsoto vrednosti zapadlih finančnih instrumentov.
 
119. Znesek transakcij
Družba za upravljanje poroča vrednost finančnih transakcij s finančnim instrumentom v obdobju, za katerega se poroča. V primeru negativnih transakcij (neto prodaja) se pred vrednost obvezno vpiše negativni predznak. V primeru, da v obdobju, za katerega se poroča, ni bilo transakcij, se vpiše vrednost 0.
Transakcije, o katerih se poroča, so neto transakcije in predstavljajo razliko med povečanji in zmanjšanji v posameznem finančnem instrumentu (neto promet). Neto transakcija se ne izračunava kot razlika dveh zaporednih stanj. Neto transakcija = povečanje – zmanjšanje (po posameznem finančnem instrumentu) pri čemer se:
– kot povečanje v finančnem instrumentu upošteva izvirna vrednost pridobitve instrumenta (npr. nakupna vrednost) kot je evidentirano na kontu. Gledano po posameznem kontu, se kot povečanja ne upoštevajo vrednosti iz naslova prevrednotenja instrumenta.
– kot zmanjšanje v finančnem instrumentu upošteva vrednost ob odtujitvi instrumenta, ki predstavlja knjigovodsko vrednost zmanjšanja instrumenta z vključenimi morebitnimi realiziranimi spremembami vrednosti instrumenta na osnovi prevrednotenja instrumenta ob odtujitvi (npr. prodajna vrednost vrednostnega papirja, ki predstavlja izvirno vrednost ob nakupu instrumenta s vključenimi realiziranimi spremembami vrednosti zaradi spremembe tržne cene vrednostnega papirja).
Kadar so v vrednost ob odtujitvi vključene tudi realizirane spremembe vrednosti (povezane s transakcijo v instrumentu), je treba za ugotavljanje vrednosti zmanjšanja instrumenta ob kontu opazovanega instrumenta praviloma upoštevati tudi konte prihodkov in odhodkov oziroma druge konte, ki izkazujejo povečano ali zmanjšano vrednost instrumenta na osnovi prevrednotenja.
Vključene realizirane vrednostne spremembe se nanašajo predvsem na instrumente s katerimi se trguje (npr. vrednostni papirji). Pri instrumentih, s katerimi se ne trguje (posojila, vloge, ipd.) se realizirane vrednostne spremembe pojavijo le v primeru, kadar je instrument v tuji valuti (vpliv deviznega tečaja).
Ugotavljanje neto transakcij po kontu z upoštevanjem v breme/v dobro:
V primeru aktivnih kontov (terjatve) se ugotavljajo neto transakcije po izračunu:
– v breme (povečanje)
– v dobro (zmanjšanje kot knjigovodska vrednost z realiziranimi spremembami vrednosti).
V primeru pasivnih kontov (obveznosti) se ugotavljajo neto transakcije po izračunu:
– v dobro (povečanje)
– v breme (zmanjšanje kot knjigovodska vrednost z realiziranimi spremembami vrednosti).
Neto transakcije ugotavljamo ločeno za finančne instrumente na strani finančnih sredstev in ločeno za tiste na strani obveznosti.
Posebnosti vrednotenja transakcij pri izvedenih finančnih instrumentih glede na vrsto:
Opcije:
– kot transakcija se šteje sekundarno trgovanje z opcijami ali nakup/prodaja nasprotne opcije;
– do transakcije je prišlo, če je bila opcija izvršena in sicer se za transakcijo šteje razlika med izvršilno ceno (opredeljena v opciji) in tržno ceno osnovnega instrumenta na katerem opcija temelji (navedena razlika je enaka likvidacijski vrednosti opcije, ki je cena opcije ob dostavi);
– kot transakcija se šteje tudi plačilo premije, plačane prodajalcu opcije. Premija lahko vključuje tudi breme (plačilo) storitve. V praksi je včasih nemogoče izločiti element storitve, zato se naj zavede celotna vrednost premije kot transakcija – povečanje finančnega sredstva kupca in povečanje obveznosti prodajalca opcije;
– do transakcije ni prišlo, če opcija ni bila izvršena in je zapadla.
Drugi izvedeni finančni instrumenti:
– kot transakcija se šteje sekundarno trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti,
– kot transakcije se štejejo tudi neto vrednosti ob izvršitvi izvedenega finančnega instrumenta,
– kot transakcije se lahko štejejo tudi zneski, ki jih plača stranka v pogodbi drugi stranki pri sklenitvi pogodbe o izvedenem finančnem instrumentu.
Provizije, plačane ali prejete od borznoposredniških družb ali drugih posrednikov v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, se štejejo kot plačila storitev in ne kot transakcije z Izvedenimi finančnimi instrumenti.
 
109. Oznaka trga
V MATRIKI/ISBS se vpiše štirimestna (alfa) šifra oznake trga (iz zadnjega veljavnega uradnega šifranta trgov (standard ISO 10383 – MIC standard)), po katerega objavljeni ceni je vrednoten finančni instrument v poslovnih knjigah investicijskega sklada. Kadar finančni instrument ni sprejet ali se z njim ne trguje ne na borzi oziroma drugem organiziranem trgu finančnih instrumentov, ne na trgu institucionalnih vlagateljev, se vpiše šifra XXXX.
V MATRIKI/ISTR se vpiše štirimestna (alfa) šifra oznake trga, na katerem oziroma na katerih je investicijski sklad trgoval s finančnim instrumentom. Kadar posel s finančnim instrumentom ni bil sklenjen na borzi oziroma drugem organiziranem trgu se vpiše šifra XXXX.
V primeru, da uradni šifrant trgov ne vsebuje šifre določenega trga, se navede šifra, ki enoznačno opredeljuje takšen trg in ki jo na zahtevo družbe za upravljanje dodeli Agencija.
 
111. Šifra finančnega instrumenta
Vpiše se ISIN koda posameznega finančnega instrumenta. Za instrumente, ki nimajo ISIN kode, se uporabi AII Koda (Alternative Instrument Identifier).
V primeru, da za finančni instrument ne obstajata niti ISIN niti AII koda, se navede šifro finančnega instrumenta, ki enoznačno opredeljuje posamezni finančni instrument in ki jo na zahtevo družbe za upravljanje dodeli Agencija.
 
112. Vrsta drugih terjatev / obveznosti
Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
01    Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe
02    Terjatve do družbe za upravljanje
03    Terjatve do skrbnika
04    Terjatve za obresti
05    Terjatve za dividende
06    Terjatve iz naslova posojanja prenosljivih
     vrednostnih papirjev
07    Druge terjatve iz poslovanja

51    Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in
     drugih finančnih instrumentov
52    Obveznosti iz upravljanja
53    Obveznosti za plačila davkov
54    Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma
     prihodkov ter drugih izplačil imetnikom investicijskih
     kuponov (vzajemni skladi) oziroma delničarjem
     (investicijske družbe)
55    Obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva
     investitorjev (vzajemni skladi)
56    Obveznosti iz naslova izplačil investicijskih
     kuponov (vzajemni skladi)
57    Druge poslovne obveznosti
Družba za upravljanje za sklad denarnega trga znotraj postavke druge obveznosti poroča tudi:
58    Obveznosti iz naslova obresti za najeta posojila
114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov
Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
01    Terminska pogodba (ang. futures)
02    Terminski posel (ang. forward)
03    Nakupna opcija (ang. call option)
04    Prodajna opcija (ang. put option)
05    Zamenjava (ang. swap)
06    Drugi izvedeni finančni instrumenti
116. Strukturirani finančni instrumenti
Strukturiran finančni instrument za potrebe tega sklepa pomeni kratkoročni dolžniški ali instrument pasivne strani bilance (z originalno zapadlostjo do dveh let) z vgrajenim izvedenim instrumentom (angl. retail derivatives oziroma "certifikati"). Mednje spadajo tudi obratno zamenljivi ali diskontni certifikati. Njihovo poplačilo (ang. pay-off) je pogosto odvisno od gibanja cen drugega sredstva ali kazalnika cen sredstev.
Čeprav so ti finančni instrumenti strukturirani kot dolžniški vrednostni papirji ali vloge, se njihov profil tveganja precej razlikuje od drugih naložb investicijskega sklada, zato je treba instrumente, katerih nominalna kapitalska gotovost (ang. nominal capital certainty) je ob odplačilu oziroma zapadlosti (ang. redemption) manjša od 100%, prikazovati ločeno.
Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
01    DA z 100 odstotnim in več odstotnim zajamčenim izplačilom
02    DA z manj kot 100 odstotnim zajamčenim izplačilom
03    Finančni instrument ni strukturiran
37. Opombe
Vpišejo se morebitne opombe oziroma pojasnila.
8. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Družbe za upravljanje prvič poročajo v januarju 2009 za pretekle tri mesece.
Ljubljana, dne 16. oktobra 2008
Guverner
Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost