Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008

Kazalo

4267. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan, stran 13463.

Na podlagi 6. člena Zakona o humanitarnih organizacijah – ZHO (Uradni list RS, št. 98/03), 2. člena Zakona o invalidskih organizacijah – ZInvO (Uradni list RS, št. 108/02), 15. člena Statuta Občine Škocjan UPB1 (Uradni list RS, št. 101/06) ter Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 109/07) je Občinski svet Občine Škocjan na 17. redni seji sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan
1. člen
V preambuli Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 109/07) se pred besedilo »je Občinski svet Občine Škocjan« doda besedilo »27. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije – ZRKS (Uradni list RS, št. 7/93)«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoji in merila sofinanciranja, določena s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine:
– programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programi ostalih neprofitnih organizacij, združenj in zvez, ki imajo sedež v Občini Škocjan,
– programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programi ostalih neprofitnih organizacij, združenj in zvez, ki imajo sedež izven območja Občine Škocjan, njihovi člani pa so tudi občani Občine Škocjan.
Občina sofinancira redno humanitarno, invalidsko ali drugo neprofitno dejavnost in posamezne aktivnosti društva, organizacije, združenja ali zveze.«
3. člen
Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi.
»Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna, le-ta pa ne sme biti krajši od enega tedna in ne daljši od dveh mesecev, šteto od dneva objave javnega razpisa.«
4. člen
V 9. členu se spremenijo prvi, drugi in tretji odstavek tako, da se glasijo:
»Javni uslužbenec, ki je član komisije, v prisotnosti enega od članov odbora za zdravstvo in socialne zadeve pregleda prispele vloge in ugotovi, ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v primernem roku dopolni.
Vloga, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se s sklepom direktorja občinske uprave ali druge od direktorja pooblaščene osebe, zaposlene pri organu, zavrže.
Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za navedene programe. Sklep o izbiri programov in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena oseba, ki je zaposlena pri organu. Sklep sprejme na podlagi predlogov komisije.«
5. člen
13. člen se črta.
6. člen
V prvem odstavku 14. člena se za besedilo »v prostorih občinske uprave« uvrsti besedilo »in na uradnih spletnih straneh Občine«.
7. člen
17. člen se črta.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 129-0002/2008
Škocjan, dne 14. oktobra 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost