Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008

Kazalo

4266. Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti v Občini Škocjan, stran 13461.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1, Uradni list RS, št. 54/00, 16/04, 45/04, 20/06, 51/06, 45/08) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01, 44/03, 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 17. redni seji dne 14. 10. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti v Občini Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje kmetijskih društev in kmetijstvu vzporednih dejavnosti in drugih registriranih društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, vinogradništva, čebelarstva ali ohranjanja kulturnega življenja in udejstvovanja v zvezi s kmetijstvom povezano dejavnostjo v Občini Škocjan (v nadaljevanju: občina), ki so v lokalnem javnem interesu.
Sredstva za sofinanciranje kmetijskih društev in kmetijstvu vzporednih dejavnosti se zagotavljajo v proračunu občine.
2. člen
Upravičenci do sredstev so:
– kmetijska društva,
– kmetijstvu vzporedna društva (društvo vinogradnikov, društvo čebelarjev, lovska družina, ribiška družina) in
– druga registrirana društva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, vinogradništva, čebelarstva ali ohranjanja kulturnega življenja in udejstvovanja na območju občine v zvezi s kmetijstvom povezano dejavnostjo.
3. člen
Pravico do sofinanciranja imajo pravni subjekti iz 2. člena, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež ali člane s stalnim prebivališčem v občini,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti ali programov na področju kmetijstva,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za opravljanje dejavnosti opredeljene v 2. členu,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih,
– vodijo lastno evidenco o opravljanju dejavnosti in
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
1. Programi sofinanciranja
4. člen
Občina sofinancira v skladu s proračunskimi možnostmi, ob upoštevanje načela enakopravne dostopnosti do proračunskih sredstev vse subjekte iz 2. člena, če izpolnjujejo pogoje iz 3. člena.
Dejavnosti, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.
2. Način in postopek za vrednotenje in razdelitev sredstev
5. člen
Sofinanciranje upravičencem iz 2. člena občina izvaja na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega na spletni strani občine ali na drug krajevno običajen način oziroma v občinskem glasilu Naši koraki.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati predvsem:
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati subjekti iz 2. člena (pogoji, našteti v 3. členu),
– vrednost sredstev, ki so namenjena za predmet javnega razpisa,
– kriterije in merila za izbor projektov in programov in za dodelitev sredstev (priloga 1),
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način njihove dostave,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in kraj, čas in uradno osebo za posredovanje informacij v zvezi z razpisom.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 14 dni in ne daljši od dveh mesecev.
7. člen
Na podlagi prijav na javni razpis komisija izbere programe kmetijskih dejavnosti oziroma dejavnosti povezane s kmetijstvom v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
Komisijo sestavljajo člani Odbora za kmetijstvo in javni uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju kmetijstva.
Člani komisije odločajo z večino glasov prisotnih na seji.
8. člen
Javni uslužbenec, ki je član komisije, v prisotnosti predsednika odbora za kmetijstvo ali drugega člana odbora pregleda prispele vloge in ugotovi, ali je vloga vložena pravočasno, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna.
9. člen
Če vloga ni popolna, mora organ v roku petih delovnih dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo, in določiti vložniku primeren rok, v katerem jo mora popraviti.
Če stranka pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila vložena vloga, s katero so pomanjkljivosti odpravljene. Če stranka pomanjkljivosti ne odpravi v roku, organ s sklepom zavrže vlogo. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba.
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, javni uslužbenec zavrže s sklepom. Zoper sklep o zavrženju zahteve je dovoljena pritožba.
10. člen
Vse popolne in pravočasne vloge komisija iz drugega odstavka 7. člena obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem pravilniku.
11. člen
O predlogu odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena oseba, ki je zaposlena pri organu, s sklepom. Upravičencem se na podlagi predhodno vložene vloge izda sklep, v katerem se opredeli namen in višina odobrenih sredstev za posamezno dejavnost, za katere so sredstva namenjena.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo.
12. člen
Predlagatelj dejavnosti iz 2. člena ima pravico vpogleda v tiste dele strokovnega mnenja, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge ali sklepa o izbiri.
13. člen
Sklep o izbiri se vroči vsem predlagateljem iz 2. člena, katerih vloge so bile popolne in pravočasne.
14. člen
Z izbranimi izvajalci iz 2. člena se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju, z opredeljenimi vsemi pravicami in obveznostmi pogodbenih strank. V pogodbi se opredeli predvsem:
– vsebino in obseg izbrane dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev,
– način nadzora nad namensko rabo proračunskih sredstev,
– rok, v katerem morajo izvajalci dejavnosti predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– vračilo sredstev, ki jih izvajalec uporabi v nasprotju s pogodbo,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
15. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnosti iz 2. člena, so dolžni izvajati dogovorjene dejavnosti v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo ter v skladno s programom, navedenim v prijavi.
16. člen
Izvajalci kmetijske dejavnosti morajo do konca februarja naslednjega koledarskega leta po letu sklenitve pogodbe o sofinanciranju oddati letno poročilo z dokazili o izvedbi dogovorjene dejavnosti. Če izvajalec tega ne stori, ne more kandidirati za sredstva občine na razpisu za leto, v katerem je dolžan oddati poročilo. V primeru, da katera od dejavnosti ni bila v celoti realizirana, se izvajalcu kmetijske dejavnosti pri javnem razpisu za naslednje leto finančna sredstva ustrezno zmanjšajo.
3. Merila
17. člen
Dejanski obseg sofinanciranja se določi po sprejetju proračuna občine in letnega programa za kmetijstvo. Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine dejavnosti, za katero v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov.
Osnova za obseg sofinanciranja dejavnosti iz 2. člena so merila v obliki točkovnega sistema. Merila in kriteriji za financiranje in sofinanciranje dejavnosti in projektov na področju kmetijstva so specificirana v prilogi 1. Priloga 1 je sestavni del tega pravilnika.
Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za sofinanciranje dejavnosti iz 2. člena za to proračunsko obdobje in skupne točkovne vrednosti dejavnosti oziroma prijavljenih projektov.
III. NADZOR IN SANKCIJE
18. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev na področjih določenih v 2. členu, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja odbor za kmetijstvo, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva kršitve, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke ali
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta pravilnik začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 331-0001/2008
Škocjan, dne 14. oktobra 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost