Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008

Kazalo

4242. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta, stran 13429.

Na podlagi tretjega odstavka 136. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08 – ZVO-1B) in 3. člena Zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/08 – ZJS-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta
1. člen
V Uredbi o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 134/03) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
’3. člen
(1) Nadomestilo za omejeno rabo prostora plačuje upravljavec jedrskega objekta lokalni skupnosti, na območju katere se nahaja jedrski objekt, v višini, ki znaša:
– 50% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, določene za jedrske elektrarne iz 1. in 2. točke prejšnjega člena,
– 20% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, določene za odlagališče iz 3. in 4. točke prejšnjega člena, in
– 100% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, določene za skladišče iz 5. točke prejšnjega člena.
(2) Nadomestilo za omejeno rabo prostora plačuje upravljavec jedrskega objekta tudi lokalnim skupnostim, ki imajo del svojega ozemlja znotraj območja z omejeno rabo prostora in območja načrtovanja ukrepov za primer jedrske nesreče iz načrta zaščite in reševanja jedrskega objekta, v višini, ki znaša:
– 50% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, določene za jedrske elektrarne iz 1. in 2. točke prejšnjega člena, in
– 80% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, določene za odlagališče iz 3. in 4. točke prejšnjega člena.
(3) Nadomestilo za omejeno rabo prostora, ki ga plačuje upravljavec jedrskega objekta lokalnim skupnostim, se za posamezno občino izračuna na naslednji način:
kjer je:
1. V (nadomestilo, i) nadomestilo za omejeno rabo prostora za posamezno občino;
2. P odstotek osnove nadomestila za omejeno rabo prostora iz prejšnjega odstavka;
3. V (višina nadomestila) višina nadomestila za omejeno rabo prostora, določena za posamezni jedrski objekt v 4. členu te uredbe;
4. S(i) površina posamezne občine:
– znotraj območja evakuacije prebivalcev iz načrta zaščite in reševanja jedrskega objekta, če gre za jedrsko elektrarno iz 1. ali 2. točke prejšnjega člena,
– znotraj območja z omejeno rabo prostora iz okoljevarstvenega soglasja za odlagališče iz 3. ali 4. točke prejšnjega člena ali skladišče iz 5. točke prejšnjega člena;
5. n število občin znotraj območja iz prejšnje točke;
6. H(i)število prebivalcev s stalnim prebivališčem na ozemlju občine znotraj krožnega območja s centrom v središču jedrskega objekta in z radiem, ki je enak radiu krožnega območja načrtovanja ukrepov za primer jedrske nesreče iz načrta zaščite in reševanja jedrskega objekta;
7. D(i)povprečna oddaljenost središča jedrskega objekta od stalnega prebivališča prebivalcev posamezne občine znotraj krožnega območja iz prejšnje točke, ki se izračuna na naslednji način:
kjer je:
– D(j) oddaljenost središča jedrskega objekta od stalnega prebivališča posameznega prebivalca,
– H(j) prebivalec, ki ima stalno prebivališče znotraj krožnega območja iz prejšnje točke, in
– m število prebivalcev znotraj krožnega območja iz prejšnje točke.
(4) Za obstoječo Nuklearno elektrarno Krško je krožno območje načrtovanja ukrepov za primer jedrske nesreče iz načrta zaščite in reševanja jedrskega objekta območje evakuacije prebivalcev iz načrta zaščite in reševanja s centrom v središču Nuklearne elektrarne Krško in radiem 10 km.
(5) Za odlagališče iz 3. ali 4. točke prejšnjega člena in za skladišče iz 5. točke prejšnjega člena je v skladu s predpisom, ki ureja območja omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in pogoje gradnje objektov na teh območjih, območje omejene rabe prostora krožno območje s centrom v središču odlagališča oziroma skladišča in z radiem 500 m.’.
2. člen
V 4. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Osnova za nadomestilo za omejeno rabo prostora je 4,317.000 EUR.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora plačuje nadomestilo prostora v višini:
– (A x 100)% osnove za nadomestilo za omejeno rabo prostora na leto za jedrsko elektrarno ali njeno posamezno enoto, če jedrsko elektrarno sestavlja več enot za proizvodnjo elektrike iz jedrskega goriva, iz 1. in 2. točke 2. člena te uredbe, pri čemer je »A« razmerje med največjo izhodno električno močjo jedrske elektrarne ali njene posamezne enote in največjo izhodno električno močjo obstoječe Nuklearne elektrarne Krško,
– 65% osnove za nadomestilo za omejeno rabo prostora na leto za odlagališče iz 3. točke 2. člena te uredbe,
– 54% osnove za nadomestilo za omejeno rabo prostora na leto za odlagališče iz 4. točke 2. člena te uredbe, in
– 4% osnove za nadomestilo za omejeno rabo prostora na leto za skladišče iz 5. točke 2. člena te uredbe.«.
3. člen
V 5. členu se v prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za jedrski objekt se začne s plačevanjem nadomestila za omejeno rabo prostora v prvem letu po začetku postopka priprave državnega prostorskega načrta za umestitev jedrskega objekta v prostor v skladu s predpisom o prostorskem načrtovanju.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za jedrski objekt se začne s plačevanjem nadomestila za omejeno rabo prostora v višini nadomestila iz prejšnjega člena po sprejemu državnega prostorskega načrta za umestitev jedrskega objekta v prostor.«.
4. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Lokalna skupnost mora zagotoviti, da se sredstva, pridobljena na podlagi plačil nadomestila za omejeno rabo prostora, uporabijo za vzpostavitev občinske javne infrastrukture in občinskih javnih služb z namenom izboljšanja kvalitete življenja prebivalcev na območju občine, ki je upravičena do nadomestila za omejeno rabo prostora.
(2) Sredstva, pridobljena na podlagi plačila nadomestila za omejeno rabo prostora, so sestavni del proračuna lokalne skupnosti.
(3) Poraba sredstev, pridobljenih na podlagi plačil nadomestila za omejeno rabo prostora, mora biti prikazana v načrtu porabe sredstev, pridobljenih na podlagi plačil nadomestila za omejeno rabo prostora, ki je priloga proračuna lokalne skupnosti.«.
5. člen
Za 10. členom se dodata novo II.A poglavje in novi 10.a člen, ki se glasita:
»II.A PLAČILO NAMENSKEGA SKLADA
10.a člen
(1) Nadomestilo za omejeno rabo prostora mora lokalnim skupnostim plačevati tudi namenski sklad, ki je ustanovljen z Zakonom o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/08 – ZJS-1), in sicer za:
1. odlagališče za izrabljeno jedrsko gorivo ali visoko radioaktivne odpadke in
2. odlagališče za nizko ali srednje radioaktivne odpadke.
(2) Nadomestilo za omejeno rabo prostora plačuje namenski sklad iz prejšnjega odstavka lokalnim skupnostim, ki so na krožnem območju s centrom v središču odlagališča iz 3. ali 4. točke 2. člena te uredbe in radiem 10 km, v višini, ki znaša 100% višine nadomestila za omejeno rabo prostora.
(3) Nadomestilo za omejeno rabo prostora, ki ga plačuje namenski sklad iz prvega odstavka tega člena, se za posamezno občino izračuna na naslednji način:
kjer je:
– V (nadomestilo, i) nadomestilo za omejeno rabo prostora za posamezno občino;
– V (višinanadomestila) višina nadomestila za omejeno rabo prostora, določena za odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke iz tretje alinee drugega odstavka 4. člena te uredbe;
– n število občin znotraj krožnega območja iz 6. točke tretjega odstavka 3. člena te uredbe,
– H(i)število prebivalcev s stalnim prebivališčem na ozemlju občin iz prejšnje alinee.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(1) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka 5. člena uredbe so do sprejema državnega prostorskega načrta za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ali do 31. marca 2009 občine Brežice, Krško, Kostanjevica in Sevnica upravičene do nadomestila za omejeno rabo prostora za skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na območju obstoječe jedrske elektrarne Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu: NEK) v višini, ki se izračuna na naslednji način:
kjer je:
– V (nadomestilo, i) nadomestilo za omejeno rabo prostora za posamezno občino;
– V(višina nadomestila) višina nadomestila za omejeno rabo prostora, določena za odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke iz tretje alinee drugega odstavka 4. člena uredbe;
– n število za občine Brežice, Krško, Kostanjevica in Sevnica in
– H(j)število prebivalcev s stalnim prebivališčem na ozemlju občin Brežice, Krško, Kostanjevica in Sevnica.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora iz prejšnjega odstavka za skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na območju obstoječe jedrske elektrarne NEK je namenski sklad, ki je ustanovljen z Zakonom o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/08 – ZJS-1).
7. člen
(1) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 3. člena uredbe se začnejo uporabljati za obstoječo jedrsko elektrarno Nuklearno elektrarno Krško 1. aprila 2009.
(2) Do začetka uporabe prvega, drugega in tretjega odstavka 3. člena uredbe, določenega v prejšnjem odstavku, plačuje upravljavec Nuklearne elektrarne Krško lokalni skupnosti, na območju katere se nahaja ta jedrska elektrarna, nadomestilo za omejeno rabo prostora v višini, ki znaša 10% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, določene za jedrske elektrarne iz 1. točke 2. člena uredbe.
(3) Do začetka uporabe prvega, drugega in tretjega odstavka 3. člena uredbe, določenega v prvem odstavku tega člena, plačuje upravljavec Nuklearne elektrarne Krško nadomestilo za omejeno rabo prostora tudi lokalnim skupnostim, ki imajo del svojega ozemlja znotraj območja z omejeno rabo prostora in območja načrtovanja ukrepov iz načrta zaščite in reševanja jedrskega objekta, v višini, ki znaša 90% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, določene za jedrske elektrarne iz 1. točke 2. člena uredbe.
(4) Nadomestilo za omejeno rabo prostora iz prejšnjega odstavka, ki ga plačuje upravljavec Nuklearne elektrarne Krško lokalnim skupnostim, se za posamezno občino izračuna na naslednji način:
kjer je:
1. V (nadomestilo, i) nadomestilo za omejeno rabo prostora za posamezno občino;
2. P odstotek osnove nadomestila za omejeno rabo prostora iz prejšnjega odstavka;
3. V (višina nadomestila) višina nadomestila za omejeno rabo prostora, določena v 4. členu uredbe za jedrsko elektrarno iz 1. točke 2. člena uredbe;
4. S(i) površina posamezne občine znotraj območja omejene rabe prostora Nuklearne elektrarne Krško, ki je enako krožnemu območju s centrom v središču te obstoječe jedrske elektrarne in z radiem 1,5 km;
5. n število občin znotraj območja iz prejšnje točke;
6. H(i)število prebivalcev s stalnim prebivališčem na ozemlju občine znotraj krožnega območja s centrom v središču Nuklearne elektrarne Krško in z radiem, ki je enak eni četrtini radia krožnega območja evakuacije prebivalstva iz četrtega odstavka 3. člena uredbe;
7. D(i)povprečna oddaljenost središča jedrskega objekta od stalnega prebivališča prebivalcev posamezne občine znotraj krožnega območja iz prejšnje točke, ki se izračuna na naslednji način:
kjer je:
– D(j) oddaljenost središča jedrskega objekta od stalnega prebivališča posameznega prebivalca,
– H(j) prebivalec, ki ima stalno prebivališče znotraj krožnega območja iz prejšnje točke, in
– m število prebivalcev znotraj krožnega območja iz prejšnje točke.
8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2009.
Št. 00719-134/2007/13
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2511-0071
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost