Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008

Kazalo

4241. Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, stran 13427.

Na podlagi prvega odstavka 26.a člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
1. člen
(namen)
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: koncendent) določa pogoje in postopek za podelitev posameznih koncesij lovski družini za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: koncesionar).
2. člen
(prenos pristojnosti)
V imenu koncendenta minister, pristojen za divjad in lovstvo (v nadaljnjem besedilu: minister):
– izvede javni razpis za podelitev koncesij;
– izvede postopek izbire koncesionarja;
– odloča o izbiri koncesionarja;
– sklene koncesijsko pogodbo;
– odloča o znižanju koncesijske dajatve;
– odloča o prenehanju koncesije.
3. člen
(predmet koncesije)
Predmet koncesije je izvajanje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, kakor je opredeljeno v predpisih, ki urejajo divjad in lovstvo, v posameznem lovišču, določenim s predpisom, ki določa lovišča in njihove meje.
4. člen
(začetek in čas trajanje koncesije)
(1) Koncesija se podeli za dobo 20 let.
(2) Prve koncesije se podelijo v letu 2009.
5. člen
(način izvajanja koncesije)
Koncesija se mora izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo, programi, načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
6. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
(1) Koncesionar mora poleg pogojev, določenih v zakonu, ki ureja divjad in lovstvo, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku;
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi;
– ima organizirano lovsko-čuvajsko službo v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo;
– zagotavlja prostor za opravljanje administrativnih zadev;
– zagotavlja ustrezen prostor za pregled uplenjene divjadi v skladu s predpisi s področja veterine;
– zagotavlja usposobljeno osebo za pregled trupov divjadi;
– zagotavlja računalniško opremo in organiziranost, ki omogoča dostop do baze lovskih podatkov.
(2) Ministrstvo, pristojno za divjad in lovstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev za koncesionarja iz prvih treh alinej prejšnjega odstavka v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in posredovanje podatkov med organi javne uprave.
7. člen
(prednostni vrstni red pri podelitvah koncesij)
Pri podelitvah koncesij se upošteva prednostni vrstni red v skladu z zakonom, ki ureja divjad in lovstvo.
8. člen
(višina koncesijske dajatve)
(1) Koncesijska dajatev je določena kot odstotek od osnove za izračun koncesijske dajatve.
(2) Odstotek od osnove za izračun koncesijske dajatve za posamezno lovišče znaša 15% revalorizirano z letno inflacijo v preteklem koledarskem letu.
9. člen
(izračun koncesijske dajatve)
(1) Petletno povprečje letnih prihodkov za posamezno lovišče izračuna za koncesijsko obdobje Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) Potrebne podatke za izračun petletnega povprečja letnih prihodkov za posamezno lovišče pridobi zavod iz letnih uradnih finančnih poročil lovskih družin.
10. člen
(znižanje koncesijske dajatve)
(1) Minister lahko na predlog zavoda, Lovske zveze Slovenije ali lovske inšpekcije za posamezno lovišče v tekočem letu zniža koncesijsko dajatev, vendar ta ne sme znašati manj kot 10% od osnove za izračun koncesijske dajatve.
(2) O predlogu za znižanje koncesijske dajatve poda mnenje komisija, ki jo imenuje minister in jo sestavljajo trije člani. Komisijo sestavlja po en predstavnik ministrstva, zavoda in lovske inšpekcije.
(3) Znižanje koncesijske dajatve se ob izpolnjevanju načrtov upravljanja z divjadjo lahko predlaga v naslednjih primerih:
– če bi plačilo polne koncesijske dajatve lahko povzročilo resne težave pri izpolnjevanju obveznosti iz koncesijske pogodbe;
– če je imel koncesionar v tekočem letu izjemno povečane stroške zaradi plačila škod od divjadi;
– če je imel koncesionar v tekočem letu izjemno povečane stroške zaradi izvajanja ukrepov v življenjskem okolju in v populacijah divjadi, s katerimi je dosegel občutno zmanjšanje škod od divjadi.
11. člen
(način in dinamika plačevanja koncesijske dajatve)
(1) Koncesijska dajatev se plačuje v celoti za preteklo leto ali v primeru podelitve koncesije med letom za sorazmerni del preteklega leta.
(2) Ministrstvo določi višino koncesijske dajatve za preteklo leto v skladu z določbami zakona, ki ureja divjad in lovstvo, ter 8. in 9. členom te uredbe ter izstavi koncesionarju izračun za plačilo koncesijske dajatve najkasneje do 31. januarja tekočega leta.
(3) Podatke o plačilu deleža koncesijske dajatve za preteklo leto, ki pripada občinam, morajo občine posredovati ministrstvu do 1. aprila tekočega leta.
12. člen
(delež države in občine pri koncesijski dajatvi)
Delež države in občine pri koncesijski dajatvi ter nadaljnja namenska poraba občinskega dela koncesijske dajatve sta določena v zakonu, ki ureja divjad in lovstvo.
13. člen
(javni razpis)
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni razpis traja najmanj 30 dni od dneva objave.
(3) Prijava na javni razpis je veljavna, če izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
(4) Javni razpis za posamezno lovišče ni uspešen, če za tisto lovišče do poteka razpisnega roka ni bila vložena veljavna prijava.
(5) Javni razpis se ponovi samo za tista lovišča, za katera ni bil uspešen.
14. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet koncesije;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– postopek za izbiro koncesionarja;
– način, čas in kraj oddaje prijav;
– rok za izbiro koncesionarja;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri;
– odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim razpisom;
– podatke o koncendentu ter izvajalcu javnega razpisa;
– seznam dokumentov, ki jih mora priložiti prijavitelj, da dokaže verodostojnost podatkov o izpolnjevanju pogojev iz 6. člena te uredbe.
15. člen
(izbira koncesionarja)
(1) Minister imenuje petčlansko komisijo, ki pregleda vloge in ugotovi izpolnjevanje pogojev iz zakona, ki ureja divjad in lovstvo, in te uredbe ter predlaga koncesionarja. Komisijo sestavlja po en predstavnik ministrstva, zavoda, Lovske zveze Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice in lovske inšpekcije.
(2) O izbiri koncesionarja odloči minister z odločbo.
(3) Koncesijska pogodba se sklene najkasneje v 60 dneh od dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja.
(4) Odločba o izboru koncesionarja za posamezno lovišče preneha veljati, če v roku iz prejšnjega odstavka ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani lovske družine. Za to lovišče se izvede nov javni razpis.
16. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med koncendentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba mora poleg vsebin, ki jih določa zakon, vsebovati še:
– natančen opis meje lovišča,
– javni pooblastili koncesionarja,
– pogoje in način prenehanja koncesije.
17. člen
(razlogi in način prenehanja koncesijskega razmerja)
(1) Razmerje med koncendentom in koncesionarjem preneha na način in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja divjad in lovstvo, in koncesijska pogodba.
(2) Razlogi za odvzem koncesije so lahko predvsem:
– neizpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 6. člena te uredbe;
– koncesionar odda lovišče v najem ali podnajem;
– koncesionar najmanj dve leti ne izpolnjuje načrtovanega odvzema divjadi ali najmanj tri leta ne izpolnjuje drugih določil iz letnega načrta lovišča in letnega načrta lovsko upravljavskega območja, v okviru dovoljenih odstopanj za posamezno vrsto divjadi v letnem načrtu lovsko upravljavskega območja;
– koncesionar ne izvaja ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer vseh vrst ptic in sesalcev ali ne posega v populacije prosto živečih vrst ptic in sesalcev na način lova v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave;
– koncesionar krši predpise s področja ohranjanja narave ali varstva okolja, kar je ugotovljeno z dokončno odločbo pristojnega organa;
– koncesionar zamuja s plačilom koncesije več kot dva meseca.
18. člen
(druge določbe, potrebne za izvajanje koncesije)
(1) Koncesionar izvaja koncesijo do izbora novega koncesionarja, če mu ta ni bila odvzeta.
(2) Kadar je bila koncesija odvzeta, do izbire novega koncesionarja z loviščem upravlja zavod.
19. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja lovska inšpekcija.
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-21/2008/10
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2006-2311-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina