Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008

Kazalo

4219. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet, stran 13391.

Na podlagi Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet (Uradni list RS, št. 6/07) stranki kolektivne pogodbe sklepata naslednjo
T A R I F N O P R I L O G O
h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet
1. člen
Tarifna priloga velja za čas veljavnosti kolektivne pogodbe.
I. Najnižje osnovne plače in način usklajevanja
2. člen
1. Najnižje osnovne plače od 1. 9. 2008
+-----------------------+-------------------+------------------+
|  Tarifni razred   |  Mesečno v €  | Na uro dela v € |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|     I.      |   382,25    |    2,20    |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|     II.     |   397,45    |    2,28    |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|     III.     |   461,97    |    2,66    |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|     VI.     |   510,36    |    2,93    |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|     V.      |   572,53    |    3,29    |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|     VI.     |   676,19    |    3,89    |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|     VII.     |   762,57    |    4,38    |
+-----------------------+-------------------+------------------+
2. Najnižje osnovne plače od 1. 9. 2008 za vozno osebje znašajo:
+-----------+------------+---------------+---------------------+
|      |Mesečno v € | Na uro dela € |  Kompenzacija   |
|      |      |        | za čas malice / dan |
+-----------+------------+---------------+---------------------+
| Voznik  |  562,02  |   3,23   |    1,17 €    |
+-----------+------------+---------------+---------------------+
S kolektivno pogodbo na podjetniški ravni se lahko določi, da se kompenzacija za čas malice na dan uredi drugače.
3. Usklajevanje najnižjih osnovnih plač
(1) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se za julij vsako leto uskladijo v višini 85 odstotkov predvidene inflacije od januarja do decembra tekočega leta v primerjavi z inflacijo od januarja do decembra preteklega leta, ki jo oceni UMAR v spomladanski napovedi.
(2) Če dejanska inflacija preseže predvideno inflacijo UMAR, se za januar naslednjega leta najnižje osnovne plače uskladijo za 85 odstotkov razlike med dejansko inflacijo in predvideno inflacijo UMAR.
(3) Če dejanska inflacija v predhodnem letu ne doseže predvidene inflacije UMAR, se pri uskladitvi najnižjih osnovnih plač za julij naslednjega leta 85 odstotkov razlike med predvideno in dejansko inflacijo odšteje od uskladitvenega odstotka, izračunanega na način, določen v prvem odstavku tega člena.
II. Drugi osebni prejemki
3. člen
1. Regres za letni dopust
Regres za letni dopust znaša 700,00 € oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu 620,00 €.
III. Povračila stroškov v zvezi z delom
4. člen
1. Povračila stroškov prehrane med delom
(1) Povračilo stroškov za prehrano med delom za osem ur znaša 4,00 €.
(2) Za vsako nadaljnjo uro prisotnosti na delu, delavcu pripada 1/8 zneska iz prejšnjega odstavka.
2. Prevoz na delo in z dela
(1) Povračila stroškov prevoza na delo in z dela se izplačujejo v skladu z določili 44. člena te kolektivne pogodbe.
(2) V primeru, da ni možno ugotoviti prevoznih stroškov v višini cen javnega avtobusnega prometa, se delavcu izplača prevoz na delo in z dela za vsak polni kilometer v višini 10% cene 95-oktanskega bencina.
3. Dnevnice za službena potovanja v tujini ter stroški nočitev
(1) Dnevnice za potovanja v tujini ter stroški nočitev se obračunavajo in izplačujejo v višini zgornjega zneska iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
(2) Dnevnica za vozno osebje za opravljanje dela v tujini nad 14 ur kot minimalni standard znaša 40,00 evrov. V primeru, da je za posamezno državo določen nižji znesek od 40,00 evrov po veljavni Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja za službena potovanja v tujino Vlade RS, se izplača dnevnica v višini zgornjega zneska, kot ga določa uredba.
5. člen
Prehodne in končne določbe
Tarifna priloga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2008, razen določbe 3. člena, ki se začne uporabljati 1. 1. 2009.
Ljubljana, dne 19. septembra 2008
Predstavniki delodajalcev:
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet in zveze
Predsednik združenja:
Tomaž Schara l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija prometa in zvez
Predsednica:
Veronika Ermenc l.r.
 
Predstavniki delojemalcev:
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev prometa in zvez
Generalna sekretarka:
Cvetka Gliha l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 30. 9. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-7/2005-22 o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 19/1.