Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2008 z dne 10. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2008 z dne 10. 10. 2008

Kazalo

4135. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica, stran 13125.

Na podlagi 46., 57. in četrtega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07) je župan Občine Žirovnica dne 3. 10. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Na poselitvenem območju Občine Žirovnica je Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 51/98) določal prostorske ureditvene pogoje za posege v prostor. Kasneje je bil večkrat dopolnjen in spremenjen ter popravljen (Uradni list RS, št. 51/98, 5/06 – UPB1, 121/06 – popravek, 43/07 in 45/07 – popravek).
Nov zakon, ki ureja področje urejanja prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07), določa, da prostorski ureditveni pogoji iz 25. člena ZUNDPP prenehajo veljati z dnem uveljavitve občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN), do takrat pa se lahko spreminjajo in dopolnjujejo po določbah ZPNčrt, ki urejajo podrobni prostorski načrt. Ker Občina Žirovnica OPN še nima sprejet, to velja tudi zanjo.
V zadnjem času so se v občini Žirovnica začeli izkazovati veliki interesi za gradnjo večjega števila večstanovanjskih objektov. Pri tem se je pokazalo, da so v veljavnem PUP podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora in projektiranje objektov v obstoječih območjih posamezne namenske rabe, glede na mnenje nekaterih občanov, neustrezno oblikovana in premalo izključujoča. V primeru posamezne gradnje, kjer investitor poseže s projektom v vse maksimalno dovoljene pogoje oblikovanja objekta, lahko na ta način pride do izgradnje objekta, ki presega običajne gabarite obstoječe stavbne mase.
Iz tega razloga je potrebno posledično spremeniti oziroma dopolniti nekatere določbe za oblikovanje objektov v veljavnih prostorsko ureditvenih pogojih(PUP), vendar vse znotraj že določene namenske rabe.
Namenska raba zemljišč se ne spreminja.
2. Območje prostorskih ureditvenih pogojev
PUP pokriva celotno območje občine razen tistih delov, ki so opredeljena kot območja zazidalnega oziroma lokacijskega načrta.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Predhodno pripravljena in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi dokumenta, je:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice v delu, ki se nanaša na Občino Žirovnica s spremembami in dopolnitvami od leta 1986 do 2004,
– Odlok o PUP za podeželje v Občini Jesenice s spremembami in dopolnitvami za Občino Žirovnica (Uradni list RS, št. 51/98, 5/06 – UPB1, 121/06 – popravek, 43/07 in 45/07 – popravek).
Za samo načrtovanje predvidenih sprememb in dopolnitev PUP ni potrebno izdelati posebnih strokovnih rešitev. Vse spremembe in dopolnitve podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora in projektiranje objektov znotraj obstoječih območij urejanja, se bodo določale glede na pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri praktični uporabi veljavnih PUP.
4. Roki za pripravo OPN
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo potekala priprava sprememb in dopolnitev PUP po priloženem terminskem planu. Če bo potrebno, se bo vzporedno s pripravo sprememb in dopolnitev PUP izvajal postopek celovite presoje vplivov na okolje.
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Faza v postopku     |Nosilec      |Rok izvedbe   |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Sklep o pričetku priprave|Župan       |oktober 2008   |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Izdelava osnutka odloka |Občinska uprava  |oktober 2008   |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|smernice in mnenja    |Občinska uprava  |30 dni od    |
|nosilcev urejanja    |         |prejema poziva  |
|prostora ter sporočilo  |         |         |
|ali je potrebno izvesti |         |         |
|celovito presojo vplivov |         |         |
|na okolje        |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Izdelava okoljskega   |Strokovna     |60 dni od izbora |
|poročila (nadalje OP)  |organizacija   |ponudbe     |
|– po potrebi       |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Potrditev OP       |Občinska uprava  |15 dni od    |
|             |         |prejema vloge  |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Javna razgrnitev in javna|Občinska uprava  |30 dni      |
|obravnava predloga odloka|         |         |
|o spremembah in     |         |         |
|dopolnitvah PUP in    |         |         |
|okoljskega poročila   |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Stališča do pripomb   |Občinska uprava z |10 dni      |
|             |županom      |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Izdelava dopolnjenega  |Občinska uprava  |14 dni      |
|predloga odloka o    |         |         |
|spremembah in dopolnitvah|         |         |
|PUP           |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Mnenja nosilcev urejanja |Občinska uprava  |30 dni od    |
|prostora         |         |prejema vloge  |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Potrdilo o        |Občinska uprava  |45 dni od    |
|sprejemljivosti vplivov |         |prejema vloge  |
|sprememb in dopolnitev  |         |         |
|PUP na okolje (če je bilo|         |         |
|izdelano OP)       |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
|Sprejem odloka na    |Občinska uprava  |14 dni      |
|občinskem svetu in objava|         |         |
|v uradnem glasilu    |         |         |
+-------------------------+------------------+-----------------+
5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice pomembne s področja njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Glede na to, da razen pogojev za oblikovanje objektov, ostajajo vse ostale določbe PUP nespremenjene, je predvideno v postopku sodelovanje samo tistih nosilcev urejanja prostora, ki urejajo področja, na katera lahko sprememba pogojev oblikovanja vpliva. To je varovanje kulturne dediščine, narave in okolja. Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se njihove smernice nato prav tako pridobijo v postopku.
V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic oziroma mnenj, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
6. Objava sklepa o začetku priprave OPN
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0012/2008
Breznica, dne 3. oktobra 2008
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost