Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2008 z dne 3. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2008 z dne 3. 10. 2008

Kazalo

4014. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008, stran 12859.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZTB-B) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05, Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 15. seji dne 25. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 122/07 in 40/08) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     4.751.746
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.989.709
70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)        2.490.923
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.955.167
    703 Davki na premoženje            393.986
    704 Domači davki na blago in storitve     141.770
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)      498.786
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     332.674
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            5.640
    712 Globe in druge denarne kazni         607
    714 Drugi nedavčni prihodki          159.865
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)         125.982
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        21.452
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      104.530
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)          1.636.055
    740 Transferni prihodki iz drugih      1.636.055
    javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       6.724.639
40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)      1.171.576
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     247.344
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     38.164
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       847.816
    403 Plačilo domačih obresti             0
    409 Rezerve                  38.252
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)      936.616
    410 Subvencije                 17.399
    411 Transferi posameznikom in         386.151
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           234.309
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       298.757
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         4.428.367
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   4.428.367
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)       188.080
    431 Investicijski transferi pravnim in    152.484
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi          35.596
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)     –1.972.893
    (I.-II.)
    (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III./1.PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. –   –2.046.293
    7102) – (II.-403-404)
    (skupaj prihodki brez prihodkov od
    obresti minus skupaj odhodki brez
    plačil obresti)
III./2.TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71)-    881.517
    (40+41) (tekoči prihodki minus tekoči
    odhodki in tekoči transferi)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV (IV. – V)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)             65.000
50   ZADOLŽEVANJE                  65.000
    500 Domače zadolževanje            65.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                0
55   ODPLAČILO DOLGA                   0
    550 Odplačilo domačega dolga            0
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    –1.907.893
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         65.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       1.972.893
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN      1.907.893
    31.12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0022/2007
Žirovnica, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost