Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2008 z dne 3. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2008 z dne 3. 10. 2008

Kazalo

4013. Dopolnitve Poslovnika občinskega sveta, stran 12859.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2) ter 18. in 87. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07) je Občinski svet Občine Žirovnica na 15. seji dne 25. 9. 2008 sprejel
D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
občinskega sveta
1. člen
V Poslovniku občinskega sveta (Uradni list RS, št. 23/99, UVG, št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS, št. 101/06, 39/07) se v 92. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Župan lahko pred začetkom leta, na katerega se nanaša sprejeti proračun, predlaga spremembe proračuna, ki se sprejmejo po enakem postopku kot rebalans proračuna.«
2. člen
Dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0002/2002
Žirovnica, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.