Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2008 z dne 3. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2008 z dne 3. 10. 2008

Kazalo

4008. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR13-1e/CD7 v Vranskem (poslovno trgovski center), stran 12856.

Na podlagi 57. člena in tretjega odstavka 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99, 38/02) župan Občine Vransko sprejema
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR13-1e/CD7 v Vranskem (poslovno trgovski center)
1. člen
S tem sklepom se začne za območje VR13-1e/CD7 (poslovno trgovski center), opredeljenim z Občinskim prostorskim načrtom Vransko (Uradni list RS, št. 38/08) – v nadaljevanju OPN Vransko, priprava Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – v nadaljevanju OPPN VR13-1e/CD7 (poslovno trgovski center) za poslovno trgovsko dejavnost.
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN
2. člen
Skladno s 4. točko 5. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko so v poglavju enote urejanja prostora, namenska raba in dopustna izraba izvedbenega dela omenjenega prostorskega akta opredeljene tudi enote urejanja za katere je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Znotraj naselja Vransko je v sklopu centralnih dejavnosti za poslovno-trgovske dejavnosti za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta predvideno tudi območje VR13-1e/CD 7 (poslovno trgovski center).
3. člen
Ocena stanja
Pred začetkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za predvideno območje VR13-1e/CD7 so bile izdelane »Strokovne podlage za dopolnitev UZ Vransko« (RC – Planiranje Celje; št. 312/07) in »Študija preveritve kapacitete pokopališča v Občini Vransko« (RC – Planiranje Celje; št. 51/07). Upoštevajoč ta dva dokumenta, je občina sprejela nov temeljni prostorski akt – Občinski prostorski načrt Občine Vransko (Uradni list RS, št.38/08), ki ustvarja pogoje za skladen in uravnotežen razvoj prostora pri čemer je treba za določena območja predhodno izdelati tudi podrobnejše prostorske akte.
V skladu z izdelanimi Strokovnimi podlagami, je potrebno zagotoviti 25 m pas (rezervat za pokopališče in zelena bariera), ki ga je potrebno obvezno zasaditi z avtohtonimi vrstami in tako ustvariti zeleni tampon oziroma ločnico od pokopališkega kompleksa.
Nadaljnji postopek priprave akta
Občinski podrobni prostorski načrt za območje VR13-1e/CD7 (poslovno trgovski center) se v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) pripravi ob upoštevanju priporočil nosilcev urejanja prostora.
4. člen
Razlogi za pripravo
Občina Vransko skladno z izdelanim temeljnim prostorskim aktom zagotavlja tudi površine za razvoj poslovno-trgovskih dejavnosti. V okviru naselja Vransko je kot tako opredeljeno le območje VR13-1e/CD7 (poslovno trgovski center), saj prostor na tem mestu nudi dovolj površin za razvoj večjih trgovskih in poslovno-storitvenih dejavnosti. Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za omenjeno območje izhaja iz potreb investitorja, ki želi na tem mestu postaviti poslovno trgovsko središče, ki naj bi povečal poslovno trgovsko ponudbo širšega prostora, hkrati pa zagotovil tudi nova delovna mesta ter tako povečal gospodarski in ekonomski razvoj občine.
II. OBMOČJE OBRAVNAVE
5. člen
Območje, ki bo zajeto v načrtovanje podrobnih prostorskih ureditev obsega zemljišča parc. št. del 205, del 171/1, del 171/4 in 171/5, vse k.o. Vransko.
III. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
6. člen
Postopek priprave prostorskega akta vodi Občina Vransko. Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pa pridobi in financira investitor. Za strokovne rešitve prostorskih ureditev se ne izdelajo variantne rešitve. Načrtovalec na podlagi analize stanja prostora, strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja prostora le utemelji predlagano prostorsko ureditev in zanjo pripravi ustrezen prostorski akt.
Za območje obravnave OPPN območja VR13-1e/CD7 za poslovno trgovski center, se skladno Pravilniku o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) izdela tudi geodetski načrt s certifikatom geodetskega načrta. Geodetski načrt pridobi investitor.
IV. POSTOPEK PRIPRAVE OPPN IN ROKI IZDELAVE POSAMEZNIH FAZ PROJEKTA
7. člen
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta:
(1) objava sklepa o izdelavi OPPN;
(2) izdelava osnutka OPPN v šestdesetih (60) dneh od dneva izdelanega geodetskega načrta;
(3) zbiranje smernic nosilcev urejanja prostora v petinštiridesetih (45) dneh od vložitve vloge za pridobitev smernic;
(4) izdelava dopolnjenega osnutka OPPN v tridesetih (30) dneh od dneva pridobitve vseh smernic;
(5) javna razgrnitev in javna obravnava OPPN v tridesetih (30) dneh od dneva potrditve dopolnjenega osnutka OPPN s strani občinskega sveta Občine Vransko;
(6) priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave v tridesetih (30) dneh po zaključku javne razgrnitve;
(7) izdelava predloga OPPN v šestdesetih (60) dneh od dneva sprejema sklepa o potrditvi stališč do pripomb javnosti;
(8) pridobivanjem mnenj nosilcev urejanja prostora v petinštiridesetih (45) dneh od dneva potrditve izdelanega predloga OPPN s strani občinskega sveta Občine Vransko;
(9) pridobivanje sklepa o spremenljivosti posega v prostor v (30) tridesetih dneh od dneva pridobitve vseh mnenj;
(10) objava obloka v tridesetih (30) dneh od dneva pridobitve sklepa o sprejemljivosti posega v prostor.
Sprejet odlok občinskega podrobnega prostorskega načrta se po njegovi uveljavitvi pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter Upravni enoti Žalec.
Predvideni roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta se uskladijo s podzakonskimi akti oziroma se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih okoliščin.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
8. člen
Pripravljavec občinskega prostorskega načrta je Občina Vransko.
Nosilci urejanja prostora (NUP) so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodeluje v postopku priprave OPPN in so določeni s tem sklepom.
Pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta VR13-1e/CD7 (poslovno trgovski center) se upoštevajo smernice in strokovne podlage posameznih NUP, ki bodo pridobljene v postopku priprave OPPN.
9. člen
Vloge za pridobitev smernic s strani NUP za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta se posredujejo:
– Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Sektorju za upravljanje z vodami, Izpostava Celje;
– Ministrstvu za obrambo, Upravi RS za zaščito in reševanje;
– Ministrstvu za zdravje;
– Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste, Izpostava Celje;
– Telekomu Slovenije, PE Celje;
– Elektru Celje;
– Javnemu komunalnemu podjetju Žalec;
– Občini Vransko in njenim službam v delih, kjer je občina upravljavec gospodarske javne infrastrukture;
– druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, če se v postopku ugotovi njihova relevantnost.
Na izdelan predlog OPPN VR-13-1e/CD7 (poslovno trgovski center) Občina Vransko pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora v roku tridesetih (30) dni od dneva prejema vloge. Do sprejemljivosti posega predvidenega OPPN na okolje se opredeli tudi Ministrstvo za okolje in prostor.
V. OBVEZNOSTI V ZVEZI Z FINANCIRANJEM
Izdelavo in pripravo OPPN v celoti financira investitor, ki zagotovi tudi izdelovalca prostorskega akta.
VI. DOLOČITEV OBJAVE
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in se objavi v Uradnem listu in na spletni strani Občine Vransko.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35051-01/2008-03
Vransko, dne 24. septembra 2008
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost