Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2008 z dne 26. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2008 z dne 26. 9. 2008

Kazalo

3925. Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela, stran 12459.

Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 118/06) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
N A V O D I L O
za opravljanje kratkotrajnega dela
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
To navodilo podrobneje ureja prijavo kratkotrajnega dela in določa vodenje evidence opravljanja tega dela.
II. PRIJAVA KRATKOTRAJNEGA DELA
2. člen
(postopek prijave)
(1) Mikro družba, zasebni zavod ali podjetnik z največ 10 zaposlenimi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) mora opravljanje kratkotrajnega dela prijaviti pri krajevno pristojni upravni enoti pred opravljanjem tega dela.
(2) Prijava kratkotrajnega dela se vloži pri pristojni upravni enoti v enem izvodu na obrazcu POKD, ki je kot priloga sestavni del tega navodila.
(3) Prijava kratkotrajnega dela se lahko vloži osebno na pristojni upravni enoti, priporočeno po pošti ali po elektronski poti z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila prijavitelja.
(4) Pristojna upravna enota en izvod prijave kratkotrajnega dela nemudoma posreduje pristojnemu inšpektoratu za delo.
3. člen
(sprememba prijave)
(1) Prijavitelj je dolžan nemudoma prijaviti pristojni upravni enoti vsako spremembo dejstev ali okoliščin, ki se nanašajo na pogoje za opravljanje kratkotrajnega dela iz 12.a člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo), kakor tudi vsako spremembo dejstev ali okoliščin, v katerih se to delo opravlja.
(2) Spremembe iz prejšnjega odstavka se prijavijo pristojni upravni enoti v enem izvodu na obrazcu POKD.
(3) Pristojna upravna enota en izvod sprememb prijave kratkotrajnega dela nemudoma posreduje pristojnemu inšpektoratu za delo.
4. člen
(prijava v zavarovanje)
(1) Prijavitelj vloži za osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, prijavo v zavarovanje na predpisanem obrazcu »Prijava – odjava zavarovanja« za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
(2) Prijavo je treba vložiti pri krajevno pristojni območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pred pričetkom opravljanja dela.
III. VODENJE EVIDENCE IN HRAMBA DOKUMENTOV
5. člen
(evidenca)
(1) Prijavitelj je dolžan za osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, v koledarskem mesecu dnevno voditi evidenco o trajanju kratkotrajnega dela z naslednjimi podatki:
– datum opravljanja kratkotrajnega dela,
– uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela,
– skupno število do tedaj opravljenih delovnih ur v koledarskem mesecu.
(2) Evidenco o trajanju kratkotrajnega dela dnevno podpišeta pooblaščena oseba prijavitelja in oseba, ki opravlja kratkotrajno delo.
6. člen
(hramba dokumentov)
(1) Prijavitelj je dolžan na svojem sedežu sproti in še eno leto po prenehanju opravljanja kratkotrajnega dela hraniti obrazce iz tega navodila in evidence o trajanju kratkotrajnega dela.
(2) Prijavitelj je dolžan obrazce in evidence iz prejšnjega odstavka predložiti na zahtevo pristojnega inšpektorata za delo.
IV. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati Navodilo o opravljanju kratkotrajnega dela (Uradni list RS, št. 54/07).
8. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-1/2008/14
Ljubljana, dne 19. septembra 2008
EVA 2008-2611-0085
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti