Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3807. Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, stran 12205.

Na podlagi drugega odstavka 85. člena, tretjega odstavka 86. člena in tretjega odstavka 87. člena ter za izvajanje 61. člena in tretjega odstavka 82. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) in na podlagi drugega odstavka 38. člena in tretjega odstavka 60. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba v skladu z Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L št. 288 z dne 6. 11. 2007, str. 27) določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, za posege v okolje, ki v primeru poplav in z njimi povezane erozije lahko ogrožajo vodno okolje, ter za načrtovanje rabe prostora in preventivnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti.
2. člen
(cilji)
Pogoji in omejitve iz te uredbe so namenjeni:
– zmanjševanju poplavne in erozijske ogroženosti prebivalcev, gospodarskih dejavnosti in kulturne dediščine, v skladu s predpisi o vodah in s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– ohranitvi vodnega in obvodnega prostora, potrebnega za poplavne in erozijske procese,
– zagotavljanju okoljskih ciljev na območjih poplav in erozije v skladu s predpisi o varstvu okolja in s predpisi vodah.
3. člen
(pojmi)
Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. poplavna in z njo povezana erozijska ogroženost je kombinacija verjetnosti nastopa poplavnega dogodka in morebitnih, s poplavo povezanih škodljivih posledic za človeka, okolje, gospodarske dejavnosti in kulturno dediščino;
2. načrt za zmanjševanje poplavne ogroženosti je podrobnejši načrt v skladu s predpisi o vodah, pripravljen v skladu s predpisom o podrobnejši vsebini načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti;
3. celoviti ukrepi so gradbeni in ne gradbeni ukrepi za zmanjšanje stopnje ogroženosti, ki obravnavajo vse vidike obvladovanja poplavne ogroženosti, s poudarkom na preprečevanju, varstvu, pripravljenosti, vključno z napovedovanjem poplav in sistemi za zgodnje opozarjanje in vključujejo tudi spodbujanje praks trajnostne rabe prostora, izboljšanja zadrževanja voda ter nadzorovanega poplavljanja območij;
4. omilitveni ukrepi so del celovitih ukrepov, ki jih je treba načrtovati in izvajati skupaj z načrtovanjem namenske rabe prostora in z gradnjo novih objektov ali rekonstrukcij na območjih poplav in z njimi povezane erozije;
5. sprejemljiva stopnja ogroženosti je stopnja tveganja, ki jo odtehtajo ustrezne koristi;
6. obrati in naprave ter vrste dejavnosti, ki povzročajo onesnaženje večjega obsega, so tiste, ki pomenijo tveganje za okolje po predpisih o varstvu okolja, in tiste, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreč po predpisih o naravnih in drugih nesrečah,
7. opozorilna karta je opozorilna karta poplav in erozije, določena s predpisom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja in načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti.
II. POGOJI IN OMEJITVE ZA IZVAJANJE POSEGOV V PROSTOR IN DEJAVNOSTI NA OBMOČJIH, OGROŽENIH ZARADI POPLAV IN Z NJIMI POVEZANE EROZIJE CELINSKIH VODA IN MORJA
4. člen
(pogoji in omejitve na območjih pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije)
(1) Na območjih pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije so pogoji in omejitve za izvajanje posegov v prostor navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti pa navedeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Za pomemben vpliv poplav iz prejšnjega odstavka velja tisti vpliv preteklih ali možnih prihodnjih poplav, ki ogroža:
– območja, na katerih je gostota ogroženih prebivalcev več kakor 500 prebivalcev na km2, pod pogojem, da je skupna površina območja s takšno gostoto ogroženih prebivalcev znotraj območja zelo redkih poplav večja kakor 1,25 km2,
– obrate in naprave, ki lahko povzročajo onesnaženje večjega obsega, ali druge obrate in naprave, ki pomenijo tveganje za okolje po predpisih o varstvu okolja, in tiste, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreč po predpisih o naravnih in drugih nesrečah,
– objekte kulturne dediščine po predpisih o varstvu kulturne dediščine ali za družbo pomembne gospodarske dejavnosti.
(3) Pogoji in omejitve za izvajanje posegov v prostor in dejavnosti na območjih pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije so sorazmerni razredu poplavne in z njo povezane erozijske nevarnosti na območjih, določenih s predpisi, ki določajo posamezno območje poplavne in z njim povezane erozijske nevarnosti.
(4) Pogoji in omejitve za izvajanje posegov v prostor ali dejavnosti na območjih pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije veljajo tudi za prostorske ukrepe za preprečitev oziroma zmanjšanje škodljivih vplivov poplav, v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
5. člen
(pogoji in omejitve na območjih, ki niso določena kot območja pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije)
(1) Na območjih, ki niso določena kot območja pomembnega vpliva poplav ter na njih poplavno območje ni določeno, se pogoji in omejitve za posege v prostor in za izvajanje dejavnosti lahko določijo na podlagi poenostavljenih meril iz tega člena.
(2) Pogoji in omejitve iz prejšnjega odstavka tega člena se določijo na podlagi podatkov o globinah poplavne vode in o debelini odplavljenega in odloženega preperelega kamninskega materiala pri vrednosti pretoka vode s povratno dobo 100 let (Q100).
(3) Kot merila se na območju posega v prostor:
a) pri globini vode:
– < 0,5 m uporabijo pogoji in omejitve srednjega razreda nevarnosti,
– ≥ 0,5 m pa pogoji in omejitve velikega razreda nevarnosti;
b) pri debelini odplavljenega in odloženega preperelega kamninskega materiala:
– < 0,5 m pogoji in omejitve srednjega razreda nevarnosti,
– ≥ 0,5 m pa pogoji in omejitve velikega razreda nevarnosti.
6. člen
(pogoji in omejitve za izvajanje posegov v prostor in njihovo označevanje)
(1) V prilogi 1 te uredbe so glede na razred nevarnosti določeni pogoji in omejitve za izvajanje posegov v prostor, ki imajo lahko vpliv na cilje za zmanjševanje poplavne ogroženosti.
(2) Na območjih poplav in erozije so posegi v prostor iz priloge 1 te uredbe, označeni z oznako »+«, dovoljeni, z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja.
(3) Na območjih poplav in z njimi povezane erozije so posegi v prostor iz priloge 1 te uredbe, označeni z oznako »–«, prepovedani.
(4) Na območjih poplav in z njimi povezane erozije so posegi v prostor iz priloge 1 te uredbe, označeni z oznako »1«, prepovedani. Dovoljeni so le na območju strnjeno grajenih stavb enakovrstne namembnosti v obstoječih naseljih, kadar je mogoče s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv načrtovanega posega v prostor ni bistven.
(5) Na območjih poplav in erozije so posegi v prostor iz priloge 1 te uredbe, označeni z oznako »2«, prepovedani. Dovoljeni so le če, ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.
(6) Pogoje in omejitve iz te uredbe je treba upoštevati tudi pri gradnji in izvajanju gradbenih del tistih objektov, ki se štejejo za nezahtevne in manj zahtevne objekte v skladu s predpisi o graditvi.
7. člen
(pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti in njihovo označevanje)
(1) V prilogi 2 te uredbe so glede na razred nevarnosti določeni pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko vpliv na doseganje okoljskih ciljev v povezavi z ogroženostjo zaradi poplav in z njimi povezane erozije.
(2) V prilogi 2 so glede na razred nevarnosti določeni pogoji in omejitve za izvajanje:
– dejavnosti v obratih in napravah, ki imajo v skladu s predpisi o varstvu okolja lahko vpliv na doseganje okoljskih ciljev,
– dejavnosti v občutljivih objektih, določenih s predpisi, ki predpisujejo metodologijo za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, in način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti.
(3) Izvajanje dejavnosti, označenih z »J«, je dovoljeno v skladu s pogoji okoljevarstvenega dovoljenja oziroma vodnega soglasja, ker je v postopku celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje vpliv dejavnosti ocenjen kot nebistven oziroma ga ni ali pa je pozitiven.
(4) Izvajanje dejavnosti, označenih z »X«, je prepovedano, ker je v postopku celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje vpliv dejavnosti ocenjen kot uničujoč glede na okoljske cilje po predpisih o varstvu okolja in lahko ogrozi dobro stanje voda po predpisih o vodah ali cilje zmanjševanja škodljivega delovanja voda po predpisih o vodah in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(5) Izvajanje dejavnosti, označenih z »?«, je prepovedano. Dovoljeno je le, kadar ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s poprejšnjo izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem po predpisih o varstvu okolja ali vodnim soglasjem po predpisih o vodah zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.
8. člen
(podrobnejši pogoji in omejitve)
Poleg pogojev in omejitev iz te uredbe se pri izvajanju dejavnosti in posegov v prostor upoštevajo tudi podrobnejši pogoji in omejitve ter omilitveni ukrepi, določeni s podrobnejšim načrtom za zmanjševanje poplavne ogroženosti po predpisih o vodah oziroma po predpisih, ki določajo posamezno območje poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti.
9. člen
(nova določitev območij poplav in z njimi povezane erozije)
(1) Če območja in pripadajoči razredi nevarnosti v skladu s predpisom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, in način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti niso določeni, iz podatkov o poplavnih in erozijskih dogodkih ali iz opozorilne karte pa izhaja, da je območje izpostavljeno poplavam in z njimi povezani eroziji, je za izdelavo prostorskih aktov treba pripraviti najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti, za pridobitev vodnega soglasja pa upoštevati vsaj določbe 5. člena te uredbe.
(2) Podatke o novi določitvi območja poplav in z njimi povezane erozije ali spremembi območja ali razreda nevarnosti ali ogroženosti na območju načrtovanja mora nosilec prostorskega načrtovanja posredovati ministrstvu, pristojnemu za vode, ki jih potrdi in vpiše v vodni kataster.
10. člen
(dopolnitev opozorilne karte)
(1) Če opozorilna karta iz predpisa o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, in način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti ne prikazuje območja poplav in erozije, iz novih podatkov ali analiz obravnavanega območja pa izhaja, da na območju posega v prostor ali izvajanja dejavnosti obstaja možnost poplav in z njimi povezane erozije, je treba pri presoji pogojev in omejitev upoštevati nove podatke in z njimi opozorilno karto dopolniti.
(2) Dopolnitev opozorilne karte lahko predlagajo tudi zainteresirane pravne ali fizične osebe ali nosilci prostorskega načrtovanja.
(3) Predlog dopolnitve mora vsebovati podatke o odseku vodotoka, kjer obstaja možnost nastopa poplav in o novih razpoložljivih podatkih ali analizah v zvezi s tem.
(4) Ministrstvo, pristojno za vode, po preveritvi posredovanih podatkov opozorilno karto dopolni v šestih mesecih po prejemu predloga dopolnitve.
III. NAČRTOVANJE NOVIH PROSTORSKIH UREDITEV IN UKREPOV ZA ZMANJŠANJE POPLAVNE IN Z NJIMI POVEZANE EROZIJSKE OGROŽENOSTI
11. člen
(načrtovanje novih prostorskih ureditev)
(1) Pogoji in omejitve iz te uredbe se v prostorskih aktih upoštevajo kot smernice k načrtovanim prostorskim ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju.
(2) Načrtovanje novih prostorskih ureditev na območjih poplav in z njimi povezane erozije, kjer že obstajajo elementi ogroženosti, mora upoštevati pogoje in omejitve iz prilog 1 in 2 te uredbe, pri tem pa zagotoviti tudi, da se z načrtovanjem nove namenske rabe ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na območju in izven njega. V ta namen je treba skupaj z načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov.
(3) Na območju poplavne in z njo povezane erozijske nevarnosti, kjer še ni elementov ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem prostora in ob upoštevanju pogojev in omejitev iz te uredbe načrtovati in zagotoviti tudi poprejšnjo izvedbo ustreznih omilitvenih ukrepov za doseganje sprejemljivega razreda ogroženosti na območju in izven njega.
(4) Če se ob pripravi prostorskih aktov ali pri posegih v prostor zaradi zagotavljanja varnosti novih gradenj načrtujejo tudi omilitveni ukrepi, je treba upoštevati učinke teh gradenj in načrtovanih omilitvenih ukrepov pri določitvi razredov nevarnosti oziroma ogroženosti na način, kakor ga določa predpis o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, in način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti.
(5) Omilitveni ukrepi iz tretjega in četrtega odstavka tega člena so:
– varovalni ukrepi: ukrepi za zmanjšanje stopnje ogroženosti prebivalcev, gospodarskih dejavnosti in kulturne dediščine na posameznem območju;
– varstveni ukrepi: ukrepi za zmanjšanje stopnje ogroženosti obratov in naprav, zaradi katerih lahko nastopi onesnaženje večjega obsega, ali drugih objektov, ki ob poplavah in z njimi povezani eroziji pomenijo tveganje za okolje;
– izravnalni ukrepi: ukrepi za izravnavo negativnega vpliva načrtovanega posega v prostor na obstoječo poplavno in z njo povezano erozijsko ogroženost na obstoječem območju ogroženosti in zunaj njega.
12. člen
(celovita presoja vplivov izvedbe planov na okolje)
Za pripravo okoljskega poročila, v skladu s predpisom o celoviti presoji vplivov na okolje na posameznem območju poplav in z njimi povezane erozijske nevarnosti se pogoji in omejitve iz prilog 1 in 2 te uredbe lahko uporabljajo kot eno od meril za vrednotenje posledic izvedbe plana, s katerim bi bilo na tem območju možno vplivati na okoljske cilje plana tako, da se okolje zaradi tega spreminja oziroma v njem potekajo naravni procesi drugače, kakor bi sicer.
13. člen
(presoja vplivov na okolje)
Za vrste posegov in dejavnosti in za njihove spremembe, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja, je treba takrat, kadar so znotraj območja poplavne in z njo povezane erozijske nevarnosti, omejitve in pogoje iz prilog 1 in 2 te uredbe upoštevati kot eno od meril za oceno vplivov in določitev pogojev.
14. člen
(načrtovanje posegov v prostor za zmanjšanje poplavne in njo povezane erozijske ogroženosti)
(1) Načrtovanje posegov v prostor za zmanjšanje poplavne in z njo povezane erozijske ogroženosti se načrtuje v okviru prostorskih aktov z upoštevanjem predpisov o podrobnejši vsebini načrta za ocenjevanje in obvladovanje ogroženosti zaradi poplav in erozije po predpisih o vodah.
(2) Posege v prostor iz prvega odstavka tega člena je treba načrtovati kot celovite ukrepe in jih izvajati pred začetkom izvajanja novih posegov v prostor na območju. Na območjih pomembnih vplivov poplavne in erozijske ogroženosti se celoviti ukrepi načrtujejo na ravni države, na vseh preostalih pa na ravni samoupravnih lokalnih skupnosti.
(3) Cilj načrtovanja ukrepov iz prvega in drugega odstavka tega člena je zagotoviti vsaj sprejemljivo stopnjo ogroženosti ob upoštevanju načela stroškov in koristi.
15. člen
(načrtovanje omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne in z njo povezane erozijske ogroženosti)
(1) Če je na območju poplavne ali erozijske nevarnosti objekt ali se izvaja dejavnost v nasprotju s pogoji in omejitvami iz te uredbe, je treba z načrtovanjem in izvedbo omilitvenih ukrepov iz petega odstavka 11. člena prednostno zagotoviti zmanjšanje njihove ogroženosti najmanj do stopnje, ki v prilogah 1 in 2 te uredbe dopušča gradnjo te vrste objektov ali izvajanje dejavnosti, ob pogoju, da se poplavna in z njo povezana erozijska nevarnost zunaj območja ne poslabša.
(2) Nosilci urejanja prostora morajo v postopku sprememb prostorskih aktov prednostno zagotoviti možnost izvedbe ustreznih omilitvenih ukrepov za obstoječe objekte in še posebno za obrate in naprave, zaradi katerih lahko nastopi onesnaženje večjega obsega, ter za občutljive objekte.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(uporaba določb)
Ta uredba se ne uporablja za posege v prostor, za katere je bilo pred njeno uveljavitvijo:
– pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje,
– pridobljeno veljavno lokacijsko dovoljenje,
– izdano vodno soglasje,
– izdano okoljevarstveno dovoljenje.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-67/2008/10
Ljubljana, dne 4. septembra 2008
EVA 2008-2511-0088
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti