Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3377. Tarifna priloga 2008 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, stran 10947.

Na podlagi 39. člena Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05 in 100/05) pogodbene stranke:
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za gradbeništvo
in
– GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala,
kot predstavnika delodajalcev
ter
– Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije,
kot predstavnik delojemalcev
sklenejo
T A R I F N O P R I L O G O 2 0 0 8
h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05 in 100/05)
1. Določitev najnižjih osnovnih plač in najnižjih izplačanih plač
1.1 Najnižje osnovne plače
(1) Najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred za poln delovni čas in normalne pogoje dela za mesečni fond 174 ur ter na eno uro v EUR veljajo od 1. 8. 2008 (Točka 1.3 Tabela 1 – stolpca 1 in 2) in se uporabljajo za obračun in izplačilo plač od vključno meseca avgusta 2008 do meseca julija 2009.
(2) Urna postavka najnižje osnovne plače za obračun mesečne plače je lahko enaka, mesečni znesek pa se lahko razlikuje glede na razporeditev mesečnega fonda ur.
(3) Delodajalci, katerih zaposleni imajo v pogodbah o zaposlitvi najmanj enake ali višje osnovne plače kot so določene v tej tarifni prilogi, niso dolžni povečevati osnovnih plač.
1.2 Najnižje izplačane plače za delavce, razen pripravnikov
(1) Ne glede na določila kolektivne pogodbe in tarifne priloge o višini in strukturi izkazovanja plač po posameznih sestavinah, je dolžan delodajalec od 1. avgusta 2008 izplačevati najmanj zneske izplačanih plač v EUR, ki so zapisani v Točki 1.3 Tabeli 1 – stolpec 3 in se uporabljajo za obračun in izplačilo plač od vključno meseca avgusta 2008 do meseca julija 2009. Izplačane plače vsebujejo vse sestavine plač, ki jih določa zakon in kolektivna pogodba, to so: osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost in druge uspešnosti. V znesek izplačanih plač pa se ne upoštevajo obračunani in izplačani zneski za nadurno delo.
(2) Zneski najnižjih izplačanih plač ne veljajo za delavce, ki ne dosegajo planiranih rezultatov po vnaprej znanih kriterijih.
1.3. Tabela 1
Najnižje osnovne plače in najnižje izplačane plače:
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |Najnižje osnovne plače – v EUR| Najnižje izplačane |
|     |               |  plače – v EUR  |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
| Tarifni | Na uro 1. 8. | Znesek za 174 |Znesek za 174 ur 1. |
| razredi |   2008   | ur 1. 8. 2008 |   8. 2008    |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
|     |   1    |    2    |     3     |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
|   1  |   2,34   |  408,00   |    590,00    |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
|   2  |   2,55   |  443,00   |    617,00    |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
|   3  |   2,82   |  491,00   |    670,00    |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
|  4-1  |   3,13   |  544,00   |    740,00    |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
|  4-2  |   3,32   |  577,00   |    770,00    |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
|  5-1  |   3,70   |  643,00   |    810,00    |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
|  5-2  |   3,93   |  683,00   |    850,00    |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
|  6-1  |   4,14   |  720,00   |    890,00    |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
|  6-2  |   4,79   |  834,00   |    960,00    |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
|  7-1  |   4,91   |  854,00   |   1.005,00   |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
|  7-2  |   5,52   |  960,00   |   1.102,00   |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
|  7-3  |   5,94   |  1.034,00  |   1.212,00   |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
|   8  |   6,58   |  1.145,00  |   1.452,00   |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
|   9  |   7,64   |  1.329,00  |   1.747,00   |
+----------+--------------+---------------+--------------------+
1.4. Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko, glede na doseženo produktivnost v posameznih družbah, dogovorijo za višji znesek osnovnih plač in izplačanih plač kot so navedeni v Tabeli 1 točke 1.3.
1.5. Od 1. 1. 2009 se upošteva razlika pri inflaciji za leto 2008, ki bo višja kot 5,2%, pri določitvi najnižjih osnovnih plač za vse TR in pri najnižjih izplačanih plačah za tiste TR, ki imajo v TP 2008 določeno manjše povečanje glede na zneske, veljavne od 1. 1. 2008, kot bo dejanska stopnja inflacije za leto 2008. To se ugotovi v januarju 2009 in formalizira z Aneksom h TP 2008. Kolikor bo inflacija za leto 2008 nižja kot 5,2%, se poračun opravi pri določitvi novih zneskov po TR v letu 2009.
2. Regres za letni dopust
(1) Delavcu pripada regres za letni dopust za leto 2008 najmanj v znesku EUR 750,00, za leto 2009 pa v znesku najmanj EUR 800,00.
(2) V podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu pripadata delavcu regresa za leti 2008 in 2009 najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače na dan izplačila regresa.
(3) V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni dopust izplača v roku v skladu z zakonom.
3. Povračilo stroškov v zvezi z delom
Povračilo stroškov prehrane med delom pripada delavcem v primeru gotovinskega plačila od 1. 8. 2008 najmanj v višini EUR 4,00. V primeru, da delavec dela 10 ur ali več na dan, mu pripada dodaten znesek povračila za prehrano v višini najmanj EUR 0,60 za vsako uro dela nad 8 ur.
4. Višina drugih prejemkov iz 53. člena KPGD
(1) Višina odpravnine ob upokojitvi iz prvega odstavka 53. člena KPGD znaša od 1. 8. 2008 najmanj EUR 2.900,00.
(2) Solidarnostno pomoč iz tretje alineje drugega odstavka 53. člena KPGD lahko odobri delodajalec delavcu od 1. 8. 2008 dalje do višine EUR 750,00.
(3) Solidarnostno pomoč iz četrte alineje drugega odstavka 53. člena KPGD lahko odobri delodajalec delavcu od 1. 8. 2008 dalje do višine EUR 1.252,00.
5. Veljavnost
(1) Tarifna priloga 2008 h Kolektivni pogodbi za gradbene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu Tarifna priloga 2008 h KPGD) začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. avgusta 2008.
(2) Tarifna priloga 2008 h KPGD velja do 31. julija 2009.
(3) Podpisniki te Tarifne priloge 2008 h KPGD se zavezujejo do 30. junija 2009 dogovoriti novo Tarifno prilogo h KPGD z začetkom uporabe s 1. avgustom 2009.
(4) Kolikor podpisniki Tarifne priloga 2008 h KPGD do konca njene veljavnosti ne dogovorijo nove Tarifne priloge h KPGD za naslednje obdobje, se ji podaljša veljavnost še za eno leto.
(5) Z začetkom veljavnosti te Tarifne priloge 2008 h KPGD prenehata veljati Tarifna priloga 2007 h KPGD z dne 16. 7. 2007 (Uradni list RS, št. 71/07) in Spremembe Tarifne priloge 2007 h KPGD z dne 4. 2. 2008 (Uradni list RS, št. 18/08).
Ljubljana, dne 15. julija 2008
Podpisniki:
 
ZDS – Sekcija za gradbeništvo
Generalni sekretar ZDS
Jože Smole l.r.
 
GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
Predsednik UO ZGIGM
Branko Selak l.r.
 
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Predsednica
Tanja Šuligoj l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 18. 7. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-8/2004/12 o tem, da je Tarifna priloga 2008 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 5/3.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti