Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3363. Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb, stran 10923.

Na podlagi 13. člena, tretjega odstavka 19. člena, tretjega odstavka 24. člena, devetega odstavka 27. člena in četrtega odstavka 30. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina urejanja)
Ta pravilnik določa obliko in vsebino elaborata za določanje območja naselja ter elaborata za vzpostavitev uličnega sistema, merila za določitev poteka ulice in vzpostavitev, spremembo in ukinitev uličnega sistema in ulic v uličnem sistemu, pravila glede vsebine napisnih tabel, mesta namestitve in načina namestitve ter velikosti, oblike in barv napisnih tabel, pravila glede določanja hišne številke in pravila o vsebini in obliki tablice s hišno številko in imenom naselja oziroma ulice ter o kraju njene namestitve.
II. ELABORAT
2. člen
(elaborat za določitev območja naselja)
(1) Elaborat za določitev območja naselja se izdela, če se predlaga sprememba območja naselja, ki je evidentirano v registru prostorskih enot.
(2) Elaborat za določitev območja naselja se izdela na grafični prilogi, na kateri se prikaže potek meje naselja pred in po predlagani spremembi.
(3) Elaborat za določitev območja naselja izdela Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) ob sodelovanju predlagatelja iz tretjega odstavka 12. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08).
3. člen
(elaborat za vzpostavitev uličnega sistema, elaborat sprememb uličnega sistema)
(1) Elaborat za vzpostavitev uličnega sistema se izdela, če se predlaga vzpostavitev uličnega sistema. Elaborat sprememb uličnega sistema se izdela, če se predlagajo spremembe uličnega sistema.
(2) Če se predlaga vzpostavitev uličnega sistema na območju naselja, elaborat za vzpostavitev uličnega sistema vsebuje:
– grafični prikaz poteka ulic na območju naselja,
– predlog novih imen ulic in predlog uradnih kratkih imen ulic, kadar je uradno kratko ime ulice treba določiti.
(3) Grafični prikaz iz prve alinee prejšnjega odstavka se izdela na kartografski podlagi tako, da sta potek ulic in pripadnost stavb ulici vrisana pregledno. Potek ulic se določi ob upoštevanju meril za določitev poteka ulice iz 4. člena tega pravilnika. Ulice se prikažejo z linijo obstoječih ali planiranih cest ali poti, ki pripadajo eni ulici. Grafični prikaz mora vsebovati legendo z znaki za razlikovanje poteka posamezne ulice od druge ulice.
(4) Če se predlagajo spremembe uličnega sistema, se pri izdelavi elaborata sprememb uličnega sistema smiselno uporablja drugi odstavek tega člena, pri čemer se elaborat sprememb uličnega sistema izdela le za območje spremenjene ali nove ulice.
(5) Elaborat za vzpostavitev uličnega sistema oziroma elaborat sprememb uličnega sistema izdela predlagatelj iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
III. MERILA ZA DOLOČITEV POTEKA ULICE IN VZPOSTAVITEV, SPREMEMBO IN UKINITEV ULIC V ULIČNEM SISTEMU
4. člen
(merila za določitev poteka ulice)
(1) Ulica se lahko vzpostavi v naselju z vzpostavljenim uličnim sistemom.
(2) Pri določitvi poteka ulice se upošteva obstoječa ali predvidena prometna ureditev, kot jo predvideva prostorski akt.
(3) Ulica se lahko spremeni, če se v naselju spremeni linija poti ali cest.
(4) Ulica se ukine:
– če se spremeni območje naselja,
– če se na območju naselja ukine ulični sistem,
– če se dve ali več ulic združi v novo ulico.
(5) Ulica se lahko ukine tudi, če v ulici ni več stavb.
5. člen
(merila za vzpostavitev, spremembo in ukinitev uličnega sistema in ulic v uličnem sistemu)
(1) Ulični sistem se lahko vzpostavi na območju naselja, če ima naselje vsaj 100 stavb in se lahko oblikujejo vsaj 3 ulice.
(2) Ulični sistem se spremeni, če se v obstoječem uličnem sistemu vzpostavi ena ali več novih ulic.
(3) Ulični sistem se lahko spremeni ali ukine, če se spremeni območje naselja.
IV. NAPISNE TABLE ZA OZNAČEVANJE ULIC
6. člen
(vsebina, velikost, oblika in barva napisnih tabel)
(1) Na napisni tabli je ime ulice ali uradno kratko ime ulice, kot je evidentirano v registru prostorskih enot.
(2) Kadar je ime ulice določeno v slovenskem in italijanskem oziroma madžarskem jeziku, mora biti na napisnih tablah ime ulice zapisano v obeh jezikih. Ime ulice v slovenskem jeziku je zapisano nad imenom ulice v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Oba zapisa sta enake velikosti.
(3) Napisna tabla je pravokotne oblike velikosti najmanj 50 krat 30 cm in je enotne barve za celotno naselje, razen če občina z odlokom ne odloči drugače.
(4) Črke in številke na napisni tabli ne smejo biti manjše od 5 cm.
7. člen
(način in mesto namestitve napisnih tabel)
(1) Če je ulica označena s prometnim znakom v skladu s predpisom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah, se šteje, da je označena z napisno tablo.
(2) Če ulica ni označena s prometnim znakom iz prejšnjega odstavka, se mora označiti z napisno tablo.
(3) Napisne table se morajo postaviti na vidnem mestu, kjer je to potrebno zaradi orientacije v prostoru.
(4) Napisno tablo se praviloma postavi oziroma pritrdi 3 m od tal.
V. PRAVILA GLEDE DOLOČANJA HIŠNE ŠTEVILKE
8. člen
(določanje hišne številke)
(1) Enaka hišna številka ne sme biti določena dvema ali več stavbam.
(2) V primeru nadomestne gradnje se novi stavbi določi enaka hišna številka, kot je bila določena odstranjeni stavbi.
(3) Hišna številka z numerično oznako se določi od 1 do 999.
(4) Hišna številka z alfanumerično oznako se določi, če z numerično oznako ni možno ohraniti zaporedja lege stavb. Alfanumerična oznaka se določi tako, da se numerični oznaki doda eno malo črko slovenske abecede brez šumnikov.
9. člen
(določanje hišne številke v naselju, ulici)
(1) V okviru naselja se stavbam določijo hišne številke po zaporedju lege stavb tako, da se določanje hišnih številk začne v tistem delu naselja, ki je najbliže centru naselja.
(2) V okviru ulice se stavbam določijo hišne številke tako, da se določanje hišnih številk začne v tistem delu ulice, ki je najbližje središču ali glavnemu delu naselja. Stavbam na levi strani ulice se določijo lihe številke od 1 navzgor, stavbam na desni strani pa sode številke od 2 navzgor.
(3) Stavbi se določi hišna številka iz ulice, iz katere je možen vstop v stavbo.
(4) Če stavba stoji ob več ulicah v naselju in ima iz njih urejene vstope v stavbo, se stavbi določi tista hišna številka, ki jo predlaga vlagatelj zahteve za določitev hišne številke.
(5) Stavbi, ki ne stoji ob ulici, temveč na dvorišču, se določi hišna številka, ki sledi zadnji hišni številki, ki je bila določena stavbi ob vhodu na dvorišče.
(6) Pri določanju hišnih številk se pravilo po zaporedju lege ne uporabi in se določeno število hišnih številk lahko izpusti, če je to potrebno za ohranjanje orientacije v prostoru zaradi obstoječega stanja in predvidenih gradenj.
VI. TABLICA S HIŠNO ŠTEVILKO
10. člen
(vsebina in oblika tablice s hišno številko)
(1) Stavbe, katerim je določena hišna številka, se označijo s tablico (v nadaljnjem besedilu: tablica s hišno številko).
(2) Na tablici s hišno številko je zapisana hišna številka in ime naselja oziroma ulice, kot je evidentirano v registru prostorskih enot. Ime naselja oziroma ulice je napisano pod hišno številko. Namesto imena naselja oziroma ulice se lahko na tablici s hišno številko zapiše uradno kratko ime naselja oziroma ulice.
(3) Kadar je ime naselja oziroma ulice določeno v slovenskem in italijanskem oziroma madžarskem jeziku, mora biti na tablici s hišno številko ime naselja oziroma ulice zapisano v obeh jezikih. Ime naselja oziroma ulice v slovenskem jeziku je zapisano nad imenom naselja oziroma ulice v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Oba zapisa sta enake velikosti.
(4) Dodatek k hišni številki se na tablici s hišno številko zapiše z malimi tiskanimi črkami brez presledka.
(5) Tablica s hišno številko je pravokotne oblike velikosti najmanj 15 krat 12 cm in enotne barve za celotno naselje oziroma ulico, če občina z odlokom ne odloči drugače.
(6) Na tablici s hišno številko hišna številka z dodatkom ne sme biti manjša od 5 cm, v imenu naselja oziroma ulice pa črke ne smejo biti manjše od 2 cm.
11. člen
(mesto namestitve tablice s hišno številko)
(1) Tablico s hišno številko se namesti na tisto stran stavbe, kjer se iz ulice dostopa do stavbe.
(2) Stavba ima lahko več tablic z isto hišno številko, če je to potrebno zaradi orientacije v prostoru.
(3) Tablico s hišno številko se praviloma namesti 3 m od tal.
VII. PREHODNI DOLOČBI
12. člen
(barva napisnih tabel in barva tablic s hišno številko)
Dokler občina ne določi drugačne barve napisnih tabel oziroma drugačne barve tablic s hišno številko, je za območje občine barva napisnih tabel in barva tablic s hišno številko tista barva, ki jo ima večina tablic s hišno številko na območju občine.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92 – odl. US).
VIII. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-145/2008
Ljubljana, dne 11. julija 2008
EVA 2008-2511-0122
Janez Podobnik l.r.
Minister za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost