Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3097. Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji, stran 9775.

Na podlagi 7. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, in 15/08 – odl. US) ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce, državljane držav, ki niso članice Evropske unije, določajo plačevanje šolnin za študij po javnoveljavnih študijskih programih in pogoji za bivanje v študentskih domovih.
II. ŠOLNINA
2. člen
Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki se v Republiki Sloveniji izobražujejo na javnih ali zasebnih visokošolskih zavodih, za študij po javnoveljavnih študijskih programih prve, druge in tretje stopnje plačujejo tolikšno šolnino, kot je določena za državljane Republike Slovenije.
Tujci, ki se v Republiki Sloveniji izobražujejo na javnih ali zasebnih visokošolskih zavodih, za študij po javnoveljavnih študijskih programih prve, druge ali tretje stopnje plačujejo šolnino, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno.
3. člen
Višino šolnine za tujce visokošolski zavod določa tako, kot jo v skladu s Pravilnikom o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 40/94 in 45/98) določa za državljane Republike Slovenije za izredni študij.
4. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena tujci na javnih visokošolskih zavodih ne plačujejo šolnine oziroma plačujejo tolikšno, kot je določena za državljane Republike Slovenije, če:
– je tako določeno z meddržavnimi ali mednarodnimi sporazumi in pogodbami;
– so štipendisti ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, oziroma pooblaščenega izvajalca tega štipendiranja, kot je Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, in Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje v programu štipendiranja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: štipendisti ministrstva);
– so študenti izmenjalnih programov med visokošolskimi zavodi v programu Vseživljenjsko učenje ali
– so tuji državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in so sami ali njihovi starši ali skrbniki davčni zavezanci v Republiki Sloveniji.
Prejšnji odstavek velja tudi za študij po javnoveljavnih študijskih programih zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo.
5. člen
Šolnina se plačuje visokošolskemu zavodu na podlagi izstavljenega računa.
Šolnina se za vsako študijsko leto praviloma plačuje v enkratnem znesku.
Visokošolski zavodi lahko tujega študenta oprostijo plačila celotne šolnine ali njenega dela ali mu omogočijo plačilo v več delih.
Visokošolski zavodi vodijo evidenco o plačilu šolnin in oprostitvah. Podatke za tekoče študijsko leto pošljejo ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), najpozneje do 31. decembra.
III. BIVANJE V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH
6. člen
Za štipendiste ministrstva Republika Slovenija zagotavlja do 250 mest za bivanje v študentskih domovih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija oziroma se financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev.
Razdelitev mest za bivanje štipendistov opravi ministrstvo v sodelovanju z izvajalci štipendiranja. Način plačila in druga medsebojna razmerja uredijo ministrstvo, izvajalec štipendiranja in študentski domovi z vsakoletno večstransko pogodbo.
Štipendistom ministrstva se zaračunava subvencionirana stanarina. Ministrstvo oziroma izvajalec štipendiranja stanarino poravnava neposredno študentskemu domu iz odobrene štipendije.
Javni študentski domovi lahko namenijo do 10 odstotkov svojih zmogljivosti tudi drugim tujim študentom, ki prihajajo na visokošolske zavode v okviru izmenjalnih programov (predvsem programa Vseživljenjsko učenje). O razdelitvi teh zmogljivosti se visokošolski zavodi vsako leto dogovorijo neposredno s študentskimi domovi. Uporabniki teh zmogljivosti plačujejo neekonomsko stanarino, povišano za subvencijo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Določbe 2. do 5. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi za študente, ki študirajo po javnoveljavnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, dokler se izvajajo.
8. člen
Tujci, ki so začeli študij na kateri koli stopnji pred uveljavitvijo tega pravilnika, dokončajo začeto stopnjo študija glede plačevanja šolnine pod pogoji, pod katerimi so začeli to stopnjo.
9. člen
Z dnem uporabe tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/95 in 2/05) in Odredba o višini šolnin za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva (Uradni list RS, št. 24/95).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne v študijskem letu 2008/09.
Št. 0072-8/2006/16
Ljubljana, dne 1. julija 2008
EVA 2008-3211-0031
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti