Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3029. Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi, stran 9605.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega in šestega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa obvezna ravnanja z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (v nadaljnjem besedilu: odpadna jedilna olja), ki nastajajo v kuhinjah pri izvajanju živilske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: gostinstvo) in v gospodinjstvih.
(2) Ta uredba določa tudi najmanjši obseg izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na področju ravnanja z odpadnimi jedilnimi olji in vsebino ravnanja s temi odpadki, ki mora biti zagotovljena v okviru opravljanja javne službe.
(3) Za vsa ravnanja z odpadnimi jedilnimi olji, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
2. člen
(uporaba)
(1) Ta uredba se uporablja za odpadna jedilna olja rastlinskega izvora, ki se prepuščajo kot ločeno zbrana frakcija in se kot komunalni odpadki uvrščajo med odpadke s številko 20 01 25 iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ta uredba uporablja tudi za odpadna jedilna olja rastlinskega izvora, med katera so primešana olja in masti živalskega izvora, in sicer v količinah, ki se običajno uporabljajo v gostinstvu in v gospodinjstvih.
(3) Ta uredba se ne uporablja za mešanice odpadnih jedilnih olj z drugimi odpadki, če so neprimerne za predelavo z recikliranjem v rastlinska olja, ki niso namenjena prehrani ljudi.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. operativni program varstva okolja na področju ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: operativni program varstva okolja) je program v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
2. recikliranje je postopek predelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
3. predelovalec odpadnih jedilnih olj je oseba, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, kot dejavnost opravlja predelavo odpadnih jedilnih olj;
4. povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gostinstva je nosilec živilske dejavnosti, ki upravlja kuhinjo, v kateri se pripravi v letnem povprečju dnevno 20 ali več obrokov hrane;
5. povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstva je oseba, ki zaradi svojega delovanja povzroča nastajanje odpadnih jedilnih olj v gospodinjstvu;
6. zbiralec odpadnih jedilnih olj je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, kot dejavnost opravlja zbiranje odpadnih jedilnih olj;
7. predelovalec odpadnih jedilnih olj je predelovalec odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
8. pošiljka odpadnih jedilnih olj je celotna količina odpadnih jedilnih olj, ki jih pri istem povzročitelju odpadnih jedilnih olj ali pri istem izvajalcu javne službe prevzame zbiralec odpadnih jedilnih olj v obdobju največ 30 dni. Pošiljka odpadnih jedilnih olj je tudi celotna količina odpadnih jedilnih olj, ki jih zbiralec odpadnih jedilnih olj ali izvajalec javne službe odda istemu predelovalcu odpadnih jedilnih olj v obdobju največ 30 dni.
II. RAVNANJE Z ODPADNIMI JEDILNIMI OLJI
4. člen
(prepovedi)
(1) Odpadna jedilna olja je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih prepuščati izvajalcu javne službe skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki.
(2) Odpadna jedilna olja je prepovedano odvajati v javno kanalizacijo, male komunalne čistilne naprave, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode in izpuščati v tla ali na tla.
(3) Odpadna jedilna olja je prepovedano mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni aerobni razgradnji, kot je kompostiranje.
(4) Odpadna jedilna olja, ki se prepuščajo izvajalcu javne službe v zbirnem centru ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, je prepovedano mešati z drugimi ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov in jih je treba prepuščati v za to namenjenih posodah ali zabojnikih.
III. OBVEZNOSTI POVZROČITELJA ODPADNIH JEDILNIH OLJ IZ GOSTINSTVA
5. člen
(obveznost povzročitelja odpadnih jedilnih olj iz gostinstva)
Povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gostinstva mora zagotoviti, da se vsa odpadna jedilna olja, ki nastanejo pri pripravi hrane, zberejo ločeno od drugih odpadkov in se pred oddajo zbiralcu odpadnih jedilnih olj začasno shranjujejo v za to namenjenih posodah ali zabojnikih v skladu s predpisi, ki urejajo higieno živil.
6. člen
(načrt gospodarjenja z odpadnimi jedilnimi olji)
Povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gostinstva mora izdelati načrt gospodarjenja z odpadnimi jedilnimi olji v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
7. člen
(oddaja odpadnih jedilnih olj iz gostinstva)
(1) Povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gostinstva mora oddajati odpadna jedilna olja zbiralcu odpadnih jedilnih olj.
(2) Povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gostinstva mora določiti odgovorno osebo, ki v njegovem imenu oddaja odpadna jedilna olja zbiralcu odpadnih jedilnih olj in ob oddaji vsake pošiljke odpadnih jedilnih olj izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
8. člen
(evidenca o nastajanju odpadnih jedilnih olj)
(1) Povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gostinstva mora voditi evidenco o nastajanju odpadnih jedilnih olj v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, v obliki zbirke evidenčnih listov o pošiljkah odpadnih jedilnih olj, ki jih odda zbiralcu jedilnih olj.
(2) Povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gostinstva mora na zahtevo pristojnega inšpektorja omogočiti vpogled v evidenco o nastajanju odpadnih jedilnih olj.
IV. ZBIRANJE ODPADNIH JEDILNIH OLJ IZ GOSTINSTVA
9. člen
(zbiralec odpadnih jedilnih olj)
(1) Zbiralec odpadnih jedilnih olj lahko začne z zbiranjem odpadnih jedilnih olj od povzročiteljev odpadnih jedilnih olj iz gostinstva, ko pridobi potrdilo ministrstva, pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Zbiralec odpadnih jedilnih olj mora imeti vodotesne zabojnike in posode za shranjevanje odpadnih jedilnih olj ter vozila, opremljena za prevoz odpadnih jedilnih olj, tako da se odpadna jedilna olja ne izpuščajo v okolje in ne povzročajo emisije vonjav.
(3) Zbiralec odpadnih jedilnih olj mora imeti urejeno predhodno skladišče odpadnih jedilnih olj tako, da lahko odpadna jedilna olja skladišči ločeno od ostalih odpadkov in zagotavlja čiščenje in razkuževanje predhodnega skladišča z možnostjo odvajanja odpadne vode, ki pri tem nastane, v javno kanalizacijo, pri čemer se mora odpadna voda odvajati prek lovilca olj.
(4) Zbiralec odpadnih jedilnih olj mora zagotavljati čiščenje in razkuževanje vodotesnih zabojnikov in posod za shranjevanje odpadnih jedilnih olj tako, da je zagotovljeno odvajanje odpadne vode, ki pri tem nastane, v javno kanalizacijo, pri čemer se mora odpadna voda odvajati prek lovilca olj.
(5) Zbiralec odpadnih jedilnih olj mora zagotoviti tehtanje vsake pošiljke odpadnih jedilnih olj, ki jo prevzame in odda v predelavo, pri čemer se masa prevzetih odpadkov lahko ugotavlja tudi z merjenjem njihove prostornine in ocenjevanjem povprečne specifične teže odpadnih jedilnih olj.
(6) Zbiralec odpadnih jedilnih olj mora zagotoviti oddajo zbranih odpadnih jedilnih olj v predelavo.
(7) Zbiralec odpadnih jedilnih olj mora z javnim naznanilom na krajevno običajen način objaviti način oddajanja odpadnih jedilnih olj iz gostinstva, obveščanje pa ponoviti vsakih dvanajst mesecev.
10. člen
(načrt zbiranja odpadnih jedilnih olj)
(1) K vlogi za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov mora biti priložen načrt zbiranja odpadnih jedilnih olj v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Načrt zbiranja odpadnih jedilnih olj mora glede predvidenih načinov predelave odpadnih jedilnih olj upoštevati usmeritve iz operativnega programa varstva okolja.
(3) Če ministrstvo na podlagi podatkov iz letnih poročil zbiralcev odpadnih jedilnih olj in letnih poročil predelovalcev odpadnih jedilnih olj, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ugotovi, da na posameznem območju Slovenije glede zbranih količin odpadnih jedilnih olj niso doseženi cilji ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, zbiralcu odpadnih jedilnih olj določi, da mora na teh območjih obvezno zagotavljati prevzem odpadnih jedilnih olj.
V. ZBIRANJE ODPADNIH JEDILNIH OLJ V OKVIRU JAVNE SLUŽBE
11. člen
(obveznosti izvajalca in vsebina javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora povzročiteljem odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev omogočiti prepuščanje odpadnih jedilnih olj v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov na območju, za katerega uredi prevzemanje odpadnih jedilnih olj, z javnim naznanilom na krajevno običajen način obvestiti o:
– prepovedi mešanja odpadnih jedilnih olj z drugimi komunalnimi odpadki in
– izločanju vseh odpadnih jedilnih olj iz komunalnih odpadkov in njihovem obveznem prepuščanju izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe mora odpadna jedilna olja, ki jih prevzame v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, oddati v predelavo.
(4) Izvajalec javne službe mora zagotoviti tehtanje vsake pošiljke odpadnih jedilnih olj, ki jih odda v predelavo.
(5) Za vsako pošiljko iz prejšnjega odstavka mora izvajalec javne službe pridobiti evidenčni list v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
VI. OPERATIVNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA
12. člen
(operativni program varstva okolja)
(1) V operativnem programu varstva okolja se določi državni načrt zbiranja in predelave ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, vključno z načrtom in okoljskimi cilji predelave posameznih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(2) V operativnem programu varstva okolja se določijo tudi usmeritve za ločeno zbiranje odpadnih jedilnih olj.
VII. VODENJE EVIDENCE
13. člen
(vodenje evidence)
Ministrstvo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, vodi evidenco zbiralcev odpadnih jedilnih olj v okviru evidence zbiralcev odpadkov iz registra varstva okolja.
VIII. NADZOR
14. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka opravljajo nadzor nad izvajanjem določb 5., 6., 7. in 8. člena te uredbe inšpektorji, pristojni za zdravstvo.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prepovedjo iz prvega odstavka 4. člena te uredbe meša odpadna jedilna olja z drugimi odpadki ali jih prepušča izvajalcu javne službe z mešanimi komunalnimi odpadki,
– v nasprotju s prepovedjo iz drugega odstavka 4. člena te uredbe odvaja odpadna jedilna olja v javno kanalizacijo, male komunalne čistilne naprave, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode in izpušča v tla ali na tla,
– v nasprotju s prepovedjo iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe meša odpadna jedilna olja z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni aerobni razgradnji, kot je kompostiranje.
(2) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gostinstva, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da se vsa odpadna jedilna olja, ki nastanejo pri pripravi hrane, zberejo ločeno od drugih odpadkov in se pred oddajo zbiralcu odpadnih jedilnih olj začasno shranjujejo v za to namenjenih posodah ali zabojnikih v skladu s predpisi, ki urejajo higieno živil, v skladu s 5. členom te uredbe,
– ne izdela načrta gospodarjenja z odpadnimi jedilnimi olji v skladu s 6. členom te uredbe,
– ne oddaja odpadnih jedilnih olj zbiralcu odpadnih jedilnih olj v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne določi odgovorne osebe, ki v njegovem imenu oddaja odpadna jedilna olja zbiralcu odpadnih jedilnih olj in ob prevzemu vsake pošiljke odpadnih jedilnih olj ne izpolni evidenčnega lista, v skladu z drugim odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne vodi evidence o nastajanju odpadnih jedilnih olj v skladu s prvim odstavkom 8. člena te uredbe,
– ne omogoči vpogleda v evidenco o nastajanju odpadnih jedilnih olj na zahtevo pristojnega inšpektorja v skladu z drugim odstavkom 8. člena te uredbe.
(3) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje zbiralec odpadnih jedilnih olj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– začne zbirati odpadna jedilna olja iz gostinstva, ne da bi pridobil potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena te uredbe,
– zbira odpadna jedilna olja v nasprotju z zahtevami iz drugega odstavka 9. člena te uredbe,
– ne zagotavlja čiščenja in razkuževanja predhodnega skladišča v skladu s tretjim odstavkom 9. člena te uredbe,
– ne zagotavlja čiščenja in razkuževanja vodotesnih zabojnikov v skladu s četrtim odstavkom 9. člena te uredbe,
– ne zagotavlja tehtanja ali drugega načina ugotavljanja mase prevzetih odpadkov v skladu s petim odstavkom 9. člena te uredbe,
– ne zagotovi oddaje v predelavo za zbrana odpadna jedilna olja, ki jih prevzame od povzročiteljev, v skladu s šestim odstavkom 9. člena te uredbe,
– ne izvede naznanila o načinu oddajanja odpadnih jedilnih olj iz gostinstva v skladu s sedmim odstavkom 9. člena te uredbe.
(4) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi prepuščanja odpadnih jedilnih olj v skladu s prvim odstavkom 11. člena te uredbe,
– ne izvede naznanila na krajevno običajen način v skladu z drugim odstavkom 11. člena te uredbe,
– ne odda zbranih odpadnih jedilnih olj v predelavo v skladu s tretjim odstavkom 11. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da je stehtana vsaka pošiljka zbranih odpadnih jedilnih olj, ki jih je oddal v predelavo, v skladu s četrtim odstavkom 11. člena te uredbe,
– za pošiljke odpadnih jedilnih olj, ki jih je oddal predelovalcu odpadnih jedilnih olj, ne pridobi evidenčnega lista v skladu s petim odstavkom 11. člena te uredbe.
(5) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega do četrtega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba osebe iz prvega odstavka tega člena, povzročitelja odpadnih jedilnih olj iz gostinstva, zbiralca odpadnih jedilnih olj ali izvajalca javne službe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(veljavnost dovoljenj)
Dovoljenja za zbiranje odpadnih jedilnih olj iz gostinstva, v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št. 42/04 in 41/04 – ZVO-1), ostanejo v veljavi do izteka njihove veljavnosti.
17. člen
(obveščanje javnosti)
Obstoječi zbiralci odpadnih jedilnih olj morajo prvič obvestiti javnost o zbiranju odpadnih jedilnih olj v skladu s sedmim odstavkom 9. člena te uredbe najpozneje do 1. julija 2009.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št. 42/04 in 41/04 – ZVO-1).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-4/2008/6
Ljubljana, dne 26. junija 2008
EVA 2008-2511-0085
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti