Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3096. Uredba o spremembah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, stran 9774.

Na podlagi 11.a in 11.c člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 57/08 – ZLDUVCP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
1. člen
V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 62/08 in 64/08) se v prvem odstavku 11. člena doda novi drugi stavek, ki se glasi: »Cestninski zavezanec hrani kupon za čas veljavnosti vinjete.«.
2. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Po odstranitvi zaščitne folije je treba vinjeto nepoškodovano in z originalnim lepilom na njej namestiti na notranjem robu vetrobranskega stekla, tako da je jasno vidna od zunaj (ne sme se npr. namestiti na mesto, kjer je to steklo zatemnjeno). Pri nameščanju se upoštevajo tudi priporočila na hrbtni strani vinjete.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na motornih kolesih se vinjete namestijo na vidni del motornega kolesa, ki ga ni mogoče odstraniti ali pa je to mogoče le z večjim naporom (npr. na vetrobranski ščitnik, rezervoar za gorivo, zunanjo stran vilic prednjega kolesa ipd.).«.
3. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cestninski zavezanec lahko v naslednjih primerih zahteva od upravljavca, da mu izda novo (nadomestno) vinjeto za isto obdobje, za katero je veljala izdana in prej nameščena vinjeta:
– če je vetrobransko steklo, na katero je bila nameščena vinjeta, uničeno ali zamenjano,
– če je del enoslednega vozila, na katerem je bila nameščena vinjeta, uničen ali zamenjan, ali
– če je bilo vozilo uničeno (totalka) ali predano v uničenje in izbrisano iz evidence registriranih vozil.
(2) Cestninski zavezanec mora vlogi za izdajo nove (nadomestne) vinjete priložiti naslednja dokazila:
– kopijo računa za zamenjavo vetrobranskega stekla, ki ga je izdala delavnica, v kateri je bilo popravilo opravljeno, in odstranjeno vinjeto, v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka,
– kopijo računa za zamenjavo dela enoslednega vozila, ki ga je izdala delavnica, v kateri je bilo popravilo opravljeno, in odstranjeno vinjeto, v primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka,
– potrdilo o uničenju vozila ali o predaji vozila v uničenje ter odstranjeno vinjeto, v primeru iz tretje alinee prejšnjega odstavka. Podatek o izbrisu vozila iz evidence registriranih vozil pridobi upravljavec cestninskih cest po uradni dolžnosti.
(3) Pri odstranjeni polletni vinjeti mora biti razviden rok njene veljavnosti, v nasprotnem primeru je treba priložiti tudi račun o njenem nakupu.
(4) V primerih iz prvega odstavka tega člena lahko cestninski zavezanec tudi sam kupi novo (nadomestno) vinjeto. Cestninski zavezanec z vlogo in dokazili iz drugega odstavka tega člena, ki jim mora priložiti še kupon in račun o nakupu nove (nadomestne) vinjete, zahteva od upravljavca povračilo vrednosti nakupa nadomestne vinjete. Za polletno vinjeto, za katero je ob njenem nakupu cestninski zavezanec določil novo obdobje veljavnosti, je upravičen do sorazmernega vračila vrednosti za čas do izteka veljavnosti nadomeščene oziroma uničene vinjete.«.
4. člen
V tabeli priloge 1 se določitev cestninske ceste AC Podtabor–Ljubljana spremeni tako, da se glasi:
   »
+-------------------+-------------+--------+---------+---------+
|AC Podtabor–    |Podtabor–  | 36,7 | Torovo | Odprt |
|Ljubljana (Koseze) |Ljubljana  |    |     |     |
|          |(Koseze)   |    |     |     |
+-------------------+-------------+--------+---------+---------+
                               «.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-12/2008/4
Ljubljana, dne 10. julija 2008
EVA 2008-2411-0067
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik