Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2947. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dijaških domovih, stran 9222.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dijaških domovih
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 76/03, 89/03, 61/05 in 100/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»S tem pravilnikom se določajo normativi in standardi, ki so podlaga za:
– financiranje sistemiziranih delovnih mest strokovnih delavcev ter računovodsko-administrativnih in tehničnih delavcev v dijaških domovih,
– financiranje drugih nalog, povezanih z vzgojno dejavnostjo v dijaških domovih,
– oblikovanje vzgojnih skupin v dijaških domovih.«.
2. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(medskupinsko vzgojno delo)
Za medskupinsko vzgojno delo se dijaškemu domu priznajo sredstva v višini 0,5 ure vzgojnega dela na dijaka letno.«.
3. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mentorju pripravnika se prizna 4 ure na teden za delo s pripravnikom.«.
4. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj dijaškega doma sistemizira delovno mesto svetovalnega delavca in knjižničarja, in sicer v dijaškem domu:
– z 1 do vključno 3 normativnimi vzgojnimi skupinami 0,2 svetovalnega delavca in 0,1 knjižničarja,
– s 4 do vključno 10 normativnimi vzgojnimi skupinami 0,5 svetovalnega delavca in 0,25 knjižničarja,
– z 11 do vključno 20 normativnimi vzgojnimi skupinami 1 svetovalnega delavca in 0,5 knjižničarja,
– z več kot 20 normativnimi vzgojnimi skupinami 1,25 svetovalnega delavca in 0,75 knjižničarja.«.
5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(računovodski in administrativni delavci)
Ravnatelj dijaškega doma sistemizira delovno mesto računovodje VI z višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja) in poslovnega sekretarja VI z višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja), in sicer v dijaškem domu:
– z 1 do vključno 3 normativnimi vzgojnimi skupinami 0,25 računovodje VI in 0,25 poslovnega sekretarja VI,
– s 4 do vključno 10 normativnimi vzgojnimi skupinami 0,5 računovodje VI in 0,5 poslovnega sekretarja VI,
– z 11 do vključno 20 normativnimi vzgojnimi skupinami 0,75 računovodje VI in 0,75 poslovnega sekretarja VI,
– z več kot 20 normativnimi vzgojnimi skupinami 1 računovodjo VI in 1 poslovnega sekretarja VI.
Izraz »prejšnja« iz prejšnjega odstavka je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).«.
6. člen
V 21. členu se v tretjem odstavku za številko »8« doda številka »8.a,«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»Za delovna mesta iz 13. do 19. člena tega pravilnika se pri izračunu normativnih vzgojnih skupin upoštevajo študenti višjih šol.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Pisarniški referenti, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje administrativnih del, lahko po uveljavitvi tega pravilnika opravljajo dela poslovnega sekretarja VI. Če ne izpolnjujejo izobrazbenih pogojev za delovno mesto poslovni sekretar VI, si morajo najkasneje v osmih letih od podpisa nove pogodbe o zaposlitvi pridobiti pogoje za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar VI, razen v primeru, da izpolnijo minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine prej kot v desetih letih od podpisa pogodbe o zaposlitvi.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008, razen 5. člena tega pravilnika, ki se začne uporabljati 1. avgusta 2008.
Št. 0070-43/2008
Ljubljana, dne 19. maja 2008
EVA 2008-3311-0044
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti