Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2843. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija, stran 8750.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 18. redni seji dne 19. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija (v nadaljevanju: ustanovitelj) ureja ustanoviteljstvo, ustanoviteljske pravice ter organizacijske in upravljavske spremembe naslednjih zavodov:
– javnega zavoda OŠ Gabrovka – Dole, vpisanega pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom opr. št. SRG 99/022008, pod št. vložka 1700864/00,
– javnega zavoda OŠ Gradec, vpisanega pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom opr. št. SRG 2007/10218, pod št. vložka 1/20688/00,
– javnega zavoda OŠ Litija, vpisanega pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom opr. št SRG 10263/92, pod št. vložka 061/12068700 (v nadaljevanju: zavodi).
Ta odlok nadomešča ustanovitveni akt javnih zavodov: OŠ Gabrovka – Dole, OŠ Gradec in OŠ Litija, ki so bili sprejeti z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov v Občini Litija (Uradni list RS, št. 44/98) in je podlaga za vpis v sodni register in ostale evidence.
Našteti javni zavodi nadaljujejo poslovanje in delovanje skladno s tem odlokom.
2. STATUSNE DOLOČBE
2.1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavodi poslujejo pod naslednjimi imeni:
1. Osnovna šola Gabrovka – Dole:
– sedež zavoda: Gabrovka 30, 1274 Gabrovka,
– skrajšano ime zavoda je: OŠ Gabrovka – Dole.
V sestavo matične OŠ Gabrovka sodijo:
– Podružnična osnovna šola Dole pri Litiji;
– Enota Vrtec Čebelica.
2. Osnovna šola Gradec:
– sedež zavoda: Bevkova ulica 3, 1270 Litija,
– skrajšano ime zavoda: OŠ Gradec.
V sestavo matične OŠ Gradec sodijo:
– Podružnična osnovna šola Vače,
– Podružnična osnovna šola Jevnica,
– Podružnična osnovna šola Kresnice,
– Podružnična osnovna šola Hotič.
3. Osnovna šola Litija:
– sedež zavoda: Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija,
– skrajšano ime zavoda: OŠ Litija.
V sestavo matične OŠ Litija sodijo:
– Podružnična osnovna šola Sava,
– Podružnična osnovna šola Polšnik,
– Podružnična osnovna šola Konjšica,
– POŠ s prilagojenim programom Litija;
– Enota Vrtec Polšnik.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi enoti ali podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi in premoženjem, ki jih ima v upravljanju.
Podružnične osnovne šole in enote iz prejšnjega člena, v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Vsi zavodi, navedeni v prvem odstavku 2. člena, so vpisani v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo:
– Osnovna šola Gabrovka – Dole je vpisana razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja (odločba št. 608-01-0167/2000 in za izvajanje programov predšolske vzgoje – Kurikulum za vrtce po odločbi št. 6033-114/2007;
– Osnovna šola Gradec je vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov: vzgojno-izobraževalni program osnovna šola po Odločbi št. 603-32/99;
– Osnovna šola Litija je vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje po odločbi št. 608-01-0239/200.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2.2 Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je v skladu z 2. členom tega odloka izpisano »ime osnovne šole in sedež zavoda«.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj s splošnim aktom.
2.3. Zastopanje in predstavljanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj samostojno sklepa pravne posle do vrednosti 40.000 EUR, pravne posle, ki so nad vrednostjo 40.000 EUR pa ravnatelj lahko sklepa po predhodno pridobljenem soglasju sveta zavoda.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
3. ŠOLSKI OKOLIŠI
9. člen
Šolski okoliš je območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v zavod, ki ima sedež na tem območju.
Šolski okoliši osnovnih in podružničnih šol v skladu s tem odlokom obsegajo naslednje kraje in naselja:
1. Matična osnovna šola Gabrovka – Dole:
Brezje pri Kumpolju, Brezovo, Brglez, Čatežka Gora, Gabrovka, Gabrska Gora, Gobnik, Gornje Ravne, Hohovica, Javorje pri Gabrovki, Kamni Vrh, Klanec pri Gabrovki, Kržišče pri Čatežu, Kumpolje, Laze pri Gobniku, Lukovec, Moravče pri Gabrovki, Moravška Gora, Nova Gora, Okrog, Pečice, Podpeč pod Skalo, Tihaboj, Tlaka, Vodice pri Gabrovki;
– Podružnična osnovna šola Dole pri Litiji:
Berinjek, Bistrica, Čeplje, Dobje, Dobovica, Dole pri Litiji, Gornje Jelenje, Gradišče k.o. Št. Lovrenc, Hude Ravne, Jelenska Reber, Ježevec, Kal pri Dolah, Magolnik, Mala Goba, Prelesje, Prevale, Preženjske Njive, Radgonica, Selce, Slavina, Sopota, Spodnje Jelenje, Strmec, Suhadole, Velika Goba, Zagozd, Zavrh.
2. Matična osnovna šola Gradec:
mesto Litija (skupni šolski okoliš, gravitacijsko območje levi breg Save), Ponoviče, Zgornji Log.
– Podružnična šola Vače:
Boltija, Cirkuše, Kandrše – del, Klenik, Laze pri Vačah, Mala sela, Podbukovje pri Vačah, Potok pri Vačah, Ržišče, Slivna, Široka set, Tolsti vrh, Vače, Vovše;
– Podružnična šola Jevnica:
Golišče, Jevnica, Kresniške Poljane, Zgornja Jevnica;
– Podružnična šola Kresnice:
Kresnice, Kresniški vrh;
– Podružnična šola Hotič:
Bitiče, Ribče, Jesenje, Konj, Spodnji Hotič, Vernek, Zapodje, Zgornji Hotič.
3. Matična Osnovna šola Litija:
Breg pri Litiji, mesto Litija (skupni šolski okoliš, gravitacijsko območje desni breg Save), Podšentjur, Pogonik, Spodnji Log, Širmanski hrib, Tenetiše, Veliki Vrh pri Litiji, Zagorica.
– Podružnična šola Sava:
Leše, Renke, Sava;
– Podružnična šola Polšnik:
Borovak pri Polšniku, Dolgo Brdo, Ljubež v Lazih, Mamolj, Polšnik, Preveg, Stranski Vrh, Šumnik, Tepe, Velika Preska, Zglavnica;
– Podružnična šola Konjšica: Konjšica, Ravne;
– Podružnična šola s prilagojenim programom Litija: vsa naselja v Občini Litija.
10. člen
Zavodi morajo pri vpisu otrok v šolo upoštevati veljavne predpise ter obstoječo organizacijo javne mreže osnovnih šol ter naveden obseg območja šolskih okolišev iz prejšnjega člena.
Ne glede na določbe iz 2. in 3. točke prejšnjega člena se na območju mesta Litije lahko vzpostavi skupni šolski okoliš za Osnovno šolo Gradec in za Osnovno šolo Litija, z namenom, da se pri oblikovanju oddelkov in števila učencev na obeh šolah zagotovi enakomernejša izraba in zmogljivost obstoječega šolskega prostora v mestu Litija.
Ob vzpostavitvi skupnega šolskega okoliša v mestu Litija, ki omogoča bolj uravnoteženo in enakomernejšo porazdelitev učencev na OŠ Gradec in OŠ Litija, se pri vpisovanju otrok, upošteva gravitacijsko območje šol glede na levi in desni breg reke Save ter dejstvo, da se zaradi takega vpisa ne zmanjšuje število obstoječih oddelkov na posamezni šoli.
Skupni šolski okoliš se vpiše in podrobneje opredeli v statutu obeh zavodov.
11. člen
Vpis otrok v šolo se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo to področje ter vključuje prijavo na razpis za vpis in razporeditev otrok na šole.
Šoli s skupnim šolskim okolišem se na podlagi izvedenih postopkov vpisa, najmanj dve leti pred vstopom otrok v šolo dogovorita, v katero šolo starši vpišejo otroke. O tem šoli obvestita starše otrok in ustanovitelja šol.
Če se šoli v roku iz prejšnjega odstavka ne dogovorita o vpisu otrok, o tem najmanj eno leto pred vpisom odloči ustanovitelj, ki o svoji odločitvi obvesti šoli, šoli pa obvestita starše otrok. Ustanovitelj lahko za ta namen imenuje strokovno komisijo, sestavljeno iz predstavnikov obeh šol, ožje lokalne skupnosti in strokovne službe občinske uprave.
12. člen
Starši prijavijo svojega otroka na podlagi razpisa za vpis, ki ga v sredstvih javnega obveščanja objavijo matične osnovne šole.
V mestu Litija se v okviru skupnega šolskega okoliša pri vpisu otrok v prvi razred najprej upošteva gravitacijsko območje posamezne šole, nadalje pa tudi želje staršev, da se njihov otrok vpiše na šolo izven svojega gravitacijskega območja.
Razporeditev otrok v skupnem šolskem okolišu na posamezno šolo opravijo šole in ustanovitelj. Pri razporeditvi otrok se upošteva:
– pravico staršev, da je njihov otrok razporejen v šolo na gravitacijskem območju, v katerem prebivajo,
– željo staršev, da je njihov otrok razporejen na šolo zunaj gravitacijskega območja, v katerem prebivajo,
– varnost šolskih poti, šolske prevoze in oddaljenost šole, v katero je otrok razporejen,
– morebitno vključenost brata oziroma sestre v isto šolo ter
– zmogljivost šole in enakomernejšo izrabo obstoječega šolskega prostora.
Z razporeditvijo otrok na posamezno šolo je vpis zaključen, starši pa prejmejo obvestilo in druge informacije o vpisu.
13. člen
Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis.
Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo le, če ta šola s tem soglaša in če prepis otroka oziroma učenca nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih prostorov, ali če se s tem v šoli in v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.
14. člen
Ustanovitelj in osnovne šole so v skladu z zakonodajo, ki velja na tem področju, dolžne zagotavljati brezplačen šolski prevoz tistim učencem, ki obiskujejo šolo v svojem ali v skupnem šolskem okolišu.
4. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA
15. člen
Zavod opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost za učence od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole, lahko pa opravlja tudi vzgojno varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 12. meseca do vstopa v osnovno šolo.
Zavod opravlja v javni službi naslednje javno veljavne programe, ki so sprejeti na način in po postopku določenim z zakonom, zlasti na naslednjih področjih dela:
– programe za predšolske otroke,
– prilagojene programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami,
– izobraževalne programe na področju osnovnega šolstva,
– prilagojene izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
– posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
– dnevno varstvo otrok, učencev in šoloobvezne mladine.
Zavod organizira delo in oblikuje oddelke učencev osnovne šole v skladu z zakonodajo in predpisi, ki veljajo na tem področju ter z upoštevanjem šolskih okolišev.
Zavod je dolžan organizirati delo in vzgojno varstveno dejavnost predšolskih otrok v skladu z vpisom otrok ter normativi in standardi, ki veljajo za oblikovanje oddelkov vrtca in po poprejšnjem soglasju ustanovitelja.
16. člen
Dejavnosti zavoda po uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti:
C 18.120     Drugo tiskanje
C 18.130     Priprava za tisk in objavo
E 38.120     Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
G 47.990     Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
         stojnic in tržnic
H 49.391     Medkrajevni in drug cestni potniški promet
I 56.210     Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290     Druga oskrba z jedmi
J 58.110     Izdajanje knjig
J 58.130     Izdajanje časopisov
J 58.140     Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190     Drugo založništvo
J 62.090     Druge z informacijsko tehnologijo in
         računalniškimi storitvami povezane
         dejavnosti
J 63.120     Obratovanje spletnih portalov
J 63.990     Drugo informiranje
K 64.300     Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter
         podobnih finančnih subjektov
K 64.990     Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih
         storitev, razen zavarovalništva in
         dejavnosti pokojninskih skladov
L 68.200     Oddajanje in obratovanje lastnih ali
         najetih nepremičnin
L 68.320     Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
         pogodbi
M 69.200     Računovodske, knjigovodske in revizijske
         dejavnosti, davčno svetovanje
M 72.190     Raziskovalna in razvojna dejavnost na
         drugih področjih naravoslovja in
         tehnologije
M 72.200     Raziskovalna in razvojna dejavnost na
         področju družboslovja in humanistike
N 77.210     Dajanje športne opreme v najem in zakup
N 81.100     Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.300     Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
         okolice
N 82.190     Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
         posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300     Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
P 85.100     Predšolska vzgoja
P 85.200     Osnovnošolsko izobraževanje
P 85.590     Drugo nerazvrščeno izobraževanje,
         izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600     Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q 88.910     Dnevno varstvo otrok
R 90.020     Spremljajoče dejavnosti za umetniško
         uprizarjanje
R 90.040     Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.011     Dejavnost knjižnic
R 93.110     Obratovanje športnih objektov
R 93.190     Druge športne dejavnosti
R 93.299     Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
T 98.100     Raznovrstna proizvodnja dobrin v
         gospodinjstvih za lastno rabo
T 98.200     Raznovrstna proizvodnja storitev v
         gospodinjstvih za lastno rabo.
17. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne poda soglasja in drugi pristojni organi ne izdajo ustrezne odločbe, da so izpolnjeni pogoji za njeno izvajanje.
18. člen
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki so javne listine.
19. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
5. ORGANI ZAVODA
20. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s statutom zavoda.
5.1. Svet zavoda
21. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda in
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet občine ustanoviteljice izmed predstavnikov javnosti, delavcev občinske uprave ali predstavnikov občinskih organov ali občanov, ki so s svojim strokovnim delom in poklicno izobrazbo povezani z vzgojo in izobraževanjem.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed zaposlenih strokovnih delavcev zavoda. V svetu zavoda morajo biti sorazmerno in čim bolj enakomerno zastopani delavci matične šole, delavci podružničnih šol in enot. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa ta odlok in statut zavoda.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev po postopku in na način, ki ga določa statut zavoda. Tudi v svetu staršev morajo biti sorazmerno in enakomerno zastopani starši iz matične in podružničnih šol.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena največ dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu, praviloma se med predstavnike staršev izvoli predstavnike, ki imajo v zavodu svojega otroka najmanj še dve šolski leti glede na njihovo starost od izvolitve.
22. člen
Svet zavoda dela na sejah v skladu s poslovnikom o delu sveta.
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj. Člani sveta izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Seje sveta zavoda sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na pobudo drugih članov sveta, ravnatelja, sveta staršev ali ustanovitelja. Za administrativno in tehnično pomoč pri delu sveta je zadolžen ravnatelj, na vse seje sveta zavoda se pisno vabi tudi pristojno službo občinske uprave ustanovitelja, katere predstavnik pa ne odloča pri sprejemanju sklepov.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov sveta in veljavno odloča z večino glasov vseh članov sveta.
23. člen
Postopki za imenovanje ali izvolitev novih ali nadomestnih članov sveta zavoda se morajo pričeti najmanj tri mesece pred iztekom njihovega mandata. Sklep o razpisu volitev za predstavnike zaposlenih in predstavnike staršev v svet zavoda objavi svet zavoda s sklepom na oglasni deski in na spletni strani zavoda, občini ustanoviteljici pa se pošlje pisni poziv o iztekajočem se mandatu in imenovanju novih predstavnikov.
V sklepu o razpisu volitev za člane sveta zavoda se določi dan volitev in število članov sveta, ki se jih voli iz matične šole, podružnic ali enote ter roke in način oddaje predlogov za kandidate.
24. člen
Kandidate za člane sveta zavoda iz vrst zaposlenih ima pravico predlagati vsak delavec zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Kandidate za člane sveta zavoda iz vrst predstavnikov staršev ima pravico predlagati svet staršev šole.
Skupaj s pisnim predlogom mora predlagatelj predložiti tudi pisno soglasje kandidata, da se strinja h kandidaturi.
25. člen
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter trije njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne more biti kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda. Če se naknadno izkaže, da je član volilne komisije evidentiran kandidat zaposlenih delavcev za svet zavoda, svet zavoda pred izvedbo volitev imenuje drugega člana volilne komisije. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli iz matične šole, podružničnih šol in enot zavoda. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov v svetu zavoda iz matične šole, podružničnih šol in enot zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati iz matične šole, podružničnih šol in enot zavoda, ki so dobili največje število glasov.
Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Če sta dva ali več kandidatov iz matične šole, podružnične šole ali enota zavoda dobila enako število glasov, se za izvolitev predstavnika v svet zavoda v drugem krogu uporabi žreb, ki se izvede na prvi naslednji seji sveta zavoda.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročila o rezultatih volitev, ki ga javno objavi v zavodu v roku 3 dni od dneva izvedbe glasovanja.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
26. člen
Za volitve kandidatov predstavnikov sveta staršev v svet zavoda se smiselno uporabijo določbe prejšnjega člena, podrobneje pa jih določa statut.
27. člen
Članu sveta zavoda lahko preneha mandat pred iztekom dobe za katero je bil izvoljen ali imenovan:
– če je kot predstavnik ustanovitelja razrešen s strani občine ustanoviteljice,
– če kot predstavnik zaposlenih ali predstavnik staršev sam zahteva razrešitev in jo svet zavoda sprejme,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov, ko ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in sprejeti akti zavoda, ali če opravlja svoje naloge malomarno in s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– če je za predstavnika zaposlenih ali predstavnika staršev sprejet odpoklic člana sveta v skladu s predpisi in določili, ki jih določata ta odlok in statut zavoda.
28. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve in s predloženimi podpisi najmanj 10% delavcev z aktivno volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic z obrazložitvijo.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je dolžna preveriti formalno pravilnost zahteve.
Če je zahteva za odpoklic pravilno vložena in izpolnjuje formalne pogoje, mora volilna komisija v 30 dneh razpisati glasovanje in določiti dan glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih delavcev, ki ima aktivno volilno pravico.
Zahtevo za odpoklic predstavnika sveta staršev v svetu zavoda lahko vloži tudi svet staršev, pri čemer se smiselno uporabljajo postopki in določila, ki veljajo za odpoklic predstavnika zaposlenih delavcev.
29. člen
Svet zavoda poleg nalog in pristojnosti, določenih v zakonu, opravlja zlasti naslednje naloge:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema statut zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja in sprejema druge splošne akte zavoda iz svoje pristojnosti,
– sprejema program dela oziroma letni delovni načrt zavoda in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt zavoda v skladu z zagotovljenimi sredstvi in izhodišči, ki veljajo za občinski proračun,
– sprejema zaključne in periodične račune,
– daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda in imenuje člane volilne komisije,
– obravnava zadeve in pritožbe, ki mu jih predložijo drugi organi zavoda ter o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno varstvenim in izobraževalnim delom,
– in opravlja druge naloge, določene z zakonom, odlokom in statutom zavoda.
5.2. Ravnatelj
30. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda, ki organizira, načrtuje in vodi delo ter poslovanje zavoda. Ravnatelj je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naloge v skladu z zakonodajo, med njimi pa zlasti naslednje:
– pripravlja program dela in razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora in spremlja delo drugih strokovnih organov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok ter pravic in obveznosti učencev,
– odgovarja in zagotavlja izvrševanje odločb državnih in inšpekcijskih organov,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest, h kateri mora pridobiti soglasje pristojnega organa,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja, vodje podružničnih šol in vodje enot,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
31. člen
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom (kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Opravljen ravnateljski izpit v skladu z zakonom, ni pogoj za prijavo na razpis, a ga mora izbrani kandidat opraviti v času, kot to določa zakon).
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Mandat ravnatelja zavoda traja pet let, po preteku tega mandata pa je lahko ista oseba, če se prijavi na razpis, ponovno imenovana.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti pisno mnenje učiteljskega zbora, mnenje sveta staršev in mnenje ustanovitelja (občinskega sveta) o vseh prijavljenih kandidatih, ki izpolnjuje pogoje za ravnatelja.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno. Če učiteljski zbor, svet staršev ali občinski svet ne poda mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje pristojnemu ministrstvu. Če minister v roku 30 dni od dneva prejema, ko je bil zanj zaprošen, ne poda svojega mnenja, lahko svet zavoda odloči o imenovanju brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi se obvesti vse prijavljene kandidate, zoper sprejeto odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu z zakonom.
32. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister pristojen za osnovno šolstvo.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
33. člen
Svet zavoda lahko ravnatelja razreši tudi pred iztekom njegovega mandata, pred sprejemom sklepa o razrešitvi pa mora ravnatelja seznaniti z razlogi in ga pozvati, da se o njih v roku 15 dni izjavi.
Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev.
Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje pristojnemu ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog ali če se ravnatelj strinja z razrešitvijo. V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
34. člen
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja. Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Za pomočnika ravnatelja v zavodu je lahko izbran, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen pogoja šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka, je lahko za pomočnika ravnatelja imenovan tudi učitelj, ki lahko opravlja vzgojno izobraževalno delo v skladu z zakonodajo ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v času njegove odsotnosti.
35. člen
Podružnična šola oziroma enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole oziroma enote je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja oziroma vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.
Vodjo podružnične šole oziroma enote imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole oziroma enote.
Vodja podružnične šole oziroma enote opravlja delo učitelja oziroma vzgojitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli oziroma enoti in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
5.3. Strokovni organi
36. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Sestavo, način delovanja, naloge in pristojnosti posameznih strokovnih organov opredeljujejo zakon, statut in drugi splošni akti zavoda.
37. člen
Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci zavoda. Učiteljski zbor odloča o strokovnih vprašanjih povezanih s programom dela in letnim delovnim načrtom zavoda, daje mnenje o kandidatih za imenovanja ravnatelja in pomočnika ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu s predpisi, urejajo to dejavnost.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, odloča o vzgojnih ukrepih za učence, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci ter opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma sorodnih predmetnih področij. Strokovni aktivi obravnavajo problematiko znotraj posameznega predmeta, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo predloge za izboljšanje izobraževalnega dela, obravnavajo pobude in pripombe učencev in staršev ter opravljajo druge strokovne naloge v skladu z letnim delovnim načrtom zavoda.
Razrednik je individualni strokovni organ oddelka, ki organizira in vodi delo posameznega oddelka, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
V delo strokovnih organov zavodov, pri katerih delujejo enote vrtca, se smiselno vključujejo tudi strokovni delavci enote vrtca, ali pa se organizira samostojne strokovne organe s področja enote vrtca.
Svet staršev
38. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda in sveti staršev posameznih podružničnih šol, če imajo le-te vsaj 4 oddelke in če je za to na šoli izkazan interes.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek zavoda po enega predstavnika, ki ga starši praviloma izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka v začetku šolskega leta.
Svet staršev med drugim opravlja zlasti naslednje naloge:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti.
Prvi sklic sveta staršev v zavodu opravi ravnatelj. Mandat članov sveta staršev traja dve leti, iste osebe pa so lahko v svet staršev imenovane večkrat zaporedoma, dokler so njihovi otroci vpisani v zavod.
Svetovalna služba
39. člen
V zavodu deluje svetovalna služba, ki svetuje učencem, učiteljem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.
Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, kot so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
Šolska knjižnica
40. člen
Šola ima šolsko knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja drugo informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno izobraževalnega dela v zavodu.
Šola mora imeti učbeniški sklad. Njegovo upravljanje in obseg določajo predpisi, ki jih sprejme pristojno ministrstvo.
6. ZAPOSLENI V ZAVODU
41. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in svetovalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi pristojno ministrstvo.
Strokovno-administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest. Imeti morajo predpisano izobrazbo in obvladati slovenski jezik.
42. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakoni in kolektivno pogodbo v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi ravnatelj na podlagi normativov in standardov v soglasju z ministrstvom ali s šolsko upravo, za enoto vrtca pa v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra, v primeru, ko gre za novo zaposlitev v enoti vrtca pa soglasje ustanovitelja. Zavod mora pred prijavo prostega delovnega mesta strokovnega delavca v enoti vrtca obvestiti tudi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
7. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
43. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest oziroma upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Razmejitev financiranja javnih šol med državni proračun in sredstva lokalne skupnosti opredeljuje zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, zavod pa jih je dolžan po stroškovnih mestih in namenu tudi ločeno prikazovati.
44. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev (plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji), sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije v zavodu, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za dodatno delovno uspešnost zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi.
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki, ki v zavodu nastane pri izvajanju dogovorjenega programa javne službe, upoštevajoč veljavna merila, normative in standarde, ki veljajo za izvajanje programa krije država oziroma ustanovitelj, če gre za primanjkljaj sredstev iz naslova zakonskih obveznosti financiranja občine.
45. člen
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, oddelka ali vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka, vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme splošni akt.
8. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA
46. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost finančnih planov in programov dela zavoda s finančnimi plani in programi, ki veljajo za občinski proračun,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest, ki so sofinancirane iz proračuna ustanovitelja,
– daje soglasje k povezovanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo šolske prehrane in za opravljanje drugih skupnih nalog,
– daje mnenje h kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja zavoda,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda ter o poslovnem izidu. Zavod je dolžan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
9. NADZOR
47. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu izvajajo pristojne inšpekcije in druge institucije določene z zakonom.
48. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije. Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja in namensko porabo proračunskih sredstev občine nadzira ustanovitelj.
10. JAVNOST DELA IN SPLOŠNI AKTI ZAVODA
49. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon določa varovanje poslovne tajnosti in tajnosti podatkov. O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj zavoda ali oseba, ki jo ravnatelj za to pooblasti.
50. člen
Zavod ima statut in druge splošne akte.
S statutom se ureja organizacija, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Statut in druge splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, če ni s tem odlokom, drugimi predpisi ali statutom zavoda določeno, da jih sprejme ravnatelj.
Statut in drugi splošni akti se objavijo na oglasni deski zavoda in spletni strani zavoda.
K statutu, kakor tudi k njihovim spremembam in dopolnitvam, mora ustanovitelj predhodno podati svoje soglasje, v veljavo pa nastopijo z javno objavo akta v zavodu po pridobitvi ustanoviteljevega soglasja.
11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
Po tem odloku je javni zavod OŠ Gabrovka – Dole popolni pravni naslednik (kar pomeni, da prevzame vse premoženje, uslužbence, pravice in obveznosti) javnega zavoda OŠ Gabrovka – Dole), javni zavod OŠ Gradec je popolni pravni naslednik javnega zavoda OŠ Gradec in javni zavod OŠ Litija je popolni pravni naslednik javnega zavoda OŠ Litija, ki so bili ustanovljeni z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Litija (Uradni list RS, št. 44/98).
Vsi zavodi navedeni v prejšnjem odstavku so v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka dolžni uskladiti spremembe vpisov v sodni register in v razvid zavodov s področja osnovnih šol pri pristojnem ministrstvu ter zagotoviti vse druge pogoje potrebne za nemoteno izvajanje dela zavoda.
52. člen
Ravnatelji zavodov navedenih v 1. členu tega odloka nadaljujejo s svojim delom do izteka mandatne dobe, za katero so bili imenovani po prejšnjem odloku, ne glede na spremembe postopkov in čas uveljavitve tega odloka.
Ravnatelji zavodov so dolžni, poleg nalog za katere so pristojni po zakonu, izpeljati oziroma uskladiti postopke registracije zavoda po tem odloku ter opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda in druge organe zavoda v skladu s tem odlokom.
53. člen
Sveti javnih zavodov se morajo konstituirati v skladu s tem odlokom najkasneje v roku štirih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Do konstituiranja novih svetov zavodov v skladu s tem odlokom, opravljajo naloge v svetu zavoda osnovnih šol dosedanji člani sveta zavoda.
Kolikor so bili člani svetov javnih zavodov navedenih v 1. členu tega odloka imenovani v svet zavoda v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 129/06) in v skladu s tem odlokom, potem le-ti nadaljujejo s svojim delom do izteka mandatne dobe, za katero so bili imenovani.
54. člen
Statut posameznega javnega zavoda je treba uskladiti s tem odlokom v šestih mesecih od njegove uveljavitve. V tem času se uporabljajo določbe veljavnega statuta, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom. Za pripravo statuta javnih zavodov so zadolženi ravnatelji.
55. člen
Vpis otrok v skupen šolski okoliš v mestu Litija, v skladu s tem odlokom, se prične izvajati v šolskem letu 2009/10. Statusno priključitev enote vrtca Polšnik k OŠ Litija po tem odloku se prične izvajati v šolskem letu 2008/09.
56, člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Litija (Uradni list RS, št. 44/98 z dne 11. 6. 1998).
57. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2008
Litija, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost