Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2821. Uredba o integraciji tujcev, stran 8696.

Na podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 111/07 – ZPPreb-B in 44/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o integraciji tujcev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa načine in pogoje za vključitev tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje (v nadaljnjem besedilu: tujci), v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije.
2. člen
(pomoč pri integraciji)
Tujci iz prejšnjega člena so upravičeni do programov, ki zagotavljajo hitrejše vključevanje v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije, in sicer do:
– učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo;
– vključevanja v izobraževalni sistem za pridobitev javnoveljavne izobrazbe in v postopke pridobivanja certifikatov o nacionalni poklicni kvalifikaciji v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije;
– spodbujanja medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani;
– informiranja v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko družbo, zlasti glede njihovih pravic in dolžnosti, možnosti zaposlitve, izobraževanja in osebnega razvoja.
II. SKUPNE DOLOČBE PROGRAMOV UČENJA SLOVENSKEGA JEZIKA IN SEZNANJANJA S SLOVENSKO ZGODOVINO, KULTURO IN USTAVNO UREDITVIJO
3. člen
(upravičenost do brezplačne udeležbe)
(1) Do brezplačne udeležbe v programih učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo so upravičeni državljani tretjih držav, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, ter njihovi družinski člani, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine, ne glede na dolžino prebivanja v Republiki Sloveniji in veljavnost dovoljenja.
(2) Do brezplačne udeležbe v programih učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo so upravičeni tudi državljani tretjih držav, ki v Republiki Sloveniji najmanj dve leti prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imajo dovoljenje za začasno prebivanje, izdano z veljavnostjo najmanj enega leta, ter njihovi družinski člani, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine, ne glede na dolžino prebivanja v Republiki Sloveniji in veljavnost dovoljenja.
(3) Ožji družinski člani tujcev iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine, so do brezplačne udeležbe v programih učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo upravičeni takrat, ko tujec, ki je uveljavil pravico do združitve družine, izpolni pogoje iz prvega odstavka oziroma drugega odstavka tega člena.
4. člen
(vsebina programov)
Minister, pristojen za šolstvo, s pravilnikom določi:
– obseg, vsebino in trajanje programov učenja slovenskega jezika, vsebino razvrstitvenega testa, vsebino preizkusa znanja ter potrdila o doseženem uspehu preizkusa znanja,
– obseg, vsebino in trajanje programov seznanjanja tujcev s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo, vsebino preizkusa znanja in potrdila o doseženem uspehu preizkusa znanja in
– obseg, vsebino in trajanje enotnega programa iz drugega odstavka 11. člena te uredbe ter vsebino preizkusa znanja in potrdila o doseženem uspehu preizkusa znanja.
5. člen
(zahtevek za udeležbo in izvedba programa)
(1) Postopek za odobritev udeležbe v programu učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo se začne na zahtevo tujca.
(2) Zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika se vloži na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe, zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo pa na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
(3) Zahtevka iz prejšnjega odstavka se vložita pri upravni enoti, kjer ima tujec prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
(4) O izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika pristojni organ izda potrdilo, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe, o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo pa potrdilo, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe. Tujec se s potrdilom zglasi pri izbranem izvajalcu programa.
(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izvede program, ko je število udeležencev večje od deset.
6. člen
(izbor izvajalcev programov)
Izvajalce programov učenja slovenskega jezika in programov seznanjanja tujcev s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo izbere ministrstvo na podlagi javnega razpisa. Z izbranim izvajalcem ministrstvo sklene pogodbo o izvajanju programa.
7. člen
(potrdilo o udeležbi in preizkusu znanja)
(1) O udeležbi v programih učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo izvajalec programa tujcu izda potrdilo.
(2) Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja izda izvajalec preizkusa znanja, pri katerem je tujec preizkus opravljal.
8. člen
(posredovanje podatkov)
(1) Pristojni organ ministrstvu posreduje podatke o izdanih potrdilih iz četrtega odstavka 5. člena in tretjega odstavka 13. člena te uredbe.
(2) Izvajalci posameznih programov so dolžni ministrstvu posredovati podatke o udeležbi tujcev v programih učenja slovenskega jezika, seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo ter obveščati ministrstvo o rezultatih preizkusov.
9. člen
(opravljanje nadzora)
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, izvaja nadzor nad izvajanjem programov učenja slovenskega jezika in programov seznanjanja tujcev s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo.
III. PROGRAMI UČENJA SLOVENSKEGA JEZIKA
10. člen
(udeležba in obseg programov)
(1) Tujci iz prvega odstavka 3. člena te uredbe se lahko udeležijo programov učenja slovenskega jezika v obsegu, ki je potreben za opravljanje preizkusa znanja na osnovni ravni, vendar ne več kot 180 ur. Potrebno število ur za dosego znanja slovenskega jezika na osnovni ravni se določi na podlagi razvrstitvenega testa, ki ga izvede izvajalec programa.
(2) Tujci iz drugega odstavka 3. člena te uredbe so upravičeni do udeležbe v programu učenja slovenskega jezika v obsegu 60 ur.
(3) Tujci z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki so se že udeležili programa učenja slovenskega jezika in so pridobili dovoljenje za stalno prebivanje, so upravičeni do ponovne udeležbe v programu učenja slovenskega jezika. Obseg se določi kot razlika med oceno potrebnega števila ur na podlagi razvrstitvenega testa in že odobrenim številom ur.
11. člen
(možnost enotnega programa)
(1) Programa iz prve alinee 2. člena te uredbe sta lahko vsebinsko združena in se izvajata v okviru enotnega programa.
(2) Če sta programa iz prve alinee 2. člena te uredbe vsebinsko združena, njun skupni obseg ne presega 180 ur za osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena ter 60 ur za osebe iz drugega odstavka prejšnjega člena.
12. člen
(kritje stroškov)
(1) Tujci iz 10. člena te uredbe so upravičeni do brezplačnega programa učenja slovenskega jezika.
(2) Druge stroške obiskovanja programov, kot so učni pripomočki in učna gradiva, krijejo tujci sami, razen če jih izvajalec zagotavlja v okviru programa.
(3) Stroške prevoza, povezane z udeležbo v programu in z opravljanjem preizkusa znanja, krijejo tujci sami.
13. člen
(upravičenost do preizkusa znanja na osnovni ravni)
(1) Tujci iz prvega odstavka 10. člena te uredbe so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, ki ga izvajajo pooblaščeni izvajalci.
(2) Zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni se vloži pri pristojnem organu na obrazcu, ki je kot priloga 5 sestavni del te uredbe.
(3) O izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni pristojni organ izda potrdilo, ki je kot priloga 6 sestavni del te uredbe.
14. člen
(upravičenost do preizkusa znanja za osnovno sporazumevanje)
Tujci iz drugega odstavka 10. člena te uredbe opravijo preizkus znanja iz slovenskega jezika na ravni, ki je potrebna za osnovno sporazumevanje. Preizkus znanja izvede izvajalec programa po zaključenem programu.
15. člen
(izvedba programa)
Program učenja slovenskega jezika in preizkus znanja se praviloma izvede v obdobju enega leta od izdaje potrdila iz četrtega odstavka 5. člena te uredbe.
16. člen
(neupravičenost do udeležbe)
Do udeležbe v programu učenja slovenskega jezika niso upravičeni tujci, ki so končali šolanje na katerikoli stopnji v Republiki Sloveniji, bili vsaj tri leta vključeni v redni izobraževalni program v Republiki Sloveniji ali so že pridobili potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenskega jezika na vsaj osnovni ravni.
IV. PROGRAMI SEZNANJANJA S SLOVENSKO ZGODOVINO, KULTURO IN USTAVNO UREDITVIJO
17. člen
(vsebina programa)
Programske vsebine osnovnega seznanjanja se določijo v katalogu znanja, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
18. člen
(udeležba v programu)
(1) Tujci iz 3. člena te uredbe se lahko udeležijo programa seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obsegu do največ 30 ur.
(2) Pogoj za udeležbo v programu seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo je znanje slovenskega jezika.
(3) Če se tujec iz neutemeljenih razlogov programa ne udeleži v terminu, organiziranem s strani ministrstva, mu ministrstvo ni dolžno zagotoviti nadomestnega programa.
19. člen
(upravičenost do brezplačnega programa)
Tujci iz 3. člena te uredbe so upravičeni do brezplačnega programa seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo.
20. člen
(preizkus znanja)
Po končanem programu tujec opravlja preizkus znanja iz poznavanja slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve, ki ga izvede izvajalec programa.
21. člen
(neupravičenost do udeležbe)
Do programa seznanjanja tujcev s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo niso upravičeni tujci, ki so končali šolanje na katerikoli stopnji v Republiki Sloveniji.
V. VKLJUČEVANJE V IZOBRAŽEVALNI SISTEM ZA PRIDOBITEV JAVNOVELJAVNE IZOBRAZBE
22. člen
(programi vključevanja v izobraževalni sistem)
Tujci so upravičeni do programov vključevanja v izobraževalni sistem za pridobitev javnoveljavne izobrazbe.
23. člen
(pristojnost)
Za pripravo in izvajanje programov vključevanja v izobraževalni sistem za pridobitev javnoveljavne izobrazbe je pristojno ministrstvo, pristojno za šolstvo.
VI. UKREPI ZA SPODBUJANJE MEDSEBOJNEGA POZNAVANJA IN RAZUMEVANJA
24. člen
(programi za spodbujanje medsebojnega poznavanja in razumevanja)
(1) Ministrstvo v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za kulturo, zagotavlja programe za spodbujanje medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani.
(2) Ministrstvo, pristojno za kulturo, posreduje ministrstvu informacijo o letnem programu na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev z namenom, da se tujcem omogoči sodelovanje s posameznimi društvi in udeležba v kulturnem življenju Republike Slovenije.
VII. ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ, POTREBNIH ZA VKLJUČEVANJE V SLOVENSKO DRUŽBO
25. člen
(zagotavljanje informacij)
Ministrstvo zagotavlja možnosti in programe informiranja tujcev v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko družbo, zlasti glede njihovih pravic in dolžnosti, možnosti zaposlitve, izobraževanja in osebnega razvoja.
26. člen
(posredovanje informacij)
Informacije v obliki priročnikov, brošur ali v elektronski obliki ministrstvo posreduje državnim organom, ki odločajo v postopkih pridobivanja dovoljenja za prebivanje, drugim državnim organom in nevladnim organizacijam ter organizira njihovo dostopnost tujcem.
VIII. MEDSEBOJNO SODELOVANJE PRISTOJNIH ORGANOV TER SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI ORGANIZACIJAMI
27. člen
(sodelovanje pristojnih organov)
Pristojna ministrstva pri izvajanju nalog, določenih s to uredbo, sodelujejo med seboj in z domačimi in mednarodnimi strokovnimi organizacijami, organi drugih držav in drugimi izvajalci nalog ter usklajujejo dejavnosti za hitrejše vključevanje tujcev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje oziroma izobraževalni sistem Republike Slovenije.
IX. ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV
28. člen
(1) Ministrstvo zagotavlja sredstva za pripravo in izvajanje programov učenja slovenskega jezika, seznanjanja tujcev s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo in programe informiranja tujcev ter skrbi za usklajevanje nalog, določenih v tej uredbi.
(2) Ministrstvo, pristojno za kulturo, zagotavlja sredstva za izvajanje programov spodbujanja medsebojnega poznavanja in razumevanja v skladu z letnim programom na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev z namenom, da se tujcem omogoči sodelovanje s posameznimi društvi in udeležba v kulturnem življenju Republike Slovenije.
(3) Ministrstvo, pristojno za šolstvo, zagotavlja sredstva za pripravo in izvajanje programov vključevanja v izobraževalni sistem za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(1) Minister, pristojen za šolstvo, v šestih mesecih od dneva uveljavitve te uredbe izda pravilnik iz 4. člena te uredbe.
(2) Ministrstvo, pristojno za kulturo, najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe ministrstvu posreduje informacijo iz drugega odstavka 24. člena te uredbe.
(3) Ministrstvo v enem mesecu od uveljavitve te uredbe pripravi predlog o ustanovitvi in imenovanju Sosveta za vključevanje tujcev, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
(4) Programi iz prve alinee 2. člena te uredbe se začnejo izvajati v roku treh mesecev po uveljavitvi pravilnika iz prvega odstavka tega člena.
30. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-12/2008/5
Ljubljana, dne 18. junija 2008
EVA 2007-1711-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost