Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008

Kazalo

2569. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe komercialno izdanih fonogramov v plesnih organizacijah, plesnih tekmovanjih in na plesnih revijah ter višini nadomestila za njihovo uporabo, stran 6928.

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalec in proizvajalcev fonogramov Slovenije, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Gregor Štibernik, (v nadaljevanju Zavod IPF)
in
Plesna zveza Slovenije, p.p. 2507, Kamnogoriška cesta 21, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik mag. Drago Šulek, (v nadaljevanju PZS)
dogovorita in na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) skleneta naslednji
S K U P N I S P O R A Z U M
o pogojih in načinih uporabe komercialno izdanih fonogramov v plesnih organizacijah, plesnih tekmovanjih in na plesnih revijah ter višini nadomestila za njihovo uporabo
I.
Podpisnika uvodoma kot nesporno ugotavljata:
– da je Zavod IPF organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino, na območju Republike Slovenije kolektivno uveljavlja sorodne pravice domačih in tujih glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov,
– da je PZS organizacija, ki na območju Republike Slovenije združuje potrebno število fizičnih in pravnih oseb, ki se ukvarjajo s poučevanjem plesa, tako da ima na podlagi določil 157. člena ZASP lastnost reprezentativnega združenja uporabnikov.
II.
Podpisnika določita tarifo za uporabo komercialno izdanih fonogramov v plesnih organizacijah – plesnih šolah, klubih in drugih podobnih ustanovah, kjer poteka poučevanje plesa (v nadaljevanju: pri poučevanju plesa) in na plesnih tekmovanjih ter na plesnih revijah na območju Republike Slovenije na naslednji način:
A) Tarifa za uporabo fonogramov pri poučevanju plesa znaša 1% letnih prihodkov pravne ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost poučevanje plesa (v nadaljevanju zavezanec).
Nadomestilo se plačuje mesečno (v 12 enakih obrokih – 0,0833% letnih prihodkov od prodaje), in sicer glede na uradne podatke o prihodkih zavezanca v preteklem bilančnem letu.
B) Tarifa za uporabo fonogramov na plesnih tekmovanjih in na plesnih revijah se določi glede na raven prireditve, in sicer:
+---------------------------------------+----------------------+
|      Raven prireditve      |   Nadomestilo   |
+---------------------------------------+----------------------+
|Kvalifikacijsko ali pokalno tekmovanje |        90 EUR|
+---------------------------------------+----------------------+
|Državno prvenstvo ali plesna revija  |        150 EUR|
+---------------------------------------+----------------------+
|Mednarodno tekmovanje ali mednarodna  |        300 EUR|
|plesna revija             |           |
+---------------------------------------+----------------------+
Nadomestilo se plačuje za vsak razpisani in izvedeni koledarski dan tekmovanja oziroma plesne revije, s plačilom nadomestila pa je urejena uporaba komercialnih fonogramov izključno v tekmovalnem ali revijskem delu in v odmorih med časovno povezanimi tekmovalnimi oziroma revijskimi deli, kolikor se v tem času fonogrami ne priobčujejo javnosti zaradi zabave ali v sklopu netekmovalnih oziroma nerevijskih delov programa, ki je namenjen javnosti, za kar vse se nadomestilo za javno priobčevanje komercialnih fonogramov obračuna po drugi ustrezni tarifi Zavoda IPF.
Kolikor ravni prireditve ni oziroma je ni mogoče ugotoviti, se nadomestilo odmeri glede na največje možno število potencialnih obiskovalcev, in sicer:
+---------------------------------------+----------------------+
|  Število potencialnih obiskovalcev  |   Nadomestilo   |
+---------------------------------------+----------------------+
|do 500                 |        90 EUR|
+---------------------------------------+----------------------+
|501 do 1000              |        150 EUR|
+---------------------------------------+----------------------+
|nad 1001                |        300 EUR|
+---------------------------------------+----------------------+
III.
Podpisnika se dogovorita, da bo Zavod IPF pravnim in fizičnim osebam:
– ki bodo z Zavodom IPF najpozneje v roku 60 dni po objavi tega sporazuma v Uradnem listu RS sklenili individualne pogodbe za uporabo komercialno izdanih fonogramov pri poučevanju plesa in na plesnih prireditvah, oziroma
– ki bodo začele opravljati dejavnost poučevanja plesa po sklenitvi tega sporazuma, in bodo z Zavodom IPF samoiniciativno sklenile individualno pogodbo za uporabo komercialnih fonogramov pri poučevanju plesa v roku 30 dni po priglasitvi dejavnosti pristojnemu organu, obračunaval nadomestilo za uporabo komercialnih fonogramov na naslednji način:
1. za uporabo komercialnih fonogramov pri poučevanju plesa – glede na letne prihodke pravne ali fizične osebe, ki se ukvarja s poučevanjem plesa (v nadaljevanju zavezanec), in sicer:
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|  Letni prihodek  |  Mesečno  |  Mesečno |  Mesečno  |
|           | nadomestilo | nadomestilo| nadomestilo |
|           |  2007   | 2008–2009 | 2010–2012 |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|do 50.000 EUR    |    8 EUR|    9 EUR|    10 EUR|
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|od 50.001 EUR    |    16 EUR|   18 EUR|    20 EUR|
|do 100.000 EUR    |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|od 100.001 EUR    |    32 EUR|   36 EUR|    40 EUR|
|do 200.000 EUR    |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|od 200.001 EUR    |    48 EUR|   54 EUR|    60 EUR|
|do 300.000 EUR    |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|od 300.001 EUR    |    64 EUR|   72 EUR|    80 EUR|
|do 400.000 EUR    |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|od 400.001 EUR    |    80 EUR|   90 EUR|   100 EUR|
|do 500.000 EUR    |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|od 500.001 EUR    |    96 EUR|   108 EUR|   120 EUR|
|do 600.000 EUR    |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|od 600.001 EUR    |   112 EUR|   126 EUR|   140 EUR|
|do 700.000 EUR    |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|od 700.001 EUR    |   128 EUR|   144 EUR|   160 EUR|
|do 800.000 EUR    |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|od 800.001 EUR    |   144 EUR|   162 EUR|   180 EUR|
|do 900.000 EUR    |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|od 900.001 EUR    |   160 EUR|   180 EUR|   200 EUR|
|do 1.000.000 EUR   |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
|več kot 1.000.001  |   320 EUR|   360 EUR|   400 EUR|
|EUR         |       |      |       |
+---------------------+-------------+------------+-------------+
Nadomestilo se plačuje mesečno, in sicer glede na uradne podatke o prihodkih zavezanca v preteklem bilančnem letu. Zavod IPF bo po objavi teh podatkov, praviloma v mesecu juniju, opravil poračun glede na podatke o prihodkih zavezanca, ki bodo objavljeni. Kolikor podatki o dohodkih zavezanca niso javno dostopni, se zaveže bilanco, potrjeno s strani pristojnega davčnega organa najpozneje do konca meseca maja predložiti zakoniti zastopnik zavezanca, sicer mu Zavod IPF zaračuna nadomestilo po veljavni tarifi iz II. točke.
Kolikor pod okriljem zavezanca deluje plesni klub, se dohodki tega plesnega kluba vštejejo v dohodke zavezanca. Plesni klub ne sme biti primarno ustanovljen z namenom opravljanja gospodarske ali poslovne dejavnosti, kar plesni klub izkaže s predložitvijo svojega krovnega akta, potrjenega s strani pristojnega državnega organa, pri katerem je krovni akt potrjen ali vložen zaradi potreb registracije plesnega kluba. Kolikor podatki o dohodkih plesnega kluba niso javno dostopni, se zaveže bilanco, potrjeno s strani pristojnega davčnega organa Zavodu IPF najpozneje do konca meseca maja predložiti zakoniti zastopnik plesnega kluba. Kolikor plesni klub ne predloži krovnega akta in bilance plesnega kluba po tem odstavku, Zavod IPF plesnemu klubu obračuna nadomestilo po veljavni tarifi iz II. točke.
Vštevanje iz prejšnjega odstavka se opravi le za en plesni klub na posameznega zavezanca. Kolikor pod okriljem zavezanca deluje več plesnih klubov, se vštevanje za tekoče leto opravi za plesni klub po enkratni izbiri zavezanca.
2. za uporabo komercialnih fonogramov na plesnih tekmovanjih in na plesnih revijah – glede na raven prireditve, in sicer:
+----------------------------------------+---------------------+
|      Raven prireditve      |Enkratno nadomestilo |
+----------------------------------------+---------------------+
|Kvalifikacijsko ali pokalno tekmovanje |        30 EUR|
+----------------------------------------+---------------------+
|Državno prvenstvo ali plesna revija   |        50 EUR|
+----------------------------------------+---------------------+
|Mednarodno tekmovanje ali mednarodna  |       100 EUR|
|plesna revija              |           |
+----------------------------------------+---------------------+
Nadomestilo se plačuje za vsak razpisani in izvedeni koledarski dan tekmovanja ali revije, s plačilom nadomestila pa je urejena uporaba komercialnih fonogramov izključno v tekmovalnem oziroma revijskem delu in v odmorih med časovno povezanimi tekmovalnimi oziroma revijskimi deli, kolikor se v tem času fonogrami ne priobčujejo javnosti zaradi zabave ali v sklopu netekmovalnih oziroma nerevijskih delov programa, ki je namenjen javnosti, za kar vse se nadomestilo za javno priobčevanje komercialnih fonogramov obračuna po drugi ustrezni tarifi Zavoda IPF.
Zavezanec za plačilo nadomestila je organizator prireditve. V primeru, da organizator ni razviden, prireditev pa poteka pod okriljem ali v sodelovanju s PZS, pa se zaveže nadomestilo poravnati PZS. Organizator je dolžan prireditev prijaviti Zavodu IPF najpozneje 3 dni pred izvedbo prireditve, sicer veljajo nadomestila, določena v II./B členu.
IV.
Tiste višine nadomestil v tem sporazumu, ki so določene v absolutnih zneskih, se najpozneje do 15. januarja v tekočem letu uskladijo z rastjo cen v preteklem letu, merjeno s harmoniziranim indeksom življenjskih potrebščin. Kot vir se uporablja poročilo Statističnega urada Republike Slovenije.
Zneski oziroma nadomestila po tem sporazumu ne vključujejo pripadajočega davka na dodano vrednost.
V.
Zavod IPF se obveže, da bo sprožil postopke zoper vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost poučevanja plesa ali prirejajo plesna tekmovanja ali plesne revije, in nimajo sklenjenih pogodb o uporabi komercialno izdanih fonogramov pri poučevanju plesa in na plesnih tekmovanjih ter na plesnih revijah, oziroma niso plačale potrebnih nadomestil za uporabo komercialnih fonogramov pri poučevanju plesa in/ali na plesnih tekmovanjih ali plesnih revijah po veljavnih Tarifah Zavoda IPF oziroma zoper tiste podpisnike individualnih pogodb za uporabo komercialnih fonogramov pri poučevanju plesa in na plesnih tekmovanjih ter plesnih revijah, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, določenih z omenjenimi pogodbami.
VI.
Ta sporazum, ki se sklepa za čas od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2012, je sklenjen v 3 enakih izvodih, od katerih prejme vsak od podpisnikov po enega, en izvod pa je namenjen za pristojni organ, ki opravlja nadzor nad delovanjem kolektivne organizacije.
Kolikor noben od podpisnikov 3 mesece pred iztekom časovnega obdobja, v katerem se uporablja ta sporazum, drugemu podpisniku ne sporoči, da odstopa od sporazuma, se veljavnost sporazuma podaljša do 31. 12. v prihodnjem letu, kolikor se podpisnika ne dogovorita drugače.
Ljubljana, dne 30. maja 2008
Zavod IPF
Direktor
Gregor Štibernik l.r.
 
Plesna zveza Slovenije Predsednik
mag. Drago Šulek l.r