Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008

Kazalo

2490. Pravilnik o načinu varovanja javnih zbiranj, stran 6746.

Na podlagi četrtega odstavka 33. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03, 16/07 – odločba US in 102/07) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o načinu varovanja javnih zbiranj
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa način varovanja javnih zbiranj, ki ga morajo zagotoviti imetniki licence za varovanje javnih zbiranj.
2. člen
(trajanje varovanja)
Varovanje po tem pravilniku se izvaja ves čas javnega zbiranja, to je od začetka zbiranja udeležencev do njihovega razhoda.
3. člen
(ocena stopnje tveganja)
(1) Imetnik licence za varovanje javnih zbiranj se mora pred prevzemom izvedbe varovanja seznaniti z obsegom javnega zbiranja in s pričakovanim številom udeležencev ter izdelati oceno stopnje tveganja, ki je temeljni dokument za opredelitev obsega varovanja javnega zbiranja. Organizator je dolžan sodelovati pri njeni izdelavi in posredovati podatke za izdelavo ocene stopnje tveganja.
(2) Ocena stopnje tveganja se izdela na podlagi predhodnega ogleda varovanega območja. Obsegati mora predvsem vrsto javnega zbiranja, trajanje, program, strukturo in število udeležencev, opis objekta, kraja in območja, oceno varnostnih razmer, oceno nepričakovanih dogodkov in varnostno vitalne točke na varovanem območju. Poleg naštetega pa lahko obsega še druge podatke.
(3) Pri izdelavi ocene stopnje tveganja imetnik licence za varovanje javnih zbiranj sodeluje s policijo, ki mu mora posredovati potrebne podatke za izdelavo ocene. Na podlagi ocene izvajalec varovanja izdela načrt varovanja javnega zbiranja.
4. člen
(načrt varovanja)
(1) Načrt varovanja je ključni organizacijski dokument za varovanje javnih zbiranj. Za pripravo načrta je odgovoren imetnik licence za varovanje javnih zbiranj. Imetnik licence za varovanje javnih zbiranj je dolžan skrbeti, da načrt po potrebi spreminja in dopolnjuje ob spreminjanju ocene stopnje tveganja.
(2) Načrt varovanja vsebuje naslednje obvezne elemente:
– ime in priimek vodje varovanja,
– oceno stopnje tveganja,
– izvajalce službe varovanja in način varovanja (z varnostniki, sistemi za tehnično varovanje, mehanskimi napravami za varovanje),
– naloge in pristojnosti službe varovanja,
– način razreševanje izrednih dogodkov,
– delovna mesta varnostnikov,
– opremo varnostnikov,
– število varnostnikov in njihovo razmestitev ter postavitev sistemov za tehnično varovanje in mehanskih naprav za varovanje,
– sistem zvez in komuniciranja,
– način sodelovanja s policijo, regijskim centrom za obveščanje, gasilci in službo za zagotavljanje zdravstvenega varstva oziroma izvajalcem nujne medicinske pomoči.
(3) Načrt varovanja mora vsebovati ukrepe v primeru kršenja reda, poškodovanja in uničevanja premoženja, izvrševanja kaznivih dejanj, požara in drugih dogodkov, ki bi lahko ogrožali red oziroma javni red.
(4) Organizator javnega zbiranja mora dati pisno soglasje k načrtu varovanja.
(5) Za javna zbiranja za katera je potrebno dovoljenje mora imetnik licence za varovanje javnih zbiranj pri izdelavi načrta varovanja upoštevati tudi ukrepe, ki jih je naložila upravna enota v dovoljenju. Prav tako mora upoštevati obveznosti iz Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 43/08) in Uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah (Uradni list RS, št. 70/03 in 96/05).
5. člen
(število varnostnikov)
(1) Pri številu varnostnikov in obsegu varovanja je treba upoštevati oceno stopnje tveganja, naravo in program javnega zbiranja, značilnosti prireditvenega prostora, pričakovano število udeležencev in njihovo strukturo ter trajanje javnega zbiranja in druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na varen potek javnega zbiranja, zlasti točenje alkoholnih pijač, izvajanje zabavnega programa, uporaba odprtega ognja oziroma predmetov ali naprav, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi in premoženja. Izvajalec varovanja mora zagotoviti ustrezno število varnostnikov, ki so ob kršenju reda sposobni takoj intervenirati.
(2) Imetnik licence za varovanje javnih zbiranj mora, če drug predpis ne določa drugače, razporediti zadostno število varnostnikov na mesta, kjer je pričakovati večjo zgostitev udeležencev, praviloma pa:
– na vse vhode,
– na dele prireditvenega prostora, kjer se glede na strukturo udeležencev in druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na varen potek javnega zbiranja, pričakuje, da bo treba zagotoviti red,
– k točilnemu pultu,
– na prehodu med prireditvenim prostorom in sanitarijami,
– pri ozvočenjih,
– pri zasilnih izhodih,
– pred garderobo,
– med prostorom za nastopajoče, ki sodelujejo v programu in obiskovalci in
– na posebej izpostavljena območja glede na oceno stopnje tveganja in potek prireditve.
(3) Če prireditveni prostor nima v prejšnjem odstavku naštetih lokacij, izvajalec varovanja razporedi varnostnike na ustrezna mesta, ki jih obsega prireditveni prostor v skladu z izdelanim načrtom varovanja.
(4) Imetnik licence za varovanje javnih zbiranj lahko namesti tudi sisteme za tehnično varovanje in mehanske naprave za varovanje.
6. člen
(način izvajanja ukrepov)
(1) Pri opravljanju varovanja javnih zbiranj po tem pravilniku je treba izvajati potrebne ukrepe po določilih Zakona o zasebnem varovanju, Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o ukrepih zasebnega varnostnika (Uradni list RS, št. 75/04) in Uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah (Uradni list RS, št. 70/03 in 96/05).
(2) Pri varovanju varnostniki uporabljajo tehnična sredstva in opremo.
7. člen
(uskladitev poslovanja)
Imetniki licence za varovanje javnih zbiranj morajo uskladiti poslovanje z določili tega pravilnika v roku dveh mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-331/2007/ (141-05)
Ljubljana, dne 16. maja 2008
EVA 2008-1711-0003
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti