Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2404. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče, stran 6169.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPBS5, 36/08 – ZOFVI-G), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96,18/98, 36/00 in 127/06) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 15. seji dne 26. maja 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 37/01 – prečiščeno besedilo in št. 65/02) se v preambulo vključi še 11. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F, Uradni list RS, št. 129/06).
2. člen
V 4. členu se drugi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»P 85.200   Osnovnošolsko izobraževanje
P 85.600    Pomožne dejavnosti za izobraževanje
I 56.210    Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290    Druga oskrba z jedmi
H 49.391    Medkrajevni in drug cestni potniški promet
L 68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin
N 82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
R 93.110    Obratovanje športnih objektov
R 93.299    Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas«.
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja
– 3 predstavniki delavcev
– 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status učenca.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni drugače določeno.«
4. člen
V 9. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev izmed svojih članov. Pri tem se mora zagotoviti enakomerna zastopanost staršev matične in podružnične šole.«
Za tretjim odstavkom se doda stavek, ki se glasi:
»Pri tem se mora zagotoviti enakomerna zastopanost delavcev matične in podružnične šole.«
5. člen
V 10. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa vsakokrat veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, še naslednje pristojnosti:«.
6. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za ravnatelja šole je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v vsakokrat veljavnem Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
7. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»Pristojnosti in način oblikovanja sveta staršev in vrste, pristojnosti in način oblikovanja strokovnih organov šole določa vsakokrat veljavni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0003/2008
Žalec, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.