Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2008 z dne 21. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2008 z dne 21. 4. 2008

Kazalo

1665. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Najdihojca, stran 4218.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 15. seji dne 31. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Najdihojca
I. USTANOVITELJ
1. člen
S tem sklepom Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja za izvajanje javne službe vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Najdihojca (v nadaljevanju: vrtec).
2. člen
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.
II. IME IN SEDEŽ
3. člen
Ime vrtca je: Vrtec Najdihojca.
Sedež vrtca je: Gorazdova ulica 6, Ljubljana.
4. člen
V vrtcu se za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih lokacijah organizirajo naslednje enote:
– Enota Palček, ki deluje na lokacijah Gorazdova ulica 6 in Kebetova ulica 30, Ljubljana,
– Enota Biba, ki deluje na lokacijah Ljubeljska ulica 16 in Aleševčeva ulica 82, Ljubljana,
– Enota Čenča, ki deluje na lokaciji Lepodvorska ulica 5, Ljubljana.
III. PEČAT VRTCA
5. člen
Vrtec ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež vrtca. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOSTI VRTCA
6. člen
Dejavnosti vrtca po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– P/85.100  Predšolska vzgoja,
– Q/88.910  Dnevno varstvo otrok,
– G/47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
       drugim blagom,
– G/47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
       stojnic in tržnic,
– H49.391   Medkrajevni in drugi cestni potniški promet,
– I/56.290  Druga oskrba z jedmi,
– J/58.140  Izdajanje revij in druge periodike,
– J/58.190  Drugo založništvo,
– L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin,
– N/82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P/85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje na področju športa in
       rekreacije,
– P/85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje na področju kulture in
       umetnosti,
– R/90.010  Umetniško uprizarjanje,
– R/91.011  Dejavnost knjižnic,
– R/93.110  Obratovanje športnih objektov,
– S/96.010  Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
V. ORGANI VRTCA
7. člen
Organi vrtca so:
– svet vrtca,
– ravnatelj,
– strokovna organa,
– svet staršev.
1. Svet vrtca
8. člen
Organ upravljanja vrtca je svet vrtca.
Svet vrtca odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta sklep ali drugi predpisi, potrjuje letno poročilo vrtca ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet vrtca šteje devet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
Delavci vrtca volijo svoje predstavnike v svet vrtca in jih odpokličejo po postopku, določenim s tem sklepom.
Predstavnike staršev v svet vrtca izvoli svet staršev in jih odpokliče po postopku, določenim s tem sklepom.
9. člen
Člani sveta vrtca so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Članu sveta vrtca preneha mandat v svetu vrtca pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet vrtca,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko njegov otrok ni več vključen v program predšolske vzgoje.
Odstop člana sveta vrtca je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Ko svet vrtca ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta vrtca predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
10. člen
Svet vrtca se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta vrtca in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta vrtca.
Prvo sejo sveta vrtca v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta vrtca najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta vrtca. Prvo sejo sveta vrtca vodi do izvolitve predsednika sveta vrtca najstarejši novoizvoljeni oziroma novo imenovani član sveta vrtca.
Svet vrtca predstavlja in zastopa predsednik sveta vrtca, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta vrtca.
Volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca
11. člen
Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– enega predstavnika izmed delavcev enot Palček in Čenča,
– enega predstavnika izmed delavcev enote Biba ter
– enega člana izmed administrativnih in tehničnih delavcev vrtca.
Svet vrtca razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta vrtca. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta vrtca, ki se volijo in imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu se mora javno objaviti v vrtcu.
12. člen
Postopek volitev in odpoklica članov sveta vrtca vodijo volilna komisija in volilni odbori.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki.
Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Za vsako volišče se imenuje en volilni odbor.
Člani volilne komisije in volilnih odborov ter njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta vrtca.
13. člen
Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev članov sveta vrtca, ugotavlja ali so predlogi kandidatov za člane sveta vrtca v skladu s tem sklepom, določa volišča, določa seznam volivcev za celoten vrtec in za posamezna volišča, imenuje volilne odbore, ugotavlja rezultate izida glasovanja na voliščih in objavi, kateri kandidati so izvoljeni v svet vrtca, vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami in opravlja druge naloge v skladu s tem sklepom.
14. člen
Volilni odbor vodi glasovanje na volišču in sestavi zapisnik o poteku volitev ter ga posreduje volilni komisiji.
15. člen
Pravico predlagati kandidate za člana sveta vrtca ima najmanj 10% delavcev vrtca.
Predlogi kandidatov za svet vrtca, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
16. člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilni odbor lahko v soglasju z volilno komisijo določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev.
17. člen
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev vrtca.
18. člen
Za člana sveta vrtca so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v vrtcu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu vrtca
19. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu vrtca se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev vrtca.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu vrtca je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev vrtca.
Volitve predstavnikov staršev v svet vrtca
20. člen
Predstavnike staršev v svet vrtca izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje, in sicer tako, da so v svetu vrtca enakomerno zastopani starši vseh enot vrtca.
Kandidata za člana sveta vrtca lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta vrtca morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta vrtca po abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za člana sveta vrtca, za katere se želi glasovati.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.
Za člana sveta vrtca so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima več otrok v vrtcu.
Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta vrtca, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega števila glasov.
Razrešitev predstavnikov staršev v svetu vrtca
21. člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu vrtca se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka vrtca, ki ga starši sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na roditeljskem sestanku.
Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta vrtca, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta vrtca, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.
2. Ravnatelj
22. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje vrtca, predstavlja in zastopa vrtec in je odgovoren za zakonitost dela vrtca.
Ravnatelj vodi strokovno delo vrtca in je odgovoren za strokovnost dela vrtca.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vrtca po postopku, določenem z zakonom.
23. člen
Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
24. člen
Enoto vrtca vodi vodja enote, ki opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovna organa
25. člen
Strokovna organa vrtca sta:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
Sestavo in naloge obeh strokovnih organov določa zakon.
4. Svet staršev
26. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Naloge sveta staršev določa zakon.
VI. SREDSTVA ZA DELO
27. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj vrtcu nepremično in premično stvarno premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih izkazal Vrtec Najdihojca na dan 31. decembra 2007.
Premično premoženje, ki ga vrtcu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru evidence o osnovnih sredstvih vrtca v skladu s predpisi o računovodstvu.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in vrtcem v zvezi z nepremičnim premoženjem, ki ga ustanovitelj daje vrtcu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem sklepom, se uredijo s posebno pogodbo med vrtcem in ustanoviteljem.
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje vrtcu v uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Vrtec je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
28. člen
Vrtec pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanovitelja in drugih javnih sredstev,
– sredstev od prodaje storitev in proizvodov,
– plačil staršev,
– iz donacij in drugih virov.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO VRTCA
29. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih vrtec pridobi s prodajo proizvodov in storitev, ustvarjenih z opravljanjem programa za predšolske otroke oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem sklepom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijskega vzdrževanja in investicij, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj zagotavljati vrtcu za opravljanje dejavnosti vrtca, ki jo vrtec izvaja kot javno službo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI VRTCA V PRAVNEM PROMETU
30. člen
Vrtec je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem sklepom, v svojem imenu in za svoj račun.
Enote vrtca nimajo pooblastil v pravnem prometu.
Vrtec odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Vrtec ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN VRTCEM
31. člen
Ustanovitelj ima do vrtca naslednje pravice in obveznosti:
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi.
Vrtec je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto poročati o izvrševanju letnega delovnega načrta in razvoja vrtca,
– vsako leto predložiti letno poročilo in letni program dela,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti vrtca omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe vrtca v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
X. JAVNOST DELA
32. člen
Delo vrtca je javno.
Javnost dela vrtca se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov vrtca ter vzgojno-izobraževalnem delu vrtca starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon oziroma drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj oziroma predsednik organa.
Ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti, obvešča javnost o delu vrtca.
XI. SPLOŠNI AKTI VRTCA
33. člen
Vrtec ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje vrtca.
Vrtec ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet vrtca, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Svet vrtca se oblikuje v skladu z zakonom in tem sklepom v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega sklepa in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta vrtca.
35. člen
Vrtec je pravni naslednik Vzgojno-varstvenega zavoda Najdihojca, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. št. 1/1844/00 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtca Najdihojca (Uradni list RS, št. 9/97 in 41/02).
37. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-329/2007-19
Ljubljana, dne 31. marca 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti