Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1998 z dne 30. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1998 z dne 30. 10. 1998

Kazalo

3664. Program priprave zazidalnega načrta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici – I. FAZA, stran 5681.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 34. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na prvem nadaljevanju 43. seje dne 20. 10. 1998 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici – I. FAZA
I. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
1. člen
V urbanistični zasnovi mesta Ilirska Bistrica, ki je sestavni del dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od 1986 do 2000 (Uradne objave, št. 30/87 in 36/90), je cona z oznako P1-2 namenjena proizvodnim dejavnostim. Za omenjeno cono je predvidena izdelava zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN). Lastniki zemljišč v celotni coni še nimajo jasnega programa za dejavnosti, katere naj bi se odvijale v tej coni, zaradi tega občina pristopa k izdelavi I. faze ZN, ki obsega del zemljišča na jugovzhodu cone.
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja ZN, subjekti, ki sodelujejo pri njegovi izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
S programom priprave se določi tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilec aktivnosti v postopku sprejemanja.
II. PRIPRAVA ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načrta
Glede na to, da se izdeluje ZN za I. fazo cone P1-2, katera je namenjena proizvodnim dejavnostim, je potrebno koncept gradnje objektov in drugih posegov v prostor prilagoditi tako, da ne bo moteče vplival na objekte in posege v prostor, ki se bodo kasneje izvajali. Pri izdelavi ZN je potrebno med drugim upoštevati tudi pogoje, ki jih bo posredoval lastnik sosednjih zemljišča (KSP Ilirska Bistrica), ki naj v njih navede, kakšno dejavnost bo opravljal na tem zemljišču.
Prva faza ZN bo narejena za znanega investitorja Form Tech, d.o.o., Podmark 1, 5290 Šempeter pri Gorici, ki bo v coni zgradil proizvodne hale in skladišča, ki bodo namenjena proizvodnji kovinskih pohištvenih vodil, proizvodnji in montaži odmičnih spon in podlog ter ostalega pohištvenega okovja ter poslovno administrativni in trgovinski dejavnosti. Proizvodnja kovinskih pohištvenih vodil zahteva v prvi fazi sledečo tehnologijo:
– transfer petih preš s potisno močjo 80 t,
– linijo za prašno lakiranje, ki obsega razmaščevalno linijo zaprtega sistema, sušilno komoro, avtomatsko barvalno kabino zaprtega sistema (epoksij lak.),
– pet montažnih strojev in
– skladišče surovin, polizdelkov in končnih izdelkov.
V drugi fazi se predvideva širitev, ki bo obsegala enako proizvodno linijo brez transfer preš.
Proizvodnja in montaža odmičnih spon in podlog ter ostalega pohištvenega okovja pa zahteva:
– minimalno 25 avtomatskih montažnih strojev ter
– skladišče polizdelkov in končnih izdelkov.
V tretji fazi se predvideva enako ali podobno proizvodnjo pohištvenega okovja.
Vsi objekti in spremljajoče zunanje površine se morajo urediti v skladu z obstoječo slovensko zakonodajo.
Meja območja, ki se bo urejala z ZN poteka od izhodiščne točke na skrajnem jugovzhodu cone (vogal parc. št. 68/2 in 1589 k.o. Ilirska Bistrica) proti severozahodu ob potoku Bistrica (parc. št. 1597 in 1598 k.o. Ilirska Bistrica, ter parc. št. 2270 k.o. Trnovo), pride do skrajnega zahodnega vogala parc. št. 115/1 k.o. Ilirska Bistrica, zavije proti severovzhodu do skrajnega severnega vogala parc. št. 103/1 k.o. Ilirska Bistrica, nato zavije proti jugovzhodu do parc. št. 412/3 k.o. Trnovo in po meji med to parcelo in parcelo št. 411/1 k.o. Trnovo pride do poti (parc. št. 1958/1 k.o. Trnovo, jo prečka in nadaljuje pot po meji med parc. št. 359 in 366 k.o. Trnovo do Ceste Nikole Tesle (parc. št. 2262/1 k.o. Trnovo). Od tu dalje poteka ob robu Ceste Nikole Tesle (parc. št. 2262/1 k.o. Trnovo in parc. št. 1589 k.o. Ilirska Bistrica) proti jugovzhodu do izhodiščne točke.
ZN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) (v nadaljevanju: ZUNDPP) in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) (v nadaljevanju: navodilo).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Ilirska Bistrica s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87 in 36/90),
– odlok o skupnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št. 17/94),
– zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96)
– idejni projekt obvoznice (Urbanistični zavod Projektivni atelje Ljubljana 1969),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah, ki jih posredujejo upravljalci.
3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in navodilom se za izdelavo osnutka ZN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage (situacijski načrt in druge potrebne strokovne podlage).
III. SOGLASODAJALCI
4. člen
V postopku izdelave ZN se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posamezni soglasodajalci, ki upravljajo z infrastrukturo, morajo posredovati skupaj s pismenimi pogoji oziroma mnenji, grafične podatke o infrastrukturnih objektih in napravah na območju, ki ga ureja ZN.
Soglasodajalci, navedeni v nadaljevanju, morajo najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge in tega programa, posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje pri izdelavi ZN ni potrebno.
5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka ZN ter soglasja k dopolnjenemu osnutku ZN so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Postojna, Ljubljanska 50a, 6230 Postojna,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Ulica 1. maja 7, p.p. 157, 6230 Postojna,
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine – Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
4. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistica,
5. Elektro Primorske, PE Sežana, Partizanska 47, 6210 Sežana,
6. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska cesta 4, 6000 Koper,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda, izpostava Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper,
9. Cestno podjetje Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
10. Apegas, Linhartova 3/a, 1000 Ljubljana,
11. Slovenske železnice, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana in
12. Krajevna skupnost Ilirska Bistrica, Bazoviška 12, 6250 Ilirska Bistrica.
Poleg zgoraj naštetih soglasodajalcev se v postopek vključi še vse lastnike parcel, ki se nahajajo v območju za katerega se pripravlja ZN in sicer:
1. Slavec Marta, Šercerjeva 2, Ilirska Bistrica,
2. Škrlj Petra, Vodnikova 19, Ilirska Bistrica,
3. Male Anton, Gabrije 13, Ilirska Bistrica,
4. Verbič Franc-Božidar, Bazoviška 8/a, Ilirska Bistrica,
5. Verbič Franc, Bazoviška 4, Ilirska Bistrica,
6. Verbič Jožko, Bazoviška 4, Ilirska Bistrica,
7. Verbič Franc-Darko, Bazoviška 4, Ilirska Bistrica,
8. Tokis, d.o.o., Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica,
9. Prema, d.o.o., Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica,
10. Tomšič Ivana, Levstikova 57, Ilirska Bistrica,
11. Slavec Marta, Šercerjeva 2, Ilirska Bistrica,
12. Fatur Gabrijela, Gubčeva 6, Ilirska Bistrica,
13. Marija Širca, Levstikova 34, Ilirska Bistrica,
14. Fatur Gabrijela, Gubčeva 34, Ilirska Bistrica,
15. Raspor Majda, Bilčeva pot 4, Ilirska Bistrica,
16. Muha Drago, Levstikova 1, Ilirska Bistrica,
17. Muha Janko, Strma pot 2, Ilirska Bistrica in
18. Muha Adolf, Levstikova 1, Ilirska Bistrica.
6. člen
Na izdelan dopolnjen osnutek ZN morajo soglasodajalci, ki so navedeni v prejšnjem členu, v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ZN upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU IZDELAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
7. člen
Investitor in naročnik zazidalnega načrta je Form Tech d.o.o. Podmark 1, 5290 Šempeter pri Gorici.
ZN bo izdelal Atelje Villa, d.o.o., Ilirska Bistrica. Javni razpis za oddajo del ni potreben, ker se ZN ne bo financiral iz občinskega proračuna.
Naloga izdelovalca ZN je:
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi programa priprave in projektne naloge,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu z zakoni, sprejetim programom priprave, navodilom in pogoji soglasodajalcev,
– pridobitev poročila o presoji vplivov na okolje, ki ga izdela pooblaščena organizacija,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah, ki bodo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN je Oddelek za gospodarsko infrastrukturo pri Občini Ilirska Bistrica.
V. TERMINSKI PLAN
8. člen
1. Izdelava posebnih strokovnih podlag in pridobitev pogojev soglasodajalcev v 30 dneh po sprejemu programa priprave,
2. osnutek ZN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v 10 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev. Časovno vzporedno se izdela poročilo o presoji vplivov na okolje,
3. občinski svet sprejme sklep o tridesetdnevni javni razgrnitvi osnutka ZN najpozneje v desetih dneh po prejemu gradiva,
4. v času javne razgrnitve se organizira javna obravnava osnutka ZN,
5. občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, ki bodo podane v času javne razgrnitve najpozneje v desetih dneh po preteku javne razgrnitve,
6. po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu, se v desetih dneh dopolni osnutek ZN v tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi,
7. na tako dopolnjen osnutek ZN se pridobijo soglasja soglasodajalcev,
8. dopolnjen osnutek ZN se s pridobljenimi soglasji posreduje v sprejem na občinski svet,
9. odlok o ZN se objavi v Uradnem listu RS.
9. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska Bistrica.
Št. 352-65/98-231
Ilirska Bistrica, dne 20. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ilirska Bistrica
Zorko Šajn, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost