Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1569. Pravilnik o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev, stran 3797.

Na podlagi petnajstega odstavka 8. člena, prvega odstavka 11.c člena, osmega odstavka 13. člena, devetega odstavka 18. člena, petega odstavka 29. člena, petega odstavka 31. člena in šestega odstavka 35.h člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za šolstvo in šport, ministrico za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter ministrom za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik določa podatke in dokazila, na podlagi katerih Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) odloča o izdaji delovnega dovoljenja, podatke in način prijave in odjave dela tujcev ter način uresničevanja obveznosti delodajalca do nadzorstvenega organa.
(2) Zavod po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco. Enako ravna tudi glede dejstev, o katerih vodi uradno evidenco kakšen drug državni organ oziroma organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila.
II. DELOVNO DOVOLJENJE
2. člen
Delovno dovoljenje se izda ob izpolnjevanju naslednjih splošnih pogojev:
a) da delodajalec in tujec izpolnjujeta z zakonom predpisane pogoje;
b) da ni izkoriščena kvota delovnih dovoljenj iz prvega odstavka 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZZDT), razen v primerih iz tretjega odstavka 5. člena ZZDT, ko se delovno dovoljenje ne všteva v kvoto delovnih dovoljenj.
3. člen
(1) Vloga za izdajo delovnega dovoljenja se vloži pri zavodu.
(2) Vlogo za izdajo delovnega dovoljenja vsebuje:
a) izpolnjeni predpisani obrazec za posamezno vrsto delovnega dovoljenja, ki je sestavni del tega pravilnika;
b) podatke in dokazila, določene s tem pravilnikom, oziroma druge podatke, ki jih na podlagi zakona zahteva zavod v postopku izdaje delovnega dovoljenja.
(3) V postopkih za izdajo delovnega dovoljenja se plačuje taksa v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse, razen v primeru, ko ZZDT določa drugače, ter nadomestilo posebnih stroškov v skladu s 34. členom ZZDT.
III. OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE
1. Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta
1.1 Osebno delovno dovoljenje za samozaposlenega tujca
4. člen
(1) Tujec iz prvega odstavka 10.a člena ZZDT vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) fotokopija potnega lista tujca;
b) podatek o veljavnem dovoljenju za prebivanje;
c) podatek o dovoljenju za prebivanje, veljavnem eno leto pred vložitvijo vloge;
č) podatek o depozitu lastnih finančnih sredstev v višini 10.000 eurov za namen poslovanja kot samostojni podjetnik posameznik ali ustanovitelj osebne gospodarske družbe v obliki potrdila banke s sedežem ali drugo obliko poslovanja v Republiki Sloveniji;
d) podatek o lastništvu poslovnega prostora v obliki izpisa iz zemljiške knjige ali podatek o najemu poslovnega prostora v obliki najemne pogodbe.
(3) Za tujca, ki je bil najmanj eno leto pred registracijo neprekinjeno zaposlen kot delovni migrant, vloga iz prejšnjega odstavka namesto podatkov iz točk b in c prejšnjega odstavka vsebuje dokazilo o statusu delovnega migranta v enem letu pred vlogo.
(4) Slovenski izseljenec ali njegov potomec do tretjega kolena v ravni črti, ki se želi samozaposliti pridobi osebno delovno dovoljenje v skladu z 8. členom tega pravilnika.
(5) Ponovna vloga za izdajo dovoljenja tujcu iz prvega odstavka 10.a člena ZZDT vsebuje podatek iz Poslovnega registra o vpisu tujca kot ustanovitelja ali soustanovitelja osebne gospodarske družbe ali kot samostojnega podjetnika posameznika.
(6) Vloga tujca iz šestega odstavka 10.a člena ZZDT vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) podatek o vpisu tujca v ustrezen z zakonom predpisan vpisnik za opravljanje samostojne poklicne dejavnosti.
1.2 Osebno delovno dovoljenje za tujca iz 53. člena ZZDT
5. člen
(1) Tujec, ki izpolnjuje pogoje iz 53. člena ZZDT, vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) pravnomočno sodbo sodišča.
2. Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let
2.1 Osebno delovno dovoljenje za ožjega družinskega člana slovenskega državljana
6. člen
(1) Ožji družinski član iz 1. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo, da je ožji družinski član slovenskega državljana;
c) podatek o veljavnem dovoljenju za začasno prebivanje zaradi združitve družine.
2.2 Osebno delovno dovoljenje za ožjega družinskega člana tujca
7. člen
(1) Ožji družinski član iz 2. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo, da je ožji družinski član tujca;
c) podatek o veljavnem dovoljenju za začasno prebivanje, zaradi združitve družine;
č) podatek, da je ob vložitvi vloge že dve leti neprekinjeno bival v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje;
d) podatek o osebnem delovnem dovoljenju za nedoločen čas tujca, katerega ožji družinski član je.
2.3 Osebno delovno dovoljenje za slovenskega izseljenca ali njegovega potomca
8. člen
(1) Tujec iz 3. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo, da je slovenski izseljenec ali njegov potomec do tretjega kolena v ravni vrsti (izpis iz matičnega registra).
2.4 Osebno delovno dovoljenje za samozaposlenega tujca
9. člen
(1) Tujec iz 4. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopija potnega lista tujca
b.) podatek iz Poslovnega registra o vpisu tujca kot ustanovitelja ali soustanovitelja osebne gospodarske družbe ali kot samostojnega podjetnika posameznika oziroma vpisu tujca v ustrezen z zakonom predpisan vpisnik za opravljanje samostojne poklicne dejavnosti;
c) podatek, da je bil ob vložitvi vloge že dve leti neprekinjeno samozaposlen v Republiki Sloveniji.
2.5. Osebno delovno dovoljenje za tujca z najmanj poklicno izobrazbo
10. člen
(1) Tujec iz 5. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopija potnega lista tujca
b) podatek o najmanj poklicni izobrazbi (podatek v skladu z 21. členom tega pravilnika ali o pridobljeni izobrazbi v Republiki Sloveniji);
c) podatek, da je bil tujec zadnji dve leti pred vložitvijo vloge neprekinjeno zaposlen pri istem delodajalcu ali njegovem pravnem nasledniku.
2.6 Osebno delovno dovoljenje za delovnega migranta
11. člen
(1) Tujec iz 6. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopija potnega lista tujca
b) podatek, da je delovni migrant;
c) podatek, da je bil zadnji dve leti pred vložitvijo vloge neprekinjeno zaposlen pri istem delodajalcu ali njegovem pravnem nasledniku.
(3) Tujec iz prehodne določbe 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 52/07) vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(4) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopija potnega lista tujca
b) fotokopijo pogodbe o zaposlitvi;
c) podatek o osebnem delovnem dovoljenju z veljavnostjo treh let, izdanim v skladu s 3. točko osmega odstavka 10. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/00).
2.7 Osebno delovno dovoljenje za tujca, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in ima najmanj visokošolsko izobrazbo
12. člen
(1) Tujec iz 7. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo, da je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in ima najmanj visokošolsko izobrazbo (fotokopija diplome).
2.8 Osebno delovno dovoljenje za tujca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela
13. člen
(1) Tujec iz 8. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo, da je zaključil program raziskovalnega dela v Republiki Sloveniji (potrdilo raziskovalne organizacije o zaključku raziskovalnega dela).
2.9 Osebno delovno dovoljenje za ožjega družinskega člana tujca s statusom raziskovalca in tujca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela
14. člen
(1) Tujec iz 9. in 10. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo, da je ožji družinski član tujca s statusom raziskovalca oziroma tujca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela in na tej podlagi pridobil osebno delovno dovoljenje (izpis iz matičnega registra);
c) dokazilo, da ima njegov ožji družinski član status raziskovalca (potrdilo raziskovalne organizacije) oziroma da je pridobil osebno delovno dovoljenje na podlagi 8. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT.
2.10 Osebno delovno dovoljenje za tujca s subsidiarno zaščito
15. člen
(1) Tujec iz 11. točke prvega odstavka 10.b člena ZZDT vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) podatek, da je oseba s subsidiarno zaščito.
3. Osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas
3.1 Osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas za tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje
16. člen
(1) Vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja za nedoločen čas vloži tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ- 1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) podatek o dovoljenju za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
3.2 Osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas za begunca
17. člen
(1) Begunec vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) podatek o priznanju statusa begunca.
4. Osebno delovno dovoljenje za čas, določen s posebnim zakonom oziroma mednarodno pogodbo
4.1 Osebno delovno dovoljenje za prosilca za mednarodno zaščito za čas treh mesecev
18. člen
(1) Prosilec za mednarodno zaščito vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) podatek oziroma dokazilo, da je tujec prosilec za mednarodno zaščito;
c) podatek, da je od vložitve prošnje za mednarodno zaščito minilo najmanj eno leto.
(3) Za podaljšanje osebnega delovnega dovoljenja prosilec za mednarodno zaščito priloži enake podatke kot pri prvi vlogi.
4.2 Osebno delovno dovoljenje dokler traja status osebe z začasno zaščito
19. člen
(1) Oseba z začasno zaščito vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednja podatka:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) podatek o priznanju statusa osebe z začasno zaščito.
4.3 Osebno delovno dovoljenje na podlagi mednarodne pogodbe za čas, ki ga določa mednarodna pogodba
20. člen
(1) Tujec vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) drugi v skladu z mednarodno pogodbo določeni podatki.
IV. DOVOLJENJE ZA ZAPOSLITEV
1. Dokazovanje ustreznosti izobrazbe oziroma poklicnih kvalifikacij
21. člen
(1) V postopku pridobivanja delovnih dovoljenj za državljane tretjih držav se v primerih, ko kolektivna pogodba ali splošni akt delodajalca med pogoji za opravljanje dela zahteva določeno stopnjo oziroma vrsto izobrazbe, ustreznost izobrazbe dokazuje s fotokopijo overjenega spričevala, oziroma listine o izobraževanju in njenim prevodom v slovenski jezik. Izvirnik listine o izobraževanju, katerega fotokopija se priloži, mora biti predhodno overjen na podlagi Konvencije o ukinjanju legalizacije tujih javnih dokumentov (Uradni list FLRJ, št. 10/62) z žigom Apostille ali v primeru, ko tuja država ni podpisnica te konvencije, na podlagi Zakona o overovitvi listin v mednarodnopravnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01).
(2) Če bo državljan tretje države v Republiki Sloveniji opravljal reguliran poklic, se poklicna kvalifikacija za opravljanje reguliranega poklica izkazuje na naslednja načina:
a) v primeru, da se poklicna kvalifikacija priznava po zakonu, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, se k vlogi priložijo podatki o priznani poklicni kvalifikaciji;
b) v primeru, da se poklicna kvalifikacija ne priznava na način določen v točki a), delodajalec k vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev priloži izjavo, da tujec izpolnjuje pogoje za opravljanje reguliranega poklica.
2. Dovoljenje za prvo ali novo zaposlitev
22. člen
(1) Dovoljenje za prvo ali novo zaposlitev se izda za obdobje, ki ga delodajalec opredeli v vlogi na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2, ki pa ne more biti daljše od enega leta.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
1. podatke o izpolnjevanju pogojev delodajalca:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register;
b) pisno obvestilo pristojne območne službe zavoda iz dvanajstega odstavka 8. člena ZZDT;
c) izjava delodajalca o šestmesečnem poslovanju v višini, ki zagotavlja izplačilo minimalne plače za najmanj dva zaposlena delavca v vsakem od zadnjih šest mesecev poslovanja, na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-2-3«;
č) podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz zaposlitve in dela;
d) pogodbo o zaposlitvi;
e) prijava potrebe po delavcu na obrazcu PD.
2. podatke o izpolnjevanju pogojev tujca:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo o ustrezni izobrazbi v skladu z 21. členom tega pravilnika.
(3) Pri zaposlitvi tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo oziroma tujca, ki je sorodnik delodajalca do tretjega kolena v ravni vrsti, se priložijo podatki iz prejšnjega odstavka, razen podatka iz podtočke 1.c prejšnjega odstavka. Za tujca, ki je sorodnik delodajalca, se k vlogi priloži še dokazilo, da je sorodnik delodajalca do tretjega kolena v ravni vrsti (izpis iz matičnega registra).
23. člen
Za zaposlitev tujca pri delodajalcu, ki je fizična oseba, se vloga vloži na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2. Vloga vsebuje naslednje podatke:
1. podatke o izpolnjevanju pogojev delodajalca:
a) fotokopijo osebnega dokumenta iz katerega je razvidno prebivališče v Republiki Sloveniji;
b) pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpišeta, delodajalec in tujec;
c) pisno obvestilo pristojne službe zavoda iz dvanajstega odstavka 8. člena ZZDT;
č) prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD.
2. podatke o izpolnjevanju pogojev tujca:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo o ustrezni izobrazbi v skladu z 21. členom tega pravilnika;
c) podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji.
2. Podaljšanje dovoljenja za zaposlitev
24. člen
(1) Kadar delodajalec pri prvi zaposlitvi tujca zaprosi za izdajo dovoljenja za zaposlitev za manj kot 1 leto, se dovoljenje za zaposlitev lahko podaljša za čas do skupaj dvanajst mesecev, brez ponovnega preverjanja pogoja iz prvega odstavka 11.a člena ZZDT.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2 vsebuje naslednje podatke:
a) podatek o socialnem zavarovanju;
b) podatek o veljavnem dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji;
(3) Dovoljenje za zaposlitev se lahko po enoletni zaposlitvi tujca v Republiki Sloveniji (brez prekinitve dovoljenja za prebivanje) na podlagi vloge istega delodajalca za istega tujca podaljša do enega leta, brez ponovnega preverjanja pogoja iz prvega odstavka 11.a člena ZZDT.
(4) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. podatke o izpolnjevanju pogojev delodajalca:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register;
b) pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpišeta delodajalec in tujec.
2. podatek o izpolnjevanju pogoja tujca:
a) podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji.
3. Dovoljenje za zaposlitev brez kontrole trga dela
25. člen
(1) Dovoljenje za zaposlitev se lahko, brez preverjanja stanja in razmer na trgu dela (brez preverjanja pogoja iz prvega odstavka 11.a člena ZZDT), izda v naslednjih primerih:
a) če kapitalska gospodarska družba želi zaposliti tujca, ki je najmanj 51 odstotni lastnik te gospodarske družbe;
b) če delodajalec želi zaposliti tujca z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo (ne glede na smer izobrazbe), ki je bil predhodno najmanj eno leto nameščen pri tem delodajalcu na podlagi 16. člena ZZDT;
c) če organ državne uprave, drug državni organ ali organ lokalne samouprave oziroma nosilec javnega pooblastila želi zaposliti tujega strokovnjaka;
č) če izobraževalna ali kulturna ustanova želi zaposliti tujega učitelja, profesorja, lektorja ali drugega strokovnjaka;
d) če raziskovalna organizacija želi zaposliti tuje znanstvenike ali raziskovalce;
e) če kulturna ustanova želi zaposliti tujega kulturnega delavca;
f) če športno društvo (klub, gospodarska družba) želi zaposliti tujega športnika, trenerja ali strokovnega delavca;
g) če ustanova za jedrsko energijo želi zaposliti tujega strokovnjaka;
h) če diplomatsko ali konzularno predstavništvo, mednarodna organizacija ali misija tuje države želi zaposliti tujca, ki ga ne more zaposliti po mednarodnem pravu;
i) če delodajalec želi zaposliti tujca, ki mu je potekla veljavnost osebnega delovnega dovoljenja z veljavnostjo treh let, ki so ga tujci pridobili na podlagi petletne neprekinjene zaposlitve pri istem delodajalcu in niso imeli prekinitve zaposlitve, daljše od šest mesecev v kateremkoli obdobju;
j) če delodajalec želi zaposliti tujca z dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki je ožji družinski član tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas;
k) če delodajalec želi zaposliti tujca s poklicem, ki ga na slovenskem trgu dela primanjkuje.
(2) Za določanje poklicev iz točke k) prejšnjega odstavka, ki jih na slovenskem trgu dela primanjkuje, se uporablja metodologija, po kateri se določajo deficitarni poklici v skladu s pravilnikom, ki ureja izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Seznami deficitarnih poklicev so objavljeni na spletnih straneh zavoda za vsako Območno službo zavoda.
26. člen
(1) Dovoljenje za zaposlitev v primerih iz prejšnjega člena se vloži na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2. Vloga vsebuje naslednje podatke:
1. podatke o izpolnjevanju pogojev delodajalca:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register, v primerih iz točke a, b, i, j in k prvega odstavka prejšnjega člena;
b) pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec
c) podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz zaposlitve in dela;
č) prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD;
d) pritrdilno mnenje pristojnega ministrstva, ki se priloži vlogi delodajalca v primerih iz točke c, č (razen za visokošolske zavode), e in h prvega odstavka prejšnjega člena;
e) pritrdilno mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki se priloži vlogi delodajalca v primeru iz točke f prvega odstavka prejšnjega člena;
f) potrdilo pristojnega organa v Republiki Sloveniji o izpolnjevanju pogojev za delo v jedrskih objektih, ki se priloži vlogi delodajalca v primeru iz točke g prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika.
2. podatke o izpolnjevanju pogojev tujca:
a) fotokopijo potnega lista tujca;
b) dokazilo o ustrezni izobrazbi v skladu z 21. členom tega pravilnika v primeru iz točke b, j in k prvega odstavka prejšnjega člena;
c) v primeru iz točke j prvega odstavka prejšnjega člena, dokazilo, da je tujec ožji družinski član slovenskega državljana ali tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas (izpis iz matičnega registra);
č) podatek o dovoljenju za prebivanje v primeru iz točke j prvega odstavka prejšnjega člena;
d) podatek o veljavnem dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji, če je delodajalec fizična oseba, ki nima registrirane dejavnosti.
(2) Pri podaljšanjih dovoljenj za zaposlitev iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja 24. člen tega pravilnika.
4. Dovoljenje za zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih
27. člen
(1) Dovoljenje za zaposlitev tujca pri drugem delodajalcu (11. č člen ZZDT), se lahko izda za obdobje, ki ga delodajalec opredeli v vlogi na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2, a ne sme biti daljše od enega leta.
(2) Vloga poleg podatkov, navedenih v 22. členu tega pravilnika, vsebuje še naslednje podatke:
a) podatek, da je tujec najmanj šest mesecev neprekinjeno zaposlen pri prvem delodajalcu;
b) sporazum med delodajalcem, pri katerem je tujec že zaposlen, delodajalcem, ki želi tujca zaposliti in tujcem.
V. DOVOLJENJE ZA DELO
1. Preverjanje pogodbe o izvajanju storitev tujih podjetij z napotenimi ali nameščenimi delavci
28. člen
(1) Pri obravnavi vloge za izdajo dovoljenja za delo za čezmejno opravljanje storitev tujih podjetij z napotenimi ali nameščenimi delavci zavod preveri predvsem naslednje elemente pogodbe:
1. čas izvajanja,
2. število tujih delavcev,
3. natančen kraj, oziroma kraje izvajanja in
4. predmet pogodbe.
(2) Tuji izvajalec storitev sme na podlagi posamezne pogodbe z istim naročnikom in v zakonsko določenih časovnih okvirih izvajati pogodbo na več krajih. Kraji izvajanja pogodbe morajo biti natančno navedeni s časovnimi termini izvajanja in številom delavcev.
2. Dovoljenje za delo za napotene delavce
29. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za izvajanje čezmejnih storitev iz 13. člena ZZDT vloži tuji delodajalec na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) pogodbo o opravljanju storitev za naročnika,
b) podatke oziroma dokazilo o registraciji obeh pogodbenih strank,
c) izjavo izvajalca storitve, da bo v času izvajanja storitev na ozemlju Republike Slovenije napotenim delavcem zagotavljal delovnopravne pogoje v skladu s slovensko zakonodajo,
č) seznam napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«,
d) fotokopije potnih listov napotenih delavcev,
e) dokazilo, da so napoteni delavci najmanj eno leto zaposleni pri delodajalcu, ki napotuje delavce v Republiko Slovenijo,
f) podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT.
(3) Ta člen se smiselno uporabljajo tudi za tuje samozaposlene osebe, ki so same izvajalci čezmejnih storitev.
30. člen
(1) Če pogodbe v predvidenem roku iz utemeljenih razlogov ni bilo mogoče dokončati, lahko tuji delodajalec oziroma tuja samozaposlena oseba pred prenehanjem veljavnosti dovoljenj zaprosi za podaljšanje veljavnosti dovoljenj za delo z vlogo na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) obrazložitev o utemeljenosti podaljšanja izvajanja pogodbe (npr. višja sila, vezanost izvajanja del na predhodna dela, ki niso dokončana v roku, in drugi utemeljeni razlogi);
b) aneks k osnovni pogodbi o opravljanju storitev;
c) podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT;
č) seznam napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«.
31. člen
Če se med izvajanjem pogodbe zamenjajo delavci, vloži tuji delodajalec za izdajo dovoljenj za delo za nove napotene delavce vlogo na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3. Vloga vsebuje podatke, navedene v točkah č, d, e in f drugega odstavka 29. člena tega pravilnika.
32. člen
(1) Če se zaradi povečanega obsega dela sklenejo aneksi k osnovni pogodbi o opravljanju storitev, na podlagi katere so bila že izdana dovoljenja za delo, lahko tuji delodajalec za dodatne delavce vloži vlogo za izdajo dodatnih dovoljenj za delo na obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) aneks k osnovni pogodbi;
b) seznam dodatno napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«;
c) fotokopije potnih listov napotenih delavcev;
č) dokazilo, da so napoteni delavci najmanj eno leto zaposleni pri njem pri delodajalcu, ki napotuje delavce v Republiko Slovenijo;
d) podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT.
33. člen
(1) V primeru iz desetega odstavka 13. člena ZZDT, ko je storitev posebnega pomena za državo in se lahko izvaja dlje kot tri mesece, mora naročnik storitve pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenj za delo pridobiti pisno soglasje ministrstva, pristojnega za delo.
(2) Naročnik storitve mora za pridobitev pisnega soglasja na ministrstvo, pristojno za delo, poslati pisno obrazložitev posebnega pomena storitve za državo. Obrazložitvi se priložijo:
a) pogodba o opravljanju storitev za naročnika,
b) število napotenih delavcev.
(3) Ministrstvo, pristojno za delo, v predhodnem soglasju z ministrstvom, pristojnim za področje dejavnosti, odloči o utemeljenosti izvajanja storitve za daljši čas.
(4) Ministrstvo, pristojno za delo, pošlje soglasje skupaj s prilogami na zavod ter kopijo soglasja naročniku storitve.
(5) Vlogo za izvajanje storitev po desetem odstavku 13. člena ZZDT vloži tuj izvajalec storitve na zavodu na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3. Vloga vsebuje vse podatke, navedene v 29. členu tega pravilnika, razen pogodbe o opravljanju storitev.
(6) Za izvajanje storitev iz tega člena se smiselno uporabljajo 30., 31. in 32. člen tega pravilnika.
3. Dovoljenje za delo za nameščene delavce
34. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za opravljanje določenih nalog ali izvedbo pogodbenih storitev iz prvega odstavka 15. člena ZZDT z delavci, ki jih namesti v organizacijski enoti, s katero je tržno prisoten v Republiki Sloveniji, vloži tuji delodajalec na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) pogodbo o izvedbi storitev ali določenih nalog;
b) dokazilo o registraciji tujega delodajalca;
c) podatek o registraciji družbe, podružnice ali druge organizacijske enote v Republiki Sloveniji;
č) fotokopijo potnih listov nameščenih delavcev;
d) dokazilo, da je nameščeni delavec najmanj eno leto zaposlen pri delodajalcu, ki namešča delavce v Republiki Sloveniji;
e) izjavo, da bo v času izvajanja storitev na ozemlju Republike Slovenije nameščenim delavcem zagotavljal delovnopravne pogoje v skladu s slovensko zakonodajo;
f) podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT.
(3) Če pogodbe v predvidenem roku iz utemeljenih razlogov ni bilo mogoče dokončati, oziroma se med izvajanjem pogodbe zamenjajo delavci ali se zaradi povečanega obsega dela sklenejo aneksi k osnovni pogodbi o opravljanju storitev, se smiselno uporabljajo določbe 30., 31. in 32. člena tega pravilnika. Tuji delodajalec vloži vlogo za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za delo oziroma za nova dovoljenja za delo na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
4. Dovoljenje za delo za gibanje oseb znotraj združb
35. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za gibanje oseb znotraj združb iz 16. člena ZZDT vloži tuji delodajalec na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) dokazilo o registraciji tujega delodajalca;
b) podatek o registraciji družbe, podružnice ali druge organizacijske enote v Republiki Sloveniji;
c) fotokopijo potnega lista napotenega delavca;
č) dokazilo, da je napoteni delavec najmanj eno leto zaposlen pri delodajalcu, ki napotuje delavce v Republiko Slovenijo;
d) akt o imenovanju oziroma o napotitvi delavca na začasno delo v organizacijsko enoto;
e) podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT.
5. Dovoljenje za delo za dodatno izobraževanje tujih napotenih delavcev in dovoljenja za delo tujim napotenim delavcem, ki izvajajo dodatno izobraževanje slovenskih delavcev
5.1 Dovoljenje za delo za dodatno izobraževanje tujih napotenih delavcev
36. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za dodatno izobraževanje tujih napotenih delavcev iz 14.a člena ZZDT vloži tuja gospodarska družba na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) soglasje pristojne zbornice (Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije itd.) o izpolnjevanju kriterijev, določenih s podzakonskim aktom iz osmega odstavka 14.a člena ZZDT;
b) pogodbo o dodatnem izobraževanju med slovensko in tujo gospodarsko družbo, s programom dodatnega izobraževanja potrjenim s strani pristojne zbornice (Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije, itd.);
c) seznam tujih napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«;
č) fotokopije potnih listov napotenih delavcev;
d) dokazilo, da so napoteni delavci zaposleni v tej gospodarski družbi;
e) podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT.
(3) Ta člen se smiselno uporablja tudi za samostojne podjetnike posameznike.
5.2 Dovoljenje za delo tujim napotenim delavcem za izvajanje dodatnega izobraževanja slovenskih delavcev
37. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za dodatno izobraževanje slovenskih delavcev, ki ga izvajajo tuji napoteni delavci iz 14.b člena ZZDT, vloži slovenska gospodarska družba na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) soglasje pristojne zbornice (Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije, itd.) o izpolnjevanju kriterijev, določenih s podzakonskim aktom iz osmega odstavka 14.b člena ZZDT;
b) pogodbo o dodatnem izobraževanju med slovensko in tujo gospodarsko družbo, s programom dodatnega izobraževanja, potrjenim s strani pristojne zbornice (Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije itd.);
c) seznam tujih napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«;
č) fotokopije potnih listov napotenih delavcev;
d) dokazilo, da so napoteni delavci zaposleni v tuji gospodarski družbi;
e) podatek o plačilu posebnih stroškov po 34. členu ZZDT.
(3) Ta člen se smiselno uporablja tudi za samostojne podjetnike posameznike.
6. Dovoljenje za delo za usposabljanje in izpopolnjevanje
38. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo iz 18. člena ZZDT vloži organizator usposabljanja oziroma izpopolnjevanja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) podatek o ustrezni registraciji organizatorja oziroma javno pooblastilo za opravljanje tovrstne dejavnosti;
b) podatek o registraciji organizacije, v kateri se bo tujec usposabljal oziroma izpopolnjeval;
c) pogodba o zaposlitvi tujca v primerih sklenitve delovnega razmerja;
č) program usposabljanja oziroma izpopolnjevanja;
d) fotokopije potnih listov tujcev;
e) mnenje pristojne institucije iz drugega odstavka 18. člena ZZDT o utemeljenosti usposabljanja oziroma izpopolnjevanja v primeru, ko ni sklenjen meddržavni sporazum.
(3) Če se usposabljanje oziroma izpopolnjevanje izvaja brez sklenitve delovnega razmerja, vsebuje vloga za izdajo dovoljenja za delo namesto podatka iz točke c) prejšnjega odstavka pogodbo o usposabljanju oziroma izpopolnjevanju tujca med nosilcem programa usposabljanja oziroma izpopolnjevanja in organizacijo, v kateri se bo tujec usposabljal oziroma izpopolnjeval.
39. člen
(1) Kadar programa usposabljanja oziroma izpopolnjevanja ni mogoče zaključiti v pogodbenem času, lahko organizator vloži vlogo za podaljšanje dovoljenja za delo za usposabljanje oziroma izpopolnjevanje na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) obrazložitev vloge za podaljšanje dovoljenja za delo;
b) aneks k osnovni pogodbi.
40. člen
Program usposabljanja in izpopolnjevanja mora vsebovati:
1. čas trajanja usposabljanja in izpopolnjevanja,
2. nosilca in kraj izvajanja usposabljanja in izpopolnjevanja,
3. osnovne vsebine usposabljanja in izpopolnjevanja,
4. mentorja izvajanja programa,
5. cilj usposabljanja in izpopolnjevanja.
7. Dovoljenje za delo za sezonsko delo
41. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za sezonsko delo, ki ne spada na področje kmetijstva ali gozdarstva, vloži delodajalec na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register;
b) izjavo delodajalca o šestmesečnem poslovanju v višini, ki zagotavlja izplačilo minimalne plače za najmanj dva zaposlena delavca v vsakem od zadnjih šest mesecev poslovanja, na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-2-3«;
c) podatek o poravnanih davkih in prispevkih iz naslova zaposlitve in dela;
č) pogodba o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec;
d) fotokopijo potnega lista tujca;
e) prijavo potrebe po delavcu na obrazcu PD.
(3) Pri ponovni vlogi za izdajo dovoljenja za delo za sezonsko delo v gostinstvu in turizmu v istem koledarskem letu za istega tujca, vloga vsebuje pogodbo o zaposlitvi s tujcem za čas podaljšanja.
42. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu iz 20. člena ZZDT vloži delodajalec na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) V primeru, da gre za sklenitev delovnega razmerja, vloga vsebuje naslednje podatke:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register ali dokazilo, da je lastnik ali zakupnik kmetije;
b) podatke iz točke c, č, d in e drugega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika.
(3) Če ne gre za sklenitev delovnega razmerja, vloga vsebuje naslednje podatke:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register ali dokazilo, da je lastnik ali zakupnik kmetije ali gozda oziroma kmetijskega zemljišča;
b) podpisana podjemna pogodba o sezonskem delu s tujcem;
c) fotokopija potnega lista tujca.
(4) Pri podaljšanju dovoljenja za delo za sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu v istem koledarskem letu vloga vsebuje podpisano pogodbo o zaposlitvi s tujcem za čas podaljšanja.
(5) Kadar delodajalec zaprosi za izdajo dovoljenja za delo v dveh ali treh terminih, ko delovnega razmerja ni potrebno skleniti, vloga vsebuje naslednje podatke:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register ali dokazilo, da je lastnik ali zakupnik kmetije ali gozda oziroma kmetijskega zemljišča;
b) podpisana podjemna pogodba o sezonskem delu s tujcem za vsa zaprošena obdobja;
c) fotokopija potnega lista tujca.
(6) V primeru iz prejšnjega odstavka zavod izda eno dovoljenje za delo, v katerem se določijo posamezna obdobja in lokacije opravljanja dela.
43. člen
(1) Delodajalec lahko na podlagi mnenja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, da je prišlo do izrednih pridelovalnih razmer, zaprosi za podaljšanje dovoljenja za delo za največ 30 dni, ne glede na to, da je bilo tujcu v istem koledarskem letu že trikrat izdano ali podaljšano dovoljenje za delo.
(2) Vloga smiselno vsebuje podatke iz prejšnjega člena tega pravilnika.
8. Dovoljenje za delo tujih zastopnikov družb
44. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo iz prvega odstavka 22. člena ZZDT vloži delodajalec na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) podatek o registraciji družbe, podružnice oziroma druge organizacijske oblike, iz katerega je razvidno, da tujec zanjo opravlja poslovodno funkcijo;
b) fotokopijo potnega lista tujca;
c) podatek o številu zaposlenih.
45. člen
Ponovna vloga za izdajo dovoljenja za delo iz prejšnjega člena za istega tujca vsebuje:
a) podatek o registraciji družbe, podružnice oziroma druge organizacijske oblike, iz katerega je razvidno, da tujec zanjo opravlja poslovodno funkcijo.
9. Dovoljenje za delo za pogodbene storitve tujcev
46. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo iz 23. člena ZZDT vloži naročnik storitve na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) podatek o registraciji iz ustreznega registra;
b) pogodbo o individualni storitvi s tujcem;
c) fotokopijo potnega lista tujca;
č) podatek o posebnem specialističnem znanju, ki ga ni mogoče zagotoviti s ponudbo na notranjem trgu (posebni tečaji, priporočila ipd.).
47. člen
(1) Kadar je pogodba o individualni storitvi s tujcem sklenjena za obdobje, daljše od enega leta, naročnik storitve vloži vlogo za obnovo dovoljenja za delo na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vloga vsebuje:
a) pogodbo o individualni storitvi;
b) fotokopijo potnega lista tujca;
c) dokazilo o ureditvi zdravstvenega zavarovanja tujca v Republiki Sloveniji.
VI. PRIJAVA IN ODJAVA DELA TUJCEV
1. Prijava dela tujca na podlagi delovnega dovoljenja
48. člen
(1) Če delodajalec s tujcem sklene pogodbo o zaposlitvi, se za prijavo začetka dela šteje prijava tujca v socialno zavarovanje s strani delodajalca.
(2) Prijavo začetka dela tujca, ki ne sklepa pogodbe o zaposlitvi, opravi zavezanec iz 29. člena ZZDT na zavodu v:
– roku 15 dni od vročitve dovoljenja za prebivanje, če tujec pred izdajo delovnega dovoljenja ni imel dovoljenja za prebivanje,
– roku 10 dni od vročitve delovnega dovoljenja, če je tujec pred izdajo delovnega dovoljenja imel dovoljenje za prebivanje.
(3) Vlogo za prijavo vloži zavezanec na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-4. Vloga vsebuje:
1. podatek o ustreznem socialnem oziroma zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji:
a) podatek o socialnem zavarovanju v Republiki Sloveniji;
b) podatek o ustreznem socialnem zavarovanju tujca v drugi državi, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno konvencijo o socialni varnosti;
c) dokazilo o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju tujca v Republiki Sloveniji.
2. podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji.
2. Prijava dela tujca brez delovnega dovoljenja
49. člen
Zavezanci za prijavo in odjavo dela tujcev, za katere je v skladu s 24., 25., 26. in 27. členom ZZDT predpisana samo prijava dela brez obveznosti predhodne pridobitve delovnega dovoljenja, opravijo prijavo na zavodu:
– najkasneje dan pred začetkom opravljanja dela v primerih iz 24., 25. in 26. člena ZZDT;
– najkasneje v treh dneh po prihodu tujca v državo v primerih iz 27. člena ZZDT.
50. člen
V primeru iz 24. člena ZZDT se prijavi na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-4 priložijo naslednji podatki:
1. seznam tujcev na predpisanem obrazcu;
2. fotokopije potnih listov tujcev.
51. člen
V primeru iz 25. člena ZZDT se k prijavi na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-4 priložijo:
1. izjava o udeležbi na razstavni ali sejemski prireditvi;
2. seznam tujcev na predpisanem obrazcu;
3. fotokopije potnih listov tujcev.
52. člen
V primeru iz 26. člena ZZDT se prijavi na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-4 priložijo naslednji podatki:
1. kopija pogodbe s terminskim načrtom, iz katere je razvidna vrsta storitve, ki jo bo tujec opravljal v Republiki Sloveniji;
2. izjava, da je tujec zaposlen pri dobavitelju opreme ali pri njegovem pogodbenem partnerju;
3. seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«;
4. fotokopije potnih listov tujcev.
53. člen
V primeru iz 27. člena ZZDT se k prijavi na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-4 priložijo naslednji podatki:
1. kopija zaprosila domačega naročnika storitev za nujno odpravo ali preprečitev škode;
2. seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-4«;
3. fotokopije potnih listov tujcev.
3. Odjava dela tujcev
54. člen
(1) Zavezanec opravi odjavo dela tujca z vrnitvijo delovnega dovoljenja v roku iz šestnajstega odstavka 8. člena ZZDT.
(2) Zavod izda zavezancu potrdilo o odjavi dela tujca na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-4.
VI. PRIJAVA DELA DRŽAVLJANOV EVROPSKE UNIJE, EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA IN ŠVICARSKE KONFEDERACIJE TER NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV
1. Prijava zaposlitve
55. člen
Za prijavo zaposlitve se šteje prijava državljana EU, EGP ali Švicarske konfederacije, ter prijava družinskega člana državljana EU, EGP ali Švicarske konfederacije v socialno zavarovanje s strani delodajalca.
2. Prijava izvajanja storitve
56. člen
Za prijavo izvajanja storitve se šteje izjava iz 35.f člena ZZDT na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-5, ki je sestavni del tega pravilnika.
VII. NADZORSTVO
57. člen
(1) Delodajalec, ki je za tujca pridobil delovno dovoljenje, je dolžan hraniti delovno dovoljenje in dokazila (pogodbo o zaposlitvi, ali pogodbo o izvajanju storitev, dokazilo o izobrazbi tujca in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev tujca v skladu s predpisi (npr. licenca, HASAP), ki dokazujejo zakonitost zaposlitve ali delo tujca na sedežu poslovanja v Republiki Sloveniji.
(2) Pri opravljanju dela izven sedeža poslovanja, je delodajalec dolžan na vsakokratnem delovišču hraniti kopijo delovnega dovoljenja.
(3) Tuji delodajalec, ki v Republiki Sloveniji ni tržno prisoten, je dolžan hraniti delovno dovoljenje in potrdilo o prijavi dela na delovišču, kjer izvaja storitve.
(4) Tujec hrani delovno dovoljenje na primernem mestu (prebivališče ali delovno mesto). Na zahtevo inšpektorja za delo je dolžan v zahtevanem roku delovno dovoljenje predložiti na vpogled. Kopijo delovnega dovoljenja je dolžan hraniti na vsakokratnem delovnem mestu.
(5) V zvezi z delom in plačilom tujca, hrani delodajalec naslednjo dokumentacijo:
– pogodbe o zaposlitvi, oziroma druge pogodbe;
– druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev tujca v skladu s predpisi;
– pisni obračun plače in nadomestil, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov;
– podatke o opravljenem rednem delu in o nadurah;
– podatke o odobrenem in izrabljenem dopustu in
– dokumentacijo s področja varnosti in zdravja pri delu.
(6) Tuji delodajalec, ki izvaja storitve je dolžan na delovišču hraniti naslednjo dokumentacijo:
– pogodbo o izvajanju storitve,
– pisni obračun plače in nadomestil, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov, za čas izvajanja storitev v Republiki Sloveniji,
– podatke o opravljenem rednem delu in o nadurah,
– dokumentacijo s področja varnosti in zdravja pri delu.
VIII. ZAMENJAVA OSEBNIH DELOVNIH DOVOLJENJ ZA NEDOLOČEN ČAS
58. člen
(1) Tujci iz 54. člena ZZDT vložijo vlogo za zamenjavo osebnega delovnega dovoljenja za nedoločen čas, ki so ga pridobili po Zakonu o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92), pri zavodu.
(2) Tujci iz prejšnjega odstavka vložijo vlogo za zamenjavo delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(3) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) podatek o osebnem delovnem dovoljenju za nedoločen čas, izdanem po Zakonu o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92),
b) podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji.
IX. OBLIKA IN VSEBINA POSAMEZNE VRSTE DELOVNEGA DOVOLJENJA
59. člen
(1) O vlogi za izdajo delovnega dovoljenja odloči zavod z odločbo, ki velja kot osebno delovno dovoljenje, dovoljenje za zaposlitev ali dovoljenje za delo, za namene, ki jih določa ZZDT.
(2) Poleg delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena se lahko tujcu izda izkaznica, v katero se vpišejo osnovni podatki iz odločbe.
X. KONČNI DOLOČBI
60. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilnik o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji delovnih dovoljenj (Uradni list RS, št. 120/05);
– Pravilnik o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji dovoljenja za zaposlitev v primerih, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg dela (Uradni list RS, št. 70/06);
– Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev (Uradni list RS, št. 37/06);
– Pravilnik o podrobnejši določitvi postopka in pogojev za izdajo dovoljenj za delo za usposabljanje in izpopolnjevanje (Uradni list RS, št. 80/03);
– Navodilo o načinu izvajanja obveznosti delodajalca in tujcev do nadzorstvenih organov (Uradni list RS, št. 68/03);
– Navodilo za preverjanje izpolnjevanja pogojev za čezmejno izvajanje storitev tujih podjetij z napotenimi delavci (Uradni list RS, št. 70/03);
– Pravilnik o načinu ugotavljanja pravice do prostega dostopa na trg dela državljanov EU in EGP ter njihovih družinskih članov (Uradni list RS, št. 70/06);
– Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc državljanov držav članic Evropske unije, z njimi izenačenih državljanov in njihovih družinskih članov o zaposlitvah, opravljanju dela na podlagi pogodb civilnega prava in o napotenih delavcih, ki v Republiki Sloveniji izvajajo storitve (Uradni list RS, št. 45/04).
61. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-36/2007
Ljubljana, dne 9. aprila 2008
EVA 2007-2611-0101
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
 
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
 
Soglašam!
 
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 
Soglašam!
 
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost