Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008

Kazalo

1433. Aneks št. 5 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, stran 3480.

A N E K S št. 5
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 103/04, 79/05, 95/06, 10/07, 93/07)
1. člen
V Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti se v 1. točki tarifne priloge dodajo novi dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(12) Na podlagi prvega odstavka 2.a točke se izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v desetem odstavku 1. točke, meseca februarja 2008 povečajo za 2,75%.
(13) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
+---------------------------------+---------+------------------+
|Tarifni razred          |  RR  | Izhodiščne plače |
|                 |     |   v EUR    |
|                 |     | za polni delovni |
|                 |     |    čas    |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
|I   |Enostavna dela      | 1,00  |   401,45   |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
|II   |Manj zahtevna dela    | 1,10  |   441,60   |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
|III  |Srednje zahtevna dela  | 1,22  |   489,77   |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
|IV   |Zahtevna dela      | 1,37  |   549,99   |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
|V   |Bolj zahtevna dela    | 1,56  |   626,26   |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
|VI   |Zelo zahtevna dela    | 1,79  |   718,60   |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
|VII  |Visoko zahtevna dela   | 2,03  |   814,94   |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
|VIII  |Najbolj zahtevna dela  | 2,81  |   1.128,07   |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
|IX   |Izjemno pomembna,    | 3,39  |   1.360,92   |
|    |najbolj zahtevna dela  |     |         |
+-------+-------------------------+---------+------------------+
in veljajo od meseca februarja 2008 dalje.
(14) Osnovne plače delavcev iz enajstega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v trinajstem odstavku te točke, se na podlagi prvega odstavka 2.a točke te tarifne priloge z mesecem februarjem 2008 povečajo za 2,75% in se izplačujejo od meseca februarja 2008 dalje.«
2. člen
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta Aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. februarja 2008.
Ljubljana, dne 26. februarja 2008
Gospodarska zbornica
Slovenije
Zbornica založništva,
knjigotrštva, grafične dejavnosti
in radiodifuznih medijev
Predsednik UO
Mitja Zupančič l.r.
 
Konfederacija sindikatov
Slovenije
Konfederacija sindikatov
Predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Podpredsednica
Danijela Rus l.r.
 
Sindikat grafične dejavnosti
Slovenije
Predsednik
Metod Jerman l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 26. 3. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-11/2005/10 o tem, da je Aneks št. 5 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno št. 10/3.