Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008

Kazalo

1432. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, stran 3468.

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, po pridobitvi soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 33-20/2007/DT-36 z dne 17. 3. 2008 izdaja
S I S T E M S K A O B R A T O V A L N A N A V O D I L A
za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu: distribucijsko omrežje), ki je v upravljanju družbe Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: distributer toplote) za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj.
(2) Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce toplote in uporabnike, ki so oskrbovani iz tega distribucijskega omrežja.
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih objektih.
(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe s toploto;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje distribucijskih omrežij različnih distributerjev toplote.
(5) Ta akt se uporablja za distribucijski omrežji za geografski območji, navedeni v prvem odstavku, za kateri je bilo ustanovljeno javno podjetje.
2. Naloge distributerja toplote
2. člen
Distributer toplote je odgovoren za:
– distribucijo toplotne energije;
– obratovanje, redno in investicijsko vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov in odjemalcev toplote distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim distributerjem toplote, z omrežji katerih je distribucijsko omrežje, ki ga upravlja, povezano;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom in odjemalcem toplote, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do distribucijskega omrežja;
– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri odjemalcih toplote.
3. Uporaba podatkov in informacij
3. člen
(1) Distributer toplote mora varovati zaupnost podatkov in informacij, ki jih pridobi od uporabnikov in odjemalcev toplote, razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali drugim organom.
(2) Distributer toplote ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev toplote mora distributer toplote skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov uporabljati zakonito in pošteno.
(4) Zaradi varstva osebnih podatkov mora distributer toplote organizirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov.
(5) Osebne podatke distributer toplote shranjuje, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
4. Pojmi in definicije
4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
+----------------------+-------------------------------------+
|distribucija toplote |je izbirna lokalna gospodarska javna |
|           |služba, ki obsega tako dejavnosti  |
|           |dobave toplote ali hladu iz omrežij |
|           |za distribucijo, kot tudi dejavnosti |
|           |sistemskega operaterja        |
|           |distribucijskega omrežja;      |
+----------------------+-------------------------------------+
|distribucija toplotne |je prenos tople vode, vroče vode,  |
|energije       |pare ali hladu po distribucijskem  |
|           |omrežju;               |
+----------------------+-------------------------------------+
|distribucijsko    |je omrežje za prenos tople vode,   |
|omrežje        |vroče vode, pare ali hladu, katerega |
|           |predstavlja sistem povezanih naprav, |
|           |ki so namenjene distribuciji energije|
|           |do priključnega voda oziroma do   |
|           |odjemnega mesta;           |
+----------------------+-------------------------------------+
|distributer toplote  |je izvajalec dejavnosti distribucije |
|           |toplote, kar pomeni tako izvajalec  |
|           |dejavnosti dobave toplote ali hladu |
|           |kot tudi izvajalec dejavnosti    |
|           |sistemskega operaterja        |
|           |distribucijskega omrežja;      |
+----------------------+-------------------------------------+
|dostop        |uporaba distribucijskega omrežja za |
|           |odjem ali oddajo dogovorjene količine|
|           |toplote v dogovorjenem časovnem   |
|           |obdobju;               |
+----------------------+-------------------------------------+
|glavni vod      |je vod, ki z energijo oskrbuje več  |
|           |kot eno stavbo;           |
+----------------------+-------------------------------------+
|merilna naprava je  |– merilnik toplotne energije na   |
|           |odjemnem mestu, ki meri dobavljeno  |
|           |toploto neposredno in na katerem se |
|           |odčita količina, ki je osnova za   |
|           |obračunavanje dobavljene toplote   |
|           |odjemalcem toplote;         |
|           |– vodomer na merilnem mestu, ki meri |
|           |toploto posredno z merjenjem porabe |
|           |količine vode za sanitarno toplo vodo|
|           |in na katerem se odčita količina, ki |
|           |je osnova za obračunavanje dobavljene|
|           |toplote za ogrevanje sanitarne tople |
|           |vode;                |
+----------------------+-------------------------------------+
|obračunska moč    |je zakupljena in nastavljena moč na |
|           |toplotni postaji odjemalca toplote, |
|           |ki je lahko enaka ali manjša od   |
|           |priključne moči toplotne postaje   |
|           |določene s projektno dokumentacijo. |
|           |Obračunska moč se potrdi z zapisnikom|
|           |ob nastavitvi v toplotni postaji s  |
|           |strani pooblaščene osebe       |
|           |distributerja toplote;        |
+----------------------+-------------------------------------+
|odjemalec toplote   |je vsaka fizična ali pravna oseba,  |
|           |kateri distributer toplote na podlagi|
|           |pisne pogodbe dobavlja toplo vodo,  |
|           |vročo vodo, paro ali hlad po     |
|           |distribucijskem omrežju. Odjemalec  |
|           |toplote je lahko tudi skupina    |
|           |fizičnih ali pravnih oseb, ki so   |
|           |priključene na skupno odjemno mesto; |
+----------------------+-------------------------------------+
|odjemno mesto     |je točka v toplotni postaji, kjer  |
|           |distributer toplote pod pogoji za  |
|           |dobavo in odjem toplote omogoča   |
|           |priključitev na distribucijsko    |
|           |omrežje in kjer odjemalec toplote  |
|           |prevzema dobavljeno energijo;    |
+----------------------+-------------------------------------+
|prevzemno mesto    |je točka na distribucijskem omrežju, |
|           |v kateri distributer toplote na   |
|           |podlagi pogodbe z uporabnikom    |
|           |prevzame v distribucijo dogovorjene |
|           |količine toplotne energije;     |
+----------------------+-------------------------------------+
|priključitev     |izvedba fizične povezave priključnega|
|           |voda distribucijskega omrežja na   |
|           |distribucijsko omrežje;       |
+----------------------+-------------------------------------+
|priključna moč    |je nazivna moč internih toplotnih  |
|           |naprav odjemalca toplote, določena s |
|           |projektno dokumentacijo, v skladu s |
|           |sistemskimi obratovalnimi navodili in|
|           |s tehničnimi zahtevami distributerja |
|           |toplote o priključitvi na      |
|           |distribucijsko omrežje;       |
+----------------------+-------------------------------------+
|priključni vod    |je vod, ki z energijo oskrbuje    |
|           |posamezno stavbo in poteka od    |
|           |priključnega odcepa na glavnem vodu |
|           |do toplotne postaje;         |
+----------------------+-------------------------------------+
|toplotna postaja   |je vezni člen med toplotnim omrežjem |
|           |(vključno s priključnim vodom) in  |
|           |internimi toplotnimi napravami    |
|           |odjemalca toplote. Sestavljena je iz |
|           |priključne in hišne postaje in s   |
|           |svojim delovanjem uravnava dobavo  |
|           |toplote v interne toplotne naprave; |
+----------------------+-------------------------------------+
|uporabnik       |pravna ali fizična oseba, ki iz   |
|           |distribucijskega omrežja odjema ali |
|           |oddaja toploto v distribucijsko   |
|           |omrežje;               |
+----------------------+-------------------------------------+
|varnostni pas     |je območje širine 1,0 metra na vsako |
|distribucijskega   |stran zunanjega gabarita elementov  |
|omrežja        |distribucijskega omrežja.      |
+----------------------+-------------------------------------+
II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE S TOPLOTO
1. Distribucijsko omrežje
5. člen
(1) Distribucijsko omrežje predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji toplotne energije od prevzemnega mesta do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem distribucijskega omrežja, toplotnih postaj ter druge opreme, s skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad distribucijskim omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v varnostnem pasu distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: varnostni pas), je distributer toplote dolžan zagotavljati varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja.
2. Razvoj distribucijskega omrežja
6. člen
Distributer toplote izdela predloge za nadaljnji razvoj distribucijskega omrežja, skladno z odlokom samoupravne lokalne skupnosti o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije toplote ter na podlagi analize izvajanja distribucije toplotne energije, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključitev, anket ter drugih relevantnih podatkov.
3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje distribucijskega omrežja
7. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preizkušanju, obratovanju, začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter drugih delih na distribucijskem omrežju se zaradi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov, načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih elementov distribucijskega omrežja uporabljajo tudi tehnične zahteve distributerja toplote.
(2) Tehnične zahteve distributerja toplote so javne.
4. Nadzor in varovanje distribucijskega omrežja
8. člen
(1) Distributer toplote zagotavlja nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrežja.
(2) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske, telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:
– distribucijo toplotne energije in vodenje distribucijskega omrežja;
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v distribucijskem omrežju;
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih obratovalnih razmer;
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem omrežju (kot na primer toplotnih postaj) ter drugih objektov;
– nadzor nad prevzemom in predajo toplote uporabnikom;
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrežja, napovedovanje odjema toplote in alociranje prevzetih količin toplote.
9. člen
(1) Distributer toplote ima zaradi zagotovitve zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost predlagati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju ter podati minimalne tehnične zahteve, katere mora distribucijsko omrežje zagotavljati.
(2) Predvidene potrebne spremembe distribucijskega omrežja distributer toplote poda lastniku omrežja vsake tri leta v obliki razvojnega načrta za obdobje desetih let.
(3) Po končani izgradnji oziroma spremembi distribucijskega omrežja, morajo nastale spremembe distribucijskega omrežja biti geodetsko posnete in vnesene v kataster energetskih in komunalnih vodov, skladno z veljavnimi predpisi.
10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti vodov distribucijskega omrežja, naprav in objektov na distribucijskem omrežju, objektov, naprav in premoženja ter življenja in zdravja ljudi in živali v območju distribucijskega omrežja izdaja distributer toplote soglasja k nameravanim posegom tretjih oseb v varnostni pas.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane posege v območje varnostnih pasov in predložene projektne dokumentacije distributer toplote, upoštevajoč določbe tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za izdajo soglasja.
11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se poseg v varnostnem pasu izvede skladno s predpisi o graditvi objektov in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote.
12. člen
V varnostnem pasu distribucijskega omrežja ima distributer toplote pravico nadzorovati dejavnosti in posege, ki se izvajajo, kakor tudi pravico dostopa do distribucijskega omrežja.
5. Dispečerska služba
13. člen
Distributer toplote mora organizirati dispečersko službo, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrežja.
6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju
14. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja je distributer toplote dolžan izvajati naslednje aktivnosti:
– redno in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja in toplotnih postaj, ki so v knjigovodski evidenci energetske infrastrukture distributerja toplote;
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega omrežja in toplotnih postaj, ki so v knjigovodski evidenci energetske infrastrukture distributerja toplote;
– zaščito distribucijskega omrežja pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi;
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja in toplotnih postaj, ki so v knjigovodski evidenci energetske infrastrukture distributerja toplote;
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v varnostnem pasu;
– servisiranje naprav in opreme.
(2) Vsa dela na distribucijskem omrežju se morajo izvajati skladno z internimi operativnimi tehnološkimi navodili distributerja toplote. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti tudi ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
7. Splošni ukrepi za varno obratovanje omrežja
15. člen
Splošni ukrepi za varno gradnjo, varno obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja na območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj so podrobneje določeni s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj.
16. člen
Za varno obratovanje distribucijskega omrežja je potrebno:
– zagotavljati in vzdrževati ustrezen tlak v distribucijskem omrežju;
– zagotavljati ustrezne pretočne razmere v distribucijskem omrežju;
– zagotavljati in vzdrževati ustrezne temperaturne režime obratovanja v distribucijskem omrežju in toplotnih postajah;
– preventivno odpravljati možne vzroke za nastajanje netesnosti na vodih distribucijskega omrežja;
– ustrezno vzdrževati vode distribucijskega omrežja in nosilne podpore vodov distribucijskega omrežja;
– ustrezno vzdrževati vse zaporne elemente na vodih distribucijskega omrežja;
– na izpustnih mestih namestiti čepe oziroma slepe prirobnice;
– ustrezno vzdrževati vse elemente v energetskih postajah;
– zagotavljati ustrezno napajanje z električno energijo;
– zagotavljati ustrezno napajanje s kemično ustrezno sistemsko vodo.
17. člen
Proizvajalec toplotne energije Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in distributer toplote sta dolžna pravočasno, sporazumno in vsestransko uskladiti in ustrezno razrešiti vse nenačrtovane in načrtovane prekinitve ali motnje pri distribuciji toplotne energije.
8. Ukrepi v primeru izrednih del ali ogroženosti distribucijskega omrežja
18. člen
V primeru izrednih del ali ogroženosti distribucijskega omrežja ter toplotnih postaj je potrebno:
– obvestiti dežurno službo distributerja toplote (Poslovna enota Energetika, Koroška 3a, Velenje, v nadaljnjem besedilu: PE Energetika);
– distributer toplote je dolžan obvestiti odjemalce toplote o prekinitvi distribucije toplotne energije skladno s splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja;
– zagotoviti ustrezno ohladitev distribucijskega omrežja ali toplotnih postaj, kjer se bodo izvajala dela;
– ustrezno tlačno razbremeniti oziroma izprazniti vode distribucijskega omrežja;
– pridobiti ustrezna in vsa potrebna dovoljenja za delo.
19. člen
V primeru izrednih dogodkov na distribucijskem omrežju ali toplotnih postajah je potrebno obvestiti dežurno službo distributerja toplote (PE Energetika) na kontaktne številke, ki so objavljene na spletni strani distributerja toplote.
20. člen
Kolikor na proizvodnih virih toplotne energije v Termoelektrarni Šoštanj d.o.o. ni moč zagotavljati zadostne količine ustrezne sistemske vode je potrebno:
– zapreti izstopne armature;
– izdati nalog za izločitev in sanacijo poškodovanega odseka voda distribucijskega omrežja;
– zapreti izločilne armature na delu poškodovanega voda distribucijskega omrežja;
– izklopiti obtočne črpalke, ki oskrbujejo prizadeto območje vodov distribucijskega omrežja;
– v primeru okvare na elementu toplotne postaje o tem obvestiti dežurno službo iz 18. člena;
– kolikor dežurni delavec napake ne more sam odpraviti, je potrebno o tem obvestiti vodstvo PE Energetika, ki sprejme vse potrebne ukrepe za vzpostavitev normalizacije obratovalnega stanja.
9. Povzetek tehnoloških postopkov
21. člen
(1) Distribucijsko omrežje se s toplotno energijo oskrbuje iz Termoelektrarne Šoštanj d.o.o., distribucija toplote pa se zagotavlja preko glavnih vodov distribucijskega omrežja dimenzije 2xDN450, 2xDN350 v smeri Velenja in glavnega voda distribucijskega omrežja dimenzije 2xDN350 v smeri Šoštanja.
(2) Obratovalne razmere in parametre določata vodja distribucije toplote in energetik glede na zunanje temperature in dinamike potreb odjemalcev toplote skozi vse leto.
(3) Toplotne postaje so opremljene z vsemi potrebnimi regulacijskimi elementi za transformacije primarne toplotne energije v sekundarni sistem temperaturnega režima po drsnem programu obratovanja.
(4) Za posamezne sklope distribucijskega omrežja se uporabljajo sledeča tehnično tehnološka navodila, ki jih izdela distributer toplote:
– navodilo št.: SON-KPV-TTOPVTE-TEŠ-V-01- Tehnično tehnološki opis proizvodnih virov toplotne energije v Termoelektrarni Šoštanj;
– navodilo št.: SON-KPV-TTOP3COMR-V-01- Tehnično tehnološki opis trocevnega omrežja na območjih MO Velenje in naprave v CEP;
– navodilo št.: SON-KPV-TTOP2COMRVG-V-01- Tehnično tehnološki opis dvocevnega omrežja in črpališča Vemont, Gorica;
– navodilo št.: SON-KPV-TTOPIEO-V-01-Tehnično tehnološki opis izvedbe energetskih omrežij;
– navodilo št.: SON-KPV-TTOPCRTP-V-01- Tehnično tehnološki opis izvedbe centralne energetske postaje na lokaciji TEŠ;
– navodilo št.: SON-KPV-TTOPTRPTUŠ-V-01- Tehnično tehnološki opis izvedbe temperaturno reducirne postaje TUŠ-Šoštanj;
– navodilo št.: SON-KPV-TTOPGTPP-V-01- Tehnično tehnološki opis izvedbe glavne toplotne postaje za obratovalni režim:
PRIMARNI KROG: 140/70 st.C NP 16 ali 130/70 st.C NP 16
SEKUNDARNI KROG: 85/65 st.C, TSV 55 st.C;
– navodilo št.: SON-KPV- TTOPPTPP -V-01- Tehnično tehnološki opis izvedbe predajne toplotne postaje za režim 130/70 st.C NP 16
PRIMARNI KROG: 130/70 st.C NP 16
SEKUNDARNI KROG: 85/65 st.C NP3, TSV 55 st.C
– navodilo št.: SON-KPV-TTOP2COMRVG-V-01- Tehnično tehnološki opis izvedbe hišne toplotne postaje za režim 110/70 st.C, NP6
PRIMARNI KROG: 110/70 st.C NP 6
SEKUNDARNI KROG: 85/65 st.C NP3, TSV 55 st.C
– navodilo št.: SON-KPV-DOOROSDOT-V-01- Določanje optimalnih obratovalnih režimov v sistemu daljinskega ogrevanja Šaleške doline;
– navodilo št.: SON-KPV-TTOPCEP-V-01- Tehniško tehnološki opis trocevnega omrežja na območjih MO Velenje in izvedbe centralne energetske naprave na Koroški 3a v Velenju.
10. Časovni razpored sistemske kontrole distribucijskega omrežja
22. člen
(1) Za potrebe zanesljivega in varnega obratovanja distribucijskega omrežja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj se vodenje in nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja izvaja 24 ur na dan s pomočjo dispečerske službe, ki je organizirana v okviru dežurne službe distributerja toplote (PE Energetika).
(2) Vsi pomembni parametri se kontinuirano registrirajo in vsako uro tudi ročno evidentirajo in so dostopni tudi v elektronski obliki.
(3) Pregledi toplotnih postaj (TPP), ki so v knjigovodski evidenci energetske infrastrukture distributerja toplote, se izvajajo na osnovi terminskih načrtov kontrolnih pregledov. Vsi glavni parametri obratovanja in morebitne nepravilnosti se morajo beležiti v popisni list TPP in so arhivirani v službi distribucije toplote, službi strojnega vzdrževanja in službi elektro vzdrževanja PE Energetika.
11. Predvidena dela na distribucijskem omrežju
23. člen
(1) Distributer toplote sme začasno prekiniti distribucijo toplotne energije zaradi rednega vzdrževanja, investicijskega vzdrževanja, remonta, pregledov, rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev omrežja.
(2) Predvidena dela je distributer toplote dolžan opraviti v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi in izbrati čas, ki čim manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce toplote. Za začasno omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije, ki je posledica izvedbe teh del, distributer toplote ni odškodninsko odgovoren. Predvidena dela se ne smejo izvajati v času, ko je pričakovati večjo porabo toplote.
(3) Distributer toplote mora o predvideni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce toplote iz prejšnjega odstavka, v primeru, da gre za širši krog odjemalcev toplote, pa preko lokalnih sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del omrežja, ki bo v delu;
– čas začetka in predvidenega končanja del;
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije;
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.
24. člen
(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distribucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb, izvede ta dela na stroške naročnika del po predhodni presoji upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.
(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi prizadetimi uporabniki in pisno naročilo za izvedbo del.
12. Izredna in nepredvidena dela na distribucijskem omrežju
25. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju, ki nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe, mora distributer toplote v najkrajšem možnem času izvesti izredna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja oziroma organizirati potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.
26. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko distributer toplote, če je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo toplotne energije. O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce toplote.
27. člen
(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del, z namenom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja, distributer toplote uporabnikom ne odgovarja za morebitno nastalo škodo zaradi omejene ali prekinjene distribucije toplotne energije.
(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.
13. Ustavitev distribucije toplotne energije
28. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne energije po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, če uporabnik:
– moti distribucijo toplotne energije drugim uporabnikom;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo distributerja toplote, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav, ki so v lasti oziroma upravljanju distributerja, kadar te naprave povzročajo motnje;
– brez soglasja distributerja toplote priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave, ali če omogoči prek svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov;
– na opomin distributerja toplote ne zniža odjema oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku;
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin, ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih;
– v roku, ki ga določi distributer toplote oziroma pristojni inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci.
29. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne energije brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
– ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema toplote iz distribucijskega omrežja.
30. člen
(1) Distributer toplote je dolžan uporabnika, ki mu je bila ustavljena distribucija toplotne energije, na njegove stroške ponovno priključiti na omrežje, ko ugotovi, da je uporabnik odpravil razloge za ustavitev distribucije toplotne energije.
(2) Distributer toplote, ki je uporabniku neutemeljeno ustavil distribucijo toplotne energije, mora nemudoma in na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave uporabnika na svoje omrežje.
31. člen
(1) Distributer toplote ima pravico do povračila škode, ki je nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je ustavil distribucijo toplotne energije po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.
(2) Uporabnik, ki mu je distributer toplote neutemeljeno ustavil distribucijo toplotne energije, ima pravico do povračila škode, ki mu je bila s tem povzročena.
III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
1. Sistemske storitve
32. člen
Sistemske storitve, ki jih distributer toplote zagotavlja uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje in upravljanje distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja;
– pokrivanje nastalih izgub toplote na distribucijskem omrežju;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.
2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja
33. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja vključuje predvsem naslednje aktivnosti:
– načrtovanje distribucijskega omrežja;
– načrtovanje obratovanja distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja;
– obdelavo podatkov in obračun distribucije toplotne energije in sistemskih storitev;
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem omrežju;
– izvajanje meritev.
(2) Distributer toplote upravlja distribucijsko omrežje, vključno s priključnimi vodi. V primeru priključitve uporabnika na omrežje mora uporabnik dovoliti distributerju toplote brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo priključnega voda ter za namestitev merilnih naprav in ostalih priključnih elementov omrežja.
34. člen
(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dolžan vzdrževati takšne temperaturne in pretočno-tlačne razmere na distribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje ter zadostne količine in ustrezno kakovost toplote vsem odjemalcem toplote.
(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribucijsko omrežje oziroma predane iz njega, morajo biti na vseh prevzemnih oziroma odjemnih mestih ustrezne merilne naprave.
35. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da so njegove naprave in napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na način, da niso možne motnje na drugih napravah in napeljavah v sistemu daljinskega ogrevanja.
(2) Uporabnik mora distributerju toplote omogočiti dostop do naprav in napeljav distributerja toplote, kot tudi do toplotne postaje priključene na distribucijsko omrežje po predhodni najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, ki distributerju toplote omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:
– odčitavanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav in napeljav, ki so v upravljanju distributerja toplote;
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav;
– preverjanje skladnosti odjemalčevih naprav z izdanimi pogoji in soglasji pred priključitvijo uporabnika na distribucijsko omrežje.
3. Zasedenost distribucijskega omrežja
36. člen
(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja so javni.
(2) Distributer toplote podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja ugotavlja na podlagi temperaturnih in pretočno-tlačnih razmer in termo-hidravličnih preračunov v distribucijskem omrežju, ki izhajajo iz instaliranih in obračunskih toplotnih moči in podatkov iz sklenjenih pogodb o dobavi in odjemu ter izdanih soglasij k priključitvi na distribucijsko omrežje.
(3) Distributer toplote mora podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja posredovati morebitnemu uporabniku najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za dostop do distribucijskega omrežja.
IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA V KRIZNIH STANJIH
1. Krizna stanja
37. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega omrežja ali njegovega dela in prekinjena ali ustavljena distribucija toplotne energije.
(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima distributer toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede možne tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo toplotne energije.
2. Višja sila
38. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino, ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer: povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih organov, izpad električnega omrežja.
39. člen
(1) Kadar distributer toplote delno ali v celoti ne izpolni pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
(2) V primeru, da višja sila distributerju toplote delno ali v celoti preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni, se morata distributer toplote in uporabnik pisno dogovoriti o nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
3. Obveščanje uporabnikov
40. člen
Distributer toplote mora preko lokalnih sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o nastanku večjih motenj v oskrbi, o kriznem stanju ali nastanku višje sile.
4. Odškodninska odgovornost
41. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije toplotne energije zaradi delovanja višje sile distributer toplote ni odškodninsko odgovoren uporabnikom in odjemalcem toplote ter tretjim osebam.
(2) Distributer toplote je odškodninsko odgovoren, če povzroči krizno stanje.
V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje
42. člen
Pogoje priključitve urejajo splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja.
43. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo izpolnjevati predpisane tehnične normative in druge pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega delovanja v povezavi z distribucijskim omrežjem. Potrebne minimalne pogoje, katere mora upoštevati izvedbena projektna dokumentacije in katera je osnova za pridobitev soglasja s strani distributerja toplote, poda na zahtevo investitorja distributer toplote.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo biti zgrajeni po enakih ali primerljivih tehničnih normativih, kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključujejo in za katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje.
(3) Priključitev na distribucijsko omrežje izvede distributer toplote ali zato usposobljen izvajalec, potrjen s strani distributerja toplote. Distributer toplote izvaja nadzor nad izvedbo del s strani potrjenega izvajalca.
44. člen
Toplota iz distribucijskega omrežja se lahko uporablja za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode, klimatizacijo ali absorbcijsko hlajenje. Za uporabo toplote za druge namene se odjemalec toplote in distributer toplote posebej dogovorita z ustrezno pogodbo.
2. Začetek uporabe toplote
45. člen
Distribucijsko omrežje in naprave je mogoče pričeti uporabljati, ko:
– je izdano soglasje za priključitev;
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote;
– so izvedeni vsi potrebni pregledi in preizkusi in so o tem izdana poročila;
– je odjemalec toplote poučen o ravnanju s toplovodnimi napravami in napeljavami;
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega odjemalca toplote do distributerja toplote.
3. Kakovost toplote
46. člen
Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem mestu.
47. člen
(1) Temperatura ogrevne vode v distribucijskem omrežju se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature že na proizvodnem viru. Sprememba temperature ogrevne vode na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanje temperature je razvidna iz temperaturnih diagramov za zunanjo normno temperaturo –19 °C, ki so kot priloge sestavni del tega akta.
(2) Najnižja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer toplote na odjemnem mestu znaša v dovodu 75 °C.
(3) Najvišja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer toplote na odjemnem mestu je odvisna od temperaturnega režima obratovanja distribucijskega omrežja in znaša 110 °C do 140 °C.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
48. člen
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj izda distributer toplote v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega akta.
49. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. KPV/SONT/10-01-08
Velenje, dne 10. januarja 2008
EVA 2008-2111-0051
Komunalno podjetje Velenje. d.o.o.
Direktor:
Marijan Jedovnicki l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti