Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008

Kazalo

1438. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt, stran 3486.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI – UPB5) (Uradni list RS, št. 16/07) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 12. redni seji dne 31. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Benedikt, s sedežem Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica) ustanavlja na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Benedikt, (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodi enota vrtca Benedikt.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Benedikt.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda je: JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT.
Skrajšano ime zavoda je: OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT.
Sedež zavoda je: Šolska ulica 2, 2234 Benedikt.
V sestavi zavoda deluje, zaradi izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, na drugi lokaciji enota vrtca Benedikt.
3. člen
Zavod je pravna oseba in je za svoje obveznosti odgovorna z vsemi sredstvi in premoženjem, s katerim razpolaga.
Enota vrtca v pravnem prometu nima pooblastil.
2. Pečat zavoda
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm.
Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Benedikt Občina Benedikt.
Ravnatelj zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
5. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik oziroma delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.
Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge delavce zavoda.
6. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.
4. Šolski okoliš
7. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega in predšolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki so obenem tudi naselja Občine: Benedikt, Drvanja, Ihova, Ločki Vrh, Negovski Vrh, Obrat, Spodnja Bačkova, Spodnja Ročica, Stara Gora, Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah, Štajngrova, Trotkova in Trstenik.
Učence iz vseh vasi, ki jih zajema šolski okoliš, prevzema šola.
Šolski okoliš zavoda je hkrati vzgojno-varstveni okoliš enote vrtca.
Če je zaradi manjše oddaljenosti od šole ali drugih utemeljenih razlogov učencem s stalnim bivališčem v Občini Benedikt ugodneje, da obiskujejo najbližjo osnovno šolo v sosednji občini, ali če je učencem sosednjih občin zaradi manjše oddaljenosti ugodneje, da obiskujejo šolo v Občini Benedikt, mora biti to urejeno s posebnim dogovorom med občinami oziroma med osnovnimi šolami.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– H/49.310    – mestni in primestni kopenski potniški
         promet
– I/56.290    – druga oskrba z jedmi
– J/62.090    – druge z informacijsko tehnologijo in
         računalniškimi storitvami povezane
         dejavnosti
– J/63.990    – drugo informiranje
– L/68.200    – oddajanje in obratovanje lastnih ali
         najetih nepremičnin
– P/85.100    – predšolska vzgoja
– P/85.200    – osnovnošolsko izobraževanje
– P/85.510    – izobraževanje, izpopolnjevanje in
         usposabljanje na področju športa in
         rekreacije
– P/85.590    – drugje nerazvrščeno izobraževanje,
         izpopolnjevanje in usposabljanje
– R/91.011    – dejavnost knjižnic
– R/93.110    – obratovanje športnih objektov
– R/93.299    – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
         čas
– S/96.090    – druge storitvene dejavnosti, drugje
         nerazvrščene
9. člen
Zavod izvaja javno veljavni vzgojno-izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
10. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
11. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet zavoda
13. člen
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Delo v svetu zavoda je častno.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje občinski svet v skladu z zakonom in Poslovnikom Občinskega sveta.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način kot ga določa zakon, ta odlok in pravila zavoda. Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev imenujejo in razrešujejo starši na svetu staršev. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka oziroma učenca v zavodu.
14. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni in največ 90 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev z navodili in imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda ob njegovem konstituiranju. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
15. člen
Mandatna doba volilne komisije traja 4 leta. V času mandata sveta zavoda vodi tudi postopke pri morebitnih volitvah nadomestnih članov v primerih, ko posameznim predstavnikom delavcev v svetu zavoda mandat predčasno preneha. V primeru predčasnega prenehanja mandata člana sveta zavoda, se izda sklep o razpisu nadomestnih volitev v najkrajšem možnem času, praviloma takoj, ko se ugotovi, da je mandat članu prenehal.
16. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– je odpoklican ali razrešen,
– poda pisno izjavo, da odstopa,
– zaradi bolezni, ki traja več kot enot leto ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prvega odstavka tega člena prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in o tem obvesti volilno komisijo.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je pretekel mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
17. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom še naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun ter spremlja finančno poslovanja zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in mnenje o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti zavoda določene naloge.
2. Ravnatelj
18. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj, ki organizira, vodi delo in poslovanje zavoda v skladu z zakonom ter zavod zastopa in je odgovoren za zakonitost njegovega dela.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku in na način, ki ga določa zakon.
19. člen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira delovno mesto pomočnika ravnatelja. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ravnatelja nadomešča v času njegove odsotnosti.
Za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in nadomeščanje v času odsotnosti ravnatelj lahko pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.
a) Vodja enote vrtca
20. člen
Enoto vrtca vodi vodja enote vrtca, ki poleg dela vzgojitelja opravlja še naslednje naloge:
– organizira in vodi delo vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje vrtca z okoljem,
– obvešča starše o delu vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Vodjo vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj zavoda izmed delavcev vrtca.
3. Strokovni organi
21. člen
Strokovni organi zavoda so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktiv.
22. člen
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se neposredno uporabljajo zakonske določbe.
4. Svet staršev
23. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem zavodu oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitev,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
V. SVETOVALNA SLUŽBA
24. člen
Zavod lahko organizira v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
VI. KNJIŽNICA
25. člen
Zavod ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu
Zavod lahko ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
VII. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST
26. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je odgovoren ustanovitelju.
27. člen
Zavod se financira iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljice, prispevkov učencev, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda, ki jih zagotavlja ustanoviteljica skladno z drugo alinejo prejšnjega odstavka, se določi z odlokom o proračunu ustanoviteljice na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v šolah določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije, normative ter standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država, glede na sorazmerno višino sredstev financiranja.
28. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV ZA ZAVOD
29. člen
Zavod se lahko za opravljanje skupnih zadev povezuje z ostalimi zavodi na območju upravne enote Lenart. Za ustanavljanje ali združevanje v skupnosti vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih zavodov si mora pridobiti soglasje ustanoviteljice.
IX. NADZOR
30. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela iz področij, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzora, določene z zakonom.
31. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljice in namenskost uporabe sredstev nadzira ustanoviteljica ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
X. JAVNOST DELA ZAVODA
32. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem učencev in otrok ter predstavnikom javnosti.
Starši učencev in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali če jih ravnatelj zavoda izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
XI. POSLOVNA TAJNOST
33. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga institucija.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
34. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih specifičnih zadevah, ki jih je potrebno urediti znotraj zavoda, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druga področja, če tako določa zakon. Splošne akte sprejme svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov se določi s pravili zavoda.
Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju s predpisi in s tem odlokom.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Organi zavoda opravljajo svoje naloge do izteka mandata, za katerega so bili izvoljeni oziroma imenovani.
36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt (Uradni list RS, št. 71/99, 35/00 in 51/07).
37. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60302-002/2008-5
Benedikt, dne 1. aprila 2008
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.