Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008

Kazalo

1427. Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI), stran 3369.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)
Razglašam Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. marca 2008.
Št. 003-02-3/2008-4
Ljubljana, dne 4. aprila 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O EKSPLOZIVIH IN PIROTEHNIČNIH IZDELKIH (ZEPI)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati samostojne podjetnice posameznice oziroma samostojni podjetniki posamezniki, posameznice oziroma posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) ter pravne osebe in fizične osebe na področju proizvodnje in prometa eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, uvoza, izvoza in tranzita eksplozivov, pirotehničnih izdelkov ali streliva, nakupa delov streliva za fizične osebe ter nadzor nad izvajanjem zakona z namenom varovati življenje in zdravje ljudi, premoženje ter zagotavljati varstvo okolja in javnega reda.
(2) Ta zakon ureja prenos eksplozivov, pirotehničnih izdelkov in streliva med državami članicami Evropske unije in določa tehnične zahteve za eksplozive in pirotehnične izdelke v skladu z:
– Direktivo Sveta 93/15/EGS z dne 5. aprila 1993 o usklajevanju določb v zvezi z dajanjem eksplozivov za civilno rabo v promet in njihovim nadzorom (UL L št. 121 z dne 15. 5. 1993, str. 20), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št. 284 z dne 31. 10. 2003, str. 1);
– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2007/23/EC z dne 23. 5. 2007 o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet (UL L št. 54 z dne 14. 6. 2007, str. 1).
2. člen
(izjeme)
(1) Ta zakon se ne uporablja za:
– državne organe, ki opravljajo proizvodnjo ali promet z eksplozivi za lastne potrebe;
– tuje vojaške sile v Republiki Sloveniji, če je tako določeno z mednarodno pogodbo;
– eksplozive ali pirotehnične izdelke, ki so po posebnih predpisih določeni za vojaške namene, razen določb, ki se nanašajo na uničevanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, če z drugim predpisom ni določeno drugače;
– strelivo, razen določb, ki se nanašajo na uvoz, izvoz, tranzit in prenos streliva med državami članicami Evropske unije ter nakup delov streliva za fizične osebe, če z drugim zakonom ni določeno drugače;
– najdena neeksplodirana ubojna sredstva, ki so ostala kot posledica vojnih delovanj in so praviloma polnjena z eksplozivnimi snovmi;
– prevoz eksplozivov;
– pirotehnične izdelke, ki jih pri opravljanju dejavnosti uporabljajo državni organi in gasilske organizacije;
– pirotehnične izdelke, ki so obvezna ladijska oprema in jih kot take določajo predpisi o pomorski opremi;
– pirotehnične izdelke, ki so namenjeni za uporabo v letalski in vesoljski industriji;
– netilke, namenjene posebej za igrače, ki jih urejajo predpisi o varnosti igrač;
– pogonske naboje in vadbeno strelivo, ki se uporablja v ročnem orodju in drugem strelnem orožju ali artilerijskem orožju.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je treba pri ravnanju z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki izvajati vse s tem zakonom ali na podlagi tega zakona predpisane varnostne ukrepe, s katerimi se varujejo življenje in zdravje ljudi, premoženje ter zagotavlja varstvo okolja in javni red.
(3) Pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin in opravljanju drugih rudarskih del se ta zakon uporablja subsidiarno.
3. člen
(opredelitev eksplozivov in klasifikacija)
(1) Eksplozivi so trdne ali tekoče eksplozivne snovi ali zmesi in eksplozivni predmeti, ki vsebujejo eno ali več eksplozivnih snovi, ki pri kemični reakciji sproščajo pline, katerih tlak in hitrosti so takšni, da lahko uničijo okolico. Eksplozivi so tudi pirotehnične snovi ali zmesi, pri katerih se tvorijo toplota, svetloba, zvok, plin, megla ali dim ali njihove kombinacije, ki so posledica neeksplozivnih, samodejnih in eksotermnih kemičnih reakcij.
(2) Eksplozivi so razvrščeni v naslednje podrazrede:
1. podrazred 1.1: snovi in predmeti, ki lahko povzročijo eksplozijo v masi (eksplozija v masi je eksplozija, ki se praktično v trenutku razširi na ves tovor);
2. podrazred 1.2: snovi in predmeti, ki lahko pri eksploziji tvorijo drobce, vendar ne morejo povzročiti eksplozije v masi;
3. podrazred 1.3: snovi in predmeti, ki lahko povzročijo požar, nevarnost za nastanek drobcev ali udarnega vala pa je majhna in ne morejo povzročiti eksplozije v masi. Te snovi so:
– tiste, katerih izgorevanje povzroča znatno toplotno sevanje, ali
– tiste, ki zgorevajo druga za drugo, pri čemer nastaja šibek udarni val ali manjši drobci ali oboje;
4. podrazred 1.4: snovi in predmeti, ki ob požaru med prevozom pomenijo majhno nevarnost. Vplivi so omejeni na tovor. Ob eksploziji naj ne bi nastali večji delci z daljšim dometom. Zunanji plamen ne sme povzročiti trenutne eksplozije celotne vsebine tovora;
5. podrazred 1.5: izredno neobčutljive snovi, ki sicer lahko povzročijo eksplozijo v masi, vendar so tako neobčutljive, da je zelo majhna verjetnost vžiga ali prehoda gorenja v detonacijo pri običajnih prevoznih razmerah. Najmanjša zahteva za te snovi je, da pri preizkusu zunanjega gorenja ne smejo eksplodirati;
6. podrazred 1.6: izredno neobčutljivi predmeti, pri katerih ne more priti do eksplozije v masi. Ti predmeti vsebujejo le izredno neobčutljive detonirajoče snovi, verjetnost, da bi prišlo do nepredvidenega vžiga ali razširitve ognja, pa je zanemarljiva.
4. člen
(opredelitev pirotehničnih izdelkov)
(1) Pirotehnični izdelek je vsak izdelek, ki vsebuje eksplozivne snovi, pirotehnične snovi ali eksplozivno mešanico snovi, ki proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali dim ali kombinacijo takih učinkov, ki so posledica eksotermnih kemičnih reakcij.
(2) Pirotehnični izdelki se razvrščajo v ognjemetne izdelke, pirotehnične izdelke za odrska prizorišča in druge pirotehnične izdelke.
5. člen
(pomen izrazov)
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. proizvodnja eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov je njihova izdelava, preizkušanje, obdelava ali predelava za lastno uporabo ali zaradi nadaljnje prodaje, razen izvajanja ognjemetov, ter uničevanje lastnih proizvodov;
2. promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki je trgovina, uporaba, izvajanje ognjemetov, ravnanje, skladiščenje, priprava eksplozivov na delovišču in uničevanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, pri čemer posamezni izrazi pomenijo:
– trgovina je nakup eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov za nadaljnjo prodajo in prodaja na debelo ali drobno ter posredovanje pri nakupu ali prodaji eksplozivov in pirotehničnih izdelkov;
– uporaba je neposredna priprava in aktiviranje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov;
– izvajanje ognjemetov je priprava in izvedba pirotehničnih učinkov po naročilu ali vsaka uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 3, ki jih lahko uporabljajo strokovno usposobljene osebe ter kategorij 4, T2 in P2;
– ravnanje je embaliranje, nakladanje, razkladanje ali prenašanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov;
– skladiščenje je hramba eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov v za to namenjenih prostorih;
– priprava eksplozivov na delovišču je priprava in poraba eksplozivov s specializirano opremo na posameznem delovišču;
– uničevanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov je popoln razkroj eksploziva z izgorevanjem, detonacijo ali po navodilih proizvajalca;
3. uvoz je vsak vnos eksplozivov, pirotehničnih izdelkov in streliva iz tretjih držav na carinsko območje Evropske unije;
4. izvoz je vsak iznos eksplozivov, pirotehničnih izdelkov in streliva s carinskega območja Evropske unije v tretje države;
5. tranzit je vsak prenos eksplozivov, pirotehničnih izdelkov in streliva iz tretjih držav čez območje Republike Slovenije na območje drugih držav članic Evropske unije oziroma prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov z območja drugih držav članic Evropske unije čez območje Republike Slovenije v tretje države;
6. prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov v Republiki Sloveniji je vsak fizičen premik eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, razen premikov v proizvodnih in skladiščnih objektih pravne osebe ali podjetnika, ki mu je bilo izdano dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki ter premikov znotraj nakladališč, razkladališč oziroma delovišč;
7. prenos v Evropski uniji je vsak fizičen premik eksplozivov, streliva ali pirotehničnih izdelkov med državami članicami Evropske unije;
8. dajanje v promet je prvo ponujanje posameznega eksploziva ali pirotehničnega izdelka na trgu Evropske unije za plačilo ali brezplačno, zaradi distribucije ali uporabe;
9. ognjemetni izdelek je pirotehnični izdelek namenjen za zabavo;
10. izdelki za odrska prizorišča so pirotehnični izdelki, namenjeni za uporabo na odrih v zaprtih prostorih in na prostem, vključno s filmsko in televizijsko produkcijo ali podobno uporabo;
11. pirotehnični izdelki za vozila so sestavni deli varnostnih ali drugih naprav v vozilih, ki vsebujejo pirotehnične snovi in se uporabljajo za aktiviranje teh naprav v vozilu;
12. strokovno usposobljena oseba je oseba, ki ji je izdan certifikat za ravnanje z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki ali njihovo uporabo;
13. uvoznik je pravna oseba ali podjetnik s sedežem v Evropski uniji, ki pri svojem poslovanju izdelek s poreklom iz tretje države ponuja na trgu Evropske unije;
14. priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti je organizacija s posebnimi nalogami ugotavljanja skladnosti eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, ki jo imenujejo države članice Evropske unije in ji je Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu Komisija) dodelila identifikacijsko številko.
6. člen
(varnostni in drugi ukrepi)
(1) Pri proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki ter izvajanju ognjemetov mora pravna oseba ali podjetnik poskrbeti za varnost oseb in premoženja, za varstvo pred požarom ter izvajati vse druge ukrepe, določene v predpisih, izdanih na podlagi tega zakona.
(2) Pravna oseba ali podjetnik mora imeti izdelan načrt ravnanja ob nesreči ali drugem izrednem dogodku (eksplozija, požar, vlom ipd.).
(3) Pravna oseba ali podjetnik mora vse osebe, ki zanjo opravljajo posamezna dela z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki oziroma izvajajo ognjemete, seznaniti z ukrepi, določenimi v splošnih aktih in načrtu iz prejšnjega odstavka, ter jih usposabljati za ravnanje ob nesreči ali drugem izrednem dogodku.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pri svojem delu izvajati vse ukrepe, ki so za posamezno vrsto del določeni v tem zakonu in predpisih, izdanih na podlagi tega zakona.
(5) Objekti, v katerih se opravlja proizvodnja ali promet z eksplozivi ali pirotehnični izdelki, morajo biti varovani.
(6) Pravna oseba ali podjetnik, ki se ukvarja s proizvodnjo ali prometom z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, mora ob izgubi ali kraji eksploziva ali pirotehničnih izdelkov kategorije 4, T2 in P2, nemudoma oziroma najkasneje v 12 urah obvestiti najbližjo policijsko postajo.
7. člen
(pristojnost)
(1) Za izdajo dovoljenj za proizvodnjo eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, promet z eksplozivi, trgovino s pirotehničnimi izdelki na debelo, dejavnost izvajanja ognjemetov, prenos eksplozivov, pirotehničnih izdelkov in streliva v Evropski uniji, uvoz, izvoz in tranzit eksplozivov, pirotehničnih izdelkov in streliva je pristojno ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Za izdajo dovoljenj za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov na ozemlju Republike Slovenije in uporabo pirotehničnih izdelkov na prikazih za trženje je pristojna upravna enota, na območju katere ima kupec oziroma izvajalec prikaza sedež ali poslovalnico, za izdajo dovoljenj za nakladališče in razkladališče eksplozivov je pristojna upravna enota na območju katere je nakladališče ali razkladališče, za izdajo dovoljenj za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno pa je pristojna upravna enota, na območju katere se opravlja dejavnost (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
2. POGOJI ZA PROIZVODNJO ALI PROMET Z EKSPLOZIVI ALI PIROTEHNIČNIMI IZDELKI
8. člen
(splošno)
S proizvodnjo ali prometom z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki se lahko ukvarja pravna oseba oziroma podjetnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za poslovanje in posebne pogoje po tem zakonu.
9. člen
(dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki)
(1) Pravna oseba ali podjetnik lahko začne s proizvodnjo ali prometom z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, ko dobi dovoljenje ministrstva ali dovoljenje pristojnega organa.
(2) Dovoljenje za proizvodnjo eksplozivov je lahko časovno omejeno, v dovoljenju za proizvodnjo ali promet pa lahko ministrstvo določi tudi dodatne pogoje, če je to potrebno zaradi varovanja življenja, zdravja ljudi in premoženja ali zaradi zagotavljanja varstva okolja in javnega reda.
(3) Imetnica oziroma imetnik (v nadaljnjem besedilu: imetnik) dovoljenja mora v osmih dneh pisno obvestiti ministrstvo ali pristojni organ o vsaki statusni spremembi, spremembi odgovorne osebe ali prenehanju opravljanja dejavnosti.
(4) Če imetnik dovoljenja spremeni svojo dejavnost, prostore kjer opravlja dejavnost ali se statusno preoblikuje, mora pridobiti novo dovoljenje.
(5) Pravna oseba ali podjetnik, ki pri opravljanju svoje dejavnosti potrebuje pirotehnične izdelke, ki se vgrajujejo v vozila, varnostne kovčke ali gasilne naprave z vgrajenim pirotehničnim izdelkom, oziroma opravljajo promet iz prve, druge, četrte in pete alineje 2. točke 5. člena tega zakona z ognjemetnimi izdelki kategorije 1, ki so namenjeni za uporabo v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih, ne potrebuje dovoljenja za opravljanje prometa s pirotehničnimi izdelki.
10. člen
(osebni pogoji za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki)
(1) Fizične osebe, ki za pravno osebo ali podjetnika iz prejšnjega člena opravljajo posamezna dela z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so stare najmanj 18 let;
– ni zadržkov javnega reda;
– so strokovno usposobljene.
(2) Fizične osebe, ki za pravno osebo ali podjetnika opravljajo dela z uporabo eksplozivov podrazredov 1.1 ali 1.2 in izvajalci ognjemetov morajo poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka biti tudi zdravstveno sposobne za delo z eksplozivi. Zdravniško spričevalo izda zdravstveni zavod, ki je pooblaščen za opravljanje zdravniških pregledov po predpisih o nošenju orožja.
(3) Fizične osebe, ki pri pravni osebi ali podjetniku odgovarjajo za pravilno uporabo eksplozivov ali izvedbo ognjemetov, morajo poleg pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena izkazati tudi najmanj osnovno raven znanja slovenskega jezika.
11. člen
(zadržki javnega reda)
(1) Zadržki javnega reda iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena obstajajo, če je fizična oseba pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(2) Za fizične osebe iz drugega odstavka prejšnjega člena, obstajajo zadržki javnega reda tudi, če so s pravnomočno odločbo obsojene za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja.
(3) Če proti osebi iz prvega in drugega odstavka tega člena teče kazenski postopek ali postopek za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja, se odločitev ali oseba izpolnjuje pogoje, odloži do pravnomočnosti sodbe oziroma odločbe v tem postopku.
(4) Ministrstvo in pristojni organ pridobivata podatke o zadržkih javnega reda neposredno iz obstoječih evidenc, ki jih na podlagi zakonov vodijo in upravljajo drugi upravljavci.
12. člen
(strokovna usposobljenost)
(1) Preizkus strokovne usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki se opravlja pred strokovno komisijo ministrstva. Opravlja ga lahko fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prve in druge alineje prvega odstavka 10. člena tega zakona.
(2) Vrste strokovne usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, pogoje za izvajalce usposabljanja, način izbire izvajalcev, programe usposabljanja, sestavo komisije iz prejšnjega odstavka, način izvedbe preizkusa znanja, varstvo pravic pri preizkusu znanja ter obliko, vsebino in čas veljavnosti certifikatov o strokovni usposobljenosti za posamezne vrste strokovnega usposabljanja določi v podzakonskem predpisu ministrica oziroma minister, pristojen za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).
13. člen
(osnovna raven znanja slovenskega jezika)
Osnovna raven znanja slovenskega jezika iz tretjega odstavka 10. člena tega zakona se dokazuje s spričevalom o izobraževanju v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali z dokazilom o opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika na osnovni ravni po javno veljavnem programu.
14. člen
(tehnični pogoji za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki)
(1) Proizvodni, prodajni in skladiščni objekti za eksplozive ali pirotehnične izdelke morajo biti zgrajeni in opremljeni tako, da so zagotovljeni varstvo pred požarom, varovanje življenja in zdravja ljudi, premoženja ter varstvo okolja.
(2) Eksplozivi ali pirotehnični izdelki so lahko skladiščeni tudi v prenosnih ali priročnih skladiščih.
(3) Proizvodni, prodajni in skladiščni objekti morajo biti zavarovani pred dostopom nepooblaščenih oseb.
(4) Vlada Republike Slovenije sprejme podrobnejši predpis o proizvodnih, prodajnih in skladiščnih objektih, ki določa gradbenotehnične značilnosti, umestitev v prostor, varstvo okolja, urejenost, zavarovanje, zmogljivost, način varovanja in način skladiščenja eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati nakladališča in razkladališča eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, prekrške in sankcije zanje.
15. člen
(vloga za izdajo dovoljenja za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki)
(1) Pravna oseba ali podjetnik zaprosi za dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki z vlogo, ki vsebuje:
– matično številko (enotna identifikacijska številka);
– firmo ali ime;
– sedež in naslov sedeža pravne osebe ali podjetnika;
– ime in naslov poslovalnice ali drugega dela poslovnega subjekta, kjer se opravlja proizvodnja ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki;
– vrsto prometa z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki;
– ime in priimek ter stalno prebivališče zastopnice oziroma zastopnika (v nadaljnjem besedilu: zastopnik);
– osebne podatke o odgovornih osebah (ime in priimek, EMŠO ali datum rojstva, stalno oziroma začasno prebivališče) in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz drugega in tretjega odstavka 10. člena tega zakona;
– načrt ravnanja ob nesreči ali drugem izrednem dogodku (eksplozija, požar, vlom ipd.);
– izjavo o varnosti z oceno tveganja, kot jo določajo predpisi, ki urejajo varstvo pri delu.
(2) Vloga za proizvodnjo eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov mora poleg podatkov iz prve, druge, tretje, četrte, šeste, sedme, osme in devete alineje prejšnjega odstavka vsebovati še:
– podatke o vrstah eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, ki se bodo izdelovali;
– opis tehnološkega postopka izdelave;
– opis sistema za zagotavljanje kakovosti izdelave.
(3) Pred izdajo dovoljenja ministrstvo oziroma pristojni organ ugotovi ustreznost prostorov, namenjenih proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.
16. člen
(priprava eksplozivov na delovišču)
Pravna oseba ali podjetnik lahko pripravlja eksplozive na delovišču, če ima za to specializirano opremo, ki je izdelana izključno za pripravo eksplozivov na delovišču in dovoljenje za pripravo eksplozivov na delovišču.
17. člen
(vloga za izdajo dovoljenja za pripravo eksplozivov na delovišču)
Vloga za izdajo dovoljenja za pripravo eksplozivov na delovišču mora poleg podatkov iz prve, druge, tretje, šeste in sedme alineje prvega odstavka 15. člena tega zakona vsebovati še:
– podatke o vrstah eksplozivov, ki se bodo pripravljali na delovišču;
– tehnične specifikacije in dokumente o ugotovljenih varnostnih lastnostih eksplozivov;
– opis tehnološkega postopka izdelave in navodila za pripravo eksploziva;
– tehnično dokumentacijo za specializirano opremo.
18. člen
(odvzem dovoljenja)
(1) Dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki se odvzame, če pravna oseba ali podjetnik:
– ne izpolnjuje več pogojev, določenih s tem zakonom;
– preneha opravljati dejavnost.
(2) V osmih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu dovoljenja mora pravna oseba ali podjetnik izročiti ministrstvu ali pristojnemu organu vse evidence, ki jih mora voditi po tem zakonu.
19. člen
(uničevanje in vračanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov)
(1) Eksplozive ali pirotehnične izdelke lahko uničuje samo strokovno usposobljena oseba.
(2) V masi se lahko uničujejo samo eksplozivi ali pirotehnični izdelki, ki so stabilni in to samo v skladu s proizvajalčevim navodilom ter na krajih, na katerih je dovoljena uporaba eksploziva, vendar največ do 50 kg podrazreda 1.1 ali 1.2 hkrati. Uničevanje mora potekati tako, da so zagotovljeni varstvo pred požarom, varovanje življenja in zdravja ljudi ter premoženja in varstvo okolja.
(3) Eksplozivi ali predmeti, polnjeni z njimi, ki so nestabilni oziroma se lahko sprožijo sami od sebe, se lahko uničujejo samo posamično.
(4) Pravna oseba ali podjetnik, ki uporablja eksploziv in ne izpolnjuje pogojev za njegovo hrambo ali uničenje, mora neporabljen eksploziv takoj vrniti prodajalcu, pri katerem ga je kupil, prodajalec pa ga je dolžan sprejeti.
(5) Vlada Republike Slovenije sprejme podrobnejši predpis, s katerim določi varnostne in druge ukrepe, ki jih je treba izvajati pri uničevanju eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, strokovno usposobljenost za osebe, ki lahko uničujejo eksplozive ali pirotehnične izdelke, prekrške in sankcije zanje.
20. člen
(raziskave o eksplozivih)
(1) Proizvajalci eksplozivov in druge pravne osebe ali podjetniki, ki se v okviru svoje zakonite dejavnosti ukvarjajo z raziskavami za pripravo novih vrst eksplozivov, za to dejavnost ne potrebujejo posebnega dovoljenja, morajo pa zagotoviti tehnične in varnostne ukrepe za varovanje življenja in zdravja ljudi, premoženja in okolja.
(2) Fizične osebe se ne smejo ukvarjati z raziskavami za pripravo novih vrst eksplozivov ali eksperimentiranjem z izdelovanjem že znanih vrst eksplozivov.
3. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA EKSPLOZIVE IN PIROTEHNIČNE IZDELKE TER POSTOPKI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
21. člen
(dajanje v promet)
(1) Eksplozivi ali pirotehnični izdelki se lahko dajo v promet, ko je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in imajo oznako CE.
(2) Preden se eksplozivi ali pirotehnični izdelki dajo v promet jih je treba priglasiti ministrstvu, ki izda potrdilo o priglasitvi. Eksploziv ali pirotehnični izdelek, za katerega je izdano potrdilo o priglasitvi, se uvrsti na seznam eksplozivov ali seznam pirotehničnih izdelkov, ki se objavita na svetovnem spletu.
(3) Če eksploziv ali pirotehnični izdelek ne izpolnjuje pogojev, določenih v prvem odstavku tega člena, ministrstvo izdajo potrdila o priglasitvi z odločbo zavrne.
22. člen
(priglasitev eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov)
(1) Eksplozive ali pirotehnične izdelke priglasi pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.
(2) Ob priglasitvi mora predložiti:
– listino o skladnosti, ki jo izda priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov;
– navodilo proizvajalca o načinu uporabe, skladiščenja in uničenja;
– pri priglasitvi eksplozivov tudi fotografijo eksploziva.
(3) Priloge iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka morajo biti uradno prevedene v slovenski jezik.
23. člen
(zahteve za embalažo in označevanje eksplozivov)
(1) Eksplozivi se lahko dajo v promet, prenos in uporabo samo v izvirni embalaži, ki je preizkušena in označena tako, kot določajo predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga. Določba ne velja za medfazno skladiščenje v proizvodnji.
(2) Poleg podatkov, navedenih v predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, mora embalažna enota vsebovati še:
– oznako serije proizvoda;
– datum proizvodnje in rok uporabe;
– podatke o načinu skladiščenja;
– morebitna posebna opozorila.
(3) Poleg izpolnjevanja določb prvega in drugega odstavka tega člena morajo imeti vsi eksplozivi nameščeno identifikacijsko oznako, ki mora biti na vidnem mestu, jasno čitljiva in neizbrisna.
24. člen
(označevanje pirotehničnih izdelkov)
(1) Vsak pirotehnični izdelek mora biti označen v slovenskem jeziku. Oznaka mora biti na vidnem mestu, jasno čitljiva in neizbrisna, skladno s standardi serije SIST EN 14035.
(2) Če na pirotehničnem izdelku ni dovolj prostora za označevanje, se podatek navede na najmanjši embalažni enoti.
(3) Na sejmih, razstavah in predstavitvah za trženje pirotehničnih izdelkov se lahko razstavljajo in uporabljajo pirotehnični izdelki, ki niso označeni v skladu s tem zakonom, če je iz oznake jasno razvidno, da niso namenjeni za prodajo. Prav tako je za raziskovalne, razvojne in preizkusne namene dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov, izdelanih za takšne namene, če so označeni tako, da je jasno razvidno, da so namenjeni zgolj za raziskovalne, razvojne ali preizkusne namene.
(4) Za uporabo izdelkov na predstavitvah za trženje je treba pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
25. člen
(dolžnosti uvoznika eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov)
Če proizvajalec eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov nima sedeža v Evropski uniji, mora uvoznik pred dajanjem v promet zagotoviti, da eksplozivi ali pirotehnični izdelki izpolnjujejo vse zahteve iz tega zakona.
4. NAKUP IN UPORABA EKSPLOZIVOV, PIROTEHNIČNIH IZDELKOV IN STRELIVA, NJIHOV PRENOS NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE OZIROMA V EVROPSKI UNIJI TER UVOZ, IZVOZ IN TRANZIT
26. člen
(dovoljenje za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov na območju Republike Slovenije)
(1) Dovoljenje za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov kategorij 3, ki jih lahko uporabljajo le strokovno usposobljene osebe, ter kategorij 4, T2 in P2, na območju Republike Slovenije pristojni organ izda pravni osebi ali podjetniku, ki ima dovoljenje za promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki. Dovoljenje za nakup in prenos se lahko izda za enkratni ali večkratni nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov z veljavnostjo do dvanajst mesecev od dneva izdaje.
(2) Če imetnik dovoljenja iz prejšnjega odstavka ne izkoristi, ga mora v osmih dneh po prenehanju veljavnosti vrniti pristojnemu organu.
(3) Prevoznik mora zagotoviti, da ima voznik dovoljenje za nakup in prenos ves čas prevoza poleg eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov. Voznik mora dovoljenje na policistovo zahtevo pokazati.
(4) Dovoljenje za nakup in prenos lahko pristojni organ prekliče, če to zahtevajo razlogi javne varnosti.
27. člen
(vloga za izdajo dovoljenja za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov na območju Republike Slovenije)
(1) Vloga za dovoljenje za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov kategorij 3, 4, T2 in P2 na območju Republike Slovenije vsebuje:
– podatke o kupcu: ime in sedež pravne osebe ali podjetnika;
– podatke o prodajalcu: ime in sedež pravne osebe ali podjetnika;
– podatke o prevozniku: ime in sedež pravne osebe ali podjetnika, telefon;
– podatke o prevozu: način prevoza, kraj odhoda, kraj prihoda, datum odhoda ter namen nakupa in prenosa oziroma nakupa ali prenosa;
– podatke o tovoru: identifikacijska številka in oznaka varnostne skupine (številka UN), tip eksploziva, ime in sedež proizvajalca, količina (za eksploziv in pirotehnične izdelke neto).
(2) V vlogi za izdajo dovoljenja za nakup in prenos pirotehničnih izdelkov je poleg podatkov iz prejšnjega odstavka treba navesti še kategorijo pirotehničnih izdelkov.
28. člen
(uporaba eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov)
(1) Pravna oseba ali podjetnik sme eksplozive uporabljati izključno za namene in na krajih, ki so določeni v dovoljenju za nakup in prenos.
(2) Pri izvajanju ognjemetov je treba upoštevati predpisane varnostne ukrepe, ki morajo biti glede na tehnične in druge pogoje izvedbe predvideni v elaboratu za izvedbo ognjemeta.
29. člen
(pooblastilo)
(1) Vlada Republike Slovenije lahko prepove ali omeji nakup, posest, uporabo, prenos in uvoz posameznih vrst eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, ki zaradi svoje sestave ali učinkovanja pomenijo veliko nevarnost za življenje, zdravje ljudi, premoženje ter za varstvo okolja ali javni red.
(2) Minister lahko zaradi javne varnosti ali obrambe države začasno omeji ali prepove prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov na območju ali delu območja Republike Slovenije.
30. člen
(nakup delov streliva za fizične osebe)
(1) Fizične osebe, ki imajo na podlagi predpisov, ki urejajo posest orožja, veljavni orožni list, lahko kupujejo in imajo v posesti dele streliva (smodnik, netilke in tulce z netilkami) na podlagi orožnega lista in certifikata o strokovni usposobljenosti za polnjenje streliva za lastne potrebe.
(2) Fizične osebe, ki imajo na podlagi predpisov, ki urejajo posest orožja, priglasitveni list za orožje kategorije D, lahko kupujejo in imajo v posesti črni smodnik na podlagi dovoljenja pristojnega organa.
31. člen
(dovoljenje za prenos v Evropski uniji, uvoz, izvoz in tranzit eksplozivov, streliva ali pirotehničnih izdelkov)
(1) Za prenos v Evropski uniji, uvoz, izvoz in tranzit eksplozivov, streliva ali pirotehničnih izdelkov je potrebno dovoljenje ministrstva. Dovoljenje za prenos v Evropski uniji in za uvoz ali izvoz se lahko izda pravni osebi ali podjetniku, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom.
(2) Pravna oseba ali podjetnik, ki nima dovoljenja za proizvodnjo ali promet z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom, lahko opravlja samo prevoz.
(3) Ministrstvo lahko v dovoljenju določi posebne varnostne ukrepe za uvoz, izvoz ali tranzit eksplozivov, pirotehničnih izdelkov ali streliva čez ozemlje Republike Slovenije ali prekliče že izdano dovoljenje, če to zahtevajo razlogi javne varnosti.
(4) Prevoznik mora zagotoviti, da ima voznik dovoljenje za prenos, uvoz, izvoz ali tranzit ves čas prevoza pri sebi. Voznik mora dovoljenje pokazati na zahtevo policista ali carinika.
(5) Če se opravlja prenos streliva s seznama streliva, ki si ga države članice Evropske unije predhodno pošljejo druga drugi, med dvema pravnima osebama ali podjetnikoma, ki imata dovoljenje za proizvodnjo ali promet, se lahko dovoljenje za prenos streliva izda z veljavnostjo treh let.
(6) Imetnik dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit eksplozivov podrazredov 1.1 in 1.2 mora 48 ur pred predvidenim prihodom o tem obvestiti mejni prehod, naveden v dovoljenju.
32. člen
(vloga za izdajo dovoljenja za prenos v Evropski uniji, uvoz, izvoz in tranzit eksplozivov, streliva ali pirotehničnih izdelkov)
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za prenos eksplozivov in streliva v Evropski uniji je treba podati na obrazcu za transfer eksploziva ali streliva, ki je določen z odločbo 2004/388/ES Komisije z dne 15. 4. 2004 o dokumentu za transfer eksplozivov znotraj Skupnosti (UL L št. 120 z dne 24. 4. 2004, str. 43).
(2) V vlogi za izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit eksplozivov, streliva ali pirotehničnih izdelkov je treba navesti:
– firmo ali ime in sedež pravne osebe ali podjetnika;
– ime eksploziva, identifikacijsko številko in oznako varnostne skupine (številka UN);
– firmo ali ime in sedež proizvajalca in pošiljatelja eksploziva ter ime in naslov kupca ali prejemnika;
– količino, neto eksplozivno maso in način pakiranja;
– predviden datum uvoza, izvoza ali tranzita;
– vstopni oziroma izstopni mejni prehod, prevozno pot in način prevoza;
– uvozno ali tranzitno dovoljenje države, v katero se eksploziv izvaža ali čez katero poteka tranzit.
(3) V vlogi za izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit streliva je treba poleg podatkov iz prve, druge, tretje, pete, šeste in sedme alineje prejšnjega odstavka navesti tudi količino, vrsto in kaliber streliva.
(4) V vlogi za izdajo dovoljenja za prenos v Evropski uniji, uvoz, izvoz ali tranzit pirotehničnih izdelkov je poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena treba navesti še kategorijo pirotehničnih izdelkov.
5. RAZVRSTITEV PIROTEHNIČNIH IZDELKOV IN OMEJITVE PRI PRODAJI
33. člen
(razvrstitev pirotehničnih izdelkov po vrstah)
Razvrstitev pirotehničnih izdelkov iz drugega odstavka 4. člena tega zakona opravi proizvajalec glede na vrsto uporabe, namen, raven nevarnosti in glede na raven hrupa, ki ga pirotehnični izdelek povzroča. Razvrstitev potrdi priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti.
34. člen
(razvrstitev pirotehničnih izdelkov po kategorijah)
(1) Ognjemetni izdelki so razvrščeni v naslednje kategorije:
– kategorija 1: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih;
– kategorija 2: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa ter so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem;
– kategorija 3: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi;
– kategorija 4: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim osebam (splošno znani kot »ognjemetni izdelki za poklicno uporabo«) in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi.
(2) Pirotehnični izdelki za odrska prizorišča so razvrščeni v naslednji kategoriji:
– kategorija T1: pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki predstavljajo majhno nevarnost;
– kategorija T2: pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki so namenjeni za uporabo samo osebam s strokovnim znanjem.
(3) Drugi pirotehnični izdelki so razvrščeni v naslednji kategoriji:
– kategorija P1: pirotehnični izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost, razen ognjemetnih izdelkov in pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča;
– kategorija P2: pirotehnični izdelki, s katerimi lahko ravnajo ali jih uporabljajo samo osebe s strokovnim znanjem, razen ognjemetnih izdelkov in pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča.
35. člen
(omejitve za prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov)
(1) Pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od:
– 14 let za kategorijo 1,
– 16 let za kategorijo 2,
– 18 let za kategorije P1 in T1.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 1 in 2 dovoljena tudi fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.
(3) Pirotehnične izdelke kategorij 3, 4, P2 in T2 lahko kupuje, poseduje ali uporablja samo pravna oseba in podjetnik, ki ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, razen baterij in kombinacij po standardu SIST EN 14035-5 iz kategorije 3, do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan po standardu SIST EN 14035-15 iz kategorije 3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku, ki jih lahko kupujejo, posedujejo in uporabljajo tudi fizične osebe stare najmanj 18 let, pod pogojem, da baterije ali kombinacije ne vsebujejo rakete, ognjemetne bombe, bombe v možnarju in izdelkov, katerih glavni učinek je pok, iz standardov SIST EN 14035.
(4) Prodajalec sme od fizične osebe, za katero domneva, da ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.
(5) Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3 katerih glavni učinek je pok, je prepovedana.
(6) Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do 2. januarja.
(7) Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo.
(8) Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca.
(9) Fizičnim osebam je prepovedana:
– predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka;
– uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih;
– lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi;
– preprodaja pirotehničnih izdelkov.
6. NADZORSTVO
36. člen
(nadzor)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
(2) Nadzorstvo nad določbami 14., 16., 21., 23., 24., 26., 28., 30., 31. in 35. člena tega zakona, opravlja tudi policija, nad določbami 31. člena tega zakona tudi carinska služba in nad določbami 6., 9. in 14. člena tega zakona tudi tržni inšpektorat, vsak v skladu s svojimi pooblastili.
(3) V inšpektoratu opravljajo inšpekcijski nadzor nad pravnimi osebami in podjetniki uslužbenci s posebnimi pooblastili inšpektorice oziroma inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: inšpektor).
37. člen
(redni pregledi in obveščanje)
(1) Policija in carinska služba opravljata redne preglede eksplozivov in pirotehničnih izdelkov ob njihovem vnosu na ozemlje Evropske unije preko ozemlja Republike Slovenije, na krajih skladiščenja in proizvodnje pa inšpektorat.
(2) O nadzoru nad pirotehničnimi izdelki, ki se opravlja na ozemlju Republike Slovenije na podlagi poročil izvajalcev nadzora, ministrstvo vsako leto obvesti Komisijo.
38. člen
(pooblastila in ukrepi inšpektorja)
(1) Inšpektor ima poleg splošnih pooblastil, določenih v zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, še naslednja pooblastila:
– pri nadzorih zaradi preverjanja skladnosti lahko odvzame vzorce eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, ki so v prometu.
(2) Inšpektor lahko poleg ukrepov, določenih v zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, izreče še naslednje ukrepe:
– prepove ravnanje z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki osebam, ki za to niso strokovno usposobljene;
– začasno prepove posamezna opravila v zvezi s prometom z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki ali njihovo uporabo, če niso izpolnjeni predpisani pogoji;
– začasno prepove proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki in njihovo uporabo, če ugotovi opustitve varnostnih ukrepov;
– do ugotovitve skladnosti začasno prepove promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, če obstaja nevarnost, da bi nadaljnja uporaba eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov lahko ogrozila življenja ali obremenila okolje;
– začasno prepove uporabo skladišča, nakladališča ali razkladališča, ki ne ustreza pogojem, predpisanim za skladiščenje, nakladanje oziroma razkladanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov;
– začasno prepove promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, pri katerih se uporablja neustrezna embalaža;
– predlaga pristojnemu organu odvzem dovoljenja za promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.
(3) Pritožba zoper izrečene ukrepe ne zadrži njihove izvršitve. O pritožbi odloči minister.
39. člen
(zaseg eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov)
Brez predhodne odločbe policist na kraju samem zaseže eksploziv ali pirotehnične izdelke pravni osebi, podjetniku ali fizični osebi, če:
– ima v posesti eksploziv brez dovoljenja;
– uporablja eksploziv brez dovoljenja;
– uporablja eksploziv v nasprotju z dovoljenjem;
– ravna s pirotehničnimi izdelki v nasprotju s 35. členom tega zakona.
40. člen
(obveščanje)
(1) Kadar organi nadzora ugotovijo, da eksploziv ali pirotehnični izdelek, ki nosi oznako CE, predstavlja resno tveganje za življenje, zdravje ali varnost ljudi, nemudoma obvestijo ministrstvo o sprejetih ukrepih za njihov umik s trga.
(2) Ministrstvo na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka o ukrepih obvesti Komisijo in druge države članice. V obvestilu mora biti naveden razlog za sprejete ukrepe, še zlasti če so razlogi naslednji:
– neizpolnjevanje varnostnih zahtev;
– nepravilna uporaba standardov;
– neskladnosti s standardi.
7. EVIDENCE
41. člen
(vodenje evidenc)
(1) Za zagotovitev podatkov o proizvodnji in prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, izdanih dovoljenjih o uvozu, izvozu, tranzitu in prenosu eksplozivov, pirotehničnih izdelkov in streliva, morajo ministrstvo, pristojni organ in pravna oseba ter podjetnik iz 8. člena tega zakona voditi evidence na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
(2) Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo osebnih podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporablja zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(3) Ministrstvo in pristojni organ zbirata osebne in druge podatke neposredno od osebe, na katero se ti podatki nanašajo, in od pravnih oseb ali podjetnikov, ki imajo dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki oziroma iz že obstoječih zbirk podatkov ministrstva, pristojnega organa in evidenc, ki jih na podlagi zakonov vodijo in upravljajo drugi upravljavci.
(4) O zbiranju osebnih in drugih podatkov od pravnih oseb ali podjetnikov, ki imajo dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki oziroma iz že obstoječih zbirk podatkov ministrstvo in pristojni organ iz prejšnjega odstavka nista dolžna obvestiti osebe, na katero se ti podatki nanašajo.
(5) Pravna oseba in podjetnik zbirata osebne in druge podatke neposredno od fizičnih oseb, na katero se ti nanašajo. Pri tem ima pravico preveriti istovetnost posameznika z vpogledom v javno listino, ki dokazuje njegovo istovetnost.
(6) V skladu s tem zakonom lahko osebne podatke iz evidenc pridobivajo in uporabljajo ministrstvo, policija, inšpektorat in pristojni organ pri izvajanju z zakonom določenih nalog ter pooblaščeni delavci pravnih oseb ali podjetnikov, ki zbirajo in vodijo podatke za te evidence. Drugi uporabniki lahko osebne podatke iz evidenc pridobivajo in uporabljajo, če so za to pooblaščeni z zakonom ali če gre za posredovanje podatkov v skladu z mednarodno pogodbo.
42. člen
(podatki o fizičnih osebah, pravnih osebah in podjetnikih)
(1) O fizičnih osebah se v evidencah iz prvega odstavka prejšnjega člena obdelujejo naslednji osebni podatki:
– ime in priimek;
– EMŠO;
– kraj rojstva;
– stalno oziroma začasno prebivališče;
– državljanstvo.
(2) O pravni osebi in podjetniku se v evidencah iz prvega odstavka prejšnjega člena obdelujejo naslednji podatki:
– matična številka;
– firma oziroma ime;
– sedež in naslov sedeža ali poslovalnice;
– vrsta proizvodnje ali prometa z eksplozivi oziroma pirotehničnimi izdelki;
– datum izdaje, vrnitve oziroma odvzema dovoljenja za proizvodnjo ali promet;
– osebni podatki zastopnika in odgovorne osebe (ime in priimek, EMŠO ali datum rojstva, če ta ni določena, kraj rojstva, stalno oziroma začasno prebivališče, državljanstvo);
– drugi podatki, ki so podlaga za vpis (organ, datum, številka odločbe ipd.).
43. člen
(evidence ministrstva)
Ministrstvo upravlja:
– evidenco o izdanih in odvzetih dovoljenjih za proizvodnjo ali promet z eksplozivi in pirotehničnimi izdelki;
– evidenco o izdanih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos eksplozivov, streliva ali pirotehničnih izdelkov;
– evidenco izdanih potrdil o priglasitvi eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov.
44. člen
(evidence pristojnega organa)
Pristojni organ upravlja:
– evidenco o izdanih in odvzetih dovoljenjih za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno;
– evidenco o izdanih, preklicanih in odvzetih dovoljenjih za nakup in prenos eksploziva na območju Republike Slovenije;
– evidenco nakladališč in razkladališč.
45. člen
(evidence pravnih oseb in podjetnikov)
(1) Pravna oseba ali podjetnik, ki proizvaja eksplozive ali pirotehnične izdelke, upravlja evidenco o vrsti in količini proizvedenih, prodanih ter uničenih eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov.
(2) Pravna oseba ali podjetnik, ki opravlja promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, jih uvaža, izvaža, opravlja tranzit ali prenos ali jih uporablja, upravlja evidenco o količini in vrsti kupljenih, prodanih, porabljenih, uničenih ali vrnjenih eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov.
(3) Evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena se hranijo 10 let.
8. KAZENSKE DOLOČBE
46. člen
(1) Z globo od 5.000 do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
1. pri opravljanju prometa z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki ter izvajanju ognjemeta ne poskrbi za varnost oseb in premoženja, za požarno varstvo ter ne izvaja vseh drugih ukrepov, določenih v predpisih, izdanih na podlagi tega zakona (prvi odstavek 6. člena);
2. opravlja proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki brez dovoljenja ministrstva (prvi odstavek 9. člena);
3. po spremembi dejavnosti ne pridobi novega dovoljenja (četrti odstavek 9. člena);
4. proizvaja, prodaja ali skladišči eksplozive ali pirotehnične izdelke v prostorih, ki niso primerno zgrajeni ali opremljeni oziroma niso zavarovani pred dostopom nepooblaščenih oseb (prvi in tretji odstavek 14. člena);
5. pripravlja eksplozive na delovišču brez specializirane opreme ali dovoljenja ministrstva (16. člen);
6. dovoli, da eksplozive uničuje oseba, ki ni strokovno usposobljena (prvi odstavek 19. člena);
7. pri uničevanju eksplozivov ravna v nasprotju s proizvajalčevimi navodili ali uničuje eksplozive na krajih, na katerih to ni dovoljeno, pri uničevanju ne poskrbi za varnost ali ne uničuje nestabilna eksploziva posamično (19. člen);
8. pri raziskavah za pripravo novih vrst eksplozivov ne zagotovi tehničnih in varnostnih ukrepov (prvi odstavek 20. člena);
9. da v promet eksplozive ali pirotehnične izdelke, ki nimajo oznake CE oziroma ima nepravilno oznako CE ali ne izpolnjujejo varnostnih zahtev (prvi odstavek 21. člena);
10. da v promet eksplozive ali pirotehnične izdelke pred priglasitvijo ministrstvu oziroma preden ji ministrstvo izda potrdilo o priglasitvi (drugi odstavek 21. člena);
11. da v promet, prenos ali uporabo eksplozive, ki niso v izvirni embalaži ali ta ne vsebuje vseh predpisanih podatkov (23. člen);
12. da v promet pirotehnične izdelke, ki niso ustrezno označeni ali oznaka ne vsebuje vseh predpisanih podatkov (24. člen);
13. kupuje oziroma prenaša eksplozive ali pirotehnične izdelke brez ustreznega dovoljenja (prvi odstavek 26. člena);
14. uporablja eksplozive v nasprotju z nameni ali na drugih krajih, kot je določeno v dovoljenju za nakup in prenos (prvi odstavek 28. člena);
15. pri izvajanju ognjemetov ne izvaja varnostnih ukrepov, ki so navedeni v elaboratu ali izvaja ognjemet brez elaborata (drugi odstavek 28. člena);
16. opravlja prenos v Evropski uniji, uvoz, izvoz ali tranzit eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ali streliva brez dovoljenja ministrstva ali ne upošteva posebnih varnostnih ukrepov, navedenih v dovoljenju (prvi in tretji odstavek 31. člena);
17. ne razvrsti pirotehničnih izdelkov v ustrezno kategorijo glede na namen, raven nevarnosti in glede na raven hrupa (33. člen);
18. omogoči nakup pirotehničnih izdelkov kategorij 3, 4, P2 in T2 osebi, ki nima ustreznega dovoljenja ali nakup baterij iz kategorije 3, do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan iz kategorije 3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku fizični osebi, ki še ni stara 18. let, oziroma prodaja ognjemetne izdelke kategorije 2 in 3 katerih glavni učinek je pok (tretji in peti odstavek 35. člena).
(2) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se kaznuje podjetnik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika.
(4) Za prekrške iz 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15. in 16. točke prvega odstavka tega člena se izreče tudi stranska sankcija odvzema eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov. Stranska sankcija se izreče tudi, če izdelki niso storilčeva last.
47. člen
(1) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
1. nima izdelanega načrta ravnanja ob nesreči ali drugem izrednem dogodku (drugi odstavek 6. člena);
2. ne seznani oseb, ki zanjo opravljajo posamezna dela z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki z ukrepi, določenimi v splošnih aktih in posebnem načrtu oziroma jih ne usposablja za ravnanje ob nesrečah (tretji odstavek 6. člena);
3. o izgubi ali kraji eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ne obvesti nemudoma oziroma najkasneje v 12 urah najbližje policijske postaje (šesti odstavek 6. člena);
4. ne upošteva dodatnih pogojev iz dovoljenja (drugi odstavek 9. člena);
5. v osmih dneh ne obvesti pristojnega organa oziroma ministrstva o statusni spremembi, spremembi odgovorne osebe ali prenehanju opravljanja dejavnosti (tretji odstavek 9. člena);
6. dovoli, da opravlja proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki oseba, ki ne izpolnjuje osebnih pogojev (10. člen);
7. ne vrne takoj neporabljenega eksploziva prodajalcu oziroma vrnjenega eksploziva noče sprejeti (četrti odstavek 19. člena);
8. razstavlja na sejmih ali razstavah ali opravlja predstavitve za trženje pirotehničnih izdelkov z izdelki, ki niso ustrezno označeni, ali opravlja predstavitev za trženje brez dovoljenja pristojnega organa (tretji in četrti odstavek 24. člena);
9. v osmih dneh po preteku ne vrne dovoljenja za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov na območju Republike Slovenije (drugi odstavek 26. člena);
10. ne poskrbi, da je dovoljenje za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov na območju Republike Slovenije ves čas prevoza poleg eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov (tretji odstavek 26. člena);
11. ne zagotovi, da je dovoljenje za prenos, uvoz, izvoz ali tranzit ves čas prevoza poleg eksplozivov, pirotehničnih izdelkov ali streliva (četrti odstavek 31. člena);
12. ne upošteva starostnih omejitev pri prodaji pirotehničnih izdelkov (prvi odstavek 35. člena);
13. prodaja ognjemetne izdelke kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, izven dovoljenega časa (šesti odstavek 35. člena);
14. ne vodi predpisanih evidenc ali jih ne hrani predpisan čas (45. člen);
15. daje v promet pirotehnične izdelke, ki jim je bilo preklicano soglasje k navodilu za varno uporabo ali pirotehnične izdelke, ki nimajo začasnega potrdila o priglasitvi oziroma v predpisanem roku ne uskladi označb na pirotehničnih izdelkih, ki so namenjeni prodaji ali jih v tem roku prodaja v nasprotju s 35. členom (51. člen).
(2) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se kaznuje podjetnik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 1.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika.
48. člen
(1) Z globo od 400 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik oziroma fizična oseba, ki:
1. opravlja posamezna dela z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki ali izvaja ognjemete in pri delu ne izvaja ukrepov, ki so za posamezno vrsto del določeni v tem zakonu in predpisih, izdanih na podlagi tega zakona (4. odstavek 6. člena);
2. se ukvarja z raziskavami za pripravo novih vrst eksplozivov ali eksperimentira z izdelovanjem že znanih vrst eksplozivov (drugi odstavek 20. člena);
3. voznik, ki na policistovo zahtevo ne pokaže dovoljenja za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov (tretji odstavek 26. člena);
4. voznik, ki na policistovo ali carinikovo zahtevo ne pokaže dovoljenja za prenos v Evropski uniji, uvoz, izvoz ali tranzit (četrti odstavek 31. člena);
5. prodaja, kupuje, poseduje ali uporablja ognjemetne izdelke, ki so namenjeni le pravnim osebam in podjetnikom, ki imajo ustrezno dovoljenje ali ognjemetne izdelke kategorije 2 in 3 katerih glavni učinek je pok oziroma dovoli uporabljati baterije iz kategorije 3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan iz kategorije 3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku fizični osebi, ki še ni stara 18 let (tretji in peti odstavek 35. člena);
6. uporablja ognjemetne izdelke kategorije 1, katerih glavni učinek je pok na krajih, na katerih je njihova uporaba prepovedana ali jih uporablja izven dovoljenega časa (sedmi odstavek 35. člena);
7. uporablja ognjemetne izdelke v nasprotju z navodili proizvajalca oziroma ne upošteva splošnih prepovedi (osmi in deveti odstavek 35. člena).
(2) Za prekrške iz 2., 5., 6. in 7. točke prejšnjega odstavka se izreče tudi stranska sankcija odvzema eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov. Stranska sankcija se izreče tudi, če izdelki niso storilčeva last.
49. člen
(pristojnost za odločanje o prekrških)
(1) Za odločanje o prekrških iz 46., 47. in 48. člena tega zakona je pristojen inšpektorat. Za odločanje o prekrških iz 13., 14. in 16. točke prvega odstavka 46. člena, 3., 8., 10. in 11. točke prvega odstavka 47. člena in prekrških iz 48. člena tega zakona je pristojna tudi policija. Za odločanje o prekrških iz 16. točke 46. člena in 11. točke 47. člena tega zakona je pristojna tudi carinska služba. Za odločanje o prekrških iz 1., 2., 3. in 4. točke 46. člena in 1., 2., 3., 4. in 5. točke 47. člena tega zakona je pristojen tudi tržni inšpektorat.
(2) Organi iz prejšnjega odstavka lahko izrekajo globe za prekrške po kazenskih določbah v okviru razpona, predpisanega s tem zakonom.
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
(izvršilni predpisi)
(1) Minister najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona predpiše:
– tehnične in varnostne zahteve za eksplozive in pirotehnične izdelke, postopke za ugotavljanje skladnosti, postopek in pogoje za priznavanje listin o skladnosti, izdanih v tujini ter obliko in podrobnejšo vsebino seznama eksplozivov in seznama pirotehničnih izdelkov (21. člen);
– način, podrobnejšo vsebino in obliko označevanja ter način pritrjevanja identifikacijskih oznak na eksplozive in pirotehnične izdelke (23. in 24. člen);
– varnostne zahteve, tehnične pogoje, dokumentacijo, varnostne ukrepe za izvajanje ognjemetov ter druge pogoje za pravno osebo in podjetnika in fizične osebe, ki ognjemete izvajajo (28. člen);
– obrazce vlog in dovoljenj, ki jih izdajata ministrstvo in pristojni organ (9., 15., 17., 22., 26., 27., 30., 31. in 32. člen);
– podrobnejšo vsebino, obliko ter način upravljanja evidenc (41., 42., 43., 44. in 45. člen).
(2) Podzakonske akte iz 12., 14. in 19. člena tega zakona minister oziroma Vlada Republike Slovenije izdata najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
51. člen
(prehodno obdobje)
(1) Ne glede na določbo 21. člen tega zakona, se smejo ognjemetni izdelki kategorij 1 in 2 do 4. julija 2017 dajati v promet brez oznake CE, pod pogojem, da je ministrstvo za posamezne izdelke že izdalo soglasje k navodilu za varno uporabo v skladu z Zakonom o eksplozivih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in je iz dokumentacije razvidno, da so razporejeni v posamezno kategorijo v skladu s standardom SIST EN 14035, ki ureja področje pirotehničnih izdelkov. Če ognjemetni izdelek teh pogojev ne izpolnjuje, ministrstvo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona, izdano soglasje prekliče.
(2) Brez oznake CE se smejo dajati v promet tudi ognjemetni izdelki kategorij 1 in 2, ki nimajo izdanega soglasja k navodilu za varno uporabo, in ognjemetni izdelki kategorije 3, pod pogojem, da je iz listin, priloženih priglasitvi iz 22. člena tega zakona razvidno, da so izdelki razporejeni v posamezno kategorijo v skladu s standardom SIST EN 14035. Izdelkom, ki izpolnjujejo te pogoje ministrstvo do 4. julija 2010 izdaja začasna potrdila o priglasitvi z veljavnostjo do 4. julija 2017.
(3) Ognjemetni izdelki kategorije 4, pirotehnični izdelki za odrska prizorišča in drugi pirotehnični izdelki, se smejo do 4. julija 2013 dajati v promet brez oznake CE, od začetka veljavnosti standardov za te kategorije pa se smejo dajati v promet le, če ministrstvo na podlagi priglasitve izda začasno potrdilo o priglasitvi. Začasno potrdilo ministrstvo izda z veljavnostjo do 4. julija 2013.
(4) Pravne osebe ali podjetniki morajo vse pirotehnične izdelke, ki jih imajo v posesti pred uveljavitvijo tega zakona in so namenjeni prodaji, v roku enega leta po uveljavitvi podzakonskega akta, ki bo urejal način, podrobnejše vsebino in obliko označevanja pirotehničnih izdelkov iz druge alineje prvega odstavka 50. člena tega zakona, označiti v skladu z določbami tega zakona. Ne glede na označitev se lahko pirotehnični izdelki do tega roka prodajajo, posedujejo in uporabljajo le v skladu z določbami 35. člena tega zakona.
52. člen
(uskladitev poslovanja)
(1) Pravna oseba in podjetnik mora uskladiti svoje poslovanje z določbami tega zakona in pridobiti novo dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki v enem letu po uveljavitvi podzakonskih predpisov iz 12., 14. in 19. člena tega zakona.
(2) Dovoljenja za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, izdana po dosedanjih predpisih, ki so urejali izdajo dovoljenj za promet, prenehajo veljati najpozneje v treh letih po uveljavitvi tega zakona.
53. člen
(prenehanje veljavnosti zakona in uporaba podzakonskih aktov)
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o eksplozivih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in vsi na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi:
– Pravilnik o tehničnih zahtevah za eksplozive (Uradni list RS, št. 82/03);
– Pravilnik o evidencah o eksplozivih, ki jih vodijo pravne osebe in podjetniki (Uradni list RS, št. 82/03);
– Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi (Uradni list RS, št. 82/03, 95/04 in 83/07);
– Pravilnik o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi (Uradni list RS, št. 82/03);
– Pravilnik o evidencah, ki jih vodi ministrstvo za notranje zadeve na področju eksplozivov (Uradni list RS, št. 86/05);
– Pravilnik o izvajanju ognjemetov (Uradni list RS, št. 103/05);
– Seznam eksplozivov, ki se lahko dajo v promet (Uradni list RS, št. 7/06).
(2) Do uveljavitve novih izvršilnih predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, se, če niso v nasprotju s tem zakonom, uporabljajo vsi v prejšnjem odstavku našteti izvršilni predpisi.
54. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-05/02-8/10
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1874-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti