Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1998 z dne 30. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1998 z dne 30. 10. 1998

Kazalo

3639. Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, stran 5620.

A N E K S H K O L E K T I V N I P O G O D B I
za zaposlene v zdravstveni negi
1
V kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98) se za 104. členom dodata novo k podpoglavje in 104.a člen, ki se glasi:
“k) Dodatek za zdravstveno nego
104.a člen
Zaradi zahtevnosti delovnega procesa so zaposleni v zdravstveni negi upravičeni do dodatka za zdravstveno nego. Višina in dinamika uveljavljanja dodatka za zdravstveno nego sta določeni v sporazumu o aneksu h kolektivni pogodbi, ki je priloga 1 tega aneksa.
Dodatek za nego je določen glede na količnik zaposlenega.
2
Spremeni se šesti odstavek 95. člena tako, da se glasi:
“Za delo na dan državnega praznika in dela prostega dne po zakonu pripada zaposlenemu dodatek v višini 130% od osnove.”
3
Priloga 2 tega aneksa je Dogovor med Ministrstvom za zdravstvo, Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije, drugimi sindikati s področja zdravstva in Zbornico zdravstvene nege Slovenije.
4
Ta aneks začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 183-6/98
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.
Sindikat delavcev v
zdravstveni negi Slovenije
predsednica
Jelka Černivec l. r.
Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije
predsednica
Nevenka Lekše l. r.
ZSSS - sindikat zdravstva in
socialnega skrbstva Slovenije
predsednik
Erih Šerbec l. r.
Ministrstvo za zdravstvo
minister
dr. Marjan Jereb l. r.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
minister
mag. Anton Rop l. r.
Zdravniška zbornica
Slovenije
predsednik
asist. mag.
Marko Bitenc, dr. med. l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 1. 10. 1998 pod zap. št. 58/1 in št. spisa 104-01-003/98-004.