Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1998 z dne 30. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1998 z dne 30. 10. 1998

Kazalo

3639. Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, stran 5620.

A N E K S H K O L E K T I V N I P O G O D B I
za zaposlene v zdravstveni negi
1
V kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98) se za 104. členom dodata novo k podpoglavje in 104.a člen, ki se glasi:
“k) Dodatek za zdravstveno nego
104.a člen
Zaradi zahtevnosti delovnega procesa so zaposleni v zdravstveni negi upravičeni do dodatka za zdravstveno nego. Višina in dinamika uveljavljanja dodatka za zdravstveno nego sta določeni v sporazumu o aneksu h kolektivni pogodbi, ki je priloga 1 tega aneksa.
Dodatek za nego je določen glede na količnik zaposlenega.
2
Spremeni se šesti odstavek 95. člena tako, da se glasi:
“Za delo na dan državnega praznika in dela prostega dne po zakonu pripada zaposlenemu dodatek v višini 130% od osnove.”
3
Priloga 2 tega aneksa je Dogovor med Ministrstvom za zdravstvo, Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije, drugimi sindikati s področja zdravstva in Zbornico zdravstvene nege Slovenije.
4
Ta aneks začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 183-6/98
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.
Sindikat delavcev v
zdravstveni negi Slovenije
predsednica
Jelka Černivec l. r.
Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije
predsednica
Nevenka Lekše l. r.
ZSSS - sindikat zdravstva in
socialnega skrbstva Slovenije
predsednik
Erih Šerbec l. r.
Ministrstvo za zdravstvo
minister
dr. Marjan Jereb l. r.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
minister
mag. Anton Rop l. r.
Zdravniška zbornica
Slovenije
predsednik
asist. mag.
Marko Bitenc, dr. med. l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 1. 10. 1998 pod zap. št. 58/1 in št. spisa 104-01-003/98-004.
                            Priloga 1

       Sporazum o aneksu h kolektivni pogodbi

Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov v zdravstvu in
Vlade Republike Slovenije se sporazumeta, da se v tarifnem delu
Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi dodajo členi,
ki bodo uveljavili:

1. Dodatek za zdravstveno nego od 1. 10. 1998

Dodatek za zdravstveno nego:

-----------------------------------------------------------------
    Količnik zaposlenega          Dodatek
-----------------------------------------------------------------
        1,65              0,08
        1,70              0,08
        1,80              0,08
        1,90              0,08
        2,10              0,08
        2,20              0,15
        2,30              0,17
        2,40              0,19
        2,50              0,21
        2,65              0,21
        2,75              0,22
        2,90              0,23
        3,00              0,27
        3,10              0,27
        3,25              0,28
        3,40 in več          0,29
-----------------------------------------------------------------

2. Za enake količnike kot v prvi točki se poveča dodatek za
zdravstveno nego tudi v letu 1999, glede na finančni načrt Zavoda
za zdravstveno zavarovanje in izvajanje dogovora med Ministrstvom
za zdravstvo in sindikati, vendar ne pred 1. 9. 1999 in ne
kasneje kot dvanajst mesecev po uveljavitvi dodatka v letu 1998.

Podpisniki se zavezujejo, da bodo preko svojih predstavnikov v
skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
uveljavljali vključitev dodatka v finančni načrt ZZZS za leto
1999.

3. Dodatno povečanje dodatka za zdravstveno nego bodo sindikati
uveljavljali v okviru razprav o rešitvah zakona o javnih
uslužbencih. V primeru, da ta zakon ne bo uveljavljen do začetka
leta 2000, do 1. 3. 2000 Ministrstvo za zdravstvo in ZZZS, skupaj
s sindikati analizira finančno poslovanje ZZZS ter uresničevanje
racionalizacijskih ukrepov ter znotraj tedaj veljavne prispevne
stopnje ugotovijo možnosti nadaljnjega povečanja dodatka za
zdravstveno nego, pri čemer dodatno povečanje ne sme presegati
višine količnikov dodatka, kot so določeni v prvi točki tega
sporazuma.


    Pogajalska skupina       Pogajalska skupina
  reprezentativnih sindikatov   Vlade Republike Slovenije
     v zdravstvu            vodja
       vodja          Mirko Bandelj l. r.
   Jelka Černivec l. r.

                            Priloga 2

    Dogovor med Ministrstvom za zdravstvo, Sindikatom
     delavcev v zdravstveni negi Slovenije, drugimi
      sindikati s področja zdravstva in Zbornico
          zdravstvene nege Slovenije

               Uvod

Ob dejstvu, da velja za zaposlene v zdravstveni negi samostojna
kolektivna pogodba, sta Ministrsto za zdravstvo in Vlada R
Slovenije izrazila, da bi ob novih določilih tarifnega dela plač
zaposlenih v zdravstveni negi pripravili tudi določene ukrepe, ki
bi izboljšali organizacijo in kakovost zdravstvene nege pri vseh
delodajalcih v Sloveniji.

Uveljavitev nekaterih zahtev zaposlenih v zdravstveni negi je
mogoča le ob izvedbi podpisanega dogovora, ki bo tudi varovancem
omogočil kvalitetnejši dostop in izvajanje ustrezne zdravstvene
nege v sistemu zdravstvenega varstva.

1. Podpisniki ugotavljajo, da je potrebno usmeriti napore v
racionalnejšo organiziranost dela, izboljšanje kakovosti dela,
boljšo izkoriščenost delovnega časa in prijazen odnos do
varovancev in sodelavcev.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo, Sindikat delavcev v
zdravstveni negi Slovenije, Sindikati s področja zdravstva,
Zbornica zdravstvene nege Slovenije.

Operativna izvedba: management zavodov (odgovorni za zdravstveno
nego), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zbornica
zdravstvene nege Slovenije.

Rok: od septembra 1998 neprekinjene aktivnosti in nadzor.

2. Obvezno je naročanje bolnikov v ambulantah sekundarnega in
terciarnega nivoja na uro in vpeljati čakalne knjige, vezane na
posameznega zdravnika.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo.

Operativna izvedba: management zavodov, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zbornica zdravstvene nege Slovenije.

Rok: takoj.

3. Zagotoviti prisotnost zdravstvene nege v celotnem
ordinacijskem času, ki je napisan na vratih ambulant.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo.

Operativna izvedba: management zavodov, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Sindikat delavcev v zdravstveni negi
Slovenije, ostali sindikat s področja zdravstva in Zbornica
zdravstvene nege Slovenije.

Rok: takoj.

4. Nadaljevati z aktivnostmi za sprejem zakona o zdravstveni
negi, upoštevaje razmejitev odgovornosti posameznih poklicev v
zdravstveni negi.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo.

Rok: takoj.

5. Uveljaviti strokovne podlage - Organizacijo službe zdravstvene
nege v zdravstvenih zavodih in Razmejitev zdravstvene nege - kot
podlago za racionalno organiziranje zdrastvene nege v vseh
zavodih.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo.

Operativna izvedba: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravstveni svet R Slovenije,
Razširjeni strokovni kolegij zdravstvene nege.

Rok: 1999.

6. Na podlagi Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije (1994), oblikovati v zavodih pravilnike o
pravicah in dolžnostih zaposlenih v zdravstveni negi, s poudarkom
na timskem delu in tesnem sodelovanju z drugimi strokovnjaki.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo.

Operativna izvedba: Ministrstvo za zdravstvo, Zbornica
zdravstvene nege Slovenije, management zavodov.

Rok: 1999.

7. Ureditev sistema dodeljevanja koncesij za zasebnike v javni
zdravstveni mreži s področja zdravstvene nege. Pri tem ne sme
biti ogroženo funkcioniranje javnih zdravstvenih zavodov v javni
lasti. Sprejeti standardni koncesijski akt za vse zdravstvene
panoge in povečati produktivnost na področju ambulantne
dejavnosti. S tem prispevati do krajše stopnje hospitalizacije in
skrajšanje čakalnih dob.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo.

Operativna izvedba: Ministrstvo za zdravstvo, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zbornica zdravstvene nege
Slovenije, management v zavodih.

Rok: 1999.

8. Izdelati analizo delovnih mest, pri katerih naj se ugotavlja
škodljive vplive na zdravje zaposlenih. Na osnovi tako
pripravljene analize se definira dodatek za težje delovne pogoje.
Podpisniki si bodo prizadevali za nov, bolj poenostavljen sistem
nagrajevanja zaposlenih v zdravstveni negi.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo.

Operativna izvedba: Pooblaščena inštitucija za varstvo pri delu,
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in drugi sindikati
s področja zdravstva.

Rok: druga polovica 1999.

9. Definirati delovna mesta, kjer se delo opravlja v organizaciji
dežurne službe in turnusne službe.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo.

Operativna izvedba: Ministrstvo za zdravstvo, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, management v zavodih.

Rok: prva polovica 1999.

10. Pristopiti k sistemski ureditvi pripravništva in
izobraževanja za poklice v zdravstveni negi.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Zbornica zdravstvene nege Slovenije.

Rok: takoj.

11. Imenovanje predstavnikov zdravstvene nege v projektne skupine
za spremembo zakonov s področja zdravstva, ki obravnavajo
področje zdravstvene nege.

Nosilci: Ministrstvo za zdravstvo, Zbornica zdravstvene nege
Slovenije, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

12. Podpisniki kolektivne pogodbe v 14 dneh od podpisa tega
sporazuma imenujejo člane odbora za razlago kolektivne pogodbe.

Po 1. 3. 1999 se ocenijo učinki teh ukrepov in na podlagi teh
ugotovitev se dogovori o morebitnem povečanju za nadaljnjo
realizacijo dogovorjenega dodatka o zdravstveni negi.


Ljubljana, dne 24. septembra 1998.


Sindikat delavcev v zdravstveni  Ministrstvo za zdravstvo
    negi Slovenije           Minister
   Jelka Černivec l. r.      dr. Marjan Jereb l. r.


 Zbornica zdravstvene nege
     Slovenije
Veronika Pretner Kunstek l. r.AAA Zlata odličnost