Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008

Kazalo

1319. Pravilnik o oddaji službenih, tržnih in namenskih stanovanj Občine Jesenice v najem, stran 3132.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spr.), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in spr.), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) in 71. člena Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list RS, št. 13/01) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 16. seji dne 27. 3. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o oddaji službenih, tržnih in namenskih stanovanj Občine Jesenice v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o oddaji službenih, tržnih in namenskih stanovanj Občine Jesenice v najem (v nadaljevanju: pravilnik) določa: upravičence do dodelitve službenih, tržnih oziroma namenskih stanovanj Občine Jesenice v najem, pogoje in merila ter postopek dodelitve službenih, tržnih oziroma namenskih stanovanj v najem.
2. člen
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Jesenice, ki so namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb kadra, zaposlenega v občinski upravi Občine Jesenice in javnih zavodih in javnih podjetjih na območju Občine Jesenice, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Jesenice, kakor tudi kadra, katerega zaposlitev na območju Občine Jesenice je zaradi deficitarnosti v interesu Občine Jesenice.
Seznam službenih stanovanj je priloga 1 tega pravilnika in se hrani na oddelku, pristojnem za stanovanjske zadeve.
3. člen
Tržna stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Jesenice, ki so namenjena oddaji na prostem trgu.
Seznam tržnih stanovanj je priloga 2 tega pravilnika in se hrani na oddelku, pristojnem za stanovanjske zadeve.
4. člen
Namenska stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Jesenice, ki so namenjena institucionalnem varstvu starejših oseb, upokojencem ali posebnim skupinam odraslega prebivalstva.
Seznam namenskih stanovanj je priloga 3 tega pravilnika in se hrani na oddelku, pristojnem za stanovanjske zadeve.
5. člen
Službena stanovanja se oddajo v najem na podlagi javnega razpisa, za določen čas, to je čas trajanja delovnega razmerja upravičencev v dejavnostih, v katerih so zaposleni v času pridobitve službenega stanovanja.
Tržna in namenska stanovanja se oddajo v najem na podlagi javnega razpisa, za določen čas največ 5 (petih) let z možnostjo podaljšanja.
6. člen
Najemnina za službeno, tržno oziroma namensko stanovanje se določi z najemno pogodbo.
Višina najemnine za službeno oziroma namensko stanovanje se oblikuje s smiselno uporabo Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03).
Višina najemnine za tržno stanovanje se oblikuje prosto (prosto oblikovana najemnina).
Maksimalna najemnina za tržno stanovanje ne sme presegati povprečne tržne najemnine v občini za enako ali podobno kategorijo stanovanja za več kot 50%, pri čemer je potrebno upoštevati tudi lokacijo stanovanja.
II. POGOJI IN MERILA ZA ODDAJO SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
7. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za pridobitev službenega stanovanja v najem so:
– da so prosilec in njegovi ožji družinski člani državljani Republike Slovenije oziroma Evropske unije;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo ni najemnik oziroma lastnik-solastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše na območju Občine Jesenice oziroma v območju oddaljenem do 40 km od Občine Jesenice;
– da je prosilec upravičenec iz 2. člena tega pravilnika.
V izjemnih primerih lahko na predlog župana v postopku za dodelitev službenega stanovanja v najem sodeluje tudi prosilec, ki ni državljan Republike Slovenije ali Evropske unije.
8. člen
Občinska službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi naslednjih meril:
a) Pomembnost del in nalog               točke
– direktor, ravnatelj, predstojnik, funkcionar       35
– pomočnik ravnatelja, vodja oddelka ali službe,      30
višji upravni delavec s posebnimi pooblastili
– profesor, zdravnik, strokovni sodelavec         25
– učitelj, vzgojitelj, strokovni sodelavec v upravi    20
b) Stopnja strokovne izobrazbe

+----------+-----------------------------------------+---------+
|IX.    |– doktorat znanosti (prejšnji)      |    25|
+----------+-----------------------------------------+---------+
|     |– doktorat znanosti (tretja bolonjska  |     |
|     |stopnja)                 |     |
+----------+-----------------------------------------+---------+
|VIII.   |– specializacija po univerzitetni    |    20|
|     |izobrazbi (prejšnja)           |     |
+----------+-----------------------------------------+---------+
|     |– magisterij znanosti (prejšnji)     |     |
+----------+-----------------------------------------+---------+
|     |– pravniški državni izpit        |     |
+----------+-----------------------------------------+---------+
|     |– specializacija v zdravstvu       |     |
+----------+-----------------------------------------+---------+
|VII/2.  |– specializacija po visokošolski     |    15|
|     |izobrazbi                |     |
|     |(prejšnja)                |     |
+----------+-----------------------------------------+---------+
|     |– visokošolska univerzitetna izobrazba  |     |
|     |(prejšnja)                |     |
+----------+-----------------------------------------+---------+
|     |– magistrska izobrazba (druga bolonjska |     |
|     |stopnja)                 |     |
+----------+-----------------------------------------+---------+
|VII/1.  |– specializacija po višješolski izobrazbi|    13|
|     |(prejšnja)                |     |
+----------+-----------------------------------------+---------+
|     |– visokošolska strokovna izobrazba    |     |
|     |(prejšnja)                |     |
+----------+-----------------------------------------+---------+
|     |– visokošolska strokovna izobrazba (prva |     |
|     |bolonjska stopnja)            |     |
+----------+-----------------------------------------+---------+
|     |– visokošolska univerzitetna izobrazba  |     |
|     |(prva bolonjska stopnja)         |     |
+----------+-----------------------------------------+---------+
|VI.    |– višja strokovna izobrazba       |    11|
+----------+-----------------------------------------+---------+
|     |– višješolska izobrazba (prejšnja)    |     |
+----------+-----------------------------------------+---------+
|V.    |– srednja strokovna izobrazba      |    8|
+----------+-----------------------------------------+---------+
|     |– srednja splošna izobrazba       |     |
+----------+-----------------------------------------+---------+

c) Deficitarnost
Kadri, ki so posebnega pomena in zaradi katerih
zavod ne more v celoti izvajati programa (npr. ni
mogoče izvajati določenega pouka v šoli; ni mogoče
zagotoviti zdravstvenih storitev) kar pisno potrdi
občinska uprava, javni zavod ali druga organizacija,
kjer je prosilec zaposlen                 50
d) Stanovanjski status
– prosilec, ki je brez stanovanja             30
– prosilec stanuje v samskem domu             25
– prosilec, ki je podnajemnik               20
– prosilec, ki stanuje pri starših ali sorodnikih     15
e) Kvaliteta bivanja
– bivanje v neprimernem stanovanju            15
– utesnjenost v stanovanju
a) do 4 m2 na družinskega člana              20
b) od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana          15
c) od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana         10
f) Skupna delovna doba prosilca
– do 2 leti                        5
– od 2 do 5 let                      10
– od 5 do 8 let                      15
– od 8 do 12 let                     20
– nad 12 let                       25
g) Delovna doba prosilca v Občini Jesenice
– do 5 let                         5
– od 5 do 10 let                     10
– nad 10 let                       15
h) Prosilec se je v preteklosti že prijavil na razpis
– 1-krat                          5
– 2-krat                         10
– 3-krat                         15
9. člen
Kadar imajo kandidati enako število točk, ima prednost pri razvrstitvi na prednostno listo prosilec, ki opravlja deficitaren poklic, ima višjo strokovno izobrazbo večje število otrok, neustrezne stanovanjske razmere in večjo oddaljenost bivanja od službe.
Prednost pri dodelitvi službenega stanovanja, ki je v neposredni bližini ali v objektu javnega zavoda, imajo zaposleni pri tej ustanovi.
10. člen
Če se na razpis prijavi več prosilcev iz iste ustanove, predlaga vrstni red reševanja svojih prosilcev sama ustanova, vendar po enakih kriterijih kot so določeni s tem pravilnikom.
III. POGOJI IN MERILA ZA ODDAJO TRŽNIH STANOVANJ V NAJEM
11. člen
Upravičenci do dodelitve tržnih stanovanj so:
– fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali Evropske unije (prosilci in njihovi družinski člani) in
– pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ali Evropski uniji.
V izjemnih primerih lahko na predlog župana v postopku za dodelitev tržnega stanovanja v najem sodeluje tudi fizična oseba, ki ni državljan Republike Slovenije oziroma Evropske unije, ali pravna oseba, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji oziroma Evropski uniji.
12. člen
Prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja ima tisti udeleženec razpisa, ki poleg izpolnjevanja razpisnih pogojev, ponudi višjo najemnino.
IV. POGOJI IN MERILA ZA ODDAJO NAMENSKIH STANOVANJ V NAJEM
13. člen
Upravičenci do dodelitve namenskih stanovanj so:
– fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali Evropske unije (prosilci in njihovi družinski člani) in
– pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ali Evropski uniji.
V izjemnih primerih lahko na predlog župana v postopku za dodelitev namenskega stanovanja v najem sodeluje tudi fizična oseba, ki ni državljan Republike Slovenije oziroma Evropske unije, ali pravna oseba, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji oziroma Evropski uniji.
14. člen
Občinska namenska stanovanja Občina Jesenice odda v najem glede na potrebe potencialnih najemnikov, ki potrebujejo stanovanja namenjena institucionalnem varstvu starejših oseb, upokojencem ali posebnim skupinam odraslega prebivalstva.
Prednost pri dodelitvi namenskega stanovanja ima tisti udeleženec razpisa, ki poleg pogojev v javnem razpisu zagotovi varstvo in oskrbo večjega števila oseb iz prvega odstavka tega člena, glede na normative, ki jih predpisujejo standardi posamezne socialne dejavnosti.
V. STANOVANJSKI STANDARDI
15. člen
Upravičencu do dodelitve službenega, tržnega oziroma namenskega stanovanja se dodeli stanovanje glede na razpoložljiva stanovanja in naslednje površinske standarde:
-------------------------------------------------------------
  Število družinskih članov   Stanovanjska površina m2
-------------------------------------------------------------
        1             do 45 m2
        2             do 65 m2
        3             do 75 m2
        4             do 85 m2
        5            do 105 m2
        6            do 110 m2
-------------------------------------------------------------
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 5 m2.
Župan občine lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi večje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanja po normativu in prosilec s tem pisno soglaša.
VI. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH, TRŽNIH IN NAMENSKIH STANOVANJ
16. člen
V primeru pridobitve ali sprostitve službenega, tržnega oziroma namenskega stanovanja župan Občine Jesenice na predlog pristojnega oddelka objavi razpis za oddajo službenih, tržnih oziroma namenskih stanovanj v najem.
Razpis za službena stanovanja se objavi na oglasni deski Občine Jesenice in pošlje vsem javnim zavodom in javnim podjetjem, ki razpis objavijo na primeren način.
Razpis za tržna in namenska stanovanja se objavi na oglasni deski Občine Jesenice in oglasnih deskah Krajevnih skupnosti Občine Jesenice, ter na spletni strani Občine Jesenice.
17. člen
Razpis za oddajo službenih, tržnih oziroma namenskih stanovanj mora vsebovati:
– število in vrsto službenih, tržnih oziroma namenskih stanovanj;
– višino najemnine;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da lahko najamejo službeno, tržno oziroma namensko stanovanje;
– dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti vlogi;
– rok in naslov za vložitev prijave;
– rok in način objave odločitve o oddaji službenih, tržnih oziroma namenskih stanovanja.
18. člen
Obrazcu vloge za sodelovanje na razpisu je potrebno priložiti priloge, ki so zahtevane v razpisu, glede na to, ali se oddajajo službena, tržna ali namenska stanovanja.
19. člen
Na podlagi obravnave utemeljenosti prispelih vlog pristojni oddelek oblikuje prednostno listo za dodelitev službenih, tržnih oziroma namenskih stanovanj v najem.
Sklepe o uvrstitvi na prednostno listo in o dodelitvi službenega, tržnega oziroma namenskega stanovanja v najem izda direktor občinske uprave in o tem obvesti vse prijavljene kandidate.
Na sklep je možen ugovor v petnajstih dneh od dneva vročitve. O ugovoru odloča župan. Njegova odločitev je dokončna.
Po odločitvi župana se oblikuje dokončna prednostna lista, ki se objavi na oglasni deski Občine Jesenice. Dokončna prednostna lista za dodelitev službenih stanovanj se pošlje tudi vsem javnim zavodom in javnim podjetjem, da jo objavijo na primeren način.
20. člen
Na podlagi dokončnega sklepa o oddaji službenega, tržnega oziroma namenskega stanovanja v najem, sklene župan Občine Jesenice z izbranim prosilcem najemno pogodbo za določen čas, s katero stranki uredita medsebojne odnose v skladu z veljavno zakonodajo s stanovanjskega področja.
21. člen
Upravičenci iz 2. člena tega Pravilnika so dolžni Občino Jesenice obvestiti o vsaki spremembi, ki se nanaša na spremembo zaposlitve najemnika občinskega službenega stanovanja.
22. člen
Če je javni razpis za dodelitev službenih, tržnih ali namenskih stanovanj neuspešen, se ponovi.
Če tudi ponovljen javni razpis za dodelitev službenih, tržnih ali namenskih stanovanj ni uspešen, lahko Občina Jesenice status teh stanovanj spremeni, v skladu z ugotovljenimi potrebami.
VII. ZAMENJAVE SLUŽBENIH, TRŽNIH OZIROMA NAMENSKIH STANOVANJ
23. člen
Kolikor Občina Jesenice razpolaga s praznimi in primernimi službenimi, tržnimi oziroma namenskim stanovanji je mogoča menjava službenih, tržnih oziroma namenskih stanovanj. Pri tem zlasti upošteva spremenjene potrebe najemnikov stanovanj po primerni stanovanjski površini ter njihove interese.
VIII. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
24. člen
Najemna pogodba za službeno, tržno oziroma namensko stanovanje lahko vsak čas sporazumno preneha.
Najemna pogodba za službeno stanovanje preneha:
– če najemniku preneha delovno razmerje, ki je bilo podlaga za sklenitev najemne pogodbe, tudi v primeru upokojitve;
– iz razlogov in pod pogoji, določenimi z veljavno stanovanjsko zakonodajo.
Najemna pogodba za tržno oziroma namensko stanovanje preneha:
– s potekom časa,
– iz razlogov in pod pogoji, določenimi z veljavno stanovanjsko zakonodajo.
25. člen
Pravica do začasnega službenega stanovanja ni prenosljiva in v nobenem primeru ne preide na ostale uporabnike stanovanja.
V primeru prenehanja delovnega razmerja, ki je bilo podlaga za sklenitev najemne pogodbe za službeno stanovanje (tudi v primeru upokojitve) ter iz razlogov in pod pogoji, določenimi z veljavno zakonodajo, je rok za izpraznitev stanovanja največ 90 dni.
Če upravičenec umre, rok uporabnikom za izpraznitev stanovanja ne more biti daljši od 6 mesecev.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Vse najemne pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi.
27. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se neposredno uporabljajo določbe veljavne stanovanjske zakonodaje.
28. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddaji službenih in tržnih stanovanj Občine Jesenice v najem (Uradni list RS, št. 103/05).
29. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-23/2008
Jesenice, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost