Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008

Kazalo

1317. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica, stran 3129.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradni objave glasila Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 14. seji dne 20. 3. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik, št. 5/03, z dne 31. 7. 2003)
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik, št. 5/03, z dne 31. 7. 2003) se črta tretji odstavek 6. člena.
2. člen
Spremeni se 8. člen, tako da glasi:
»Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
1. Število članov društva:
1.1. do 20 članov                 10 točk
1.2. od 21 do 50 članov              20 točk
1.3. nad 51 članov                30 točk.
AKTIVNOSTI
2. Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena
Predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah:
2.2. v občini              100 točk/prireditev
2.3. v Sloveniji –
z mednarodnim značajem         100 točk/prireditev
2.4. v Sloveniji – drugo        50 točk/prireditev
2.5. v tujini – v interesu
občine, mednarodnega značaja      100 točk/prireditev.
3. Izdaja promocijskega materiala:
3.1. enobarvna zgibanka
(format najmanj A4)           100 točk/zgibanka
3.2. večbarvna zgibanka
(format najmanj A4)           150 točk/zgibanka
3.3. razglednica             10 točk/razglednica.
4. Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti:
4.1. urejanje kolesarskih in
sprehajalnih poti            200 točk/leto
4.2. vzdrževanje kolesarskih
in sprehajalnih poti           50 točk/leto
4.3. čistilne akcije           25 točk/akcija.
5. Organizacija in izvedba turističnih prireditev:
5.1. poldnevna prireditev        100 točk/prireditev
5.2. celodnevna/večdnevna prireditev   300 točk/prireditev/
                     150 točk/vsak
                     nadaljnji dan
5.3. mednarodna prireditev        200 točk/prireditev.
6. Šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma:
6.1. organizacija delavnic,
predavanj                30 točk/delavnico
                     ali predavanje.
7. Oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe:
7.1. oblikovanje nove turistične ponudbe   200 točk/leto
7.2. trženje obstoječe turistične ponudbe  50 točk/leto.
8. Drugo:
8.1. izobraževanje članov društva      20 točk/člana/
                      izobraževanje/leto«.
3. člen
Dodajo se nov tretji, četrti in peti odstavek 9. člena, ki glasijo:
»Izvajalci programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so pri izvedbi prireditev (na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžni uporabiti grb Občine Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica ali navesti, da prireditev sofinancira Občina Ilirska Bistrica.
Izvajalci programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so dolžni izročiti občini po tri (3) izvode izdanih publikacij (plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.
Društva, ki so sofinancirana po tem pravilniku morajo, če so povabljena, sodelovati ali se udeležiti vsaj ene prireditve letno, v Občini Ilirska Bistrica, katere sofinancira Občina Ilirska Bistrica, sicer naslednje proračunsko leto niso upravičena do proračunskih sredstev za to dejavnost.«
4. člen
Črta se četrti odstavek 10. člena Pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 33301-0001/2003-220
Ilirska Bistrica, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost