Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1237. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata, stran 3028.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, št. 49/06 – ZmetD in 66/06 – odl. US), 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 55/96, 69/06) je Občinski svet Občine Ig na 11. redni seji dne 19. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi režijskega obrata
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Ig (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Ta odlok določa vprašanja povezana s statusom, delovnim področjem ter pooblastili režijskega obrata v občini.
3. člen
Režijski obrat se organizira kot nesamostojna notranja organizacijska enota občinske uprave.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA
4. člen
Režijski obrat lahko pokriva naslednja delovna področja:
– preskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,
– vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, avtobusnih postajališč ,
– urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, zelenih površin in površin za pešce,
– upravljanje in vzdrževanje nepremičnin,
– komunalno opremljanje in gospodarjenje z zemljišči,
– zimska služba,
– urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– vodenje programa javnih del,
– plakatiranje in obveščanje,
– urejanje pokopališč in pokopališka in pogrebna dejavnost,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi.
Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene v odloku o gospodarskih javnih službah in zakonu.
III. VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA
5. člen
Režijski obrat vodi neposredni vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren županu oziroma po njegovem pooblastilu direktorju občinske uprave.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA
6. člen
Vir za financiranje režijskega obrata so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),
– sredstva občinskega proračuna,
– drugi viri, ki jih dopušča zakon.
7. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava, ki za režijski obrat vodi ločeno knjigovodstvo, kar omogoča obračun odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
V. KONČNI DOLOČBI
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010/001/2008
Ig, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti