Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2008 z dne 17. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2008 z dne 17. 3. 2008

Kazalo

987. Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov, stran 2528.

Na podlagi petega odstavka 68.č člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o rednih pregledih klimatskih sistemov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 1 z dne 4. 1. 2003, str. 65) določa vsebino, način izvedbe in roke rednih pregledov klimatskih sistemov z nazivno izhodno močjo nad 12 kW, ki so vgrajeni v stavbah.
2. člen
(namen in obseg rednega pregleda)
(1) Namen rednega pregleda (v nadaljnjem besedilu: pregled) je priprava predlogov za povečanje energetske učinkovitosti klimatskega sistema ali njegovo zamenjavo in alternativne rešitve.
(2) Pregled klimatskega sistema obsega: popis in pregled dokumentacije, vizualni in funkcionalni pregled klimatskega sistema in klimatiziranih prostorov, pripravo predlogov izboljšav in alternativnih rešitev ter izdelavo poročila o pregledu.
3. člen
(izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. klimatski sistem je kombinacija elementov, ki zagotavljajo obdelavo zraka, pri kateri je temperatura zraka regulirana in se jo lahko zniža, lahko tudi v kombinaciji z regulacijo prezračevanja, vlažnosti in čistoče zraka; klimatski sistem po tem pravilniku vključuje tudi hladilni sistem, ki je kombinacija elementov, ki zagotavljajo odvod toplote iz stavbe;
2. nazivna izhodna moč je največja toplotna moč, za katero proizvajalec navede in zagotavlja, da jo je mogoče dosegati ob podani učinkovitosti pri neprekinjenem delovanju;
3. element klimatskega sistema je sestavni del klimatskega sistema, ki predstavlja funkcionalno samostojno enoto;
4. dokumentacija o klimatskem sistemu (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) je projektna in tehnična dokumentacija klimatskega sistema, knjiga delovanja, servisiranja in vzdrževanja, poročilo o servisiranju in vzdrževanju klimatskega sistema, poročilo o izvedenih pregledih klimatskega sistema po tem pravilniku in predpisu, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb;
5. zavezanec je lastnik stavbe ali dela stavbe, v kateri je vgrajen klimatski sistem;
6. pričetek obratovanja klimatskega sistema: je datum izdelave projekta izvedenih del klimatskega sistema. Če projekt izvedenih del ne obstaja, se za pričetek obratovanja klimatskega sistema šteje datum izdelave projekta za izvedbo. Za klimatske sisteme, za katere ni obvezna izdelava projekta za izvedbo, se za začetek obratovanja šteje datum izdaje računa za nakup ali vgradnjo klimatskega sistema.
(2) Izrazi s področja graditve objektov, ki niso opredeljeni s tem pravilnikom, imajo enak pomen, kakor ga določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(3) Izrazi s področja energetike, ki niso opredeljeni s tem pravilnikom, imajo enak pomen, kakor ga določajo predpisi, ki urejajo energetiko.
4. člen
(izključitev uporabe)
Ta pravilnik se ne uporablja za klimatske sisteme:
– v industrijskih stavbah,
– v nestanovanjskih kmetijskih stavbah,
– v stavbah za opravljanje verskih obredov,
– v začasnih stavbah s predvidenim časom uporabe dveh let ali manj,
– v stanovanjskih stavbah, namenjenih za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto,
– ki obratujejo manj kot 150 ur letno.
II. PREGLED KLIMATSKEGA SISTEMA
5. člen
(roki pregledov)
Klimatski sistemi morajo biti pregledani najmanj vsakih pet let.
6. člen
(metodologija pregleda)
(1) Pregled klimatskega sistema se izvede posebej za vsak klimatski sistem, vgrajen v isti stavbi. O pregledu se vodi zapisnik na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Zapisnik se izpolnjuje v skladu z navodili iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Neodvisni strokovnjak izvede popis in pregled dokumentacije, ki jo pripravi zavezanec pred pregledom.
(3) Neodvisni strokovnjak izvede vizualni in funkcionalni pregled klimatskega sistema, ki obsega:
– primerjavo podatkov o vgrajenih elementih klimatskega sistema s podatki iz dokumentacije,
– ugotavljanje stanja klimatskega sistema kot celote in njegovih elementov in naprav,
– ugotavljanje stanja glede nastavitev regulacije,
– ugotavljanje čistosti elementov klimatskega sistema in
– izvedbo meritev temperature in vlažnosti zraka v enem ali več izbranih klimatiziranih prostorih.
(4) Meritve temperature in vlažnosti zraka se opravijo v sredini prostorov na višini 1,1 m z merilnimi instrumenti skladno s standardom SIST EN ISO 7726, točka 4.2. Merilni instrumenti morajo biti umerjeni v skladu s predpisi, ki urejajo overitev meril.
7. člen
(priprava nasvetov o ukrepih)
Neodvisni strokovnjak na podlagi vizualnega in funkcionalnega pregleda klimatskega sistema pripravi nasvete o ukrepih za odpravo pomanjkljivosti klimatskega sistema, povečanje energetske učinkovitosti in druge izboljšave klimatskega sistema, morebitno zamenjavo klimatskega sistema in alternativne rešitve, ki so primeroma navedeni v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Neodvisni strokovnjak lahko na osnovi ocenjenih možnosti za povečanje energetske učinkovitosti klimatskega sistema in izboljšanje kakovosti zraka predlaga zavezancu krajši interval do naslednjega pregleda klimatskega sistema.
8. člen
(vsebina poročila o pregledu)
O opravljenem pregledu klimatskega sistema se izdela poročilo. Poročilo o pregledu klimatskega sistema se izdela na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika, pri čemer se upoštevajo navodila iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
III. OBVEZNOSTI ZAVEZANCA, NEODVISNEGA STROKOVNJAKA IN IZDAJATELJA POROČILA
9. člen
(obveznosti zavezanca)
Zavezanec mora:
– skrbeti za redno vzdrževanje in servisiranje klimatskega sistema v skladu z dokumentacijo in drugimi zahtevami za učinkovito rabo energije in čistost zraka;
– hraniti projektno in tehnično dokumentacijo klimatskega sistema ves čas obratovanja;
– hraniti dokumentacijo o izvedenih pregledih klimatskega sistema najmanj 10 let;
– hraniti dokumentacijo o servisiranju in vzdrževanju najmanj 5 let;
– za izvedbo pregleda klimatskega sistema zagotoviti dostop do klimatskega sistema in z njim povezanih klimatiziranih prostorov;
– v primeru spremembe lastništva klimatskega sistema izročiti dokumentacijo novemu zavezancu.
10. člen
(obveznosti izdajatelja poročila in neodvisnega strokovnjaka)
(1) Izdajatelj poročilo izroči zavezancu in ga posreduje v elektronski obliki tudi ministrstvu, pristojnemu za okolje.
(2) Na zahtevo zavezanca se je neodvisni strokovnjak dolžan identificirati.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(roki za prvi pregled obstoječih klimatskih sistemov)
(1) Prvi pregled klimatskih sistemov, ki so pričeli obratovati pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izvede najpozneje do:
– 1. oktobra 2009 za klimatske sistema, ki so pričeli obratovati pred več kot 25 leti od uveljavitve tega pravilnika,
– 1. oktobra 2010 za klimatske sisteme, ki so pričeli obratovati pred več kot 18 leti od uveljavitve tega pravilnika,
– 1. oktobra 2011 za klimatske sisteme, ki so pričeli obratovati pred več kot 10 leti od uveljavitve tega pravilnika,
– 1. oktobra 2012 za klimatske sisteme, ki so pričeli obratovati pred 10 leti ali manj od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Prvi pregled klimatskega sistema, za katerega zavezanec ne razpolaga s projektom izvedenih del ali s projektom za izvedbo, se izvede najpozneje do 1. oktobra 2009.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 316-83/2007
Ljubljana, dne 10. marca 2008
EVA 2007-2511-0043
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti