Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

670. Odlok o turistični taksi v Občini Pivka, stran 1687.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZSRT), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 11. redni seji dne 13. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Pivka
1. člen
S tem odlokom se določa višina in poraba turistične takse v Občini Pivka, oprostitve, način poročanja in nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci za vsako nočitev na območju Občine Pivka (v nadaljevanju turisti), če nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Pivka. Turistično takso plačuje turist praviloma skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačevati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga občina nameni za promocijo, pospeševanje turizma, urejanje kraja in druge dejavnosti s področja turizma.
4. člen
Višina turistične takse je določena v točkah. Vrednost točke usklajuje Vlada Republike Slovenije enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
5. člen
Višina turistične takse na območju Občine Pivka znaša 7 (sedem) točk.
Znesek turistične takse se zaračuna tako, da se pomnoži število točk iz prvega odstavka tega člena z vrednostjo točke.
6. člen
Plačila turistične takse so oproščene osebe v skladu s prvo točko 27. člena ZSRT. Osebe, ki so navedene v drugi točki istega člena, plačujejo turistično takso v višini 50%.
7. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje in imajo za to registrirano dejavnost, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja, ter voditi evidenco o plačani turistični taksi, iz katere morata biti razvidna število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog za oprostitev.
8. člen
Znesek turistične takse se nakazuje do 25. v mesecu za pretekli mesec na račun občine, na obrazcu, ki ga pridobijo na občini. V istem roku so osebe iz prvega odstavka 7. člena tega odloka dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo.
9. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc se opravlja prek pristojnega davčnega organ. Pristojni organ občinske uprave nadzira verodostojnost podatkov na oddanem obrazcu poročila s podatki iz knjige domačih in tujih gostov.
Osebe iz 7. člena tega odloka so dolžne omogočiti nadzor in vpogled v evidence, iz katerih je razvidno število nočitev in obračun turistične takse.
10. člen
Glede oprostitve in znižanja turistične takse ter ostala vprašanja, ki niso opredeljena v tem odloku se upošteva Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04).
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-11/2008
Pivka, dne 13. februarja 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti