Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

623. Sklep o postopku priprave o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod cerkvijo – JV središče Sodražica, stran 1625.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) sprejemam
S K L E P
o postopku priprave o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod cerkvijo – JV središče Sodražica
1. člen
(vsebina sklepa)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) vsebuje oceno stanja in razloge za pripravo, območje obravnave načrta, način priprave strokovnih rešitev, navedbo nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz pristojnosti ter obveznosti v zvezi s finansiranjem OPPN.
Za obravnavano območje je izdelana Programska zasnova OPPN v okviru občinskega prostorskega načrta S 07.
2. člen
(ocena stanja)
Območje sega na severu od regionalne ceste R1-212, ki je osrednja os občinskega središča, proti jugu in vpeto med potok Bistrica na vhodni strani in na zahodni strani z zaledjem obcestne pozidave ob Podgorski cesti.
Severni rob je pozidan z objekti javnega, poslovnega značaja s stanovanji. Na dvorišči strani poslovnih objektov z zunanjo skladiščnimi površinami se neurejeno prepletajo dostopi, dovozi, parkirišča vhodi v javne zgradbe intervencijske poti itd. Na zaledni strani Podgorske ceste so locirani gospodarski in pomožni objekti. Proti jugu in do potoka so površine v prvotni rabi to travniške površine s sadovnjaki in vrtički.
3. člen
(razlogi za izdelavo OPPN)
Območje OPPN Pod cerkvijo je namenjeno aktiviranju prostorskih potencialov v območju središča naselja Sodražica. Programsko je območje namenjeno razvoju in ureditvam centralnega dela za potrebe terciarnih dejavnosti (trgovina, osebne storitve, gostinstvo ...) z dopolnitvijo sodobnih bivalnih kapacitet. OPPN poleg načrtovanja novih struktur primarno sanira funkcionalno prepletanje mešanih dejavnosti centralnega dela in revitalizira obstoječe grajene strukture. Z odpiranjem novega urbanega prostora iz obstoječega središča ob osrednji osi Sodražice (Trg 25. maja) poveže glavno ulico z ambienti obvodnega prostora in sakralnim objektom.
4. člen
(območje OPPN)
Območje urejanja obsega zemljišča parc. št. *6, *8, *9, 12/1, 12/2, 12/4, 13/1, 18/1, 19/1, 20/1, *22, *25, 28/1, *29, 29/1, 29/2, 30/1, 31/1, 31/6, 31/8, *167, *305, 2616/1, 2802, 3306, in 3307 vse k.o. Sodražica.
5. člen
(način priprave strokovnih rešitev)
Geodetske podlage OPPN v digitalni in analogni obliki priskrbi izvajalec. Kot strokovno podlago se upošteva izdelane strokovne podlage izdelanih v pripravi občinske prostorskega načrta.za potrebe navezav na obstoječe strukture se izdela ambientalna analiza širšega območja. Ostale strokovne podlage, ki se vežejo na naravne vrednote, zavarovana območja, območja kulturne dediščine, prometnih in infrastrukturnih koridorjev se izdelajo na zahtevo nosilcev urejanja prostora.
6. člen
(roki za pripravo OPPN)
Skladno z določbami postopka priprave OPPN po zakonu o prostorskem načrtovanju bo potekala izdelava in sprejemanje v naslednjem terminskem planu:
– župan sprejme Sklep o začetku priprave OPPN,
– objava sklepa,
– izdelovalec pripravi osnutek OPPN-ja,
– Občina Sodražica pošlje nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za OPPN,
– v roku 30 dni MOP sporoči, ali je za OPPN potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje,
– izdelovalec v skladu s smernicami dopolni osnutek OPPN-ja,
– v primeru potrebnosti izdelave CPVO pa Občina Sodražica zagotovi izdelavo okoljskega poročila, ki ga skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, ki ga pregleda v roku 15 dni,
– prva obravnava na Občinskem svetu Občine Sodražica in sprejem dopolnjenega osnutka,
– dopolnjen osnutek OPPN se javno razgrne, v času 30-dnevne razgrnitve se organizira javna obravnava ter po potrebi tudi okoljskega poročila,
– do pripomb podanih v času javne razgrnitve župan zavzame stališče,
– izdelovalec na podlagi stališč pripravi OPPN-ja,
– predlog OPPN-ja pripravljavec pošlje nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje,
– v primeru potrebnosti izdelave CPVO Občina Sodražica od ministrstva pridobi obvestilo o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb,
– druga obravnava na Občinskem svetu in dopolnjenega predloga OPPN-ja,
– Občina Sodražica objavi sprejet odlok Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod cerkvijo.
7. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev načrta)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi so:
a) Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe,
b) Agencija RS za varstvo okolja, Urad za upravljanje z vodami,
c) Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
d) Hydrovod d.o.o. Kočevje,
e) Javno podjetje komunalno podjetje Ribnica d.o.o.,
f) Elektro Ljubljana d.d., PE Kočevje,
g) Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
h) Direkcija RS za ceste,
i) Občina Sodražica – za področje lokalnih cest in javnih površin,
j) drugi nosilci urejanja, če v postopku ugotovi, da so njihove smernice in mnenja potrebna.
Smernice in mnenja morajo nosilci urejanja prostora posredovati izdelovalcu naloge pisno in to v 30 dneh po prejemu vloge, sicer se šteje, da nimajo smernic oziroma na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
8. člen
(končne določbe)
Ta sklep o postopku priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi se ga na svetovnem spletu ter dostavi na ministrstvo.
Št. 3505-1/08
Sodražica, dne 11. februarja 2008
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.