Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, stran 1611.

Na podlagi 3., 4., 5. in 57. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 4. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01) se 1. člen dopolni tako, da se na koncu stavka pred piko doda besedilo »ter je pravni naslednik Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin«.
2. člen
V 4. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Skrajšano ime javnega sklada je: JSS MOL«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se črtata besedi »in socialnih«.
4. člen
V 7. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– investira in soinvestira v gradnjo nepremičnin, ki predstavljajo funkcionalno celoto stanovanjskih objektov (stanovanjski ali stanovanjsko-poslovni objekti s pripadajočimi parkirnimi mesti),«.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– kupuje ali na drug način pridobiva stanovanjske hiše, stanovanja in stanovanjske enote, z oddajo katerih zagotavlja predvsem neprofitna najemna stanovanja,«.
Dosedanja sedma alineja, ki postane osma alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– upravlja s stvarnim premoženjem ustanovitelja,«.
Dosedanja osma do deseta alineja postanejo deveta do enajsta alineja.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti javnega sklada po standardni klasifikaciji so:
– 35.119  Druga proizvodnja električne energije
– 64.190  Drugo denarno posredništvo
– 64.920  Drugo kreditiranje
– 68.100  Trgovanje z lastnimi nepremičninami
– 68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali
      najetih nepremičnin
– 68.310  Posredništvo v prometu z nepremičninami
– 68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
pogodbi
– 69.103  Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
– 69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti; davčno svetovanje
– 71.129  Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
– 84.100  Splošna dejavnost uprave
– 88.990  Drugo nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-279/2007-4
Ljubljana, dne 4. februarja 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti