Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

576. Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu, stran 1507.

Na podlagi 51. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik podrobneje predpisuje evidence v ribištvu, ki se vodijo v ribiškem katastru ter določa:
– vrste evidenc;
– vsebino in obliko vodenja evidenc;
– način zbiranja podatkov;
– način hranjenja podatkov;
– način vodenja evidenc;
– določitev identifikacijskih številk;
– uporabo podatkov ribiškega katastra za druge uporabnike.
(2) Ribiški kataster sestavljajo evidence s podatki, ki so pomembni za ribiško načrtovanje, pripravo različnih strokovnih podlag in mnenj, ukrepov ter predpisov o sladkovodnem ribištvu, s katerimi se zagotavljata ohranjanje in trajnostna raba ribolovnih virov ter določajo elemente ekološkega stanja voda in ukrepe za njegovo izboljšanje.
2. člen
(vrste evidenc)
Ribiški kataster vsebuje evidence o:
– ribiških območjih, okoliših in revirjih ter vodnih telesih, na katera se nanašajo;
– vodah posebnega pomena;
– izvajalcih ribiškega upravljanja;
– ribogojnicah;
– komercialnih ribnikih;
– izvajanju letnega programa ribiškega upravljanja v ribiških okoliših;
– izvajanju letnega programa ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena;
– monitoringu populacij rib;
– odlovih in smukanju prostoživečih domorodnih vrst rib;
– gojitvi rib za poribljavanje;
– sonaravni gojitvi rib;
– opravljenih odlovih rib na podlagi dovoljenja;
– poginih rib v celinskih vodah;
– ribojedih pticah;
– posegih v ribiškem okolišu;
– opravljenih izpitih za strokovne delavce v ribištvu;
– drugih podatkih, potrebnih za ribištvo.
3. člen
(evidenca o ribiških območjih, okoliših in revirjih)
(1) Evidenca o ribiških območjih mora vsebovati:
– opis meja in ribiških območij s pripadajočimi ribiškimi okoliši in identifikacijo vodnega telesa, na katero se nanaša, prikazano na karti v merilu 1 : 50.000;
– pregledno karto ribiškega območja v merilu 1 : 50.000 s prikazanimi območji, ki imajo v skladu s predpisi o ohranjanju narave poseben status;
– identifikacijske številke ribiških območij;
– površino ribiških območij;
– seznam ribiških okolišev v posameznih ribiških območjih s pripadajočimi identifikacijskimi številkami.
(2) Evidenca o ribiških okoliših mora vsebovati:
– opis meja ribiških okolišev s pripadajočimi ribiškimi revirji in identifikacijo vodnega telesa, na katero se nanaša, prikazano na karti v merilu 1 : 50.000;
– pregledno karto ribiškega območja v merilu 1 : 50.000 s prikazanimi območji, ki imajo v skladu s predpisi o ohranjanju narave poseben status;
– identifikacijske številke ribiškega okoliša;
– površino ribiškega okoliša;
– seznam ribiških revirjev v posameznih ribiških okoliših s pripadajočimi identifikacijskimi številkami;
– seznam vseh izločenih voda s karto v merilu 1 : 50.000 s pripadajočimi identifikacijskimi številkami;
– seznam drstišč s karto drstišč v merilu 1 : 50.000;
– seznam vodnogospodarskih objektov s karto v merilu 1 : 50.000, ki otežujejo ali preprečujejo migracijo rib.
(3) Evidenca o ribiških revirjih mora vsebovati:
– opis meja ribiškega revirja in identifikacijo vodnega telesa, na katero se nanaša;
– površino ribiškega revirja, pregledno karto ribiškega območja v merilu 1 : 50.000 s prikazanimi območji, ki imajo v skladu s predpisi o ohranjanju narave poseben status;
– identifikacijsko številko ribiškega revirja;
– podatke o vrstah rib;
– način izvajanja ribiškega upravljanja posameznih ribiških revirjev;
– kategorijo ribolovnega revirja z vidika ribištva.
4. člen
(evidenca o vodah posebnega pomena)
Evidenca o vodah posebnega pomena mora vsebovati:
– opis meja in identifikacijo vodnega telesa, na katero se nanaša, prikazano na karti v merilu 1 : 50.000;
– seznam ribiških revirjev s pripadajočimi identifikacijskimi številkami;
– površine ribiških revirjev;
– podatke o vrstah rib;
– način izvajanja ribiškega upravljanja posameznih ribiških revirjev;
– kategorijo ribolovnih revirjev z vidika ribištva.
5. člen
(evidenca o izvajalcih ribiškega upravljanja)
Evidenca o izvajalcih ribiškega upravljanja v ribiških okoliših mora vsebovati:
– ime in naslov oziroma naziv in sedež;
– podatke o registraciji;
– kopijo odločbe o podelitvi koncesije;
– kopijo koncesijske pogodbe;
– ime in priimek ter kontaktne podatke odgovorne osebe;
– imena in priimke ter kontaktne podatke strokovno usposobljenih delavcev v ribištvu;
– število članov, če je izvajalec ribiškega upravljanja društvo;
– podatke o vodah, izločenih iz ribiškega okoliša, s katerimi na podlagi vodne pravice razpolaga izvajalec ribiškega upravljanja;
– podatke o opremi za izvajanje ribiškega upravljanja.
6. člen
(evidenca o ribogojnicah)
Evidenca o ribogojnicah mora vsebovati podatke o:
– imenu in identifikacijski številki ribogojnice ter identifikaciji vodnega telesa, na katero se nanaša;
– lokaciji objekta;
– lokaciji, mestu odvzema in izpusta vode;
– lastniku vodne pravice;
– tipu ribogojnice;
– vodnem viru;
– površini;
– ribjih vrstah;
– gojitveni zmogljivosti;
– čiščenju vode.
7. člen
(evidenca o komercialnih ribnikih)
Evidenca o komercialnih ribnikih mora vsebovati podatke o:
– imenu in identifikacijski številki komercialnega ribnika ter identifikaciji vodnega telesa, na katero se nanaša;
– lastniku vodne pravice;
– lokaciji, mestu odvzema in izpusta vode;
– vrsti vodnega vira;
– pretoku vodnega vira;
– površini;
– vrstah rib;
– količini rib.
8. člen
(evidenca o izvajanju letnega programa ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu)
Evidenca o izvajanju letnega programa ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu mora vsebovati podatke o:
– poribljavanjih;
– smukanju plemenk;
– sonaravni gojitvi;
– izkoriščenih ribolovnih dnevih po vrstah ribolovnih dovolilnic;
– uplenu rib po številu in teži, ločeno po vrstah;
– ulovu rib po vrstah in velikosti v revirjih, v katerih velja ribolovni režim »ujemi in spusti«;
– ulovu rib po vrstah in velikosti iz priloge V Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktiv 73/239/EGS, 74/557/EGS in 2002/83/ES na področju okolja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 368) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 92/43/EGS);
– ribiških tekmovanjih;
– škodi na ribah;
– posegih v ribiški okoliš;
– ribojedih pticah;
– izvajanju ribiškočuvajske službe;
– opravljenih raziskavah;
– strokovnih delavcih v ribištvu;
– članih, če je koncesionar društvo;
– drugih za ribištvo pomembnih podatkih.
9. člen
(evidenca o izvajanju letnega programa ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena)
Evidenca o izvajanju letnega programa ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena mora vsebovati podatke o:
– poribljavanjih;
– smukanju plemenk;
– sonaravni gojitvi;
– izkoriščenih ribolovnih dnevih po vrstah ribolovnih dovolilnic;
– uplenu rib po številu in teži ločeno po vrstah;
– ulovu rib po vrstah in velikosti v revirjih, v katerih velja ribolovni režim »ujemi in spusti«;
– ulovu rib po vrstah in velikosti iz priloge V Direktive Sveta 92/43/EGS;
– škodi na ribah;
– posegih v vode posebnega pomena;
– ribojedih pticah;
– izvajanju ribiškočuvajske službe;
– opravljenih raziskavah, povezanih z vodami posebnega pomena;
– drugih, za ribištvo in upravljanje voda pomembnih podatkih.
10. člen
(evidenca o monitoringu populacij rib in oceni stanja rib)
Evidenca o monitoringu populacij rib in oceni stanja rib mora vsebovati najmanj podatke o:
– mestu vzorčenja z identifikacijsko številko ribiškega revirja ter identifikacijo vodnega telesa, na katero se nanaša;
– vrstnem sestavu;
– številu, teži in dolžini rib po vrstah;
– oceni stanja ribolovnih vrst rib;
– oceni stanja rib kot elementu ekološkega stanja voda;
– oceni stanja rib v skladu s predpisi o ohranjanju narave.
11. člen
(evidenca o odlovih in smukanju prostoživečih vrst rib)
Evidenca o opravljenih odlovih in smukanju prostoživečih vrst rib mora vsebovati podatke o:
– ribjih vrstah;
– datumu in času odlova;
– mestu odlova;
– številu odlovljenih plemenk, ločenih po spolu;
– številu osmukanih plemenk, ločenih po spolu;
– številu iker;
– številu in kraju vrnitve plemenk.
Ob premestitvi plemenk v ribogojni objekt pa še podatke o:
– ribogojnem objektu;
– vrsti in številu premeščenih plemenk;
– datumu smukanja;
– številu osmukanih plemenk, ločenih po spolu;
– številu iker;
– datumu, številu in mestu vrnitve plemenk.
12. člen
(evidenca o gojitvi rib za poribljavanje)
Evidenca o gojitvi rib za poribljavanje voda mora vsebovati podatke o:
– ribogojnem objektu;
– poreklu in številu vloženih iker po vrstah;
– številu izvaljenih iker po vrstah;
– poreklu, številu in teži drugih kategorij vloženih rib po vrstah;
– namenu, kategoriji ter številu in teži oddanih rib za vlaganje po vrstah;
– kategoriji, številu in teži rib po vrstah v zalogi na dan 31. decembra tekočega leta.
13. člen
(evidenca o opravljenih odlovih rib na podlagi dovoljenj)
Evidenca o opravljenih odlovih rib na podlagi dovoljenj mora vsebovati podatke o:
– mestu in datumu odlova;
– odlovni vodni površini;
– namenu;
– številu in teži odlovljenih rib po vrstah;
– številu in teži odvzetih rib po vrstah.
14. člen
(evidenca o poginih rib v celinskih vodah)
Evidenca o poginih rib mora vsebovati podatke o:
– mestu in datumu pogina;
– količini poginjenih rib po vrstah in kategorijah;
– vplivu na vodni ekosistem in identifikaciji vodnega telesa, na katero se nanaša;
– vzroku pogina;
– povzročitelju.
15. člen
(evidence o opravljenih izpitih za strokovne delavce v ribištvu)
Evidenca o opravljenih izpitih za strokovne delavce v ribištvu mora vsebovati:
– zaporedno evidenčno številko;
– številko izpita;
– priimek in ime;
– identifikacijsko številko;
– datum in kraj rojstva;
– datum opravljanja izpita.
16. člen
(določitev identifikacijskih številk)
Identifikacijske številke ribiških območij, ribiških okolišev, ribiških revirjev, ribogojnih objektov in komercialnih ribnikov za ribiški kataster določi Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) z internim navodilom.
17. člen
(oblika vodenja podatkov in evidenc)
(1) Podatki in evidence v ribiškem katastru se vodijo v pisni in elektronski geokodirani obliki.
(2) Podatki morajo biti oblikovani tako, da jih je mogoče uporabiti v prostorskem informacijskem sistemu ter vodnem katastru.
18. člen
(način vodenja evidenc)
(1) Kot podpora vodenju in upravljanju ribiškega katastra se uporabi informacijski sistem, ki sloni na podatkovni zbirki. V podatkovni zbirki se evidentirajo vsi podatki, potrebni za sladkovodno ribištvo.
(2) Podatkovna zbirka se vodi in dopolnjuje na podlagi podatkov iz obstoječe podatkovne zbirke in poročil ter zapisnikov in drugih oblik posredovanja podatkov v ribiški kataster.
(3) Zavod dopolni oziroma spremeni podatke ribiškega katastra v skladu z vsemi sprejetimi spremembami in dopolnitvami ribiških območij, ribiških okolišev, revirjev, izločenih vod in drugih za ribiško upravljanje pomembnih podatkov.
19. člen
(hranjenje podatkov iz evidenc)
Podatki iz evidence ribiškega katastra se hranijo trajno na sedežu zavoda.
20. člen
(javnost podatkov)
Podatki iz ribiškega katastra so javni in dostopni na zavodu in na njegovi spletni strani v skladu s predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ribiškem katastru (Uradni list SRS, št. 7/78).
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-374/2007
Ljubljana, dne 5. februarja 2008
EVA 2007-2311-0021
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti