Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2008 z dne 19. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2008 z dne 19. 2. 2008

Kazalo

557. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-H), stran 1262.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 7. februarja 2008.
Št. 003-02-2/2008-22
Ljubljana, dne 15. februarja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-H)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v prilogi 3, točka b) šifra sekretarja državnega sveta »A010205« nadomesti s šifro »A020205«, v tabeli pa se doda funkcija »predsednik državnega sveta« pod šifro »A020201« in se uvrsti v 64. plačni razred.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred se od 1. januarja 2008 poveča za 3,4% in znaša 243,84 eurov. Javni uslužbenci so upravičeni do poračuna plač od 1. januarja 2008.
(2) Plačna lestvica iz priloge 1 zakona se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2008 povišajo za 3,4%. Funkcionarji ter ravnatelji, direktorji in tajniki v javnem sektorju so upravičeni do poračuna plač od 1. januarja 2008.
(3) Usklajena plačna lestvica iz prejšnjega odstavka se objavi kot priloga 1 tega zakona.
3. člen
Del 1. člena tega zakona, ki v prilogi 3, točka b), v tabelo dodaja funkcijo »predsednik državnega sveta« pod šifro »A020205« in jo uvršča v 64. plačni razred, se začne uporabljati z dnem, ko predsednik državnega sveta začne svojo funkcijo opravljati poklicno.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/02-17/90
Ljubljana, dne 7. februarja 2008
EPA 1885-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.