Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2008 z dne 7. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2008 z dne 7. 2. 2008

Kazalo

443. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica, stran 1016.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 2. člena Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96) in 6. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00) je Občinski svet Občine Sodražica na 8. redni seji dne 24. 1. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica
1. člen
Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopke za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica, ki je v javnem interesu.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja občina v občinskem proračunu, namenjenih za ljubiteljsko kulturno dejavnost lokalnega pomena.
2. člen
Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti ter kulturne dediščine.
3. člen
Praviloma se financirajo naslednje vsebine:
A) REDNA DEJAVNOST
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
B) KULTURNE PRIREDITVE,
ki so namenjene občanom in promociji občine,
C) PROJEKTI IN DEJAVNOSTI POSEBNEGA POMENA
4. člen
Izvajalci kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so:
– kulturna društva,
– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– registrirani samostojni kulturni ustvarjalci.
5. člen
Izvajalci kulturne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo v sedež v Občini Sodražica,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti sedež stalnega prebivališča v Občini Sodražica.
Izjemoma lahko pridobijo sredstva po tem pravilniku tudi tista društva s sedežem izven Občine Sodražica, v katerih aktivno sodelujejo občani Občine Sodražica, in ki izvajajo dejavnost tudi v Občini Sodražica oziroma s svojim delovanjem bistveno prispevajo k promociji Občine Sodražica.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Sodražica.
6. člen
Pravico do sofinanciranja ljubiteljske kulturne dejavnosti imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega razpisa.
7. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancirala ljubiteljsko kulturno dejavnost v skladu z merili za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Postopek razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev poteka v naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve sredstev, namenjenih za programe ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep župana o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o izvedbi programov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
9. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom na predlog občinske uprave.
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu oziroma na spletni strani občine ter oglasni deski občine.
10. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– strokovne in druge kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni program ali projekt ocenjeval oziroma vrednotil,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok ne sme biti krajši od enega meseca in daljši od dveh mesecev.
11. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska Komisija za ljubiteljsko kulturno dejavnost, ki jo imenuje župan
12. člen
Komisija pregleda na razpis prispele vloge. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku sedmih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
Komisija na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi predlog izbora programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev.
Končni izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev potrdi župan s sklepom.
13. člen
Sprejeti sklep se pošlje vsem prijavljenim na razpis, s čemer se jih obvesti o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osem dni od prejetega sklepa. O ugovoru odloča župan.
Predlagatelj kulturnega programa ima pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenje, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in predloga sklepa o sofinanciranju.
14. člen
Župan z izbranimi izvajalci kulturnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se opredeli izbrani program, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
15. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti, se jim za ta del ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
16. člen
S tem pravilnikom preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica, št. 66001-1/05.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-2/08
Sodražica, dne 24. januarja 2008.
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
                             Priloga

   Merila za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne
              dejavnosti

  Višina proračunskih sredstev, namenjenih za ljubiteljsko
kulturno dejavnost se deli v razmerju najmanj 60% za redno
dejavnost, najmanj 30% za prireditve in največ 10% za projekte
in dejavnost posebnega pomena.
  Dejavnost, prireditve in projekti, ki se sofinancirajo iz
katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet
sofinanciranja po merilih tega pravilnika

  A) REDNA DEJAVNOST
  Program redne dejavnosti se točkuje po naslednji tabeli:

+-----------+--------------------+--------+-------------+-----------+---------+
| Program |  Pevski zbori,  |Gledal. | Plesne,   |Filmske,  |Recitac. |
|      | vokalne skupine  |  in  |folklorne  | likovne  |  in  |
|      +------+------+------+lutkovne|  in    |  in   |literarne|
|      | nad | do | do |skupine |instrumental.|fotografske| skupine |
|      | 30 | 30 | 16 |    | skupine   | skupine  |     |
|      |članov|članov|članov|    |       |      |     |
+-----------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
|maksimalno | 55 | 55 | 45 |  45  |  45    |  45   |  20  |
|št.    |   |   |   |    |       |      |     |
|priznanih |   |   |   |    |       |      |     |
|vaj na leto|   |   |   |    |       |      |     |
+-----------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
|honorar  | 50 | 40 | 30 |  60  |  30    |  30   |  30  |
|mentorju  |   |   |   |    |       |      |     |
|/zborovodji|   |   |   |    |       |      |     |
|na vajo  |   |   |   |    |       |      |     |
+-----------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
|programski | 300 | 200 | 200 | 300  |  300    |  200   |  200  |
|materialni |   |   |   |    |       |      |     |
|stroški  |   |   |   |    |       |      |     |
|na leto  |   |   |   |    |       |      |     |
+-----------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
|prireditev | 300 | 200 | 200 | 300  |  200    |  150   |  150  |
|v preteklem|   |   |   |    |       |      |     |
|letu v   |   |   |   |    |       |      |     |
|občini –  |   |   |   |    |       |      |     |
|vsaka   |   |   |   |    |       |      |     |
|prireditev |   |   |   |    |       |      |     |
+-----------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
|prireditev | 200 | 140 | 140 | 200  |  140    |  100   |  100  |
|v preteklem|   |   |   |    |       |      |     |
|letu izven |   |   |   |    |       |      |     |
|občine –  |   |   |   |    |       |      |     |
|vsaka   |   |   |   |    |       |      |     |
|prireditev |   |   |   |    |       |      |     |
+-----------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
|obč.    | 100 | 70 | 70 | 100  |  70    |  50   |  50  |
|prireditev |   |   |   |    |       |      |     |
|– vsaka  |   |   |   |    |       |      |     |
|udeležba  |   |   |   |    |       |      |     |
+-----------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
|medobčinska| 150 | 100 | 100 | 150  |  100    |  75   |  75  |
|oziroma  |   |   |   |    |       |      |     |
|regijska  |   |   |   |    |       |      |     |
|prireditev |   |   |   |    |       |      |     |
|–     |   |   |   |    |       |      |     |
|vsako   |   |   |   |    |       |      |     |
|sodelovanje|   |   |   |    |       |      |     |
+-----------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
|državne in | 300 | 200 | 200 | 300  |  200    |  150   |  150  |
|mednarodne |   |   |   |    |       |      |     |
|prireditve |   |   |   |    |       |      |     |
|– vsako  |   |   |   |    |       |      |     |
|sodelovanje|   |   |   |    |       |      |     |
+-----------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+
|pavšal za | 500 | 300 | 200 | 300  | 900/30   |  200   |  100  |
|materialne |   |   |   |    | članov –  |      |     |
|stroške  |   |   |   |    | sicer   |      |     |
|      |   |   |   |    | delež,   |      |     |
|      |   |   |   |    | 200 N   |      |     |
|      |   |   |   |    |  1000   |      |     |
+-----------+------+------+------+--------+-------------+-----------+---------+


  Vsa društva prejmejo za vsako aktivno leto delovanja po 3
točke.

  Priznana vaja šteje dve šolski uri. Honorar mentorju
predstavlja nagrado mentorju, izobraževanje mentorja in strokovno
literaturo. Programski stroški so vezani na izvedbo programa
(notni material, instrumenti, oblačila, rekviziti, tehnična
oprema ...). Vrednoti se samo aktivne člane. Za prireditev se
šteje samostojen koncert, predstava, razstava …
  Pri plesnih, folklornih in instrumentalnih skupinah se šteje,
da prijavitelj za pavšalne materialne stroške dobi 900 točk, če
šteje 30 članov, sicer dobi delež točk, ki pa ne more biti manjši
od 200 točk in ne večji od 1000 točk.
  V primeru, da se posamezni program, prireditev ali projekt
sofinancira iz občinskega proračuna na podlagi 16. člena
pravilnika, se le-ta ne upošteva pri točkovanju programa društva
v naslednjem letu.
  Društva s sedežem izven Občine Sodražica prejmejo odstotek
pridobljenih točk iz tabele, in sicer glede na delež aktivno
vključenih članov iz Občine Sodražica.
  (Npr. 50% članov društva iz Občine Sodražica = 50% sicer
pridobljenih točk iz tabele.)

  B) KULTURNE PRIREDITVE
  Kulturna prireditev je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev (predstava, koncert, razstava, okrogla miza …).
Komisija pripravi izbor prireditev in izbrane ustrezno ovrednoti
na podlagi kriterijev. Prireditve, ki na razpisu niso bile
izbrane, zavrne s pisno utemeljitvijo.
  Za prireditve, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
se upoštevajo naslednji kriteriji:


1. organizacija prireditve v občini       200 točk
2. samostojna izvedba prireditve v občini    300 točk
3. sodelovanje na prireditvi v občini      100 točk
4. sodelovanje na prireditvi v tujini      10 točk/
                         sodelujočega.

  Kadar je pri posamezni prireditvi več organizatorjev, se
točke organizacije delijo med soorganizatorje, ki so se prijavili
na razpis za izvedbo iste prireditve.
  Kadar je prijavitelj organizator in izvajalec prireditve, se
točke seštevajo.
  Odobren znesek ne more presegati zneska, za katerega je
prijavitelj zaprosil na razpisu.
  Kolikor pride s točkovanjem do presežka odobrenih sredstev
nad zaprošenimi in upravičenimi, se presežek ponovno deli med
ostale prireditve, ki še ne dosegajo višino zaprošenih in
upravičenih sredstev.

  C) PROJEKTI IN DEJAVNOSTI POSEBNEGA POMENA

  Med projekte posebnega pomena sodijo enkratni projekti, ki
bistveno pripomorejo k razvoju kulture na območju Občine
Sodražica oziroma k promociji občine v širšem okolju. Sem sodijo
npr. izdaja leposlovnega dela, obnova kulturnega spomenika,
projekti na področju varovanja kulturne dediščine lokalnega
pomena, izdaja zgoščenke, odkup avtorskih pravic …
  Med dejavnosti posebnega pomena sodijo kontinuirane
dejavnosti, ki se sicer ne financirajo iz redne dejavnosti, imajo
pa velik pomen za lokalno skupnost: npr. galerijska dejavnost,
stalne razstave, …
  Za opravljanje dejavnosti posebnega pomena se sofinancira
vzdrževanje prostorov in opreme, ki so namenjeni tej dejavnosti.
Prijavitelj mora biti lastnik prostora, v katerem se dejavnost
posebnega pomena odvija, ali pa mora imeti sklenjeno veljavno
pogodbo za obdobje najmanj 10 let.
  Komisija pripravi seznam projektov in dejavnosti posebnega
pomena in jih razvrsti glede na njihov pomen za lokalno skupnost.
O izboru posameznega projekta oziroma dejavnosti in višini
odobrenih sredstev odloči župan. Za projekte oziroma dejavnosti,
ki niso bili izbrani, komisija pripravi pisno utemeljitev.