Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2008 z dne 7. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2008 z dne 7. 2. 2008

Kazalo

431. Odlok o glasilu Občine Ilirska Bistrica, stran 984.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Zmed-UPB1, Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občne Ilirska Bistrica (Uradni objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99, in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 13. seji dne 24. 1. 2008 sprejel
O D L O K
o glasilu Občine Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje glasila Občine Ilirska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: glasilo).
S tem odlokom se ustanavlja in ureja tudi izdajanje Uradnih objav Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: uradne objave).
2. člen
Ime glasila je Bistriški odmevi.
3. člen
Izdajatelj glasila je: Občina Ilirska Bistrica.
Sedež izdajatelja glasila je na naslovu: Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.
5. člen
Glasilo izhaja praviloma dvanajstkrat letno, vključno z izdajo uradnih objav, ki pa lahko v skladu z 10. členom izidejo tudi samostojno, mesečno. Lahko izide tudi izredna ali dvojna številka glasila.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo izhaja v nakladi, ki pokriva vsaj število gospodinjstev Občine Ilirska Bistrica.
Glasilo z uradnimi objavami se objavlja tudi v elektronski obliki na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si.
6. člen
Glasilo prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva na območju Občine Ilirska Bistrica, krajevne skupnosti, javni zavodi, podjetja in skladi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, lahko pa tudi druge organizacije, pravne osebe in posamezniki, s katerimi Občina Ilirska Bistrica sodeluje.
Glasilo lahko proti plačilu dobijo tudi podjetja in posamezniki, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku.
II. NAMEN IN CILJ GLASILA
7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov, opravlja nalogo informatorja o delu občinskega sveta, župana, drugih organov občine, občinske uprave, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, krajevnih skupnosti, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.
Glasilo omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju in življenju v občini, o aktualnih gospodarskih, socialnih, kulturnih, športnih, političnih in drugih dogajanjih.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij.
III. URADNE OBJAVE
Objavljanje v uradnih objavah
8. člen
V uradih objavah se objavljajo občinski predpisi in drugi splošni ter posamični akti, če je v njih tako določeno.
V uradnih objavah se lahko objavljajo tudi objave zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, in krajevnih skupnosti.
Kadar je z zakonom ali statutom občine določeno, da se mora občinski predpis objaviti v Uradnem listu RS, se predpis objavi samo v njem.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena občinska uprava v uradnem glasilu objavi številko Uradnega lista RS, v katerem je predpis izšel, in informativno objavo predpisa ali podatke o vsebini občinskega predpisa oziroma razpisa, čas trajanja razpisa ter druge pomembnejše podatke iz predpisa.
9. člen
Izdajatelj skrbi za pravilno in pravočasno objavo predpisov in drugih aktov, ki so v skladu s tem odlokom predloženi v objavo.
10. člen
Uradne objave izhajajo praviloma skupaj z glasilom.
Na zahtevo občinskega sveta, katerega predpisi se objavljajo v uradnih objavah ali glede na potrebe, lahko uradne objave izidejo tudi večkrat, kot samostojna izdaja.
Vsebina objavljanja uradnih objav
11. člen
V uradnih objavah občine se objavljajo:
– statut občine,
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– občinski odloki, odredbe, pravilniki, navodila,
– akti in sklepi svetov krajevnih skupnosti,
– drugi akti, posamični sklepi, razpisi, za katere tako odloči občinski organ, ki je tak akt ali sklep sprejel,
– druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugih predpisih objaviti na krajevno običajen način.
12. člen
V uradnih objavah občine se enkrat letno objavi register izdanih predpisov. Register izdanih predpisov se objavi praviloma ob izidu zadnje številke uradnih objav glasila občine za tekoče leto.
Način objavljanja
13. člen
Predpisi in drugi akti, ki se po tem odloku objavljajo v uradnih objavah, se objavijo po odredbi organa, ki je izdal takšen akt. Predpisi in drugi akti se objavijo v prvi naslednji številki uradnih objav, če so v objavo predloženi pravočasno in pravilno.
14. člen
Predpis in drugi akt je predložen pravočasno v objavo, če je predložen v terminu, ki ga določi odgovorni urednik pred predvidenim dnevom izdaje uradnega glasila.
15. člen
Če direktor občinske uprave ugotovi, da je predpis in drugi akt, ki ga ni sprejel občinski svet ali župan, nepopoln ali kako drugače neprimeren za objavo, o tem obvesti župana.
Župan mora v primeru iz prejšnjega odstavka nemudoma pozvati na odpravo nepravilnost ali zadržati objavo.
Sestavni deli uradnih objav občine
16. člen
Na vsakem izvodu uradnih objav občine mora biti navedeno:
– ime uradnega glasila,
– navedba, da gre za uradne objave Občine Ilirska Bistrica
– naziv in sedež izdajatelja,
– kraj in datum ter letnik izdaje,
– zaporedna številka izdaje.
V naslovu uradnega glasila je tudi grb občine.
IV. UREDNIŠTVO
17. člen
Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor.
Uredniški odbor
18. člen
Uredniški odbor šteje sedem članov. Člane uredniškega odbora imenuje občinski svet na predlog župana.
V uredniškem odboru sta dva predstavnika Občine Ilirska Bistrica in pet predstavnikov strokovne javnosti, ki delujejo oziroma imajo izkušnje s posameznih področij dela in življenja v občini, glede na namen in cilj glasila v skladu 7. členom tega odloka.
Župan ali najmanj ¼ članov občinskega sveta lahko predlaga razrešitev posameznega člana uredniškega odbora, če s svojim delom ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko glasila. O tem odloča občinski svet.
Uredniškemu odboru traja mandat štiri leta. Po izteku mandata so posamezni člani uredniškega odbora lahko ponovno imenovani.
19. člen
Naloge uredniškega odbora so:
– oblikuje programsko zasnovo glasila,
– obravnava finančni načrt,
– razporedi in sprejme ustrezna pravila v skladu z zakonodajo glede predvolilnega oglaševanja in obsega brezplačnega prostora v skladu s 27. členom tega odloka,
– druge naloge v zvezi z uresničevanjem uredniške politike in urejanjem glasila.
Uredniški odbor se sestaja na sejah uredništva, ki jih skliče in vodi odgovorni urednik po potrebi. Uredniški odbor se sestane vsaj trikrat letno. Seja uredništva je lahko korespondenčna.
Odgovorni urednik
20. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje uredniške politike glasila v skladu s programsko zasnovo glasila.
21. člen
Odgovornega urednika imenuje občinski svet na predlog župana.
Župan ali najmanj ¼ članov občinskega sveta lahko predlaga razrešitev odgovornega urednika, če slednji ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko glasila. O tem odloča občinski svet.
Odgovornemu uredniku traja mandat štiri leta. Po izteku mandata je lahko ponovno imenovan.
22. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovana oseba, izbrana na podlagi javnega natečaja in ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe, izkušenj in druge pogoje določene z zakonom. Odgovorni urednik je lahko zaposlen v Razvojnem centru Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: Razvojni center) ali v občinski upravi ali kot zunanji izvajalec, ki delo opravlja pogodbeno.
23. člen
Delo odgovornega urednika obsega predvsem:
– zagotavljanje rednega izhajanja glasila, vključno v elektronski obliki in sodelovanje v vseh fazah nastajanja glasila,
– spremljanje dogajanja v občini ter izbor tem,
– skrb za vsebinsko in vizualno aktualnost glasila,
– celoten pregled nad glasilom,
– vodenje uredništva,
– sklicevanje sej uredniškega odbora,
– priprava letnega finančnega načrta za izdajanje glasila,
– skrb za izvajanje in spoštovanje kodeksa novinarske poklicne etike ter druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.
Odgovorni urednik ima pravico zavrniti objavo prispevka, če slednji ni v skladu s programsko zasnovo glasila, vendar je o tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti avtorja prispevka in člane uredniškega odbora in to pred izidom številke glasila, za katero mu je bil prispevek posredovan.
Posamezna administrativno-tehnična, tiskarska, strokovna ali organizacijska opravila, povezana z izdajanjem glasila, lahko izvajajo druge pravne osebe (zunanji izvajalci), registrirani za opravljanje te dejavnosti, za kar se izvede ustrezne postopke in sklene pogodbo v skladu z zakonodajo. Za izvajanje navedenih postopkov in sklenitev ustreznih pogodb skrbi Razvojni center Ilirska Bistrica, zanje pa je zadolžen odgovorni urednik, ki pred odločitvijo pridobi soglasje uredniškega odbora. Razvojni center izvaja tudi trženje oglasnega prostora.
24. člen
Način plačila članov uredniškega odbora se določi s pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet.
V. OBJAVA PRISPEVKOV PRED VOLITVAMI
25. člen
Vse politične stranke, liste in posamezniki, ki kandidirajo na lokalnih volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo določen enak obseg brezplačnega prostora, ki ga glede na število strani glasila ter število strank določi uredniški odbor.
26. člen
Politične stranke, liste in posamezniki, ki kandidirajo na drugih volitvah (parlamentarne, predsedniške), oglašujejo v glasilu po veljavnem ceniku, ki sicer velja za oglase.
27. člen
Uredniški odbor razporedi predvolilno oglaševanje na strani, ki jih samo določi, in v skladu s pravili, ki jih določa področna zakonodaja. Predvolilno oglaševanje ni možno na naslovni in na zadnji strani glasila.
VI. OGLAŠEVANJE
28. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil, katerih objavo naroči in plača pravna ali fizična oseba.
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje ustanovitelja v zvezi s programskimi vsebinami,
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, raznih prireditev v javnem interesu in tistih, ki so sofinancirane s strani občine, dobrodelnih in humanitarnih akcij.
Oglaševanje je možno na način in na straneh, kot to določi odgovorni urednik v skladu s programsko zasnovo glasila. Oglaševanje ni možno na naslovni strani glasila, izjemoma je dopustno na naslovni strani nameniti 5% strani za znak glavnega donatorja ali sponzorja.
VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
29. člen
Izdajatelj zagotavlja materialne in druge pogoje za redno izhajanje glasila.
Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s prihodki od oglaševalskih vsebin, prodaje in z drugimi prihodki (dotacije, sredstva pridobljena na razpisih …).
Potrebna finančna sredstva se zagotavljajo vsakoletno v proračunu Občine Ilirska Bistrica, določajo pa se na osnovi finančnega načrta glasila, ki ga za posamično proračunsko leto pripravi odgovorni urednik. Finančni načrt obravnava uredniški odbor in ga predloži občinski upravi najkasneje do 30. 9. tekočega leta za prihodnje leto, zaradi priprave proračuna.
30. člen
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.
Glasilo lahko ustvarja prihodke, ki se lahko namenijo za stroške priprave, tiska, distribucije glasila, plačila drugih stroškov (avtorski honorarji, plača odgovornega urednika …).
VIII. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Občinski svet imenuje uredniški odbor in odgovornega urednika v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme pravila za izvedbo postopka imenovanja uredniškega odbora.
32. člen
Občinski svet sprejme pravilnik iz 24. člena o načinu plačila članov uredniškega odbora v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka.
33. člen
Pred začetkom izdajanja glasila je izdajatelj dolžan urediti vse potrebno za prijavo glasila v razvid medijev.
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2007
Ilirska Bistrica, dne 24. januarja 2008
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.