Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008

Kazalo

298. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2007, stran 628.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 9. redni seji dne 17. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 41/07) se spremeni 2. člen in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------+-----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      v EUR|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov    |  Proračun leta|
|     |                 |       2007|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |    4.549.590|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |PRIHODKI (70+71)         |    3.486.734|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |    2.659.129|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček |    2.292.329|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |703 Davki na premoženje     |     201.552|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |704 Domači davki na blago in   |     165.248|
|     |storitve             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |     827.605|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in    |     754.225|
|     |dohodki od premoženja      |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |711 Takse in pristojbine     |      3.756|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |712 Denarne kazni        |       417|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki   |      69.207|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |     250.000|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih |     140.000|
|     |sredstev             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč |     110.000|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE         |     256.687|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih |     256.687|
|     |virov              |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |     464.365|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |740 Transferni prihodki iz    |     464.365|
|     |drugih javnofinančnih institucij |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |      91.804|
|     |UNIJE              |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |782 Prejeta sredstva iz     |      91.804|
|     |proračuna EU za strukturno    |         |
|     |politiko             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |    4.711.637|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI          |    1.007.740|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki    |     199.008|
|     |zaposlenim            |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |      31.318|
|     |socialno varnost         |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve |     755.147|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |409 Rezerve           |      22.267|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI         |    1.269.838|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |410 Subvencije          |      22.865|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |411 Transferi posameznikom in  |     745.596|
|     |gospodinjstvom          |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |412 Transferi neprofitnim    |     158.488|
|     |organizacijam in ustanovam    |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |413 Drugi tekoči domači     |     342.889|
|     |transferi            |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |    2.210.069|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |    2.210.069|
|     |sredstev             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |     223.990|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |431 Inv. trans. pravnim in    |     138.058|
|     |fizičnim osebam, ki niso pror.  |         |
|     |uporabniki            |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |432 Investicijski transferi   |      85.932|
|     |proračunskim uporabnikom     |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |     –162.047|
|     |(PRIMANJKLJAJ) I.-II.      |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      v EUR|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |        0|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|V.    |DANA POSOJILA          |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |        0|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|     |(IV.-V.)             |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA            |      v EUR|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE           |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA         |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |     –162.047|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |         |
|     |VIII.)              |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)   |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |     –162.047|
|     |VIII.-IX.)            |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |Stanje sredstev na računih dne  |     162.047|
|     |31. 12. preteklega leta     |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita ne spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2008
Miren, dne 17. decembra 2007
Župan
Občina Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost