Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008

Kazalo

248. Navodilo o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava, stran 538.

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) izdaja Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
N A V O D I L O
o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
To navodilo določa sestavne dele letnih poročil, ki jih morajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02), s 35. členom Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnim programom statističnih raziskovanj predložiti nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu: nepridobitne organizacije) ter rok in način predložitve letnih poročil.
2.
Nepridobitne organizacije predložijo letna poročila pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja, kot je določeno v PRILOGI 1, ki je sestavni del tega navodila.
3.
Nepridobitne organizacije vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu z Zakonom o računovodstvu in s Slovenskim računovodskim standardom 36 (2006) – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava, ki je obravnavan v Slovenskih računovodskih standardih (Uradni list RS, št. 118/05).
II. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ ZA ZAGOTOVITEV JAVNOSTI PODATKOV IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
4.
(1) Nepridobitne organizacije predložijo AJPES:
a) za državno statistiko:
– podatke iz bilance stanja na poenotenem obrazcu, ki je kot PRILOGA 2 sestavni del tega navodila in podatke iz izkaza prihodkov in odhodkov na poenotenem obrazcu, ki je kot PRILOGA 3 sestavni del tega navodila;
b) za zagotovitev javnosti podatkov:
– letno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila.
(2) Nepridobitne organizacije lahko AJPES ob predložitvi podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov na poenotenih obrazcih za državno statistiko s posebno IZJAVO, ki je določena v PRILOGI 4, ki je sestavni del tega navodila, potrdijo, da so ti podatki enaki oziroma temeljijo na bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov, sestavljenih za namen zagotovitve javnosti podatkov v skladu z Zakonom o računovodstvu in s Slovenskim računovodskim standardom 36 (2006). S predložitvijo podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov na poenotenih obrazcih, pojasnil k izkazom, poslovnega poročila in posebne izjave izpolnijo obveznost predložitve letnih poročil tako za zagotovitev javnosti podatkov kakor tudi za državno statistiko.
III. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL
5.
Nepridobitne organizacije letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko predložijo AJPES do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
6.
(1) Nepridobitne organizacije podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih predložijo AJPES:
– z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/
ali
– v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice, na elektronskem mediju (disketa, CD, DVD) ali z uvozom XML datoteke prek spletnega portala AJPES
ali
– na papirju. Poenoteni obrazci iz Prilog 2 in 3 ter izjava iz Priloge 4 so na voljo v knjigarnah in papirnicah.
(2) Nepridobitne organizacije, ki podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih predložijo hkrati za javno objavo in za državno statistiko v skladu z drugim odstavkom 4. točke tega navodila, AJPES predložijo tudi pojasnila k izkazom in poslovno poročilo, ki jih lahko:
– pripravijo v XML datoteki
ali
– v spletno aplikacijo vnesejo besedilo oziroma ga priložijo v obliki PDF datoteke
ali
– predložijo na papirju.
(3) Nepridobitne organizacije, ki letnega poročila ne predložijo na poenotenih obrazcih hkrati za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko kot določa 4. točka tega navodila, predložijo AJPES letno poročilo za zagotovitev javnosti podatkov:
– združeno v eni PDF datoteki, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si
ali
– na papirju.
(4) Spletna aplikacija in Excelova preglednica za nepridobitne organizacije sta dosegljivi na spletnem portalu AJPES: http://www.ajpes.si/ po izbiri naslova »Predložitev podatkov«, »Letna poročila« in rubrike »Program za vnos«.
(5) Nepridobitne organizacije predložijo podatke z neposrednim vnosom prek spletnega portala AJPES tako, da v okno »Moja stran« vnesejo uporabniško ime in geslo. Če uporabniškega imena in gesla še nimajo, ju pridobijo na način, opisan v navodilih, ki so na voljo po izbiri aktivne povezave »Nov uporabnik« na »Moji strani«. Po prijavi na spletni portal AJPES se izbere zavihek »LP«, vrsto poslovnega subjekta nepridobitna organizacija in začne z vnosom podatkov. Podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka te točke, predložene prek spletnega portala AJPES, potrdijo:
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše vodja nepridobitne organizacije. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico
ali
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer morajo AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil kot določa PRILOGA 5, ki je sestavni del tega navodila.
(6) Nepridobitne organizacije, ki podatke iz prvega in drugega odstavka te točke vnašajo v Excelovo preglednico, morajo za uporabo vseh funkcionalnosti preglednice izbrati raven varnosti »srednja«, ki omogoča uporabo makro ukazov. Po končanem vnosu podatkov izdelajo datoteko za prenos na AJPES z izbiro gumba »Shrani v XML datoteko«. XML datoteko lahko predložijo:
– na elektronskem mediju (obvezno s priloženim izpisom podatkov, ki ga podpiše vodja nepridobitne organizacije), ki ga predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico
ali
– z uvozom prek spletnega portala AJPES po predhodni prijavi na spletni portal. Način prijave in potrditev predloženih podatkov sta opisana v prejšnjem odstavku te točke.
(7) Podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka te točke, predložene na papirju in podpisane s strani vodje nepridobitne organizacije, predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(8) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem AJPES objavi na spletnem portalu.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7.
Zoper nepridobitno organizacijo, ki ne predloži letnega poročila v dveh mesecih po koncu koledarskega leta, AJPES uvede postopek o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo).
8.
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 138/06).
9.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2007.
Št. 007-81/2007
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-1611-0208
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES