Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008

Kazalo

247. Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov, stran 500.

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) izdaja Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
N A V O D I L O
o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
To navodilo določa sestavne dele letnih poročil, roke, način predložitve in sprejemanje letnih poročil ter druge podatke, ki jih morajo gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) za javno objavo in za državno statistiko v skladu s prvim in drugim odstavkom 58. člena ter s prvim in drugim odstavkom 59. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), s četrtim odstavkom 41.a člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo), s 35. členom Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01), z letnim programom statističnih raziskovanj ter z drugimi predpisi.
2.
Gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: družbe), zadruge in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) predložijo letna poročila in druge podatke za javno objavo in za državno statistiko pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja, kot je določeno v PRILOGI 1, ki je sestavni del tega navodila.
3.
Vse točke tega navodila, ki zadevajo majhne družbe, majhne zadruge in majhne podjetnike, se uporabljajo tudi za mikro družbe, mikro zadruge in mikro podjetnike.
II. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL IN DRUGIH PODATKOV DRUŽB, ZADRUG TER SREDNJIH IN VELIKIH PODJETNIKOV ZA JAVNO OBJAVO IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
1. Letno poročilo in drugi podatki družb, zadrug ter srednjih in velikih podjetnikov, ki niso zavezani k reviziji letnih poročil
4.
(1) Majhne družbe, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranem trgu, ter srednji in veliki podjetniki morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, in sicer: podatke iz bilance stanja na obrazcu, ki je kot PRILOGA 2A sestavni del tega navodila, podatke iz izkaza poslovnega izida na obrazcu, ki je kot PRILOGA 2B sestavni del tega navodila in podatke iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube na obrazcu, ki je kot PRILOGA 2C sestavni del tega navodila,
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika kot je določeno v PRILOGI 4, ki je sestavni del tega navodila,
– dodatne podatke k podatkom iz bilance stanja – podatke o terjatvah in obveznostih do tujine na obrazcu, ki je določen v PRILOGI 2Č in je sestavni del tega navodila in dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega izida – do tujine na obrazcu, ki je določen v PRILOGI 2D in je sestavni del tega navodila;
b) za javno objavo:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in prilogo s pojasnili k izkazom. Sestavni del priloge s pojasnili k izkazom je tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube.
(2) Majhne družbe, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranem trgu in imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko, ki so določeni v PRILOGAH 2A, 2B in 2C, priložijo prilogo s pojasnili k izkazom in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila, ki je določena v PRILOGI 5 in je sestavni del tega navodila. S predložitvijo podatkov iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, podatkov o opredelitvi, dodatnih podatkov, pojasnil k izkazom in izjave izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
5.
(1) Osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti neomejeno odgovarja vsaj ena fizična oseba, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, in sicer: podatke iz bilance stanja na obrazcu iz PRILOGE 2A, podatke iz izkaza poslovnega izida na obrazcu iz PRILOGE 2B in podatke iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube na obrazcu iz PRILOGE 2C,
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika iz PRILOGE 4,
– dodatne podatke k podatkom iz bilance stanja – podatke o terjatvah in obveznostih do tujine na obrazcu iz PRILOGE 2Č in dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega izida – do tujine na obrazcu iz PRILOGE 2D;
b) za javno objavo:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.
(2) Osebne družbe iz prejšnjega odstavka te točke, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko, ki so določeni v PRILOGAH 2A, 2B in 2C, priložijo IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila, ki je določena v PRILOGI 5. S predložitvijo podatkov iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, podatkov o opredelitvi, dodatnih podatkov in izjave izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
(3) Osebne družbe iz prvega odstavka te točke, ustanovljene v poslovnem letu, za katero se poroča, ki še niso začele poslovati in v letnem poročilu ne izkazujejo nobenih podatkov, lahko namesto letnega poročila za javno objavo in podatkov iz letnega poročila za državno statistiko predložijo AJPES izjavo, da še niso začele poslovati.
6.
(1) Zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, in sicer: podatke iz bilance stanja na obrazcu, ki je kot PRILOGA 3A sestavni del tega navodila, podatke iz izkaza poslovnega izida na obrazcu iz PRILOGE 2B in podatke iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube na obrazcu, ki je kot PRILOGA 3B sestavni del tega navodila,
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika iz PRILOGE 4;
b) za javno objavo:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in prilogo s pojasnili k izkazom. Sestavni del priloge s pojasnili k izkazom je tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube. Srednje in velike zadruge predložijo tudi izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala in poslovno poročilo.
(2) Majhne zadruge iz prejšnjega odstavka te točke, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko, ki so določeni v PRILOGAH 3A, 2B in 3B, priložijo prilogo s pojasnili k izkazom in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila, ki je določena v PRILOGI 5. S predložitvijo podatkov iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, podatkov o opredelitvi, pojasnil k izkazom in izjave izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
2. Letno poročilo in drugi podatki družb in zadrug, ki so zavezane k reviziji letnih poročil
7.
(1) Velike in srednje družbe ter tiste majhne družbe, z vrednostnimi papirji katerih se trguje na organiziranem trgu, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, in sicer: podatke iz bilance stanja na obrazcu iz PRILOGE 2A, podatke iz izkaza poslovnega izida na obrazcu iz PRILOGE 2B in podatke iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube na obrazcu iz PRILOGE 2C,
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika iz PRILOGE 4,
– dodatne podatke k podatkom iz bilance stanja – podatke o terjatvah in obveznostih do tujine na obrazcu iz PRILOGE 2Č in dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega izida – do tujine na obrazcu iz PRILOGE 2D;
b) za javno objavo:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, prilogo s pojasnili k izkazom, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala, poslovno poročilo in revizorjevo poročilo. Sestavni del priloge s pojasnili k izkazom je tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube.
(2) Letno poročilo za javno objavo iz prejšnjega odstavka te točke predložijo tudi banke, hranilnice in zavarovalnice.
8.
Zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, in sicer: podatke iz bilance stanja na obrazcu iz PRILOGE 3A, podatke iz izkaza poslovnega izida na obrazcu iz PRILOGE 2B in podatke iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube na obrazcu iz PRILOGE 3B,
– podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika iz PRILOGE 4;
b) za javno objavo:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, prilogo s pojasnili k izkazom, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala, poslovno poročilo in revizorjevo poročilo. Sestavni del priloge s pojasnili k izkazom je tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube.
3. Konsolidirano letno poročilo družb in zadrug
9.
(1) Družbe (tudi banke, hranilnice in zavarovalnice) in zadruge, ki so nadrejene eni ali več družbam oziroma zadrugam s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje, morajo AJPES za javno objavo predložiti tudi konsolidirano letno poročilo, ki obsega konsolidirano računovodsko poročilo in konsolidirano poslovno poročilo družb in zadrug, ki so vključene v konsolidacijo. Konsolidirano računovodsko poročilo obsega konsolidirano bilanco stanja, konsolidiran izkaz poslovnega izida, priloge h konsolidiranim izkazom, konsolidiran izkaz denarnih tokov, konsolidiran izkaz gibanja kapitala in revizorjevo poročilo.
(2) Prejšnji odstavek ne velja za nadrejene družbe in zadruge, ki v skladu s petim odstavkom 56. člena ZGD-1 in 13. točko Uvoda v Slovenske računovodske standarde (2006) (Uradni list RS, št. 118/05) niso dolžni izdelati konsolidiranega letnega poročila.
4. Letno poročilo podružnice tujega podjetja
10.
Letno poročilo, ki ga zase ali za matično podjetje predloži AJPES podružnica tujega podjetja in je namenjeno javni objavi, se mora predložiti v slovenskem jeziku.
5. Letno poročilo družbe, zadruge ter srednjega in velikega podjetnika v jezikih Evropske unije
11.
Letno poročilo družbe, zadruge ter srednjega in velikega podjetnika, ki je namenjeno javni objavi, je lahko predloženo tudi v katerem od uradnih jezikov Evropske unije, če je predhodno predloženo v slovenskem jeziku, in sicer:
+---------------------------------+----------------------------+
|URADNI JEZIK EVROPSKE UNIJE   |      OZNAKA      |
+---------------------------------+----------------------------+
|ANGLEŠČINA            |       EN       |
+---------------------------------+----------------------------+
|BOLGARŠČINA           |       BG       |
+---------------------------------+----------------------------+
|ČEŠČINA             |       CS       |
+---------------------------------+----------------------------+
|DANŠČINA             |       DA       |
+---------------------------------+----------------------------+
|ESTONŠČINA            |       ET       |
+---------------------------------+----------------------------+
|FINŠČINA             |       FI       |
+---------------------------------+----------------------------+
|FRANCOŠČINA           |       FR       |
+---------------------------------+----------------------------+
|GRŠČINA             |       EL       |
+---------------------------------+----------------------------+
|IRŠČINA             |       GA       |
+---------------------------------+----------------------------+
|ITALIJANŠČINA          |       IT       |
+---------------------------------+----------------------------+
|LATVIJŠČINA           |       LV       |
+---------------------------------+----------------------------+
|LITOVŠČINA            |       LT       |
+---------------------------------+----------------------------+
|MADŽARŠČINA           |       HU       |
+---------------------------------+----------------------------+
|MALTEŠČINA            |       MT       |
+---------------------------------+----------------------------+
|NEMŠČINA             |       DE       |
+---------------------------------+----------------------------+
|NIZOZEMŠČINA           |       NL       |
+---------------------------------+----------------------------+
|POLJŠČINA            |       PL       |
+---------------------------------+----------------------------+
|PORTUGALŠČINA          |       PT       |
+---------------------------------+----------------------------+
|ROMUNŠČINA            |       RO       |
+---------------------------------+----------------------------+
|SLOVAŠČINA            |       SK       |
+---------------------------------+----------------------------+
|SLOVENŠČINA           |       SL       |
+---------------------------------+----------------------------+
|ŠPANŠČINA            |       ES       |
+---------------------------------+----------------------------+
|ŠVEDŠČINA            |       SV       |
+---------------------------------+----------------------------+
6. Podatki o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika
12.
Družbe, zadruge ter srednji in veliki podjetniki AJPES s predložitvijo podatkov o opredelitvi na obrazcu iz PRILOGE 4 izjavijo, da so kapitalska družba, osebna družba, zadruga, gospodarsko interesno združenje (v nadaljnjem besedilu: GIZ), srednji ali velik podjetnik, podružnica tujega podjetja ali druga organizacijska oblika. Izrečejo se tudi o skladnosti poslovnega leta s koledarskim, velikosti, povezanosti v skupini podjetij in zavezanosti k reviziji.
7. Dodatni podatki
13.
(1) Družbe ter srednji in veliki podjetniki, ki imajo poslovne odnose s tujino in morajo AJPES predložiti dodatne podatke k podatkom iz bilance stanja – podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (nerezidentov) za koledarsko leto na obrazcu iz PRILOGE 2Č, te podatke izkazujejo ločeno:
– do povezanih družb (nerezidentov), v katerih ima družba neposredne naložbe,
– do povezanih družb (nerezidentov), ki imajo neposredne naložbe v družbi,
– do nepovezanih družb (nerezidentov).
(2) Družbe ter srednji in veliki podjetniki, ki imajo poslovne odnose s tujino, morajo AJPES predložiti tudi dodatne podatke k podatkom iz izkaza poslovnega izida – do tujine za koledarsko leto na obrazcu iz PRILOGE 2D.
8. Izjava
14.
Družbe in zadruge, ki niso zavezane k reviziji in imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko predložijo AJPES posebno IZJAVO na obrazcu iz PRILOGE 5, v kateri dovolijo, da se podatki iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, predloženih za državno statistiko, uporabijo tudi za javno objavo.
9. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih družb in zadrug ter dodatni podatki družb, nastalih s statusnim preoblikovanjem
9.1 Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatni podatki družb, nastalih z združitvijo
15.
Družbe, ki so v koledarskem letu nastale z združitvijo družb (spojitev ali pripojitev), v treh mesecih po koncu koledarskega leta AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatne podatke iz 4., 5. in 7. točke tega navodila o stanju pred statusno spremembo in po njej na naslednji način:
– družbe »pred statusno spremembo« v zaglavje poenotenih obrazcev in dodatnih podatkov vpišejo podatke družbe po statusni spremembi (matična številka, davčna številka, ime in sedež družbe), oznako statusne spremembe (oznaka 1 ali 3) in matično številko družbe »pred statusno spremembo«,
– družbe »po statusni spremembi« v zaglavje poenotenih obrazcev in dodatnih podatkov vpišejo svoje podatke (matična številka, davčna številka, ime in sedež družbe), oznako statusne spremembe (oznaka 2 ali 4), matične številke družbe »pred statusno spremembo« pa ne izpolnijo.
9.1.1 Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatni podatki družb, nastalih s spojitvijo
16.
Družbe, ki so v koledarskem letu nastale s spojitvijo družb, predložijo podatke na poenotenih obrazcih in dodatne podatke iz 4., 5. in 7. točke tega navodila za obdobje od 1. 1. do dneva pred statusno spremembo in za obdobje od dneva statusne spremembe do 31. 12., v skladu z oznakama 1 in 2 na naslednji način:
9.1.2 Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatni podatki družb, nastalih s pripojitvijo
17.
Družbe, ki so v koledarskem letu nastale s pripojitvijo družb, predložijo podatke na poenotenih obrazcih in dodatne podatke iz 4., 5. in 7. točke tega navodila za obdobje od 1. 1. do dneva pred statusno spremembo in za obdobje od 1.1. do 31. 12. po statusni spremembi, v skladu z oznakama 3 in 4 na naslednji način:
9.2 Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatni podatki družb, nastalih z delitvijo in s spremembo pravnoorganizacijske oblike
18.
Družbe, ki so v koledarskem letu nastale z delitvijo (razdelitev ali oddelitev) ali so spremenile pravnoorganizacijsko obliko, vpišejo v zaglavje poenotenih obrazcev in dodatnih podatkov iz 4., 5. in 7. točke tega navodila le ustrezno oznako:
– 5 – razdelitev,
– 6 – oddelitev,
– 7 – sprememba pravnoorganizacijske oblike.
9.3 Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih zadrug, nastalih s statusnim preoblikovanjem
19.
15., 16., 17. in 18. točka tega navodila se smiselno uporabljajo tudi za zadruge, ki poenotene obrazce predložijo v skladu s 6. in 8. točko tega navodila.
10. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih družb, zadrug ter srednjih in velikih podjetnikov, nad katerimi se začne postopek likvidacije oziroma stečaja
20.
(1) Družbe ter srednji in veliki podjetniki, nad katerimi se v koledarskem letu začne postopek likvidacije ali stečaja, lahko v treh mesecih po začetku tega postopka AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih iz PRILOG 2A, 2B in 2C.
(2) Zadruge, nad katerimi se v koledarskem letu začne postopek likvidacije ali stečaja, lahko v treh mesecih po začetku tega postopka AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih iz PRILOG 3A, 2B in 3B.
(3) Družbe, zadruge ter srednji in veliki podjetniki predložijo podatke iz bilance stanja po stanju na zadnji dan pred začetkom postopka likvidacije ali stečaja v koledarskem letu, podatke iz izkaza poslovnega izida in iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube pa za obdobje od 1. 1. do zadnjega dne pred začetkom postopka likvidacije oziroma stečaja v koledarskem letu. Podatke predložijo pristojni izpostavi AJPES na papirju, osebno ali po pošti s povratnico.
III. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL MAJHNIH PODJETNIKOV ZA JAVNO OBJAVO IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
1. Letno poročilo
21.
(1) Majhni podjetniki, razen podjetnikov, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, in sicer: podatke iz bilance stanja na obrazcu, ki je kot PRILOGA 6A sestavni del tega navodila in podatke iz izkaza poslovnega izida na obrazcu, ki je kot PRILOGA 6B sestavni del tega navodila;
b) za javno objavo:
– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.
(2) Majhni podjetniki lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da k podatkom iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko iz PRILOG 6A in 6B priložijo IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila iz PRILOGE 5. S tem izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
(3) Majhni podjetniki, ustanovljeni v poslovnem letu, za katero se poroča, ki še niso začeli poslovati in v letnem poročilu ne izkazujejo nobenih podatkov, lahko namesto letnega poročila za javno objavo in podatkov iz letnega poročila za državno statistiko predložijo AJPES izjavo, da še niso začeli poslovati.
2. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih majhnih podjetnikov, ki prenehajo poslovati oziroma se nad njimi začne postopek stečaja
22.
(1) Majhni podjetniki, ki v koledarskem letu prenehajo poslovati oziroma se nad njimi začne postopek stečaja, lahko v treh mesecih po prenehanju oziroma začetku stečaja AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih iz PRILOG 6A in 6B.
(2) Majhni podjetniki predložijo podatke iz bilance stanja po stanju na zadnji dan pred prenehanjem poslovanja oziroma začetkom postopka stečaja v koledarskem letu, podatke iz izkaza poslovnega izida pa za obdobje od 1. 1. do zadnjega dne pred prenehanjem poslovanja oziroma začetkom postopka stečaja v koledarskem letu. Podatke predložijo pristojni izpostavi AJPES na papirju, osebno ali po pošti s povratnico.
IV. ROKI PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL IN DRUGIH PODATKOV ZA JAVNO OBJAVO IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
1. Za državno statistiko
23.
(1) Vse družbe ter srednji in veliki podjetniki iz 4. in 5. točke ter prvega odstavka 7. točke tega navodila morajo za namene državne statistike podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika in dodatne podatke predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(2) Vse zadruge iz 6. in 8. točke tega navodila morajo za namene državne statistike podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(3) Majhni podjetniki iz 21. točke tega navodila morajo za namene državne statistike podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
2. Za javno objavo
24.
(1) Majhne družbe, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranem trgu, in osebne družbe ter vsi podjetniki iz 4., 5. in 21. točke tega navodila morajo za javno objavo AJPES predložiti letna poročila v treh mesecih po koncu poslovnega leta.
(2) Velike in srednje družbe ter majhne družbe, z vrednostnimi papirji katerih se trguje na organiziranem trgu, iz 7. in 9. točke tega navodila morajo za javno objavo AJPES predložiti letna poročila in konsolidirana letna poročila ter revizorjevo poročilo v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.
(3) Zadruge iz 6. in 8. točke tega navodila morajo za javno objavo AJPES predložiti letna poročila in konsolidirana letna poročila ter revizorjevo poročilo v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.
3. Poenostavitev pri predložitvi letnih poročil za javno objavo in za državno statistiko
25.
(1) Majhne družbe, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranem trgu, ki izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javno objavo in za državno statistiko v skladu z drugim odstavkom 4. točke tega navodila, morajo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, prilogo s pojasnili k izkazom, podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika, dodatne podatke in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(2) Osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti neomejeno odgovarja vsaj ena fizična oseba in ki izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javno objavo in za državno statistiko v skladu z drugim odstavkom 5. točke tega navodila, morajo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika, dodatne podatke in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(3) Majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo in ki izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javno objavo in za državno statistiko v skladu z drugim odstavkom 6. točke tega navodila, morajo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, prilogo s pojasnili k izkazom, podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(4) Majhni podjetniki, ki izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila hkrati za javno objavo in za državno statistiko v skladu z drugim odstavkom 21. točke tega navodila, morajo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
V. NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL IN DRUGIH PODATKOV ZA JAVNO OBJAVO IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
26.
(1) Družbe iz drugega odstavka 4. in 5. točke tega navodila, zadruge iz drugega odstavka 6. točke tega navodila in majhni podjetniki iz drugega odstavka 21. točke tega navodila predložijo AJPES podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih izključno v elektronski obliki na naslednje načine:
– z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/
ali
– v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice (v nadaljnjem besedilu: XML datoteka)
ali
– v obliki XML datoteke, ki jo družbe, zadruge ali podjetniki izdelajo sami v skladu z vzorcem XML datoteke in kontrolne sheme XSD, objavljene na spletnem portalu AJPES.
Družbe in zadruge pojasnila k izkazom lahko predložijo izključno v elektronski obliki skupaj s poenotenimi obrazci. Pojasnila lahko:
– pripravijo v XML datoteki
ali
– v spletno aplikacijo vnesejo besedilo oziroma ga priložijo v obliki PDF datoteke.
Družbe, zadruge in podjetniki, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo za elektronsko posredovanje podatkov, vnesejo podatke letnih poročil v krajevno pristojnih izpostavah AJPES.
(2) Po končanem neposrednem vnosu podatkov prek spletnega portala AJPES morajo družbe, zadruge in podjetniki podatke iz prejšnjega odstavka potrditi:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, vendar pa morajo AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil kot ga določa PRILOGA 7, ki je sestavni del tega navodila
ali
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše vodja družbe, vodja zadruge ali podjetnik. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(3) Letno poročilo v obliki XML datoteke lahko družbe, zadruge in podjetniki uvozijo prek spletnega portala, pri tem pa ravnajo na način, opisan v prejšnjem odstavku te točke, ali pa ga predložijo na elektronskem mediju (disketa, CD, DVD). Družbe, zadruge in podjetniki podatke na elektronskem mediju (obvezno s priloženim izpisom podatkov, ki ga podpiše vodja družbe, vodja zadruge ali podjetnik) predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(4) Družbe, zadruge in podjetniki, ki ne uveljavijo ali ne morejo uveljaviti poenostavitve pri predložitvi letnega poročila, morajo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko predložiti na način, opisan v prvem odstavku te točke, letno poročilo za javno objavo pa v obliki PDF datoteke prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/. Na enak način predložijo letna poročila v uradnih jezikih Evropske unije iz 11. točke tega navodila. Verodostojnost predloženih letnih poročil potrdijo na način, opisan v drugem odstavku te točke.
(5) Spletna aplikacija, Excelove preglednice in struktura XML datoteke za družbe, zadruge in podjetnike so dosegljive na spletnem portalu AJPES: http://www.ajpes.si/ po izbiri naslovov »Predložitev podatkov«, »Letna poročila« in rubrike »Program za vnos«. Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem so objavljena na spletnem portalu AJPES.
VI. SPREJEMANJE LETNIH POROČIL IN DRUGIH PODATKOV
27.
Družbam, zadrugam in podjetnikom ob osebni predložitvi letnih poročil in drugih podatkov za javno objavo in za državno statistiko izda pristojna izpostava AJPES ustrezna potrdila.
28.
(1) Družbe, zadruge in podjetniki izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo s predložitvijo vseh sestavnih delov letnega poročila in s plačilom stroškov javne objave po tarifi, veljavni za posamezno leto. Stroške javne objave, ki vključujejo nadomestilo in davek na dodano vrednost po stopnji 20%, plačajo na račun AJPES: 01100-6000000314. Pri plačilu z nalogom za plačilo se obvezno navede številka modela in številka sklica: 11 7600003-xxxxxxxx (xxxxxxxx = davčna številka družbe, zadruge ali podjetnika). Pri plačilu s posebno položnico se obvezno navedejo številke sklica 7600xxxxxxxxK (xxxxxxxx – davčna številka družbe, zadruge ali podjetnika, K – kontrolna številka).
(2) Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo osebne družbe in podjetniki, ustanovljeni v zadnjem poslovnem letu, ki še niso začeli poslovati in v letnem poročilu ne izkazujejo podatkov oziroma namesto letnega poročila za javno objavo predložijo izjavo, da še niso začeli poslovati.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29.
Zoper družbo, zadrugo ali podjetnika, ki ne predloži letnega poročila za javno objavo v treh oziroma osmih mesecih po koncu poslovnega leta in podatkov iz letnega poročila za državno statistiko v treh mesecih po koncu koledarskega leta, uvede AJPES postopek o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo).
30.
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 4/07).
31.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih poročil in podatkov iz letnih poročil za leto 2007.
Št. 007-79/2007
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-1611-0207
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES

AAA Zlata odličnost