Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008

Kazalo

246. Navodilo o predložitvi letnih poročil društev, stran 488.

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) izdaja Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
N A V O D I L O
o predložitvi letnih poročil društev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
To navodilo določa sestavne dele letnih poročil, ki jih morajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) v skladu z 29. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06; v nadaljnjem besedilu: ZDru-1), s 30. členom Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – Zdru-1), s 35. členom Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnim programom statističnih raziskovanj predložiti društva ter rok in način predložitve letnih poročil.
2.
Društva predložijo letna poročila pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja, ki je kot PRILOGA 1 sestavni del tega navodila.
3.
Društva vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 33 (2007) – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 3/07).
II. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL DRUŠTEV ZA ZAGOTOVITEV JAVNOSTI PODATKOV IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
1. Letno poročilo društev, ki niso zavezana k revidiranju računovodskih izkazov
4.
(1) Društva, katerih prihodki oziroma odhodki v preteklem koledarskem letu niso presegli 834.585 eurov in v skladu s 27. členom ZDru-1 niso zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila, in sicer: podatke iz bilance stanja na poenotenem obrazcu, ki je kot PRILOGA 2 sestavni del tega navodila in podatke iz izkaza poslovnega izida na poenotenem obrazcu, ki je kot PRILOGA 3 sestavni del tega navodila;
b) za zagotovitev javnosti podatkov:
– letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, prilogo s pojasnili k izkazom in poročilo o poslovanju društva.
(2) Društva iz prejšnjega odstavka lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za zagotovitev javnosti podatkov tako, da podatkom iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko iz PRILOG 2 in 3 priložijo prilogo s pojasnili k izkazom, poročilo o poslovanju društva in IZJAVO, ki je določena v PRILOGI 4, ki je sestavni del tega navodila. S predložitvijo podatkov iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, pojasnil k izkazom, poročila o poslovanju društva in izjave izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za zagotovitev javnosti podatkov kakor tudi za državno statistiko.
2. Letno poročilo društev, ki so zavezana k revidiranju računovodskih izkazov
5.
Društva, katerih prihodki oziroma odhodki so v preteklem koledarskem letu presegli 834.585 eurov in so v skladu s 27. členom ZDru-1 zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila, in sicer: podatke iz bilance stanja na poenotenem obrazcu iz PRILOGE 2 in podatke iz izkaza poslovnega izida na poenotenem obrazcu iz PRILOGE 3;
b) za zagotovitev javnosti podatkov:
– letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, prilogo s pojasnili k izkazom, poročilo o poslovanju društva in oceno revizorja.
3. Predložitev podatkov iz letnih poročil v primeru statusne spremembe ali prenehanja društva
6.
Društva morajo v skladu s petim odstavkom 26. člena ZDru-1 ob statusnih spremembah oziroma prenehanju izdelati letno poročilo tudi med letom po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja in ga predložiti AJPES v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju. Podatke iz letnega poročila predložijo pristojni izpostavi AJPES na papirju osebno ali po pošti s povratnico.
III. ROKI PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL
7.
Vsa društva iz 4. in 5. točke tega navodila morajo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za namene državne statistike predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
8.
(1) Društva iz 4. točke tega navodila, ki niso zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, morajo za zagotovitev javnosti podatkov AJPES predložiti letna poročila v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(2) Društva iz 5. točke tega navodila, ki so zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, morajo za zagotovitev javnosti podatkov AJPES predložiti letna poročila in oceno revizorja v osmih mesecih po koncu koledarskega leta.
9.
Društva, ki niso zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila hkrati za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko v skladu z drugim odstavkom 4. točke tega navodila tako, da podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, prilogo s pojasnili k izkazom, poročilo o poslovanju društva in IZJAVO predložijo AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
IV. NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL
10.
(1) Društva podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih predložijo AJPES:
– z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/
ali
– v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice, na elektronskem mediju (disketa, CD, DVD) ali z uvozom XML datoteke prek spletnega portala AJPES
ali
– na papirju. Poenoteni obrazci iz PRILOG 2 in 3 in IZJAVA iz PRILOGE 4 so na voljo v knjigarnah in papirnicah.
(2) Društva, ki podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih predložijo hkrati za javno objavo in za državno statistiko v skladu z drugim odstavkom 4. točke tega navodila, AJPES predložijo tudi pojasnila k izkazom in poročilo o poslovanju društva, ki jih lahko:
– pripravijo v XML datoteki
ali
– v spletno aplikacijo vnesejo besedilo oziroma ga priložijo v obliki PDF datoteke
ali
– predložijo na papirju.
(3) Društva, ki niso zavezana k revidiranju računovodskih izkazov kot določa 4. točka tega navodila in ki letnega poročila ne predložijo na poenotenih obrazcih hkrati za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko, predložijo AJPES letno poročilo za zagotovitev javnosti podatkov:
– združeno v eni PDF datoteki, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si
ali
– na papirju.
Na enak način predložijo letno poročilo za zagotovitev javnosti podatkov društva, ki so zavezana k revidiranju računovodskih izkazov v skladu s 5. točko tega navodila.
(4) Spletna aplikacija in Excelova preglednica za društva sta dosegljivi na spletnem portalu AJPES: http://www.ajpes.si/ po izbiri naslova »Predložitev podatkov«, »Letna poročila« in rubrike »Program za vnos«.
(5) Društva predložijo podatke z neposrednim vnosom prek spletnega portala AJPES tako, da v okno »Moja stran« vnesejo uporabniško ime in geslo. Če uporabniškega imena in gesla še nimajo, ju pridobijo na način, opisan v navodilih, ki so na voljo po izbiri aktivne povezave »Nov uporabnik« na »Moji strani«. Po prijavi na spletni portal AJPES se izbere zavihek »LP«, vrsto poslovnega subjekta društvo in začne z vnosom podatkov. Podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka te točke, predložene prek spletnega portala AJPES, društva potrdijo:
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše zastopnik društva. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico
ali
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer morajo AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil kot določa PRILOGA 5, ki je sestavni del tega navodila.
(6) Društva, ki podatke iz prvega in drugega odstavka te točke vnašajo v Excelovo preglednico, morajo za uporabo vseh funkcionalnosti preglednice izbrati raven varnosti »srednja«, ki omogoča uporabo makro ukazov. Po končanem vnosu podatkov izdelajo datoteko za prenos na AJPES z izbiro gumba »Shrani v XML datoteko«. XML datoteko lahko predložijo:
– na elektronskem mediju (obvezno s priloženim izpisom podatkov, ki ga podpiše zastopnik društva), ki ga predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico
ali
– z uvozom prek spletnega portala AJPES po predhodni prijavi na spletni portal. Način prijave in potrditev predloženih podatkov sta opisana v prejšnjem odstavku te točke.
(7) Podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka te točke, predložene na papirju in podpisane s strani zastopnika društva, predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(8) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem AJPES objavi na spletnem portalu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11.
Zoper društvo, ki ne predloži letnega poročila v treh oziroma osmih mesecih po koncu koledarskega leta, AJPES uvede postopek o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo).
12.
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev (Uradni list RS, št. 4/07 in 33/07).
13.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2007.
Št. 007-80/2007
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-1611-0206
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES

AAA Zlata odličnost