Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6274. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev, stran 18370.

Na podlagi devetega odstavka 103. člena, dvanajstega odstavka 103.a člena, v zvezi z drugim odstavkom 114. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi petega odstavka 100. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo), ter za izvajanje 23. člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike (Uradni list RS, št. 19/07 in 96/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
1. člen
V Pravilniku o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 121/06) se v 3. členu doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) V RKG se lahko vpišejo tudi drugi subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v RKG v skladu s predpisi, ki urejajo ukrepe kmetijske politike.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
2. člen
V napovednem stavku četrtega odstavka 4. člena se besedilo »kmetijska gospodarstva, ki imajo v uporabi skupne pašnike ali planine,« nadomesti z besedilom »KMG – skupne pašnike in KMG – planine«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »Če ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi kmetijska ali gozdna zemljišča, se vlogi priloži izpolnjen obrazec iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.« nadomesti z besedilom »Če ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi kmetijska ali gozdna zemljišča, za katere pravica do uporabe ni razvidna iz javnih evidenc, se za ta zemljišča vlogi priloži izpolnjen obrazec iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
V četrtem odstavku se za besedilom »Na podlagi vloge iz« doda besedilo »prvega odstavka tega člena oziroma«.
4. člen
7. člen se spremeni, tako da se glasi:
»7. člen
(stalež rejnih živali)
Stalež rejnih živali se v RKG povzame iz posredovanih podatkov nosilcev v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike in evidence rejnih živali.«.
5. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(zahteva za vpogled, prepis ali izpis podatkov)
(1) Vpogled, prepis ali izpis podatkov iz RKG lahko zahteva nosilec ali član kmetije za kmetijsko gospodarstvo, na katerem je vpisan.
(2) Zahtevo za vpogled, prepis ali izpis podatkov iz RKG se vloži pri upravni enoti.«.
6. člen
V četrtem odstavku 10. člena se v točki a) šesta in sedma alineja črtata.
V točki b) se druga alineja črta. Dosedanja tretja do sedma alineja postanejo druga do šesta alineja.
V tretji alineji točke c) se za besedilom »začasna žlahtniteljeva oznaka« doda besedilo »oziroma pri uvoženih sadikah ime sorte, navedeno na rastlinskem potnem listu«.
7. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe 8. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, se v primerih, ko gre na strnjeni površini za dvonamensko rabo (košnjo oziroma pašo in ekstenzivno pridelavo sadja) ter gostota dreves na celotno površino ne presega 50 dreves na ha, skupine sadnih dreves obvezno izloči kot GERK z dejansko rabo ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak le, če je površina pod temi drevesi večja od 0,3 ha.«.
8. člen
V prvem odstavku 14. člena se za besedo »podeželja« doda besedilo »(v nadaljevanju: kontrolna organa)«.
9. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(način posredovanja ugotovitev kontrolnih organov)
(1) Kontrolna organa posredujeta v RKG ugotovitve kontrole pri tistih GERK, pri katerih je bila ugotovljena manjša površina od prijavljene, pri čemer je bila upoštevana toleranca meritve, določena v predpisu, ki določa metode ugotavljanja in merjenja kmetijskih parcel ter tolerance meritev, oziroma ugotovljena drugačna vrsta dejanske rabe od prijavljene.
(2) Kontrolna organa ugotovitev kontrole GERK na kraju samem posredujeta v evidenco GERK v elektronski obliki. Ugotovitev mora vsebovati odločbo oziroma zapisnik v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, ter topološko in vsebinsko ustrezen grafični podatek. Grafičnega podatka ni treba posredovati, če je napačno prijavljena samo dejanska raba na celotni površini GERK, površina GERK pa je pravilna.
(3) Grafični podatek mora vsebovati pozicijo, površino in vrsto dejanske rabe za celotno površino GERK, na kateri je bila izvedena kontrola. Če se ugotovi, da prijavljen GERK delno ali v celoti leži na nekmetijski rabi ali na vrstah dejanske rabe iz skupine druge kmetijske površine v skladu s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, in meje med njimi ni mogoče natančno določiti, kontrolni organ za to površino vpiše, da gre za napačno prijavo.
(4) Če je bil GERK v evidenci GERK pred oziroma med izvedbo kontrole spremenjen, se v evidenco GERK prenesejo ugotovitve kontrol le za površino, ki je enaka preseku površine, ki je bila dejansko v kontroli, s trenutnim stanjem GERK v evidenci GERK.
(5) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja posreduje svoje ugotovitve v evidenco GERK najpozneje v štirinajstih dneh po koncu izvedbe vseh kontrol na kraju samem za obravnavano kmetijsko gospodarstvo.«.
10. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
Priloga 7 se črta.
Priloga 9 se nadomesti z novo prilogo 9, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
Priloga 15 se nadomesti z novo prilogo 15, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-356/2007
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2311-0169
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano