Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

6267. Uredba o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest
6268. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu
6269. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2007–2010
6270. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013

Drugi akti

6271. Spremembe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006

MINISTRSTVA

6272. Pravilnik o tehničnih in sanitarnih pogojih ter načinu zavarovanja prostorov za hrambo in izdajanje prepovedanih drog iz skupin I in II
6273. Pravilnik o strokovnem izpitu s področja zdravstvenega varstva rastlin
6274. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
6275. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

6276. Sklep o rokovniku aktivnosti v letu 2008 za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo
6277. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
6278. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta in za katera je bilo od 30. 12. 2006 do 5. 10. 2007 izdano dovoljenje za promet
6279. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 26. 5. 2007 do 4. 10. 2007 izdano dovoljenje za promet
6280. Seznam zdravil, za katera je od 26. 5. 2007 do 4. 10. 2007 prenehalo veljati dovoljenje za promet
6281. Seznam zdravil, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto oziroma je prenehalo veljati
6282. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto oziroma je prenehalo veljati
6283. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 23. 5. 2007 do 10. 10. 2007 izdano dovoljenje za promet

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

6284. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

6285. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina
6286. Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Beltinci

6287. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2007

Benedikt

6288. Sklep o določitvi števila otrok v kombiniranem oddelku vrtca Benedikt
6289. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Bloke

6290. Sklep o začasnem financiranju Občine Bloke v obdobju januar–marec 2008

Cankova

6291. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za letu 2008
6292. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova
6293. Etični kodeks izvoljenih predstavnikov Občine Cankova

Celje

6294. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Teharje

Cerklje na Gorenjskem

6295. Odlok o avtotaksi prevozih na območju Občine Cerklje na Gorenjskem

Cerknica

6296. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2007–I
6297. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev v Občini Cerknica

Dravograd

6298. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2008
6299. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
6300. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Dravograd za leto 2008
6301. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2007
6302. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008
6303. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov v VVZ Vrtec Dravograd

Gornji Petrovci

6304. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gornji Petrovci
6305. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci
6306. Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
6307. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2008
6308. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev v vrtcih Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

6309. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Grosuplje
6310. Sklep o ukinitvi statusa dela javnega dobra v k.o. Šmarje (parc. št. 1145/9)

Ig

6311. Sprememba in dopolnitve Statuta Občine Ig
6312. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
6313. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
6314. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2008
6315. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2008
6316. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

Ivančna Gorica

6317. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroška za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2008
6318. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2008

Jesenice

6319. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2008
6320. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2009
6321. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice
6322. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2008

Kamnik

6323. Odlok o spremembi Odloka o zagotovitvi sredstev za sanacijo posledic neurja iz sredstev proračunske rezerve
6324. Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

Koper

6325. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Obalni center za varstvo oseb s posebnimi potrebami«
6326. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks

Luče

6327. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008 v Občini Luče

Medvode

6328. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Medvode
6329. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Preska
6330. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Simona Jenka
6331. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Pirniče
6332. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Medvode

Metlika

6333. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2008

Mirna Peč

6334. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna Peč za leto 2008
6335. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Mirna Peč, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora
6336. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Mirna Peč

Mislinja

6337. Sklep o začasnem financiranju Občine Mislinja v obdobju januar–marec 2008
6338. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2008

Mozirje

6339. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2008
6340. Odlok o spremembi Odloka o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini Mozirje
6341. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnova šola Mozirje
6342. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2008
6343. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008
6344. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje
6345. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju občinskih izrednih enkratnih denarnih pomoči v Občini Mozirje

Odranci

6346. Odlok o prostorskem redu Občine Odranci
6347. Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Odranci

Oplotnica

6348. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica

Pivka

6349. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2008
6350. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

Podčetrtek

6351. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2008

Podlehnik

6352. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
AAA Zlata odličnost