Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6265. Signalni pravilnik, stran 18085.

Na podlagi šestega odstavka 59. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) izdaja minister za promet
S I G N A L N I P R A V I L N I K
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa prometno signalizacijo, vrste signalov, signalnih znakov, njihov pomen, obliko, barvo, najmanjšo vidno razdaljo, mesto za njihovo vgraditev oziroma postavitev in način njihove uporabe v železniškem prometu.
2. člen
(področje veljavnosti)
(1) Določbe tega pravilnika veljajo za proge, za industrijske tire in proge drugih železnic, razen v primerih, ko Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) ne določa drugače.
(2) Na obmejnih postajah se poleg prometne signalizacije, predpisane s tem pravilnikom, uporablja tudi s posebnim sporazumom med upravljavci sosednjih železniških infrastruktur predpisana prometna signalizacija.
(3) Prometna signalizacija se sme uporabljati samo v takšni obliki, barvi in v takšnem številu, kot je predpisano v tem pravilniku. Odstopanja dovoljuje minister, pristojen za promet.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. "Del proge" je proga med dvema kilometrskima mestoma iste proge.
2. "Desna stran proge" je stran proge, ki je v smeri od začetka proti koncu proge na desni strani.
3. "Desna stran tira" je stran tira, ki je glede na smer vožnje na desni strani.
4. "Desni tir" je tir na dvotirni progi, ki je v smeri od začetne točke proti končni točki proge na desni strani proge.
5. "Desnostranski promet" je promet vlakov na dvotirni progi po tiru, ki je na desni strani v smeri vožnje vlaka.
6. "Dvopomenski signalni znak" je v tem pravilniku predpisani signalni znak, ki ima pomen odredbe in predsignaliziranja. Pomen odredbe je v nazivu signalnega znaka prvi, od pomena predsignaliziranja ločen z vejico, pomen predsignaliziranja pa se prične z besedo 'pričakuj'.
7. "Dvotirna proga" je proga z dvema tiroma, na kateri vozijo vlaki ene smeri praviloma po tiru, ki je za to smer določen in je za to smer pravi tir. Kadar vlaki te smeri vozijo po tiru, ki je določen za vlake iz nasprotne smeri, tedaj je zanje ta tir nepravi tir.
8. "Enopomenski signalni znak" je v tem pravilniku predpisani signalni znak, ki ima pomen odredbe ali predsignaliziranja.
9. "Enotirna proga" je proga z enim tirom, po katerem vozijo vlaki v obe smeri.
10. "Končna točka proge" je zadnja navedena postaja, službeno mesto ali državna meja v nacionalnem poimenovanju prog predpisa, ki ureja kategorizacijo prog.
11. "Lahki vlak" je vlak, ki glede na svoje tehnične karakteristike lahko vozi z večjimi hitrostmi kot drugi vlaki in je kot "lahki vlak" označen v dokumentih voznega reda.
12. "Leva stran proge" je stran proge, ki je v smeri od začetka proti koncu proge na levi strani.
13. "Leva stran tira" je stran tira, ki je glede na smer vožnje na levi strani.
14. "Levi tir" je tir na dvotirni progi, ki je v smeri od začetne točke proti končni točki proge na levi strani proge.
15. "Levostranski promet" je promet vlakov na dvotirni progi po tiru, ki je na levi strani v smeri vožnje vlaka.
16. "Motorna vozila za posebne namene in ročna vozila, ki ne vozijo kot vlak", se v prometnem pomenu štejejo kot progovna vozila.
17. "Največja dovoljena progovna hitrost" je tista predpisana največja hitrost po progi ali po delih proge, ki se določi glede na tehnično stanje proge, njeno opremljenost in tehnične značilnosti vlaka.
18. "Največja hitrost vlaka" je hitrost, predpisana z voznim redom za vsak vlak.
19. "Obojestranski promet" je promet vlakov na dvotirni progi oziroma odseku dvotirne proge, ki je opremljen s signalnovarnostnimi napravami za vožnjo vlakov v obe smeri, po katerem koli tiru.
20. "Odsek proge" je proga najmanj med dvema postajama ali začetno točko proge in postajo oziroma postajo in končno točko proge.
21. "Omejena hitrost" (vo) je hitrost, ki je manjša od progovne hitrosti in je signalizirana z enim od naslednjih signalnih znakov, ki jih kažejo glavni signali:
- “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Stoj“,
- “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Prosto‘ ali ‘Previdno”,
- “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Omejeno hitrost”,
- “Omejena hitrost”
zaradi vsaj enega od naslednjih vzrokov:
- vožnje preko ene ali več kretnic v odklon,
- vožnje na prvi del deljenega tira do mejnega tirnega signala, ki ni na zavorni razdalji,
- vožnje v slepi tir do mejnega tirnega signala ali
- uvoza na tir, kjer ni zagotovljena prepeljevalna pot.
Omejeno hitrost v km/h je treba navesti v voznem redu posameznega vlaka, lahko pa se signalizira s hitrostnim kazalom.
22. "Počasna vožnja" (zmanjšana hitrost) je vožnja s hitrostjo, ki je manjša od največje dovoljene progovne hitrosti ali od omejene hitrosti in je vpeljana zaradi del na progi, okvare na kakem delu proge, tiru ali objektu; počasne vožnje niso navedene v dokumentih voznega reda.
23. "Redna hitrost" je hitrost, s katero vozi vlak na odseku proge v mejah predpisanih voznih časov.
24. "Redni tir" je tir pri obojestranskem prometu, ki je določen za vožnjo posameznega vlaka v dokumentih voznega reda.
25. "Signali" so signalna sredstva, s katerimi se dajejo signalni znaki. Signali, s katerimi se dajejo svetlobni signalni znaki, so svetlobni signali, signali, s katerimi se dajejo likovni signalni znaki, so likovni signali.
26. "Signalna oznaka" je signalno sredstvo, s katerim se označuje ali opozarja na posebno pomembno mesto na progi, postaji ali službenem mestu.
27. "Signalni znak" je v tem pravilniku predpisani znak, ki se daje s stalnim, prenosnim, ročnim signalom, ustno ali preko telekomunikacijskih naprav in ima pomen odredbe ali predsignaliziranja oziroma odredbe in predsignaliziranja.
28. "Sosednji tir" je tir pri obojestranskem prometu, po katerem vozi vlak tedaj, ko ne vozi po rednem tiru.
29. "Signalnovarnostne naprave" so tehnična sredstva za varovanje in vodenje železniškega prometa.
30. "Strojevodja" je skupen naziv za delavca, ki je strokovno usposobljen za upravljanje:
- vlečnega vozila za vožnjo vlakov in premik z njim,
- premikalne lokomotive pri premiku,
- motornih vozil za posebne namene pri vožnji po progi, premiku in namenski uporabi teh vozil.
31. "Vlakospremno osebje" je skupno ime za vlakovodjo in premikače pri tovornem vlaku ali vodjo vlaka in sprevodnike pri potniškem vlaku.
32. "Začetna točka proge" je prva navedena postaja, državna meja ali službeno mesto v nacionalnem poimenovanju prog predpisa, ki ureja kategorizacijo prog.
33. "Zavorna razdalja" je fiktivna standardizirana razdalja, na podlagi katere se urejajo signalnovarnostne naprave na določeni progi ali delu proge. Natančnejša določila o zavorni razdalji so predpisana v prometnem pravilniku.
4. člen
(vrste signalov)
(1) Signali so:
a) stalni signali, ki so stalno vgrajeni ali postavljeni na določenem mestu,
b) prenosni signali, ki se glede na potrebo prenašajo z enega na drug kraj in jih morajo imeti izvršilni železniški delavci na svojem delovnem mestu,
c) ročni signali, ki jih morajo izvršilni železniški delavci med opravljanjem službe redno nositi s sabo ali jih imeti na delovnem mestu,
d) signalne oznake, ki morajo biti prevlečene oziroma prebarvane z odsevno snovjo oziroma opremljene z odsevnimi stekli.
(2) Pregled signalnih sredstev, ki jih morajo imeti delavci, delovna mesta, postaje in službena mesta, je naveden v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(vrste signalnih znakov)
(1) S signalnimi znaki se izvršilni železniški delavci med sabo obveščajo ter sporazumevajo o:
- pogojih vožnje do določenega mesta,
- stanju proge,
- hitrosti,
- premiku in
- nevarnostih na progi.
(2) Signalni znaki so:
a) slišni signalni znaki, ki se zaznavajo s sluhom; dajejo se na enak način podnevi in ponoči,
b) vidni signalni znaki, ki se zaznavajo z vidom in so lahko likovni, svetlobni in ročni, in sicer:
- likovni signalni znaki se dajejo s položajem in barvo lika ali z likom in barvnimi lučmi; razsvetljujejo se lahko z lastnim virom svetlobe ali pa morajo biti prevlečeni oziroma prebarvani z odsevno snovjo oziroma opremljeni z odsevnimi stekli,
- svetlobni signalni znaki se dajejo z mirnimi in/ali utripajočimi lučmi oziroma z razporeditvijo luči,
- ročni signalni znaki se dajejo s položajem telesa ter s položajem in z gibanjem rok in/ali z uporabo ročnih signalov.
(3) Signalni znak glavnega signala ali signalni znak predsignala se lahko dopolni s signalnim znakom dopolnilnega signala.
(4) Signalne znake je treba dajati tako, da jih tisti, ki so mu namenjeni, lahko pravočasno opazi, razločno in nedvoumno razume ter po njih ukrepa.
(5) Izvršilni železniški delavci in udeleženci v prometu se morajo ravnati po odredbi signalnega znaka, razen če bi izpolnitev dane odredbe ogrozila varnost prometa ali oseb.
(6) Za pravilen in pravočasno oddan signalni znak je odgovoren delavec, ki ga odda oziroma ki upravlja s signali.
(7) Če je pomen signalnega znaka nejasen, morajo izvršilni železniški delavci ravnati tako, da se zagotovi varnost v železniškem prometu.
(8) Če se na signalu signalni znak za dovoljeno vožnjo spremeni v signalni znak za prepovedano vožnjo prej, preden čelo vlaka prepelje mimo signala, tedaj to pomeni, da je dovoljenje za vožnjo preklicano.
(9) Če se na premikalnem ali mejnem tirnem signalu signalni znak za dovoljeno vožnjo spremeni v signalni znak za prepovedano vožnjo prej, preden zapelje ves premikalni sestav mimo tega signala, tedaj to pomeni, da je dovoljenje za premik preklicano.
6. člen
(uporaba in vzdrževanje signalnih sredstev)
(1) Likovni signali se razsvetljujejo v času, ki je določen v Koledarju razsvetljevanja ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika, ter podnevi, kadar se signalni znaki zaradi megle, snežnega meteža ali drugega vzroka ne morejo videti s predpisane razdalje.
(2) Pri svetlobnih signalih, katerih svetlobni viri se uravnavajo za dnevno in nočno razsvetljavo, se ob neugodnih vremenskih razmerah tudi ponoči uporablja moč razsvetljave, ki je določena za dnevno razsvetljavo.
(3) Svetlobni signali morajo biti v času prometa vlakov podnevi in ponoči razsvetljeni. Likovni signali, ki se razsvetljujejo, morajo biti razsvetljeni, kot je določeno v prvem odstavku tega člena, če v času razsvetljevanja likovnih signalov vlaki vozijo. To določilo ne velja:
a) za prostorne signale na enotirnih progah in na dvotirnih progah z obojestranskim prometom z avtomatskim progovnim blokom (APB) v nasprotni smeri privolitve, kjer je obstoječa tehnična izvedba taka, da so prostorni signali nerazsvetljeni, in
b) za signale na postajah in službenih mestih v času prekinjene prometne službe, če postaje in službena mesta niso opremljena z napravami za avtomatski prevozni režim (APR).
(4) Ko izvršilni železniški delavec med delom opazi kakršno koli okvaro na signalih, mora stanje javiti prometniku ali progovnemu prometniku oziroma se mora ravnati po navodilu za ravnanje z varnostno napravo ali po določilih postajnega poslovnega reda.
7. člen
(označevanje stebrov signalov)
(1) Stebri signalov morajo biti s sprednje strani označeni z barvnimi pasovi, ostali deli pa sivo. Beli pasovi morajo odsevati svetlobo. Če se stebri signalov označijo z odsevnimi ploščami, je treba plošče označiti z enim barvnim pasom in dvema belima pasovoma, ki sta lahko za polovico krajša od barvnega pasu.
1. Stebre glavnih signalov, ki predsignalizirajo signalne znake naslednjega glavnega signala, se označi z belimi in rdečimi pasovi (glej sliko 1).
2. Stebre signalov, ki kažejo enopomenske signalne znake, stebre glavnih signalov, ki ne predsignalizirajo signalnih znakov naslednjega glavnega signala, stebre predsignalov, stebre ponavljalnikov predsignaliziranja in stebre mejnih tirnih signalov se označi z belimi in črnimi pasovi (glej sliko 2).
3. Stebri signalov, ki na eno ali več prog predsignalizirajo signalne znake prihodnjega glavnega signala, na drugo pa ne, se označijo z belimi in navpično razdeljenimi rdeče-črnimi pasovi; rdeči pasovi morajo biti na tisti strani, v katero signalni znaki tega signala predsignalizirajo signalne znake prihodnjega glavnega signala (glej sliko 3).
4. Če so signali vgrajeni na mostni oziroma polmostni konstrukciji, delov za obešanje in pritrditev plošč (konzol, ročic) ni treba označevati. V tem primeru se poleg signalne plošče namestijo odsevne plošče ustrezne barve (glej sliko 4).
(2) Stebri kontrolnih signalov se s sprednje strani označijo s poševnimi črno-belimi enako širokimi pasovi (glej sliko 5).
(3) Steber pomožnega kontrolnega signala je enak kot steber kontrolnega signala - s to razliko, da mora imeti pod signalno ploščo na stebru še belo odsevno steklo v črnem okviru (glej sliko 6).
(4) Stebri prenosnih signalov progovnega osebja so pobarvani sivo, če za posamezni signal ni predpisano drugače.
8. člen
(najmanjše vidne razdalje signalov)
(1) Vidna razdalja pri glavnih signalih je odvisna od največje dovoljene progovne hitrosti in mora biti:
+--------------------------------------+-------+
|Za največjo dovoljeno progovno hitrost|najmanj|
+--------------------------------------+-------+
|- do 40 km/h             |100 m, |
+--------------------------------------+-------+
|- 80 km/h               |200 m, |
+--------------------------------------+-------+
|-100 km/h               |250 m, |
+--------------------------------------+-------+
|-160 km/h               |400 m. |
+--------------------------------------+-------+
Za postajne kritne in tirne izvozne signale, do katerih se vozi z omejeno hitrostjo, se za določitev vidne razdalje upošteva omejena hitrost.
(2) Vidna razdalja pri predsignalih in ponavljalnikih predsignaliziranja mora biti:
+--------------------------------------+-------+
|Za največjo dovoljeno progovno hitrost|najmanj|
+--------------------------------------+-------+
|- do 80 km/h             | 100 m,|
+--------------------------------------+-------+
|-120 km/h               | 150 m,|
+--------------------------------------+-------+
|-160 km/h               | 200 m.|
+--------------------------------------+-------+
(3) Kadar je največja dovoljena progovna hitrost med navedenimi vrednostmi, se določi sorazmerna vidna razdalja, glede na hitrost.
(4) Vidna razdalja pri mejnih tirnih signalih, dopolnilnih signalih glavnih signalov, naznanilnikih predsignalov, signalih in predsignalih za označitev največje dovoljene progovne hitrosti, signalih za ravnanje z odjemnikom toka, za ravnanje z glavnimi stikali, za prepoved vožnje z dvignjenim odjemnikom toka in signalih za obvestila, signalnih oznakah za začetek in konec potiskanja, za približevanje postajališču ter signalnih oznakah za delo snežnega odmetalnika in pluga mora biti najmanj 100 m.
(5) Kontrolni signal delovanja avtomatske naprave za zavarovanje prometa na nivojskem prehodu mora biti viden najmanj z mesta, kjer je vgrajen signal za vklopno mesto.
(6) Pomožni kontrolni signal mora biti viden z mesta voznorednega postanka.
(7) Vidna razdalja pri signalih za vklopno mesto, signalih za začetek zavorne razdalje pred nivojskim prehodom, prenosnih signalih progovnega osebja, progovnih opozorilnikih in signalni oznaki za postaje brez uvoznega signala mora biti najmanj 200 m.
(8) Vidna razdalja pri prenosnem progovnem opozorilniku mora biti najmanj 300 m na glavnih in 200 m na regionalnih progah.
9. člen
(mesta za vgraditev signalov)
(1) Stalni in prenosni signali ter signalne oznake se praviloma vgrajujejo oziroma postavljajo na desni strani tira. Izjeme so:
- pri levostranskem prometu, kjer se signali na odprti progi in uvozni signal postavljajo na levi strani tira;
- na dvotirni progi, kjer je postaja opremljena tudi z uvoznim signalom in predsignalom za vožnjo z nepravega tira, se uvozna signala in predsignala postavljata na zunanji strani obeh tirov;
- pri obojestranskem prometu, kjer se signali na odprti progi in uvozni signali postavljajo na zunanji strani obeh tirov;
- pri kretničnih signalih in signalih na raztirnikih, kjer se signali lahko postavljajo na eni ali drugi strani tira.
(2) Predsignali, preduvozni in predkritni signali se postavijo na zavorno razdaljo pred glavnim signalom. Glede na krajevne razmere se lahko postavijo največ na razdalji, ki je za 50 % povečana oziroma zmanjšana največ za 5 % od zavorne razdalje, ki velja na tisti progi.
(3) Signali, ki kažejo dvopomenske signalne znake, razen preduvoznih in predkritnih signalov, se vgrajujejo pred prihodnjim glavnim signalom na razdalji največ 3000 m in najmanj na razdalji, ki je za največ 5% manjša od zavorne razdalje.
(4) Glavni signali in predsignali, ki so postavljeni na razdalji, ki je do 5 % krajša od zavorne razdalje morajo biti posebej označeni.
(5) Uvozni in kritni signal se vgradi 100 do 500 m pred uvozno kretnico oziroma mestom, ki ga krije.
(6) Tirni izvozni signal se vgradi pred kretnico, ki jo krije, skupinski izvozni signal za zadnjo izvozno kretnico tirov, za katero velja.
(7) Prostorni signali se vgrajujejo na mejah blokovnih ali odjavnih odsekov.
II. GLAVNI SIGNALI, PREDSIGNALI, PONAVLJALNIKI PREDSIGNALIZIRANJA IN MEJNI TIRNI SIGNALI
10. člen
(glavni signali)
(1) Glavni signali so: uvozni, izvozni, prostorni in kritni. Uvozni in izvozni signali vedno krijejo tudi kretnično območje, kritni signali pa samo v nekaterih primerih:
- uvozni signali prepovedujejo ali dovoljujejo uvoz vlaka na postajo. Na postajah dvotirnih prog, kjer je vgrajen uvozni signal le ob pravem tiru, dovoljuje ali prepoveduje uvoz vlaka s pravega tira, prepoveduje pa uvoz vlaka z nepravega tira ne glede na signalni znak, ki ga kaže. Na postajah dvotirnih prog, kjer je vgrajen uvozni signal ob pravem tiru in nepravem tiru velja vsak samo za svoj tir;
- izvozni signali prepovedujejo ali dovoljujejo izvoz vlaka s postaje. Izvozni signal, ki velja za izvoz samo z enega tira, se imenuje tirni izvozni signal. Izvozni signal, ki velja za izvoz s posameznih tirnih skupin ali z več tirov, se imenuje skupinski izvozni signal;
- prostorni signali prepovedujejo ali dovoljujejo vožnjo vlaka v blokovni ali odjavni odsek, ki ga krijejo. Prostorni signal, ki hkrati predsignalizira signalne znake uvoznega signala, se imenuje preduvozni signal. Prostorni signal, ki hkrati predsignalizira signalne znake progovnega kritnega signala, se imenuje predkritni signal;
- kritni signali prepovedujejo ali dovoljujejo vožnjo vlaka preko cepišča, nakladališča, postajališča na dvotirni progi in vožnjo iz enega v drugo postajno področje. Glede na mesto, ki ga kritni signal krije, se imenuje progovni kritni ali postajni kritni signal.
(2) Glavni signali prepovedujejo vožnjo vlaka oziroma jo dovoljujejo z redno ali omejeno hitrostjo.
(3) Signalne znake glavnih signalov je treba predsignalizirati s signalnimi znaki prejšnjega glavnega signala ali pa s signalnimi znaki predsignala.
(4) Signal, ki predsignalizira signalne znake prihodnjega glavnega signala, mora biti z njim v medsebojni odvisnosti. Signal sme predsignalizirati signalni znak za dovoljeno vožnjo glavnega signala šele takrat, ko ta že kaže signalni znak za dovoljeno vožnjo. Nasprotno pa se s signalnim znakom glavnega signala lahko prepove vožnja vlaku šele, ko je na signalu pred njim že predsignaliziran signalni znak, ki prepoveduje vožnjo. Odvisnost je lahko tudi takšna, da se signalni znaki obeh signalov spremenijo hkrati.
(5) Vsi glavni signali, ki krijejo kretnično območje, morajo biti v odvisnosti od voznih poti vlakov tako, da ni mogoče dovoliti hkrati voženj vlakov na vozne poti, ki se dotikajo ali križajo. Na postajah, na katerih z glavnimi signali ravna kretniško osebje, sme slednje glavni signal postaviti v lego za dovoljeno vožnjo samo, kadar to odredi prometnik.
(6) Glavni signal je neuporaben:
- kadar je pokvarjen,
- kadar izvozi vlak na nepravi tir dvotirne proge, izvozni signal pa ni preurejen tako, da kaže signalne znake za dovoljeno vožnjo na nepravi tir,
- kadar uvozi vlak z nepravega tira dvotirne proge, postaja pa ni opremljena z uvoznim signalom ob nepravem tiru,
- prostorni signal odjavnice ob pravem tiru, kadar vlak vozi po nepravem tiru na dvotirni progi, odjavnica pa ni opremljena s prostornim signalom ob nepravem tiru.
11. člen
(signalni znaki glavnih signalov, njihov pomen, namen in uporaba)
(1) Signalni znak 1: ”Stoj”
Ena rdeča mirna luč (glej sliko7).
1. Signalni znak 1: ”Stoj” kažejo vsi glavni signali.
2. Signalni znak 1: ”Stoj” pomeni, da se mora vlak pred tem signalom ustaviti in da je nadaljnja vožnja od signala prepovedana.
(2) Glavni signali morajo redno kazati signalni znak 1: ”Stoj”. Glavni signali smejo kazati signalne znake za dovoljeno vožnjo samo, kadar se pričakuje vlak. To določilo ne velja za:
- prostorne signale na progah z APB, v smeri, za katero je dana privolitev, in ki kažejo signalni znak 2: ”Prosto”,
- preduvozne in predkritne signale, ki kažejo signalni znak 3: ”Previdno’ pričakuj ‘Stoj”, in
- kritne signale cepišča industrijskega tira na odprti progi, nakladališča ali postajališča dvotirne proge s skupnim peronom za oba tira, ki redno kažejo signalni znak 2: ”Prosto”.
(3) Na postajah in službenih mestih, ki so zavarovana s takimi signalnovarnostnimi napravami, da omogočajo samodejno spremembo signalnih znakov za dovoljeno vožnjo v signalni znak 1: ”Stoj”, se sme ta samodejna sprememba izvršiti šele, ko čelo vlaka prepelje glavni signal najmanj za 50 m.
(4) Na postajah in službenih mestih, na katerih za spremembo signalnih znakov glavnih signalov skrbi izvršilni železniški delavec, mora ta postaviti glavne signale tako, da kažejo signalni znak 1: ”Stoj” in sicer:
- glavni signal, ki krije kretnično območje, ko vlak prepelje preko vseh kretnic, ki so na njegovi vozni poti;
- prostorni signal odjavnice takrat, ko vlak ves odpelje mimo prostornega signala.
(5) Signalni znak 2: “Prosto”
Ena zelena mirna luč (glej sliko 8).
1. Signalni znak 2: ”Prosto” kažejo vsi glavni signali.
2. Signalni znak 2: ”Prosto” na glavnem signalu, ki krije kretnično območje, pomeni, da:
- je preko pripadajočega kretničnega območja vožnja dovoljena z redno hitrostjo;
- lahko vlak do naslednjega glavnega signala oziroma do predsignala vozi z redno hitrostjo.
3. Signalni znak 2: ”Prosto” na prostornem signalu pomeni, da:
- je vožnja v blokovni ali odjavni odsek, ki ga prostorni signal krije, dovoljena;
- lahko vlak do naslednjega glavnega signala oziroma do predsignala vozi z redno hitrostjo.
(6) Signalni znak 3: ”Previdno’, pričakuj ‘Stoj”
Ena rumena mirna luč (glej sliko 9).
1. Signalni znak 3: ”Previdno’, pričakuj ‘Stoj” kažejo signali, ki kažejo dvopomenske signalne znake.
2. Signalni znak 3: ”Previdno’, pričakuj ‘Stoj” na signalu, ki krije kretnično območje, pomeni:
- da je vožnja preko pripadajočega kretničnega območja dovoljena z redno hitrostjo,
- da kaže prihodnji glavni signal signalni znak 1: ”Stoj” in
- da je treba vožnjo vlaka uravnavati tako, da se bo vlak ustavil pred njim, če ni z dopolnilnim signalom signalizirano drugače.
3. Signalni znak 3: ”Previdno’, pričakuj ‘Stoj” na prostornem signalu pomeni:
- da je vožnja v blokovni odsek, ki ga signal krije, dovoljena in
- da je treba vožnjo vlaka uravnavati tako, da se bo ta ustavil pred prihodnjim glavnim signalom.
(7) Signalni znak 4: ”Prosto’, pričakuj ‘Omejeno hitrost”
Ena zelena utripajoča luč (glej sliko 10).
1. Signalni znak 4: ”Prosto, pričakuj ‘Omejeno hitrost” kažejo signali, ki kažejo dvopomenske signalne znake in krijejo kretnično območje, preduvozni in predkritni signali.
2. Signalni znak 4: ”Prosto, pričakuj ‘Omejeno hitrost” na signalu, ki krije kretnično območje, pomeni:
- da je preko pripadajočega kretničnega območja vožnja dovoljena z redno hitrostjo;
- da kaže prihodnji glavni signal signalni znak v odredbenem delu ”Omejena hitrost”;
- da je treba vožnjo vlaka uravnati tako, da bo od prihodnjega glavnega signala lahko ta vozil z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka ali signalizirano s hitrostnim predkazalom.
3. Signalni znak 4: ”Prosto, pričakuj ‘Omejeno hitrost” na preduvoznem in predkritnem signalu pomeni:
- da je vožnja v prihodnji blokovni odsek dovoljena;
- da prihodnji glavni signal v odredbenem delu kaže signalni znak ”Omejena hitrost”;
- da je treba vožnjo vlaka uravnavati tako, da bo od prihodnjega glavnega signala lahko ta vozil z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka ali signalizirano s hitrostnim predkazalom.
(8) Signalni znak 5: “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Stoj”
Ena rumena utripajoča luč in pod njo ena rumena mirna luč (glej sliko 11).
1. Signalni znak 5: ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Stoj” kažejo signali, ki kažejo dvopomenske signalne znake in krijejo kretnično območje.
2. Signalni znak 5: ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Stoj” pomeni:
- da je od signala naprej vožnja dovoljena z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka ali signalizirano s hitrostnim kazalom;
- da kaže prihodnji glavni signal signalni znak 1 ”Stoj”;
- da je treba vožnjo vlaka uravnavati tako, da se bo vlak ustavil pred prihodnjim glavnim signalom, če ni z dopolnilnim signalom signalizirano drugače.
(9) Signalni znak 6: ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Prosto‘ ali ‘Previdno”
Ena rumena utripajoča luč in pod njo ena zelena mirna luč (glej sliko 12).
1. Signalni znak 6: ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Prosto‘ ali ‘Previdno” kažejo signali, ki kažejo dvopomenske signalne znake in krijejo kretnično območje.
2. Signalni znak 6: ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Prosto‘ ali ‘Previdno” na signalu, ki kaže dvopomenske signalne znake, pomeni:
- da je preko pripadajočega kretničnega območja vožnja dovoljena z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka ali signalizirano s hitrostnim kazalom;
- da naslednji glavni signal kaže signalni znak v odredbenem delu ”Prosto” ali ”Previdno”;
- da lahko vlak po prevozu pripadajočega kretničnega področja do naslednjega glavnega signala vozi z redno hitrostjo, če ni z dopolnilnim signalom signalizirano drugače.
3. Signalni znak 6: ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Prosto‘ ali ‘Previdno”na signalu, ki kaže dvopomenske signalne znake in ne predsignalizira naslednjega glavnega signala, pomeni:
- da je preko pripadajočega kretničnega območja vožnja dovoljena z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka ali signalizirano s hitrostnim kazalom;
- da lahko vlak po prevozu pripadajočega kretničnega področja do naslednjega predsignala vozi z redno hitrostjo.
(10) Signalni znak 7: “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Omejeno hitrost”
Ena rumena utripajoča luč in pod njo ena zelena utripajoča luč (glej sliko 13).
1. Signalni znak 7 ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Omejeno hitrost” kažejo signali, ki kažejo dvopomenske signalne znake in krijejo kretnično območje.
2. Signalni znak 7: ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Omejeno hitrost” pomeni:
- da je preko pripadajočega kretničnega območja vožnja dovoljena z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka ali signalizirano s hitrostnim kazalom;
- da kaže prihodnji glavni signal signalni znak v odredbenem delu ”Omejena hitrost”;
- da je treba vožnjo vlaka uravnavati tako, da bo lahko ta preko kretničnega območja prihodnjega glavnega signala vozil z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka ali signalizirano s hitrostnim predkazalom.
(11) Signalni znak 8: “Omejena hitrost”
Ena zelena mirna luč in pod njo ena rumena mirna luč (glej sliko 14).
1. Signalni znak 8: ”Omejena hitrost” kažejo enopomenski signali, ki krijejo kretnično območje.
2. Signalni znak 8: ”Omejena hitrost” pomeni, da je od signala naprej vožnja dovoljena z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka ali signalizirano s hitrostnim kazalom.
(12) Signalni znak 9: “Previdna vožnja”
Ena rdeča mirna luč in pod njo ena rumena utripajoča luč (glej sliko 15).
1. Signalni znak 9: ”Previdna vožnja” lahko kažejo vsi svetlobni glavni signali. Na signalu, ki kaže dvopomenske signalne znake, je treba signalni znak 9: ”Previdna vožnja” upoštevati še, kot da prihodnji signal kaže signalni znak 1: ”Stoj”.
2. Signalni znak 9: ”Previdna vožnja” na uvoznem signalu ali postajnem kritnem signalu se vključi takrat, kadar mora vlak previdno voziti na postajo na tir:
- ki je zaseden,
- ki je vozen samo do določenega mesta,
- katerega ločnica na izvozni strani ni prosta in
- kadar je signalnovarnostna naprava pokvarjena.
V takih primerih je treba uravnavati hitrost tako, da se lahko vlak pred oviro ustavi in hitrost ne sme biti večja kot 20 km/h.
3. Signalni znak 9: ”Previdna vožnja” na izvoznem ali progovnem kritnem signalu pomeni, da je vožnja dovoljena preko kretničnega območja s hitrostjo največ 20 km/h, nato pa tako, da se lahko vlak ustavi pred prihodnjim glavnim signalom, če ta kaže signalni znak 1: ”Stoj”. Signalni znak 9: ”Previdna vožnja” se sme vključiti:
- na izvoznem signalu šele, ko je odsek med postajama oziroma postajo in odjavnico prost in je vozna pot zavarovana;
- na progovnem kritnem signalu šele, ko je prostorni odsek, ki ga kritni signal krije, prost in je vozna pot zavarovana.
4. Signalni znak 9: ”Previdna vožnja” na prostornem signalu pomeni, da je vožnja mimo signala dovoljena s hitrostjo po preglednosti proge do prihodnjega glavnega signala.
(13) Če glavni signal kaže dvopomenske signalne znake in ne predsignalizira naslednjega glavnega signala, mora biti steber označen z belimi in črnimi pasovi. Strojevodja mora pri takem signalu upoštevati samo odredbeni del signalnega znaka. Vožnja preko kretničnega območja je dovoljena s hitrostjo, ki jo signalizira odredbeni del, naprej pa z redno hitrostjo.
(14) Natančnejše določbe o ravnanju z glavnimi signali, vključenimi v postajne signalnovarnostne naprave, morajo biti predpisane za vsako postajo v postajnem poslovnem redu in v tehničnem navodilu za ravnanje s postajno in progovno signalnovarnostno napravo.
12. člen
(ravnanje ob okvari glavnega signala)
(1) Strojevodja mora vlak ustaviti tudi pred:
- glavnim signalom, ki kaže nerazločne signalne znake, in
- pred nerazsvetljenim glavnim signalom, razen v primerih, ki jih določa točka b) tretjega odstavka 6. člen tega pravilnika.
(2) Strojevodja lahko vožnjo nadaljuje šele, ko glavni signal pokaže signalni znak za dovoljeno vožnjo ali ko dobi dovoljenje od prometnika ali progovnega prometnika.
(3) Če se vlaku z nalogom dovoli vožnja mimo dvopomenskega signala, na katerem signalni znaki niso razločni ali je signal nerazsvetljen, je treba do prihodnjega glavnega signala voziti tako, kot da prihodnji glavni signal kaže signalni znak 1: ”Stoj”.
(4) O pokvarjenem (neuporabnem) glavnem signalu se strojevodja obvešča z nalogom v skladu z določili Prometnega pravilnika. Kadar se strojevodji dovoli vožnja mimo neuporabnega glavnega signala z nalogom, hitrost vožnje vlaka ne sme biti večja, kot je z voznim redom posameznega vlaka predpisana omejena hitrost za to mesto, vendar ne več kot 50 km/h.
(5) O neuporabnosti glavnega signala strojevodje ni treba obveščati z nalogom, če je signal opremljen za dajanje signalnega znaka 9: ”Previdna vožnja” in se s tem signalnim znakom dovoli nadaljnja vožnja mimo neuporabnega signala. Vlaka v tem primeru ni treba ustaviti pred neuporabnim glavnim signalom.
(6) O neuporabnosti izvoznega signala, ki ni opremljen za dajanje signalnega znaka 9: ”Previdna vožnja”, se strojevodja obvešča z nalogom. Če ni na voljo delavca za dajanje ročnega signalnega znaka 75: ”Naprej”, je treba strojevodjo obvestiti z nalogom na tisti postaji, na kateri je izvozni signal neuporaben.
13. člen
(predsignali, signalni znaki predsignalov in njihov pomen)
(1) Predsignali glavnih signalov predsignalizirajo signalne znake glavnih signalov, ki kažejo enopomenske ali dvopomenske signalne znake.
(2) Signalni znak 10: “Pričakuj Stoj”
Ena rumena mirna luč (glej sliko 16).
Signalni znak 10: ”Pričakuj Stoj” pomeni, da je treba vožnjo do glavnega signala uravnavati tako, da se bo vlak ustavil pred glavnim signalom, ki kaže signalni znak 1: ”Stoj”.
(3) Signalni znak 11: “Pričakuj Prosto”
Ena zelena mirna luč (glej sliko 17).
Signalni znak 11: ”Pričakuj Prosto” pomeni, da vlaku do glavnega signala ni treba zmanjšati hitrosti.
(4) Signalni znak 12: “Pričakuj Omejeno hitrost”
Ena zelena utripajoča luč (glej sliko 18).
Signalni znak 12: ”Pričakuj Omejeno hitrost” pomeni, da je treba vožnjo vlaka uravnati tako, da bo preko kretničnega območja, ki ga krije glavni signal, lahko vozil z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka, ali signalizirano s hitrostnim predkazalom.
(5) Če je predsignal pri vožnji mimo kazal signalni znak 11: ”Pričakuj Prosto” ali 12: ”Pričakuj Omejeno hitrost”, na glavnem signalu pa se opazi signalni znak 1: ”Stoj”, to pomeni, da je bil nepričakovano spremenjen signalni znak in da je treba ukreniti vse, da se bo vlak čim prej ustavil.
14. člen
(ravnanja ob okvarah predsignalov)
(1) Če se predsignal pokvari, mora kazati signalni znak 10: ”Pričakuj Stoj” ali pa predsignal ni razsvetljen.
(2) Če predsignal ni razsvetljen, je treba ravnati tako, kot da bi predsignal kazal signalni znak 10: "Pričakuj Stoj", razen v primerih, ki jih določa točka b) tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika.
15. člen
(ponavljalniki predsignaliziranja, signalni znaki ponavljalnikov predsignaliziranja in njihov pomen)
(1) Ponavljalnik predsignaliziranja je treba vgraditi, kadar ni dosežena predpisana vidna razdalja glavnega signala. Ponavljalnik predsignaliziranja s predpisanim signalnim znakom kaže, kakšen signalni znak kaže prihodnji glavni signal. Signalni znaki ponavljalnika predsignaliziranja morajo biti v odvisnosti od signalnih znakov prihodnjega glavnega signala. Postavljajo se na tisti strani, na kateri stoji glavni signal, najmanj na takšni razdalji, kot je predpisana vidna razdalja za glavni signal.
(2) Ponavljalniki predsignaliziranja kažejo signalne znake z mirnimi ali utripajočimi barvnimi lučmi. Od predsignala se razlikujejo po tem, da kažejo še eno belo mirno luč, ki označuje ponavljalnik predsignaliziranja.
(3) Signalni znak 13: “Glavni signal kaže ‘Stoj”
Ena rumena mirna in pod njo ena bela mirna luč (glej sliko 19).
Signalni znak 13: ”Glavni signal kaže 'Stoj” pomeni, da je treba uravnati vožnjo vlaka do glavnega signala tako, da se bo ta ustavil pred glavnim signalom, ki kaže signalni znak 1: ”Stoj”.
(4) Signalni znak 14: “Glavni signal kaže ‘Prosto”
Ena zelena mirna in pod njo ena bela mirna luč (glej sliko 20).
Signalni znak 14: ”Glavni signal kaže 'Prosto” pomeni, da vlaku do glavnega signala ni treba zmanjšati hitrosti.
(5) Signalni znak 15: “Glavni signal kaže ‘Omejeno hitrost”
Ena zelena utripajoča luč in pod njo ena bela mirna luč (glej sliko 21).
Signalni znak 15: ”Glavni signal kaže 'Omejeno hitrost” pomeni, da je treba vožnjo vlaka uravnati tako, da bo ta preko območja, ki ga krije glavni signal, lahko vozil z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka ali signalizirano s hitrostnim predkazalom.
(6) Kadar predsignal oziroma glavni signal, ki predsignalizira signalne znake prihodnjega glavnega signala, kaže signalni znak 11: ”Pričakuj Prosto”, 12: ”Pričakuj Omejeno hitrost” oziroma signalni znak 2: ”Prosto”, 4: ”Prosto', pričakuj 'Omejeno hitrost”, 6: ”Omejena hitrost', pričakuj 'Prosto‘ ali ‘Previdno”, ali 7: ”Omejena hitrost', pričakuj 'Omejeno hitrost”, pri približevanju ponavljalniku predsignaliziranja pa strojevodja opazi signalni znak 13: ”Glavni signal kaže ‘Stoj”, tedaj to pomeni, da je bil signalni znak glavnega signala nepričakovano spremenjen in da mora ukreniti vse, da se bo vlak čim prej ustavil.
16. člen
(ravnanje ob okvarah ponavljalnikov predsignaliziranja)
Če ponavljalnik predsignaliziranja ni razsvetljen ali če kaže samo belo luč, ga je treba upoštevati tako, kot bi kazal signalni znak 13: ”Glavni signal kaže ‘Stoj”. Strojevodje vlaka se ne obvešča o neuporabnosti ponavljalnika predsignaliziranja.
17. člen
(mejni tirni signali, signalni znaki mejnih tirnih signalov in njihov pomen)
(1) Mejni tirni signali (v nadaljnjem besedilu: MTS) dovoljujejo ali prepovedujejo vlakovne vožnje oziroma premik.
(2) MTS se uporabljajo:
- za razdelitev glavnega tira na dva odseka;
- za označitev konca glavnega tira, ki nima glavnega signala;
- za označitev konca slepega tira;
- za označitev mest, na katerih se mora vlak ustaviti, ker drugače ni zagotovljena prepeljevalna pot;
- za označitev meje med območjem enega dela postaje od drugega;
- za označitev prehoda s stranskega na glavni tir in obratno;
- za varovanje kretnic ali kretničnega območja, če zaradi vidnostnih pogojev ni mogoče uporabiti premikalnega signala.
(3) Signalni znak 16: “Vožnja prepovedana”
1. Na svetlobnih signalih:
Dve vodoravno razvrščeni rdeči mirni luči (glej sliko 22a).
2. Na likovnih signalih:
Vodoraven črn pas na belem okroglem polju s črnim robom (glej sliko 22b).
Signalni znak 16: ”Vožnja prepovedana” na svetlobnem mejnem tirnem signalu prepoveduje vlakovno vožnjo ali premik mimo signala. Na likovnem signalu pa označuje, da je tam konec slepega tira.
(4) Svetlobni mejni tirni signali morajo biti vgrajeni:
- na meji odseka deljenega tira,
- na meji prehoda iz enega območja postaje v drugo.
(5) Likovni mejni tirni signali morajo biti vgrajeni pred odbijali slepih tirov ali na njih in kažejo samo signalni znak 16: ”Vožnja prepovedana”.
(6) Signalni znak 17: “Vožnja dovoljena”
1. Na svetlobnih signalih:
Dve beli mirni luči, razvrščeni poševno od leve proti desni navzgor (glej sliko 23).
2. Likovni signali tega signalnega znaka ne kažejo.
Signalni znak17: ”Vožnja dovoljena” dovoljuje strojevodji vožnjo pri premiku do:
- vozil na tiru ali
- premikalnega signala ali
- prihodnjega mejnega tirnega signala ali
- do ločnice na tiru, če na tiru ni vozil, premikalnega signala ali mejnega tirnega signala ali
- do signala premikalni mejnik.
(7) Mejni tirni signali na vozni poti vlaka morajo kazati signalni znak 17: ”Vožnja dovoljena”. Na sosednjih tirih, s katerih bi lahko bila ogrožena vozna pot vlaka, morajo mejni tirni signali kazati signalni znak 16: ”Vožnja prepovedana”.
(8) Pri premiku velja signalni znak 17: ”Vožnja dovoljena” za strojevodjo ali premikalno skupino kot dovoljenje za nadaljnjo vožnjo.
(9) Če stoji pred mejnim tirnim signalom več nespetih vlečnih vozil ali več skupin spetih vlečnih vozil oziroma več samostojnih premikalnih sestavov, velja signalni znak 17: ”Vožnja dovoljena” kot dovoljenje samo za vožnjo prvega vlečnega vozila ali prve skupine vlečnih vozil oziroma za prvi samostojni premikalni sestav. Drugo vlečno vozilo, druga skupina vlečnih vozil ali drugi premikalni sestav mora počakati, da se po signalnem znaku 16: ”Vožnja prepovedana” vnovič pokaže signalni znak 17: ”Vožnja dovoljena”.
18. člen
(ravnanje ob okvarah mejnih tirnih signalov)
(1) Kadar je mejni tirni signal pokvarjen ali ugasnjen:
a) je treba vlak pri signalu ustaviti, vožnja pa se sme nadaljevati, ko:
- to dovoli prometnik oziroma progovni prometnik ustno, po telefonu, po RDZ;
- železniški delavec ustno obvesti strojevodjo o okvari mejnega tirnega signala in daje ročni signalni znak 75: ”Naprej” ali
b) vlaka pri takšnem signalu ni treba zaustaviti, če je strojevodja o pokvarjenem mejnem tirnem signalu obveščen in železniški delavec pri njem daje ročni signalni znak 75: ”Naprej”.
(2) Premik mimo pokvarjenega mejnega tirnega signala je dovoljen, če je premikalno osebje o pokvarjenem signalu dokazno obveščeno enkrat v izmeni in če vsako premikalno ali lokomotivsko vožnjo posebej dovoli prometnik ali progovni prometnik. Na postajah s stalnimi premikalnimi skupinami je treba te skupine takoj obvestiti, ko nastane napaka ali ob nastopu službe.
(3) Kadar je strojevodja pri premiku dokazno obveščen o pokvarjenem mejnem tirnem signalu, upošteva pri opravljanju premikalnih ali lokomotivskih voženj le ustrezne ročne signalne znake, glede na lego premikalnega vlečnega vozila, ki jih daje delavec pri tem pokvarjenem signalu.
III. DOPOLNILNI SIGNALI
19. člen
(vrste dopolnilnih signalov)
(1) Dopolnilni signali so: hitrostna kazala, hitrostna predkazala, kazalo za uvoz do mejnega tirnega signala, predkazalo za uvoz do MTS, kazalo za uvoz na tir, na katerem ni zagotovljene prepeljevalne poti, tirna kazala, predsignalni opozorilnik, opozorilnik glavnega signala in naznanilniki predsignalov.
(2) Na enem signalu so lahko montirani največ trije dopolnilni signali, ki morajo biti razvrščeni od zgoraj navzdol tako, da so zgoraj dopolnilni signali, ki pri tem signalu odrejajo izvršitev (hitrostno kazalo, kazalo za uvoz do MTS, kazalo za uvoz na tir, na katerem ni zagotovljene prepeljevalne poti ali tirno kazalo), pod njimi pa dopolnilni signali, ki predsignalizirajo dopolnilni signal na naslednjem signalu (hitrostno predkazalo, predkazalo za uvoz do MTS).
20. člen
(hitrostna kazala)
(1) S hitrostnim kazalom se lahko opremi glavni signal na postaji ali službenem mestu za signaliziranje omejenih hitrosti, ki so večje od omejenih hitrosti, določenih z voznim redom posameznega vlaka.
(2) Signalni znak hitrostnega kazala na svetlobnem signalu je z belimi lučmi napisana številka na črni podlagi ali na likovnem signalu napisana bela številka na črni podlagi. Številka, pomnožena z 10, pomeni dovoljeno omejeno hitrost vožnje vlaka v km/h.
(3) Signalni znak 18: “Vozite z omejeno hitrostjo ......km/h”
Svetlobni signal:
Z belimi lučmi napisana številka na črni podlagi (glej sliko 24a).
Likovni signal:
Napisana bela številka na črni podlagi (glej sliko 24b).
Signalni znak 18: ”Vozite z omejeno hitrostjo ... km/h” pomeni, da je treba vožnjo vlaka uravnavati tako, da bo ta lahko vozil preko kretničnega območja s signalizirano hitrostjo.
(4) Hitrostno kazalo sme kazati signalni znak 18 ”Vozite z omejeno hitrostjo ... km/h” le, kadar glavni signal kaže signalni znak 5: “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Stoj”,signalni znak 6 ”Omejena hitrost’, pričakuj ‘Prosto‘ ali ‘Previdno”, signalni znak 7“Omejena hitrost’, pričakuj ‘Omejeno hitrost” ali signalni znak 8 “Omejena hitrost”.
(5) Hitrostno kazalo se vgradi pod ali nad signalno ploščo glavnega signala.
(6) Če je višina omejene hitrosti signalizirana s hitrostnim kazalom na uvoznem signalu, mora biti signalizirana s hitrostnimi kazali tudi na vseh naslednjih glavnih signalih te postaje na vozni poti vlaka. Kadar je naslednja signalizirana hitrost za več kot 20 km/h manjša od prejšnje, mora biti ta še predsignalizirana.
(7) Če se hitrostno kazalo pokvari v času, ko kaže glavni signal signalni znak 5: “Omejena hitrost', pričakuj 'Stoj”, 6: “Omejena hitrost', pričakuj 'Prosto‘ ali ‘Previdno”, 7: “Omejena hitrost', pričakuj 'Omejeno hitrost” ali 8: “Omejena hitrost”, se morajo bele luči na hitrostnem kazalu ugasniti. Vožnjo vlaka je treba uravnavati tako, da se ne prekorači omejena hitrost, ki je določena z voznim redom posameznega vlaka.
21. člen
(hitrostna predkazala)
(1) S hitrostnim predkazalom je treba v primeru iz šestega odstavka 20. člena predsignalizirati znižanje hitrosti na naslednjem glavnem signalu, lahko pa se predsignalizira tudi signalni znak hitrostnega kazala, ki dovoljuje povečanje hitrosti.
(2) Signalni znak hitrostnega predkazala na svetlobnem signalu je z rumenimi lučmi napisana številka na črni podlagi in na likovnem signalu napisana rumena številka na črni podlagi. Številka, pomnožena z 10, pomeni pričakovano dovoljeno omejeno hitrost vožnje vlaka.
(3) Hitrostno predkazalo se vgrajuje na predsignalu ali na dvopomenskem signalu pod ali nad signalno ploščo. Hitrostno predkazalo mora biti razen barve številke enake oblike in kazati enake številke kot hitrostno kazalo. Če sta na istem signalu vgrajena hitrostno kazalo in predkazalo, mora biti predkazalo pod hitrostnim kazalom.
(4) Signalni znak 19: “Pričakuj omejeno hitrost.....km/h”
Svetlobni signal:
Z rumenimi lučmi napisana številka na črni podlag (glej sliko 25a).
Likovni signal:
Napisana rumena številka na črni podlagi (glej sliko 25b).
Signalni znak 19: ”Pričakuj omejeno hitrost …. km/h” pomeni, da je treba vožnjo vlaka uravnavati tako, da bo ta lahko preko kretniškega območja, ki ga glavni signal krije, vozil s signalizirano hitrostjo.
(5) Med hitrostnim predkazalom in hitrostnim kazalom mora biti takšna odvisnost, da ob okvari hitrostnega kazala ugasne tudi hitrostno predkazalo.
22. člen
(kazalo za uvoz do mejnega tirnega signala)
(1) Kazalo za uvoz do mejnega tirnega signala, do katerega je zagotovljena zavorna razdalja, je z belimi lučmi sestavljen križ na črni podlagi.
(2) Signalni znak 20: “Vozite do MTS”
Z belimi lučmi sestavljen križ na črni podlagi (glej sliko 26).
(3) Signalni znak 20: ”Vozite do MTS” pomeni, da bo vlak vozil na prvi del deljenega tira do mejnega tirnega signala, ki je na zavorni razdalji, in za katerim je zagotovljena najmanj 50 m prepeljevalna pot. Vožnjo vlaka je treba uravnavati tako, da se bo vlak zanesljivo ustavil pred mejnim tirnim signalom, ki kaže signalni znak: 16 'Vožnja prepovedana'.
(4) Kazalo za uvoz do mejnega tirnega signala, ki ni na zavorni razdalji, je z belimi utripajočimi lučmi sestavljen križ na črni podlagi.
(5) Signalni znak 21: “Vozite do MTS, ki ni na zavorni razdalji ”
Z belimi utripajočimi lučmi sestavljen križ na črni podlagi (glej sliko 27).
(6) Signalni znak 21: ”Vozite do MTS, ki ni na zavorni razdalji”, pomeni, da bo vlak vozil na prvi del deljenega tira do mejnega tirnega signala, ki ni na zavorni razdalji, in za katerim je zagotovljene najmanj 50 m prepeljevalne poti. Vožnjo vlaka je treba uravnavati tako, da se bo vlak zanesljivo ustavil pred mejnim tirnim signalom, ki kaže signalni znak: 16 'Vožnja prepovedana'.
(7) Kazalo za uvoz do MTS se vgradi pod signalno ploščo glavnega signala.
(8) Kazalo za uvoz do MTS in hitrostno kazalo ne smeta istočasno kazati signalnih znakov na istem signalu.
(9) Če se kazalo za uvoz do MTS pokvari v času, ko mora kazati signalni znak 20 “Vozite do MTS” ali signalni znak 21 “Vozite do MTS, ki ni na zavorni razdalji”, mora glavni signal pokazati signalni znak 1: ”Stoj".
23. člen
(predkazalo za uvoz do MTS)
(1) S predkazalom za uvoz do MTS je treba predsignalizirati signalni znak 21: ”Vozite do MTS, ki ni na zavorni razdalji”.
(2) Predkazalo za uvoz do MTS je z rumenimi utripajočimi lučmi sestavljen križ na črni podlagi.
(3) Predkazalo za uvoz do MTS se vgrajuje na predsignalu, preduvoznem ali predkritnem signalu in na ponavljalniku predsignaliziranja pod signalno ploščo. Predkazalo za uvoz do MTS mora biti, razen barve križa, enake oblike, kot kazalo za uvoz do mejnega tirnega signala.
(4) Signalni znak 22: “Pričakuj vožnjo do MTS, ki ni na zavorni razdalji ”
Z rumenimi utripajočimi lučmi sestavljen križ na črni podlagi (glej sliko 28).
Signalni znak 22: ”Pričakuj vožnjo do MTS, ki ni na zavorni razdalji” pomeni:
- da je treba pričakovati signalni znak 21: ”Vozite do MTS, ki ni na zavorni razdalji”,
- da od glavnega signala do mejnega tirnega signala ni zagotovljena zavorna razdalja in
- da je treba vožnjo vlaka prilagoditi tako, da se bo vlak zanesljivo ustavil že pred MTS, ki stoji za naslednjim glavnim signalom na razdalji, ki je manjša od zavorne razdalje.
(5) Med predkazalom za vožnjo do MTS in kazalom za vožnjo do MTS mora biti takšna odvisnost, da v primeru okvare kazala za vožnjo do MTS ugasne tudi predkazalo za vožnjo do MTS.
(6) Če se predkazalo za uvoz do MTS pokvari v času, ko mora kazati signalni znak 22 ”Pričakuj vožnjo do MTS, ki ni na zavorni razdalji”, mora predsignal pokazati signalni znak 10: ”Pričakuj Stoj", oziroma glavni signal signalni znak 3: ”Previdno’, pričakuj ‘Stoj” ali signalni znak 5: “Omejena hitrost’, pričakuj ‘Stoj”.
24. člen
(kazalo za uvoz na tir, na katerem ni zagotovljene prepeljevalne poti)
(1) Kazalo za uvoz na tir, na katerem ni zagotovljene prepeljevalne poti, je z belimi lučmi sestavljena puščica, obrnjena navzdol, na črni podlagi.
(2) Signalni znak 23: “Ni prepeljevalne poti”
Z belimi lučmi sestavljena puščica na črni podlagi (glej sliko 29).
Signalni znak 23: ”Ni prepeljevalne poti" pomeni, da bo vlak vozil na tir, na katerem ni zagotovljena prepeljevalna pot.
(3) Kazalo za uvoz na tir, na katerem ni zagotovljene prepeljevalne poti, se sme uporabljati za uvoze tovornih vlakov na postajah, kjer zaradi rednega premika na izvozni strani ni mogoče zagotoviti prepeljevalne poti.
(4) Kazalo za uvoz na tir, na katerem ni zagotovljene prepeljevalne poti, se vgradi pod signalno ploščo glavnega signala.
(5) Če se kazalo za uvoz na tir, na katerem ni zagotovljene prepeljevalne poti, pokvari v času, ko kaže signalni znak “Ni prepeljevalne poti”, mora glavni signal pokazati signalni znak 1: ”Stoj".
(6) Kombinacija kazala za uvoz do MTS, ki kaže Signalni znak 20: “Vozite do MTS” in nad njim kazalo za uvoz na tir, na katerem ni zagotovljene prepeljevalne poti, ki kaže Signalni znak 23: “Ni prepeljevalne poti”, pomeni, da je vlaku postavljen uvoz v slepi tir, da je do konca slepega tira zagotovljena zavorna razdalja in da je treba voziti tako, da se bo vlak zanesljivo ustavil pred koncem slepega tira.
(7) Kombinacija kazala za uvoz do MTS, ki kaže Signalni znak 21: “Vozite do MTS, ki ni na zavorni razdalji ” in nad njim kazala za uvoz na tir, na katerem ni zagotovljene prepeljevalne poti, ki kaže Signalni znak 23: “Ni prepeljevalne poti”, pomeni, da je vlaku postavljen uvoz v slepi tir, da do konca slepega tira ni zagotovljena zavorna razdalja in da je treba voziti tako, da se bo vlak zanesljivo ustavil pred koncem slepega tira.
25. člen
(tirna kazala)
(1) Tirna kazala lahko dopolnjujejo signalne znake skupinskih izvoznih signalov in kažejo, s katerega tira je dovoljen izvoz. Če so tiri, s katerih vlaki izvažajo, opremljeni s premikalnimi signali ali mejnimi tirnimi signali, se skupinski izvozni signal ne opremi s tirnim kazalom.
(2) Tirno kazalo je z zelenimi lučmi napisana številka na črni podlagi.
(3) Signalni znak 24: “Vožnja s:…. tira”
Z zelenimi lučmi napisana številka na črni podlagi (glej sliko 30).
(4) Tirno kazalo se vgrajuje pod signalno ploščo glavnega signala.
(5) Če se tirno kazalo pokvari v času, ko kaže signalni znak “Vožnja s… tira”, mora glavni signal pokazati signalni znak 1: ”Stoj".
26. člen
(predsignalni opozorilnik)
(1) Predsignalni opozorilniki omogočajo, da strojevodja bolj zanesljivo opazi predsignal, preduvozni in predkritni signal ter izvozni signal, ki predsignalizira signalne znake uvoznega signala prihodnje postaje.
(2) Predsignalni opozorilniki se vgrajujejo:
- pri vseh predsignalih,
- na progah z APB pri vsakem preduvoznem in predkritnem signalu,
- pri izvoznem signalu, ki predsignalizira signalne znake uvoznega signala prihodnje postaje in
- pri izvoznem signalu, ki predsignalizira signalne znake progovnega kritnega signala.
(3) Signalni znak 25: “Označitev predsignala”
Bela pravokotna plošča s črnim robom, na kateri sta narisana dva črno obrobljena trikotnika z združenima vrhoma (glej sliko 31).
(4) Če je predsignal vgrajen na razdalji, ki je do 5 % krajša od zavorne razdalje, mora biti označen s predsignalnim opozorilnikom, ki ima na vrhu še belo trikotno ploščo s črnim robom, katere vrh je obrnjen navzdol (glej sliko 31a).
(5) Predsignalni opozorilnik mora biti vgrajen največ 1,5 metra pred signalom ali na stebru signala iz drugega odstavka tega člena.
27. člen
(opozorilnik glavnega signala)
(1) Opozorilnik glavnega signala kaže, da je dvopomenski signal vgrajen pred prihodnjim glavnim signalom na razdalji, ki je do 5 % krajša od zavorne razdalje.
(2) Signalni znak 26: “Glavni signal ni na zavorni razdalji”
Bela trikotna plošča s črnim robom, katere vrh je obrnjen navzdol (glej sliko 32).
(3) Opozorilnik glavnega signala se vgradi na steber dvopomenskega glavnega signala pod signalno ploščo. Če so pod signalno ploščo še hitrostno kazalo, hitrostno predkazalo, kazalo za uvoz do mejnega tirnega signala, predkazalo za uvoz do mejnega tirnega signala, kazalo za uvoz na tir, na katerem ni zagotovljena prepeljevalna pot, ali tirno kazalo, se opozorilnik glavnega signala namesti pod navedenimi signali.
28. člen
(naznanilniki predsignalov)
(1) Naznanilniki predsignalov opozarjajo, da se vlak približuje predsignalu, preduvoznemu signalu oziroma predkritnemu signalu.
(2) Signalni znak 27: ”Pričakuj predsignal”
Bela pravokotna plošča s tremi, dvema, ali enim, črnim poševnim pasom z leve na desno navzgor (glej sliko 33).
(3) Naznanilniki predsignala, ki kažejo signalni znak 27: ”Pričakuj predsignal”, se vgradijo pred signali na 100, 200 in 300 m, in sicer tako, da ima prvi naznanilnik, ki je najbližji tem signalom, enega, drugi dva, tretji pa tri poševne pasove (glej sliko 33).
IV. SIGNALI ZA ZAVAROVANJE TIRNIH POTI
29. člen
(namen in vrste signalov za zavarovanje tirnih poti)
(1) Signali za zavarovanje tirnih poti so namenjeni za:
- zavarovanje voznih poti vlaka,
- zavarovanje premikalnih voznih poti,
- označevanje položaja raztirnika, zapornega bruna, obračalnice in prenosnice in
- označevanje mesta, do katerega je redno dovoljen premik.
(2) Signali za zavarovanje tirnih poti so likovni ali svetlobni.
(3) Signali za zavarovanje tirne poti so:
- premikalni signali,
- signali na raztirnikih, zapornih brunih, obračalnicah in prenosnicah in
- premikalni mejnik.
30. člen
(premikalni signal)
(1) Premikalni signali prepovedujejo premik in vlakovno vožnjo ali dovoljujejo premik. Vlakovno vožnjo dovoljujejo le takrat, kadar to dovoljujejo že glavni signali ali ko je vožnja mimo glavnega signala, ki kaže signalni znak 1: “Stoj”, dovoljena z nalogom. Ti signali so svetlobni in pritlični ter morajo biti v odvisnosti s kretnicami.
(2) Signalni znak 28: ”Premik prepovedan”
Ena rdeča mirna luč (glej sliko 34).
Signalni znak 28: ”Premik prepovedan” prepoveduje vsako vožnjo mimo tega signala.
(3) Signalni znak 29: ”Premik dovoljen”
Ena bela mirna luč (glej sliko 35).
Signalni znak 29: ”Premik dovoljen” dovoljuje premikalnemu osebju in strojevodji pri premiku vožnjo do:
- vozil na tiru ali
- prihodnjega premikalnega signala ali
- mejnega tirnega signala ali
- območnega premikalnega signala ali
- ločnice na tiru, kjer ni vozil in ne premikalnega ali mejnega tirnega signala ali
- signala premikalni mejnik.
(4) Signalni znak 29: ”Premik dovoljen”, ki ga kaže premikalni signal pri glavnem signalu, velja za premik le, če kaže ta glavni signal signalni znak 1: ”Stoj”.
(5) Premikalni signali na vozni poti vlaka morajo kazati signalni znak 29: ”Premik dovoljen”. Na sosednjih tirih, s katerih bi lahko bila ogrožena vozna pot vlaka, morajo premikalni signali kazati signalni znak 28: ”Premik prepovedan”.
(6) Premikalne signale je treba vgraditi ob tiru na desni strani v smeri vožnje pred napravami na tiru, ki kontrolirajo prisotnost vozil na njih. Premikalni signali se lahko vgradijo tudi v podnožju stebrov glavnih signalov.
(7) Premikalni signali so s sprednje strani pobarvani črno, z zadnje pa s črno-rumenimi poševnimi pasovi.
(8) Če stoji pred premikalnim signalom, ki kaže signalni znak 28: ”Premik prepovedan” več nespetih vlečnih vozil ali več skupin med seboj spetih vlečnih vozil oziroma več premikalnih sestavov, velja signalni znak 29: ”Premik dovoljen” kot dovoljenje samo za vožnjo prvega vlečnega vozila ali prve skupine vlečnih vozil oziroma prvega premikalnega sestava. Drugo vlečno vozilo, skupina vlečnih vozil ali premikalni sestav mora čakati, da se po signalnem znaku 28: ”Premik prepovedan” ponovno pokaže signalni znak 29: ”Premik dovoljen”.
(9) Signalni znak 29: ”Premik dovoljen” velja za strojevodjo pri lokomotivskih vožnjah kot dovoljenje za nadaljnjo vožnjo, za premikalno skupino pa velja kot dovoljenje, da sme dati nalog za vožnjo samega vlečnega vozila, skupine vlečnih vozil oziroma premikalnega sestava.
(10) Vožnjo vlaka mimo pokvarjenega ali nerazsvetljenega premikalnega signala dovoli prometnik oziroma progovni prometnik z nalogom.
(11) Premik mimo pokvarjenega premikalnega signala se dovoli, če se premikalno osebje o pokvarjenem premikalnem signalu dokazno obvesti enkrat v izmeni in če vsako premikalno vožnjo posebej dovoli prometnik. Na postajah s stalnimi premikalnimi skupinami je treba osebje teh skupin obvestiti takoj po nastanku okvare premikalnega signala ali ob nastopu službe. Kadar je strojevodja pri premiku dokazno obveščen o pokvarjenem premikalnem signalu, upošteva pri opravljanju premika ustrezne ročne signalne znake, ki jih daje delavec pri tem signalu, glede na lego premikalne lokomotive.
31. člen
(signali na raztirnikih, zapornih brunih, obračalnicah in prenosnicah)
(1) Likovni signali na raztirnikih, zapornih brunih, obračalnicah in prenosnicah označujejo mesto in lego teh naprav ter kažejo, ali je premikanje mimo njih dovoljeno ali prepovedano.
(2) Signalni znak 30: “Premikanje prepovedano”
Četverokotna modra signalna plošča z belim robom, postavljena na vogal v eno ali v obe smeri vožnje (glej sliko 36).
Redni signalni znak signala na raztirniku, zapornem brunu, obračalnici in prenosnici je signalni znak 30: ”Premikanje prepovedano”.
(3) Signalni znak 31: ”Premikanje dovoljeno”
Bel pokončen pravokotnik na črni podlagi v eno ali v obe smeri vožnje (glej sliko 37).
(4) Kadar so signali na raztirnikih, zapornih brunih, obračalnicah in prenosnicah pokvarjeni, jih je treba postaviti tako, da kažejo signalni znak 30: ”Premikanje prepovedano”.
32. člen
(signal premikalni mejnik)
(1) Signal premikalni mejnik označuje mesto, do katerega se sme premikati.
(2) Signalni znak 32: “Meja premikalnih voženj”
Steber, pobarvan menjaje z modro-belimi pasovi (glej sliko 38).
(3) S signalnim znakom 32: ”Meja premikalnih voženj” je označeno mesto, do katerega je dovoljeno premikati s postaje proti odprti progi ali z območja postaje proti območju vlečne enote ali obratno. Premik mimo signala premikalni mejnik se dovoli z nalogom.
(4) Signal premikalni mejnik mora biti vgrajen med prvo uvozno kretnico in uvoznim signalom na mestu, do koder se običajno premika, in sicer:
1. na postajah:
- na enotirnih progah najmanj 50 m pred uvoznim signalom na desni strani tira v smeri izvoza,
- na dvotirnih progah na zunanji strani uvoznega tira najmanj 50 m pred uvoznim signalom v smeri izvoza,
- na postajah na progah z obojestranskim prometom na zunanji strani obeh tirov, najmanj 50 m pred uvoznim signalom v smeri izvoza;
2. na elektrificiranih progah je treba pri vgrajevanju premikalnega mejnika upoštevati razdaljo, potrebno za vgradnjo ločišča voznega omrežja, kar je predpisano v Pravilniku o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke;
3. med območjem postaje in vlečne enote mora biti signal premikalni mejnik vgrajen na meji med tema območjema in označuje samo mejo. Če je na tem mestu vgrajen mejni tirni signal, premikalnega mejnika ni treba vgraditi.
V. SIGNALI ZA OZNAČITEV NAJVEČJE DOVOLJENE PROGOVNE HITROSTI
33. člen
(signali za največjo dovoljeno progovno hitrost)
(1) S signali za največjo dovoljeno progovno hitrost se označijo mesta sprememb največjih dovoljenih progovnih hitrosti. Signali za največjo dovoljeno progovno hitrost so plošče z napisanimi tremi, dvema ali eno številko, ki pomenijo dovoljeno hitrost vlaka v km/h.
(2) Signalni znak 33: ”Sprememba progovne hitrosti na......km/h”
Na rumeni pravokotni plošči s črnim robom tri, dve ali ena črna številka (glej slike 39a, 39b in 39c).
(3) Signal, ki kaže signalni znak 33: ”Sprememba progovne hitrosti na …. km/h”, označuje mesto, od katerega naprej je proga sposobna za označeno hitrost, glede na posamezno vrsto vlaka. Pri spremembi največje dovoljene progovne hitrosti z nižje na višjo sme strojevodja voziti z označeno hitrostjo šele, ko zadnje vozilo v vlaku prevozi mimo signala, ki kaže signalni znak 33: ”Sprememba progovne hitrosti na …. km/h”.
(4) Na signalu s tremi številkami velja zgoraj napisana hitrost za vlake z nagibno tehniko, hitrost, ki je na sredini, velja za lahke vlake, hitrost, ki je napisana spodaj, pa velja za druge vlake. V primeru, da je največja dovoljena progovna hitrost enaka za dve vrsti ali vse vrste vlakov, se na signalni plošči izpišeta dve enaki oziroma tri enake številke.
(5) Na signalu z dvema številkama velja zgoraj napisana hitrost za vlake z nagibno tehniko in lahke vlake, hitrost, ki je spodaj, pa za druge vlake.
(6) Na signalu z eno številko velja hitrost za vse vlake.
(7) V navodilu o progi in v postajnem poslovnem redu se določijo vozila, ki smejo glede na tehnične značilnosti voziti s hitrostmi predpisanimi za vlake z nagibno tehniko, in vozila, ki smejo voziti s hitrostmi, predpisanimi za lahke vlake.
(8) Za označitev sprememb progovne hitrosti je treba uporabiti na posameznih odsekih prog samo en način označevanja (samo signali s tremi številkami, samo signali z dvema številkama ali samo signali z eno številko), in sicer:
- s signali s tremi številkami je treba označiti odseke prog, na katerih so izpolnjeni pogoji, da vlaki z nagibno tehniko vozijo s hitrostjo vlaka z nagibno tehniko,
- s signali z dvema številkama je treba označiti odseke prog, na katerih niso izpolnjeni pogoji, da vlaki z nagibno tehniko vozijo s hitrostjo vlaka za nagibno tehniko, lahki vlaki pa vozijo z višjo hitrostjo kot drugi vlaki, in
- s signali z eno številko je treba označiti odseke prog, na katerih vozijo vsi vlaki z enako hitrostjo.
(9) Če je največja hitrost vlaka manjša od največje dovoljene progovne hitrosti, ki je označena s signalom za največjo dovoljeno progovno hitrost, upošteva strojevodja največjo hitrost vlaka.
(10) Signali, ki kažejo signalni znak 33: ”Sprememba progovne hitrosti na …. km/h”, se postavljajo na mestu spremembe progovne hitrosti na posebnih stebrih ali stebrih voznega omrežja.
(11) Če se na delu proge zaporedoma znižuje progovna hitrost, posamezni del proge, označen z določeno hitrostjo, ne sme biti krajši od 700m.
(12) Na glavnem prevoznem tiru velja največja dovoljena progovna hitrost. Če se največja dovoljena progovna hitrost spremeni na glavnem prevoznem tiru, se mesto spremembe označi s postavitvijo signala za spremembo največje dovoljene progovne hitrosti pred prvo uvozno kretnico in velja do prihodnjega signala za največjo dovoljeno progovno hitrost.
(13) Način označevanja spremembe največje dovoljene progovne hitrosti je prikazan v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
34. člen
(signali za predsignaliziranje največje dovoljene progovne hitrosti)
(1) Signal, ki kaže signalni znak 34: ”Pričakuj spremembo progovne hitrosti na ..... km/h”, se uporablja za predsignaliziranje signala, ki kaže signalni znak 33: ”Sprememba progovne hitrosti na … km/h”, kadar se največja dovoljena progovna hitrost zmanjša za 20 km/h ali več.
(2) Signalni znak 34: ”Pričakuj spremembo progovne hitrosti na ..... km/h”
1. Na rumeni plošči s črnim robom, oblike trapeza tri, dve ali ena črna številka (glej slike 40a, 40b in 40c).
2. Če se signal, ki kaže signalni znak 34: ”Pričakuj spremembo progovne hitrosti na …. km/h”, vgradi na skupnem odseku proge pred cepiščem, velja pa le za progo, ki se odcepi, se nad ploščo namesti črna puščica, obrnjena v smer cepne proge (glej slike 40d, 40e in 40f).
(3) Signalni znak 34: ”Pričakuj spremembo progovne hitrosti na …. km/h” pomeni, da je treba vožnjo uravnavati tako, da bo vlak od signala, ki kaže signalni znak 33: ”Sprememba progovne hitrosti na …. km/h”, vozil z označeno hitrostjo.
(4) Na signalu s tremi številkami velja zgoraj napisana hitrost za vlake z nagibno tehniko, hitrost, ki je na sredini, velja za lahke vlake, hitrost, ki je spodaj, pa velja za druge vlake. V primeru, da je največja dovoljena progovna hitrost enaka za dve vrsti ali vse vrste vlakov, se na signalni plošči izpišeta dve enaki oziroma tri enake številke.
(5) Na signalu z dvema številkama velja zgoraj napisana hitrost za vlake z nagibno tehniko in za lahke vlake, hitrost, ki je spodaj, pa za druge vlake.
(6) Na signalu z eno številko velja hitrost za vse vlake.
(7) Signal, ki kaže signalni znak 34: ”Pričakuj spremembo progovne hitrosti na …. km/h”, je treba postaviti 700 m pred signalom, ki kaže signalni znak 33 ”Sprememba progovne hitrosti na …. km/h”. Če je mesto spremembe progovne hitrosti takoj za izvozno kretnico, se signal, ki kaže signalni znak 34 ”Pričakuj spremembo hitrosti na ….. km/h”, postavi pred uvozno kretnico. Pred uvozno kretnico se ta signal postavi tudi, če bi ga bilo treba postaviti na postajnem tiru.
VI. SIGNALI ZA ELEKTRIČNO VLEKO
35. člen
(vrste signalov za električno vleko)
(1) Signali za električno vleko so:
- signali za ravnanje z odjemniki toka,
- signali za ravnanje z glavnimi stikali,
- signali za prepoved vožnje vozil z dvignjenim odjemnikom toka,
- signal za vključeno električno napetost in
- signali za obvestila.
(2) Signali za električno vleko so modre kvadratne plošče z belim robom. Signali za obvestila se postavljajo na osnovnico, drugi signali za električno vleko pa na vogal plošče. Signalne znake kažejo z belimi pasovi, liki ali številkami. Zadnja stran plošče se lahko uporabi za dajanje signalnih znakov iz nasprotne smeri.
(3) Signali za ravnanje z odjemniki toka, signali za prepoved vožnje vozil z dvignjenim odjemnikom toka in signali za vključeno električno napetost so stalni ali prenosni, signali za ravnanje z glavnimi stikali in signali za obvestila pa so stalni.
(4) Stalni signali se vgrajujejo na drogove voznega omrežja, posebne stebre ali konzole voznega omrežja.
(5) Signale za električno vleko vgrajuje, postavlja in odstranjuje osebje za vzdrževanje voznega omrežja.
(6) Signal, ki kaže signalni znak 42: ”Električna napetost vključena”, postavlja in odstranjuje delavec, ki vključuje in izključuje električno ogrevanje vagonov.
(7) O mestu postavitve stalnih signalov je treba obveščati strojevodje v 14 dneh po namestitvi signalov. Premikalno in postajno osebje mora biti dokazno obveščeno takoj po namestitvi signalov.
36. člen
(signali za ravnanje z odjemniki toka)
(1) Signalni znak 35: ”Pripravi se za spustitev odjemnika toka”
Dva vodoravna bela pasova, zgornji na desni, spodnji na levi polovici plošče, postavljene na vogal (glej sliko 41).
Signal, ki kaže signalni znak 35: ”Pripravi se za spustitev odjemnika toka”, opozarja strojevodjo, da se približuje signalu, ki kaže signalni znak 36: ”Spusti odjemnik toka”, in da se mora pripraviti za spustitev odjemnika toka.
(2) Signalni znak 36: ”Spusti odjemnik toka”
Vodoraven bel pas po sredi plošče, postavljene na vogal (glej sliko 42a).
1. Signal, ki kaže signalni znak 36: ”Spusti odjemnik toka”, zaznamuje začetek voznega voda, ki ga mora električno vlečno vozilo prevoziti samo s spuščenim odjemnikom toka.
2. Če sta signala, ki kažeta signalna znaka 35: ”Pripravi se za spustitev odjemnika toka” in 36: ”Spusti odjemnik toka”, postavljena na skupnem odseku proge pred cepiščem ali na postaji ali službenem mestu, ki veljata za določeno progo, tir ali tirne skupine, mora biti na teh signalih pritrjena še bela puščica na modri podlagi, obrnjena v smer, za katero signali za ravnanje z odjemnikom toka veljajo (glej slike: 42b, 42c, 42d).
(3) Signalni znak 37: ”Dvigni odjemnik toka”
Navpičen bel pas po sredini plošče, postavljene na vogal (glej sliko 43).
Signal, ki kaže signalni znak 37: ”Dvigni odjemnik toka”, zaznamuje konec voznega voda, ki ga mora električno vlečno vozilo prevoziti samo s spuščenim odjemnikom toka.
(4) Vsa mesta na voznem omrežju, razen v ločišču, kjer je prepovedan prevoz vozil z dvignjenim odjemnikom toka, je treba označiti s signali za ravnanje z odjemniki toka. Na tirih, kjer se stikata dva sistema električne vleke, in v delavnicah morajo biti vgrajeni stalni signali za ravnanje z odjemniki toka.
(5) Signal, ki kaže signalni znak 35: ”Pripravi se za spustitev odjemnika toka”, mora biti nameščen najmanj 300 m pred signalom, ki kaže signalni znak 36: ”Spusti odjemnik toka”.
(6) Kadar je treba postaviti signale za ravnanje z odjemnikom toka na glavnem tiru na postaji, signala, ki kaže signalni znak 35: ”Pripravi se za spustitev odjemnika toka”, pa ni mogoče postaviti poleg ustreznega tira na najmanjšo razdaljo 300 m pred signalom, ki kaže signalni znak 36: ”Spusti odjemnik toka”, se signal, ki kaže signalni znak 35: ”Pripravi se za spustitev odjemnika toka”, ne postavlja. Signala, ki kaže signalni znak 35: ”Pripravi se za spustitev odjemnika toka”, ni treba postaviti tudi v primeru, kadar je postavljen signal, ki kaže signalni znak 36: ”Spusti odjemnik toka”, na stranskem tiru.
(7) Signal, ki kaže signalni znak 36: ”Spusti odjemnik toka”, je treba na postaji postaviti najmanj 10 m, na odprti progi pa najmanj 30 m pred mestom, od katerega naprej mora električno vlečno vozilo voziti s spuščenim odjemnikom toka.
(8) Signal, ki kaže signalni znak 37: ”Dvigni odjemnik toka”, mora biti postavljen na mestu, od katerega naprej sme električno vlečno vozilo voziti z dvignjenim odjemnikom toka.
(9) Kadar je mesto, kjer se mora začeti in sme končati vožnja električnega vlečnega vozila s spuščenim odjemnikom toka, označeno s prenosnimi signali za ravnanje z odjemniki toka, se o tem strojevodja obvešča z nalogom. Če signal, ki kaže signalni znak 35: ”Pripravi se za spustitev odjemnika toka”, ni postavljen, je treba strojevodjo o tem posebej obvestiti. Če strojevodja ni obveščen z nalogom o tem, da je treba spustiti odjemnik toka, je treba vlak ustaviti pred uvoznim signalom, strojevodjo pa obvestiti o potrebi po spustitvi odjemnika toka.
37. člen
(signali za ravnanje z glavnimi stikali)
(1) Signalni znak 38: ”Pripravi se za izklopitev glavnega stikala”
Dva navpična bela pasova po sredi plošče, postavljene na vogal (glej sliko 44).
Signal, ki kaže signalni znak 38: ”Pripravi se za izklopitev glavnega stikala”, opozarja strojevodjo, da se približuje signalu, ki kaže signalni znak 39: ”Izklopi glavno stikalo”, in da se mora pripraviti za izklopitev glavnega stikala.
(2) Signalni znak 39: ”Izklopi glavno stikalo”
Bel vodoraven pas in nad njim dva navpična bela pasova (pretrgana črka ”U”) na plošči, postavljeni na vogal (glej sliko 45).
Signal, ki kaže signalni znak 39: ”Izklopi glavno stikalo”, zaznamuje začetek nevtralnega voznega voda, pod katerim mora električno vlečno vozilo peljati z izklopljenim glavnim stikalom.
(3) Signalni znak 40: ”Vklopi glavno stikalo”
Bel vodoraven pas in na njem dva navpična bela pasova (črka ”U”) na plošči, postavljeni na vogal (glej sliko 46).
Signal, ki kaže signalni znak 40: ”Vklopi glavno stikalo”, označuje konec nevtralnega voznega voda, pod katerim mora električno vozilo peljati z izklopljenim glavnim stikalom.
(4) S signali za ravnanje z glavnim stikalom je treba označiti mesta na progi oziroma tiru, preko katerih smejo voziti vozila z dvignjenim odjemnikom toka, vendar z izklopljenim glavnim stikalom. Signali za ravnanje z glavnim stikalom so vedno stalni signali.
(5) Signal, ki kaže signalni znak 38: ”Pripravi se za izklopitev glavnega stikala”, se vgradi najmanj 300 m pred signalom, ki kaže signalni znak 39: ”Izklopi glavno stikalo”. Signala, ki kaže signalni znak 38: ”Pripravi se za izklopitev glavnega stikala”, ni treba postaviti pred signalom, ki kaže signalni znak 39: ”Izklopi glavno stikalo”, ki je vgrajen pred vstopom v delavnico vlečne enote.
(6) Signal, ki kaže signalni znak 39: ”Izklopi glavno stikalo”, je treba vgraditi v vlečnih enotah električnih vlečnih vozil na razdalji najmanj 10 m, na odprti progi in službenih mestih pa na razdalji najmanj 30 m pred mestom, od katerega naprej mora voziti električno vlečno vozilo z izklopljenim glavnim stikalom.
(7) Signal, ki kaže signalni znak 40: ”Vklopi glavno stikalo”, se vgradi na mestu, od katerega naprej sme električno vlečno vozilo voziti z vklopljenim glavnim stikalom.
38. člen
(signali za prepoved vožnje vozil z dvignjenim odjemnikom toka)
(1) Signalni znak 41: ”Stoj za vozila z dvignjenim odjemnikom toka ”
Kvadrat z modrimi in belimi okvirji na plošči, postavljeni na vogal (glej sliko 47a).
(2) Signal, ki kaže signalni znak 41: ”Stoj za vozila z dvignjenim odjemnikom toka”, zaznamuje mesto na tiru, od katerega naprej je tir brez voznega voda oziroma, kjer je napetost v prihodnjem odseku voznega voda izklopljena ali je prihodnji odsek voznega voda poškodovan in je nadaljnja vožnja za vozila z dvignjenim odjemnikom toka prepovedana.
(3) Stalni signal, ki kaže signalni znak 41: ”Stoj za vozila z dvignjenim odjemnikom toka”, se vgradi na mestu, od katerega naprej je tir brez voznega voda, in sicer pri zadnji obesni točki, v kateri je kontaktni vodnik še pod napetostjo. Če se od elektrificiranega tira cepi neelektrificirani tir, je treba stalni signal, ki kaže signalni znak 41: ”Stoj za vozila z dvignjenim odjemnikom toka”, dopolniti z belo vodoravno ali navpično puščico na modri podlagi. Puščica se namesti nad signalno ploščo.
(4) Navzgor usmerjena puščica prepoveduje vožnjo na tir brez voznega voda, na katerega je vožnja v premo (glej sliko 47b).
(5) Vodoravna puščica, usmerjena v desno ali v levo, prepoveduje vožnjo na tir brez voznega voda, na katerega je vožnja v desni oziroma levi odklon (glej sliko 47c in 47d).
(6) Kadar se na elektrificiranem postajnem tiru ali na odprti progi izvajajo dela pri vzdrževanju voznega voda, za katera zapora tira ni potrebna, napetost pa je v voznem vodu izklopljena in vozni vod ozemljen, je treba takšen tir zavarovati iz obeh smeri s prenosnimi signali, ki kažejo signalni znak 41: ”Stoj za vozila z dvignjenim odjemnikom toka” in jih postaviti najmanj 10 m pred mestom, od katerega naprej je prepovedana vožnja za vozila z dvignjenim odjemnikom toka.
(7) Če je na manipulacijskih tirih, kjer se naklada, razklada ali preklada blago, napetost izklopljena in so vozni vodi ozemljeni, signala, ki kaže signalni znak 41: ”Stoj za vozila z dvignjenim odjemnikom toka”, ni treba postaviti.
(8) O postavljenem prenosnem signalu, ki kaže signalni znak 41: ”Stoj za vozila z dvignjenim odjemnikom toka”, je treba strojevodje električnih vlečnih vozil obvestiti z nalogom.
39. člen
(signal za vključeno električno napetost)
(1) Signalni znak 42: ”Električna napetost vključena”
Bela vodoravna lomljena puščica na modri plošči, postavljeni na vogal (glej sliko 48).
Signal, ki kaže signalni znak 42: ”Električna napetost vključena”, opozarja, da so električni kabli za ogrevanje ali hlajenje potniških vagonov pod napetostjo in da je ravnanje s kabelskimi vtiči smrtno nevarno.
(2) Ko so garniture potniških vagonov priključene na stabilne naprave za električno ogrevanje ali hlajenje, morajo biti na obeh koncih označene s signali za vključeno električno napetost.
(3) Signal, ki kaže signalni znak 42: ”Električna napetost vključena”, je treba namestiti ob strani obeh končnih vozil garniture v višini odbojnika.
40. člen
(signali za obvestila)
(1) Signalni znak 43: ”Enosmerni sistem 3 kV”
Bela številka 3 na modri plošči, postavljeni na osnovnico (glej sliko 49).
(2) Signalni znak 44: ”Enofazni sistem 15 kV, 16 2/3 Hz”
Bela številka 15 na modri plošči, postavljeni na osnovnico (glej sliko 50).
(3) Signalni znak 45: ”Enofazni sistem 25 kV, 50 Hz”
Bela številka 25 na modri plošči, postavljeni na osnovnico (glej sliko 51).
(4) Signali za obvestila se vgrajujejo oziroma nameščajo na postajah, na katerih se stikata dva različna električna sistema, na katerih je:
- del voznega voda priključen stalno na en sistem, del pa stalno na drug sistem,
- mogoče vozni vod vzdolž celega tira priključiti na en ali drug sistem.
Na nameščenem signalu za obvestila mora biti prikazana tista vrsta napetosti, na katero je vozni vod tira priključen.
(5) Na postajah, na katerih je del voznega voda priključen na en sistem, del voznega voda pa na drug sistem, je treba vgraditi signale za ravnanje z odjemniki toka. Signal, ki kaže signalni znak 37: ”Dvigni odjemnik toka”, je treba dopolniti s signalom za obvestila, ki kaže tisti sistem, na katerega je vozni vod tira priključen.
(6) Na postajah, na katerih je mogoče vozni vod izmenoma priključiti na en ali drug sistem, morajo biti signali za obvestila prirejeni za notranjo razsvetljavo tako, da sveti tisti signalni znak, ki ustreza vrsti vklopljene napetosti v voznem vodu.
VII. SIGNALI NA KRETNICAH
41. člen
(vrste kretničnih signalov)
(1) Kretnični signali enojnih kretnic kažejo, da je kretnica postavljena za vožnjo v premo oziroma za vožnjo v odklon. Pri vožnji v odklon pa kažejo tudi, ali bo vožnja čez kretnico proti ostrici ali po ostrici.
(2) Kretnični signali križiščnih kretnic kažejo, ali so kretnice postavljene za vožnjo v glavno ali stransko premo oziroma za vožnjo v odklon levo ali desno. Na križiščnih kretnicah se vožnja v vseh primerih prične proti ostrici in konča po njej.
(3) Kretnični signali so likovni, pobarvani z barvo, ki odseva svetlobo, prevlečeni z odsevno snovjo (folijo) ali prirejeni za razsvetljevanje.
(4) Prestavljalne uteži kretnic, ki se prestavljajo na kraju samem, morajo biti pobarvane belo-rdeče, in sicer tako, da je rdeče obarvana polovica uteži pri kretnici, ki je postavljena za vožnjo v premo, obrnjena proti tlom.
(5) S kretničnimi signali morajo biti opremljene vse kretnice, razen kretnic na drči in kretnic, ki so zavarovane s premikalnimi ali mejnimi tirnimi signali.
42. člen
(kretnični signali enojnih kretnic)
(1) Signalni znak 46: ”Vožnja v premo proti ostrici ali po ostrici”
Bel pokončen pravokotnik na črni podlagi iz obeh voznih smeri (glej sliko 52).
(2) Signalni znak 47: ”Vožnja v odklon levo proti ostrici”
Bela puščica na črni podlagi z vrhom, obrnjenim v smer odklona (glej sliko 53).
(3) Signalni znak 48: ”Vožnja v odklon desno proti ostrici”
Bela puščica na črni podlagi z vrhom, obrnjenim v smer odklona (glej sliko 54).
(4) Signalni znak 49: ”Vožnja v odklon po ostrici”
Bel vodoraven pravokotnik na črni podlagi (glej sliko 55).
(5) Signalni znak 46: ”Vožnja v premo proti ostrici ali po ostrici" kaže, da je kretnica postavljena za vožnjo v premo.
(6) Signalna znaka 47: ”Vožnja v odklon levo proti ostrici” in 48: ”Vožnja v odklon desno proti ostrici” pomenita, da je kretnica postavljena za vožnjo v odklon na levo ali na desno. Signalni znak 49: ”Vožnja v odklon po ostrici” pomeni, da je kretnica postavljena za vožnjo v odklon po ostrici levo ali desno.
43. člen
(kretnični signali križiščnih kretnic)
(1) Signalni znak 50: ”Vožnja v glavno premo iz obeh smeri”
Bel pokončen pravokotnik na črni podlagi iz obeh voznih smeri (glej sliko 56).
(2) Signalni znak 51: ”Vožnja v stransko premo iz obeh smeri”
Bel poševen križ na črni podlagi iz obeh voznih smeri (glej sliko 57).
Signalni znak 50: ”Vožnja v glavno premo iz obeh smeri” pomeni, da je križiščna kretnica postavljena v premo po tiru, ki je običajno vzporeden z glavnimi tiri. Signalni znak 51: ”Vožnja v stransko premo iz obeh smeri” pomeni, da je križiščna kretnica postavljena v premo po tiru, ki križa tir, določen za glavno premo.
(3) Signalni znak 52: ”Vožnja v odklon na desno”
Bela puščica (polovica signalnega znaka za vožnjo v stransko premo) na črni podlagi z vrhom, usmerjenim na desno (glej sliko 58).
(4) Signalni znak 53: ”Vožnja v odklon na levo”
Bela puščica (polovica signalnega znaka za vožnjo v stransko premo) na črni podlagi z vrhom, usmerjenim na levo (glej sliko 59).
(5) Signalni znak 52: ”Vožnja v odklon na desno” in signalni znak 53: ”Vožnja v odklon na levo” pomenita, da je križiščna kretnica postavljena za vožnjo v odklon na desno ali na levo.
VIII. SIGNALI ZA NIVOJSKE PREHODE
44. člen
(avtomatske naprave na nivojskih prehodih s kontrolnimi signali)
(1) Strojevodja ugotavlja delovanje avtomatskih naprav za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih, opremljenih s kontrolnimi signali, po signalnih znakih kontrolnih signalov.
(2) Vklopno mesto, kjer vlak samodejno vključi zavarovanje prometa na nivojskem prehodu, se označi s signalom za vklopno mesto.
(3) Signalni znak 54: ”Vklopno mesto, pričakuj kontrolni signal”
Pravokotna črna plošča s štirimi belimi rombi, ki so postavljeni drug pod drugim (glej sliko 60).
(4) Signal za vklopno mesto se vgradi ob vklopnem mestu pred kontrolnim signalom, gledano v smeri nivojskega prehoda, za katerega se vgrajuje, in sicer na tisti strani, kjer je kontrolni signal. Vgradi se na tolikšni razdalji pred kontrolnim signalom, da lahko strojevodja takoj, ko je čelo vlaka vzporedno s signalom za vklopno mesto, zanesljivo opazi signalne znake, ki jih kaže kontrolni signal.
(5) Signalni znak 55: ”Zavarovanje na nivojskem prehodu vključeno”
Ena rumena mirna luč oziroma krog rumene barve, prevlečen z odsevno snovjo, in nad lučjo ali rumenim krogom ena bela utripajoča luč (glej sliko 61).
(6) Kadar se po prevozu vlaka mimo signala za vklopno mesto na kontrolnem signalu pokaže signalni znak 55: "Zavarovanje na nivojskem prehodu vključeno" ali pa na kontrolnem signalu zagori samo bela utripajoča luč, pomeni, da sme strojevodja nadaljevati vožnjo z redno hitrostjo.
(7) Če kaže kontrolni signal signalni znak 55: "Zavarovanje na nivojskem prehodu vključeno" ali če na kontrolnem signalu utripa samo bela luč že prej, preden je čelo vlaka vzporedno s signalom za vklopno mesto, mora strojevodja ravnati tako, kot da promet na nivojskem prehodu ni zavarovan.
(8) Če se čas potovanja od signala za vklopno mesto do nivojskega prehoda podaljša tako, da traja potovanje do nivojskega prehoda, za katerega kontrolni signal velja, več kot 4 minute, je treba ravnati tako, kot da promet na nivojskem prehodu ni zavarovan.
(9) Signalni znak 56: ”Ustavite pred nivojskim prehodom”
Ena rumena mirna luč oziroma krog rumene barve, prevlečen z odsevno snovjo (glej sliko 62).
(10) Če kaže kontrolni signal v času vožnje od signala za vklopno mesto do kontrolnega signala signalni znak 56: "Ustavite pred nivojskim prehodom", mora strojevodja ravnati tako, kot da promet na nivojskem prehodu ni zavarovan.
(11) Kontrolni signal, s katerim se kontrolira en ali dva nivojska prehoda, se vgradi pred prvim nivojskim prehodom na zavorni razdalji, ki je lahko do 50 % daljša.
(12) Če ima vlak med vklopnim mestom in nivojskim prehodom voznoredni postanek, je treba med kontrolnim signalom in nivojskim prehodom vgraditi pomožni kontrolni signal. Pomožni kontrolni signal je v rednem stanju ugasnjen, prižge se samodejno ob zasedbi dela tira, kjer ima vlak predviden postanek, ali pa ga je treba vključiti ročno.
(13) Pomožni kontrolni signal je enak kontrolnemu signalu in kaže enaka signalna znaka kot kontrolni signal, s tem, da je na stebru signala dodana črna plošča z belim krogom, ki je pobarvan z odsevno barvo ali prevlečen z odsevno snovjo (glej sliko 63).
(14) Pomožni kontrolni signal.
(15) Pomožnega kontrolnega signala ni treba vgraditi, če je mesto voznorednega postanka vlaka na nivojskem prehodu. Nivojski prehod mora biti zavarovan tako dolgo, dokler vlak ne prevozi nivojskega prehoda.
(16) Pomožni kontrolni signal kaže signalne znake samo za tiste vlake, ki imajo med kontrolnim signalom in nivojskim prehodom postanek. Pri vlakih, ki nimajo postanka med kontrolnim signalom in nivojskim prehodom, je ta signal ugasnjen in ne velja.
(17) Če se čas potovanja vlaka po nadaljevanju vožnje od predvidenega mesta zaustavitve - ko pomožni kontrolni signal kaže signalni znak 55: "Zavarovanje na nivojskem prehodu vključeno" - podaljša tako, da traja potovanje do nivojskega prehoda več kot 4 minute, mora strojevodja ravnati tako, kot da promet na nivojskem prehodu ni zavarovan.
(18) Med vklopno točko in nivojskim prehodom, ki ga ta vklopna točka krmili, ne sme biti vgrajena vklopna točka za naslednji nivojski prehod. Če je naslednji nivojski prehod tako blizu predhodnemu, da bi bilo potrebno vklopno točko oziroma kontrolni signal vgraditi pred predhodni nivojski prehod, se zavarovanje prometa na dveh zaporednih nivojskih prehodih krmili in kontrolira z eno vklopno točko in enim kontrolnim oziroma z enim kontrolnim in pomožnim kontrolnim signalom.
(19) Če se delovanje avtomatskih naprav za zavarovanje prometa na dveh nivojskih prehodih kontrolira z enim kontrolnim oziroma z enim kontrolnim in pomožnim kontrolnim signalom, je treba ta signala opremiti z dopolnilnim signalom. Dopolnilni signal kontrolnemu in pomožnemu kontrolnemu signalu je treba vgraditi pod signalno ploščo kontrolnega in pomožnega kontrolnega signala.
(20) Signalni znak 57: ”Dva kontrolirana nivojska prehoda”
Pravokotna črna plošča z belim odsevnim rombom, v katerem je vpisana črna številka 2 (glej sliko 64).
(21) Če se z enega vklopnega mesta vključijo naprave za zavarovanje prometa na dveh nivojskih prehodih in se čas vožnje od vklopnega mesta podaljša tako, da traja potovanje do zadnjega nivojskega prehoda, za katerega signal velja, več kot 4 minute, mora strojevodja ravnati tako, kot da promet na nivojskih prehodih, katerih vlak še ni prepeljal, ni zavarovan.
45. člen
(avtomatske naprave na nivojskih prehodih z daljinsko kontrolo)
(1) Delovanje avtomatskih naprav za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih z daljinsko kontrolo ugotavlja prometnik ali progovni prometnik.
(2) Signalni znak 58: ”Vklopno mesto”
Pravokotna bela plošča z odsevno snovjo z enim rdečim rombom pri vrhu (glej sliko 65).
Če je vklopno mesto skupno za dva ali tri nivojske prehode, so na signalni plošči 2 ali 3 rdeči rombi eden pod drugim.
(3) Signal, ki kaže signalni znak 58: "Vklopno mesto", se vgradi na začetku vsakega vklopnega mesta v smeri vožnje, ki pripada posamezni napravi za zavarovanje prometa na nivojskem prehodu z daljinsko kontrolo. Signala, ki kaže signalni znak 58: "Vklopno mesto", ni treba postaviti pri vklopnih mestih tistih naprav, ki nimajo samodejnega časovnega izklopa zavarovanja prometa na nivojskem prehodu.
(4) Če se čas potovanja od signala, ki kaže signalni znak 58: ”Vklopno mesto” z dvema ali tremi rdečimi rombi podaljša tako, da traja potovanje do zadnjega nivojskega prehoda, za katerega signal velja, več kot 4 minute, mora strojevodja ravnati tako kot da promet na nivojskih prehodih ni zavarovan na tistih nivojskih prehodih, katerih vlak do tedaj še ni prepeljal.
(5) Signal, ki kaže signalni znak 58: "Vklopno mesto", označuje mesto, od katerega je treba upoštevati čas potovanja (vožnja in postanki) do nivojskega prehoda, kateremu vklopno mesto pripada. V čas potovanja se ne šteje čas voznorednih postankov na službenih mestih in čas postankov pred glavnimi signali, ki kažejo signalni znak 1: "Stoj".
(6) Na nekaterih delih proge je več zaporednih nivojskih prehodov z daljinsko kontrolo. Vsak nivojski prehod ima svoje vklopno mesto, katerega mora vlak prepeljati, preden pripelje na prvi nivojski prehod. Če je v takem primeru čas potovanja vlaka od prvega vklopnega mesta do prvega nivojskega prehoda daljši od 4 minut, mora strojevodja ravnati tako, kot da promet ni zavarovan na vseh nivojskih prehodih, katerih vklopna mesta je prepeljal. Če je čas potovanja daljši od 4 minut - zaradi postanka med nivojskimi prehodi, mora strojevodja ravnati tako, kot da promet ni zavarovan na tistih nivojskih prehodih, katerih vklopne točke je že prepeljal, nivojskih prehodov pa še ne.
46. člen
(začetek zavorne razdalje pred nivojskim prehodom)
(1) Signalni znak 59: ”Začetek zavorne razdalje pred nivojskim prehodom”
Bel steber z rdečim vrhom (glej sliko 66).
(2) Signal, ki kaže signalni znak 59: "Začetek zavorne razdalje pred nivojskim prehodom", se vgradi na zavorni razdalji pred nivojskim prehodom iz obeh smeri proti nivojskemu prehodu. Na dvotirni progi se postavlja v obeh smereh proti prehodu ob obeh tirih.
(3) Signal, ki kaže signalni znak 59: "Začetek zavorne razdalje pred nivojskim prehodom", označuje mesto, od katerega je treba začeti zavirati vlak, kadar se mora ta ustaviti pred nivojskim prehodom.
(4) Signal, ki kaže signalni znak 59: "Začetek zavorne razdalje pred nivojskim prehodom", se vgradi na zavorni razdalji, ki sme biti povečana za največ 50 % pred nivojskimi prehodi, na katerih je promet zavarovan z avtomatskimi napravami za zavarovanje prometa z daljinsko kontrolo in pred nivojskimi prehodi, na katerih je promet zavarovan z zapornicami, polzapornicami ali svetlobnimi znaki, s katerimi ravna čuvaj nivojskega prehoda ali prometnik. Pred nivojskimi prehodi na postaji, na katerih je promet zavarovan z avtomatskimi napravami za zavarovanje prometa in je zavarovanje prehoda v odvisnosti z glavnimi signali, signala, ki kaže signalni znak 59: 'Začetek zavorne razdalje pred nivojskim prehodom' ni potrebno vgrajevati.
IX. SIGNALI NA VLAKIH, PREMIKALNIH LOKOMOTIVAH IN PROGOVNIH VOZILIH
47. člen
(čelni in sklepni signali)
(1) Čelo vlaka je sprednja stran prvega vozila v vlaku v smeri vožnje in se označi s prižganimi čelnimi lučmi.
(2) Signalni znak 60: ”Čelo vlaka”
Podnevi in ponoči:
Tri bele luči razporejene kot oglišča enakokrakega trikotnika (glej sliko 67).
(3) Čelo nespete doprežne lokomotive se označi enako kot samostojen vlak.
(4) Sklep vlaka je zadnja stran zadnjega vozila v vlaku v smeri vožnje in se označi s:
- sklepno signalno ploščo (likovni signal) ali
- prižganimi vgrajenimi rdečimi lučmi.
(5) Signalni znak 61: ”Sklep vlaka”
Podnevi in ponoči:
1. Pri tovornih in pri potniških vlakih, sestavljenih iz potniških vagonov:
– ena rdeče-bela pravokotna signalna plošča, pobarvana z barvo, ki odseva svetlobo, ali prevlečena z odsevno snovjo (glej sliko 68a). ali;
– ena okrogla rdeča plošča z belim robom, pobarvana z barvo, ki odseva svetlobo, ali prevlečena z odsevno snovjo (glej sliko 68b).
2. Pri vseh drugih vlakih:
Podnevi in ponoči:
Ena ali dve, prižgani, vgrajeni rdeči mirni luči (glej sliki 68c in 68d).
(6) Sklep nespete doprežne lokomotive se označi kot samostojen vlak.
48. člen
(uporaba čelnih in sklepnih signalov)
(1) Vlak mora imeti predpisane čelne in sklepne signale.
(2) Kadar vozi več med seboj spetih vlečnih vozil, motornikov ali motornih garnitur kot vlak, je treba s sklepnim signalom označiti zadnje vozilo v vlaku. Na vseh vmesnih vlečnih vozilih in motornih garniturah morajo biti rdeče luči ugasnjene.
(3) Kadar vozi pomožni ali delovni vlak po zaprtem tiru dvotirne proge, mora imeti na čelu in sklepu prižgano najmanj po eno belo luč.
(4) Če podnevi med vožnjo vlaka na čelu ugasnejo vse luči, sme vlak nadaljevati vožnjo do končne postaje z največ 100 km/h.
(5) Če ponoči med vožnjo vlaka na čelu ugasnejo vse luči, je treba vlak ustaviti in:
- prižgati vsaj eno belo luč na čelu, nato sme vlak nadaljevati vožnjo do končne postaje z največ 100 km/h;
- če ni mogoče razsvetliti nobene od čelnih svetilk, sme vlak nadaljevati vožnjo do prve postaje po preglednosti proge.
49. člen
(signali na premikalnih lokomotivah)
(1) Signal, ki kaže signalni znak 62: “Premikalna lokomotiva”, označuje, da je ta lokomotiva premikalna lokomotiva.
(2) Signalni znak 62: ”Premikalna lokomotiva”
Podnevi in ponoči:
Po ena bela luč na sprednji in zadnji strani lokomotive, ne glede na smer vožnje premikalne lokomotive oziroma smer vožnje premikalnega sestava (glej sliko 69).
50. člen
(signali na progovnih vozilih)
(1) Določbe o označevanju čela in sklepa vlaka veljajo tudi za progovna vozila.
(2) Kadar vleče progovno vozilo prikolice, mora biti na sklepu zadnje pripete prikolice signal, ki kaže signalni znak 61: ”Sklep vlaka”, kot je določeno za tovorne vlake.
(3) Kadar vozi progovno vozilo po zaprtem tiru dvotirne proge, mora imeti na čelu in sklepu najmanj po eno belo luč.
X. SIGNALI VLAKOVNEGA IN POSTAJNEGA OSEBJA
51. člen
(vrste signalov vlakovnega in postajnega osebja)
Signali vlakovnega in postajnega osebja so: signali osebja vlečnega vozila, signali za odpravo vlaka, signali za preskus zavor in signali premikalnega osebja.
52. člen
(signali osebja vlečnega vozila)
(1) S signali osebja vlečnega vozila daje strojevodja potrebne ukaze in opozorila vlakospremnemu, postajnemu in progovnemu osebju, v določenih primerih pa tudi drugim osebam.
(2) Signalni znaki osebja vlečnega vozila se oddajajo s piščalko oziroma sireno vlečnega vozila ali motornega vozila za posebne namene.
(3) Signalni znak 63: ”Pazi”
En dolg pisk: (-----).
(4) Signalni znak 64: ”Nevarnost, zavri”
Najmanj pet kratkih piskov, hitro drug za drugim: (* * * * *).
(5) Signalni znak 65: ”Popusti zavore”
En dolg in dva kratka piska: (----- * * ).
(6) Signalni znak 66: ”Vlak se je ustavil, ločnica prosta”
Dvakrat po en dolg in en kratek pisk: (----- * ----- *).
(7) Signalni znak 67: ”Uvozi”
Dva kratka in en dolg pisk: (* * -----).
(8) Pri vlakih, ki imajo na čelu vlaka dve lokomotivi, oddaja signalne znake strojevodja prve lokomotive. Pri vlakih z doprežno lokomotivo strojevodja doprežne lokomotive ponavlja signalne znake, ki jih daje strojevodja prve lokomotive.
53. člen
(namen in uporaba signalnih znakov osebja vlečnega vozila)
(1) Signalni znak 63: ”Pazi” se odda:
- kadar je treba opozoriti na to, da prihaja vlak ali vozilo in da se je treba umakniti s tira oziroma se od njega odmakniti;
- pred progovnim opozorilnikom;
- pred prenosnim progovnim opozorilnikom;
- pred nivojskimi prehodi, če so naprave za zavarovanje prometa na nivojskem prehodu pokvarjene ali če se naprave za zavarovanje prometa na nivojskem prehodu v času prekinitve prometne službe ne uporabljajo;
- preden zapelje vlak v predor in preden pripelje iz predora;
- pogosto, če je vidljivost zmanjšana zaradi slabega vremena;
- pri srečanju vlakov v bližini nivojskih prehodov;
- pred večjim usekom in pred drugimi večjimi objekti, ki ovirajo razgled;
- potem, ko se vlak ustavi pred likovnimi uvoznimi signali ali svetlobnimi uvoznimi signali, ki nimajo vgrajene uvozne izolirke, v primerih, ko kažejo signalni znak 1: ”Stoj”; v takih primerih strojevodja da signalni znak 63: ”Pazi” zaporedoma dvakrat; postaje ali službena mesta s takimi svetlobnimi signali je treba prikazati v posebnem pregledu v dokumentih voznega reda.
(2) Signalni znak 64: ”Nevarnost, zavri” odda strojevodja:
- kadar je treba vlak iz kakršnega koli razloga čim prej ustaviti. Signalni znak mora oddati ne glede na to, ali je opazil nevarnost za lastni ali za drug vlak in tudi, če je bil oddan ročni signalni znak 81: ”Stoj” ali 82b: ”Stoj” strojevodji drugega vlaka, ta pa ga ni upošteval; signalni znak mora oddati tudi v primeru, kadar dobi zahtevo, da ga odda;
- na postajah, predvidenih v dokumentih voznega reda, v primeru, kadar z vlakom po zaustavitvi zasede ločnico na izvozni strani.
(3) Kadar se zračno zavrti vlak ustavi, ne da bi ga ustavil strojevodja (zaradi uporabe zasilne zavore, zaradi prekinitve glavnega zavornega voda, zato ker zavore same od sebe zavirajo in podobnega), odda strojevodja signalni znak 65: ”Popusti zavore” zaporedoma dvakrat, kar pomeni, da je treba pregledati zavore.
(4) Če pri motornem vlaku z enojno zasedbo strojevodja ugotovi, da kazalo stanja vrat kaže, da vrata vlaka niso zaprta, mora ustaviti vlak. Po ustavitvi mora oddati signalni znak 65: ”Popusti zavore”, kar za vlakospremno osebje pomeni, da mora pregledati, ali so vrata na vlaku zaprta.
(5) Signalni znak 66: ”Vlak se je ustavil, ločnica prosta” odda strojevodja na postajah, na katerih je to predvideno z dokumenti voznega reda, kadar se vlak ustavi na izvozni strani znotraj ločnic.
(6) Signalni znak 67: ”Uvozi” odda strojevodja na zahtevo prometnika na postajah, ki so zavarovane z dohodnim signalom.
(7) Če se pokvari piščalka ali sirena na prvi lokomotivi, je treba vožnjo vlaka nadaljevati po preglednosti proge do prve postaje.
54. člen
(signali za odpravo vlaka)
(1) Dovoljenje za vožnjo daje prometnik oziroma progovni prometnik s postavitvijo tirnega izvoznega signala v lego za dovoljeno vožnjo, signalnim znakom 68: ”Dovoljenje za vožnjo” ali ustno (direktno ali preko telekomunikacijskih zvez).
(2) Dovoljenje za vožnjo s signalnim znakom 68 ”Dovoljenje za vožnjo” ali ustno daje prometnik na postajah, kjer ni tirnih izvoznih signalov ali se tirni izvozni signali zaradi krajevnih ali vremenskih razmer z mesta, kjer vlak stoji, ne vidijo.
(3) Na postajah, kjer ni tirnih izvoznih signalov ali se tirni izvozni signali zaradi krajevnih ali vremenskih razmer z mesta, kjer vlak stoji, ne vidijo, signalnega znaka 68: ”Dovoljenje za vožnjo” ni treba dati, če je pri uvozu vlaka že bila postavljena tudi izvozna pot in je strojevodja imel predsignaliziran signalni znak glavnega signala za dovoljeno nadaljnjo vožnjo.
(4) Signalni znak 68: ”Dovoljenje za vožnjo”
1. Dnevni znak:
Prometnik vzdigne s stegnjeno roko navpično signalni loparček, ki je s ploskvama obrnjen proti čelu in sklepu vlaka (glej sliko 70a).
2. Nočni znak:
Prometnik vzdigne signalno svetilko, obrnjeno proti čelu vlaka s tisto stranjo, ki kaže zeleno luč (glej sliko 70b).
(5) Signalni znak 68: ”Dovoljenje za vožnjo” pomeni vlakovnemu osebju, da je s strani upravljavca infrastrukture vlaku dovoljeno začeti oziroma nadaljevati z vožnjo.
(6) Signalni znak 69: ”Pripravljeno za odhod”
1. Dnevni znak:
Vlakospremniki držijo loparček, ki je s ploskvama obrnjen proti čelu in sklepu vlaka, navpično navzgor (glej sliko 71a).
2. Nočni znak:
Vlakospremniki držijo svetilko z belo lučjo obrnjen proti čelu vlaka vzdignjeno navzgor (glej sliko 71b).
(7) Signalni znak 69: ”Pripravljeno za odhod” oddajo vlakospremniki od sklepa vlaka proti strojevodji:
- pri potniških vlakih, ko so potniki izstopili in vstopili in so za njimi zaprta vrata,
- pri potniških vlakih, pri katerih se vrata zapirajo z osrednjega mesta, ko so potniki izstopili in vstopili,
- pri tovornih vlakih, kot obvestilo, da so pri vlaku pripravljeni za obhod.
(8) Signalni znak 69: ”Pripravljeno za odhod” oddaja vlakospremnik tako dolgo, dokler tudi vlakospremnik, ki je bliže strojevodji, ne prične dajati istega signalnega znaka. Vlakospremnik, ki je najbliže strojevodji, oddaja signalni znak tako dolgo, dokler ga strojevodja ne opazi.
(9) Vlakospremnik, ki je bližje strojevodji, ne sme oddati signalnega znaka 69: ”Pripravljeno za odhod”, če pred tem ni dobil enakega signalnega znaka od vlakospremnika, ki je bolj oddaljen.
(10) Strojevodja sme speljati vlak šele, ko:
- je dobil dovoljenje za vožnjo,
- je dobil signalni znak 69: ”Pripravljeno za odhod” od najbližjega vlakospremnika pri vlakih z vlakospremnim osebjem in ko je ta vstopil v vlak,
- se je prepričal, da so vlakospremniki vstopili v vlak in za njimi zaprl vrata, kadar upravlja z vozilom na katerem se vrata zapirajo z osrednjega mesta, in se prepričal da so vrata zaprta, če imajo napravo za kontrolo zaprtosti vrat.
(11) Obliko, barvo in velikost loparčka določi prevoznik v svojem operativnem predpisu.
(12) Če strojevodja dobi dovoljenje za vožnjo vlaka s signalnim znakom 68: 'Dovoljenje za vožnjo' ali ustno, mora voziti do naslednjega glavnega signala tako, da se lahko pred njih zanesljivo ustavi, če bo kazal signalni znak 1: ”Stoj”. Če so na vozni poti do prvega glavnega signala tudi kretnice, ne sme prekoračiti omejene hitrosti, predpisane za to postajo.
(13) Kadar stojijo vlaki tako, da so blizu drug drugemu, in bi se lahko zgodilo, da bi signalni znak 68: ”Dovoljenje za vožnjo” lahko razumeli strojevodje različnih vlakov, mora prometnik dati signalni znak 68: ”Dovoljenje za vožnjo” v neposredni bližini strojevodje, kateremu je signalni znak namenjen, ali dovoljenje za vožnjo da ustno.
(14) Signalni znak 70: ”Izjemen prevoz”
1. Dnevni znak:
Prometnik vzdiguje in spušča navpično v enakih presledkih signalni loparček, ki je obrnjen s ploskvijo proti uvozečemu vlaku (glej sliko 72a).
2. Nočni znak:
Prometnik vzdiguje navpično in spušča v enakih presledkih signalno svetilko, obrnjeno proti uvozečemu vlaku, s tisto stranjo, ki kaže zeleno luč (glej sliko 72b).
(15) Signalni znak 70: ”Izjemen prevoz” da prometnik s signalnim loparčkom ali z ročno signalno svetilko samo vlaku, ki izjemno ali po odredbi prevozi postajo brez postanka.
(16) Vlak, ki po voznem redu prevozi postajo brez postanka, mora prometnik pričakovati podnevi brez signalnega loparčka, ponoči pa z ročno signalno svetilko v višini kolena, z zeleno lučjo, obrnjeno proti prevozečemu vlaku.
(17) Za oddajo signalov iz tega člena veljajo tudi določbe Prometnega pravilnika.
55. člen
(signali za preskus zavor)
(1) S signalnimi znaki za preskus zavor se med seboj sporazumeva osebje, ki opravlja preskus zavor pri vlakih in premikalnih sestavih, ki se zavirajo s samodejnimi zavorami.
(2) Signalni znak 71: ”Klic k preskusu zavor”
Trije kratki in en dolg pisk z ustno piščalko: (* * * -----).
(3) Signalni znak 72: ”Zavri”
1. Ročni signalni znaki:
- dnevni znak:
Sklepati roki nad glavo proti vlečnemu vozilu (glej sliko73a).
- nočni znak:
Signalno svetilko z belo lučjo proti vlečnemu vozilu dvigniti v loku do glave in jo navpično spustiti navzdol (glej sliko 73b).
2. Svetlobni signalni znak:
Ena bela mirna luč (glej sliko73c).
(4) Signalni znak 73: ”Odvri”
1. Ročni signalni znak:
- dnevni znak:
Mahati z roko v polkrogu nad glavo (glej sliko 74a).
- nočni znak:
Mahati s signalno svetilko z belo lučjo v polkrogu nad glavo (glej sliko 74b).
2. Svetlobni signalni znak:
Dve beli mirni luči druga pod drugo (glej sliko 74c).
(5) Signalni znak 74: ”Preskus zavor končan”
1. Ročni signalni znak:
- dnevni znak:
Dvigniti roko navzgor (glej sliko 75a).
- nočni znak:
Dvigniti svetilko z belo lučjo navzgor (glej sliko 75b).
2. Svetlobni signalni znak:
Tri bele mirne luči druga pod drugo (glej sliko 75c).
(6) Svetlobni signali za preskus zavor se vgradijo glede na krajevne razmere na levi ali na desni strani tira na visokem stebru ali objektu.
(7) Signalni znaki za preskus zavor se lahko dajejo tudi neposredno ustno ali preko telekomunikacijskih naprav z izgovorjavo naziva signalnega znaka brez uporabe njegove številke.
56. člen
(signali premikalnega osebja)
(1) S temi signalnimi znaki se pri premiku določa smer premikanja, ureja hitrost in odreja ustavitev.
(2) Signalni znak 75: ”Naprej”
1. Dnevni znak:
Mahati z razvito signalno zastavico navpično navzgor in navzdol z daljšimi zamahi (glej sliko 76a), poleg tega pa še en dolg pisk z ustno piščalko: (-----).
2. Nočni znak:
Mahati s signalno svetilko z belo lučjo navpično navzgor in navzdol z daljšimi zamahi (glej sliko76b), poleg tega pa še en dolg pisk z ustno piščalko: (-----).
(3) Signalni znak 76: “Malo naprej”
1. Dnevni znak:
Mahati z razvito signalno zastavico navpično navzgor in navzdol s kratkimi zamahi (glej sliko 77a), poleg tega pa še en kratek pisk z ustno piščalko: (*).
2. Nočni znak:
Mahati s signalno svetilko z belo lučjo navpično navzgor in navzdol s kratkimi zamahi (glej sliko 77b), poleg tega pa še en kratek pisk z ustno piščalko: (*).
(4) Signalni znak 77: “Nazaj”
1. Dnevni znak:
Mahati z razvito signalno zastavico vodoravno na levo in desno z daljšimi zamahi (glej sliko 78a), poleg tega pa še dva dolga piska z ustno piščalko: (----- -----).
2. Nočni znak:
Mahati s signalno svetilko z belo lučjo vodoravno na levo in desno z daljšimi zamahi (glej sliko 78b), poleg tega pa še dva dolga piska z ustno piščalko: (----- -----).
(5) Signalni znak 78: ”Malo nazaj”
1. Dnevni znak:
Mahati z razvito signalno zastavico vodoravno na levo in desno s kratkimi zamahi (glej sliko 79a), poleg tega pa še dva kratka piska z ustno piščalko: (* *).
2. Nočni znak:
Mahati s signalno svetilko z belo lučjo vodoravno na levo in desno s kratkimi zamahi (glej sliko79b), poleg tega pa še dva kratka piska z ustno piščalko: (* *).
(6) Signalni znak 79: ”Odbij”
1. Dnevni znak:
Hitro zamahniti z razvito signalno zastavico in pa s prosto roko poševno navzgor (glej sliko 80a), poleg pa še en kratek in en dolg pisk z ustno piščalko: (* -----).
2. Nočni znak:
Hitro zamahniti s signalno svetilko z belo lučjo poševno navzgor (glej sliko 80b), poleg pa še en kratek in en dolg pisk z ustno piščalko: (* -----).
(7) Signalni znak 80: ”Počasi”
1. Dnevni znak:
Držati poševno navzdol razvito signalno zastavico (glej sliko 81a), poleg tega pa še en podaljšan, menjaje visok in nizek pisk z ustno piščalko: (~).
2. Nočni znak:
Držati signalno svetilko z belo lučjo v višini prsi (glej sliko 81b), poleg tega pa še en podaljšan, menjaje visok in nizek pisk z ustno piščalko: (~).
(8) Signalni znak 81: ”Stoj”
1. Dnevni znak:
Mahati v krogu z razvito signalno zastavico (glej sliko 82a), poleg tega več kratkih piskov z ustno piščalko: (* * * * *).
2. Nočni znak:
Mahati v krogu s signalno svetilko s kakršno koli lučjo (glej sliko 82b), poleg tega več kratkih piskov z ustno piščalko: (* * * * *).
(9) Signalne znake premikalnega osebja lahko premikalno osebje daje tudi ustno preko radijske zveze z izgovorjavo naziva signalnega znaka brez uporabe njegove številke.
(10) Dajanje signalnih znakov premikalnega osebja preko radijske zveze je premikalnemu osebju dovoljeno pod naslednjimi pogoji:
- radijske zveze morajo delovati brezhibno;
- signalni znaki se sprejemajo in oddajajo le na vnaprej določenih kanalih, ki so vključeni v registrofon;
- strojevodja mora pred pričetkom vožnje sprejeti signalni znak (''naprej'', ''malo naprej'', ''nazaj'', ''malo nazaj'', ''odbij'') po radijski zvezi enkrat ponoviti. Z vožnjo lahko prične šele, ko po radijski zvezi ponovno sliši enak signalni znak;
- signalni znak mora premikalni delavec med premikom v krajših presledkih (3 do 5 sekund) ponavljati, vse dokler ni potrebe po spremembi signalnega znaka v signalni znak 80: 'Počasi' oziroma signalni znak 81: 'Stoj';
- signalni znak lahko v eni premikalni skupini oddaja samo en premikalni delavec. Izjema je signalni znak 81: ''Stoj'';
- med premikom, pri katerem se signalni znaki oddajajo po radijski zvezi, so vsi drugi pogovori na tem kanalu prepovedani;
- po vsakem oddanem signalnem znaku mora uporabnik vzpostaviti radijsko napravo v stanje sprejema;
- način uporabe radijskih naprav za oddajanje in sprejemanje signalnih znakov premikalnega osebja mora biti predpisano v posebnem navodilu, ki je sestavni del postajnega poslovnega reda in navodila o progi.
(11) Če se med premikom ponavljanje signalnih znakov premikalnega osebja preko radijske zveze ne sliši, ali se zasliši še kakršnokoli drugo sprejemanje, je treba premik takoj ustaviti. Nadaljevanje premika z uporabo radijske zveze je dovoljeno, ko je sporazumevanje mogoče.
57. člen
(namen in uporaba signalnih znakov premikalnega osebja)
(1) Z oddajo signalnega znaka 75: ”Naprej” ali 76: ”Malo naprej” se odreja začetek premika, in sicer:
- pri vozilih, ki imajo vozniško kabino na enem koncu, je ”vožnja naprej” tedaj, ko je daljši del vozila, ki je nasproti vozniške kabine, v smeri vožnje, spredaj;
- pri vozilih, ki imajo vozniško kabino na obeh koncih, je ”vožnja naprej” tedaj, ko je zasedena vozniška kabina v smeri vožnje spredaj;
- pri vozilih, ki imajo vozniško kabino na sredini, se je treba za smer vožnje dogovoriti ali pa se o premikanjih ustno sporazumevati.
(2) Signalna znaka 77: ”Nazaj” in 78: ”Malo nazaj” je treba oddati, če je treba opraviti premik v smer, ki je nasprotna od smeri, določene za ”vožnjo naprej”.
(3) Signalna znaka 76: ”Malo naprej” in 78: ”Malo nazaj” je treba oddati takrat, kadar je treba zbližati oziroma razmakniti dvoje ali več sosednjih vozil, da bi jih lahko odpeli ali speli.
(4) S signalnim znakom 79: ”Odbij” se odreja poseben način premika, ko je treba odpete vagone odbiti na določeno mesto.
(5) S signalnim znakom 80: ”Počasi” se odreja strojevodji, da mora zmanjšati hitrost in da naj pričakuje, da bo dobil signalni znak 81: ”Stoj”. Preden se odda signalni znak 81: ”Stoj”, je treba oddati signalni znak 80: ”Počasi”, razen če je treba signalni znak 81: ”Stoj” oddati takoj.
(6) S signalnim znakom 81: ”Stoj” se odreja ustavitev vlaka ali premika.
(7) Če je treba signalizirati nadaljevanje vlakovne vožnje vlaku, je treba oddati signalni znak 75: ”Naprej”.
(8) Signalne znake premikalnega osebja po potrebi uporabljajo tudi drugi železniški delavci.
XI. SIGNALI PROGOVNEGA OSEBJA
58. člen
(prenosni in ročni signali progovnega osebja)
(1) S signali progovnega osebja se označi del proge, progovnega ali postajnega tira, kadar je ta nevozen ali je treba preko njega voziti z zmanjšano hitrostjo (počasna vožnja).
(2) Signali progovnega osebja so prenosni in ročni.
(3) Prenosni signali so:
1. signalni loparji, ki so likovni signali, in sicer:
- zaustavni signal,
- signali za počasno vožnjo in
- preklicni signal;
2. signalne svetilke z rumeno ali rdečo lučjo.
(4) Ročni signali so signalna zastavica in signalna svetilka.
59. člen
(zaustavni signal)
(1) Zaustavni signal kaže, da je na določenem mestu tir nevozen zaradi poškodbe, okvare, zaradi del na njem, zasedenosti z vozili ali zaradi drugih tehničnih vzrokov, in se daje z naslednjimi signalnimi znaki:
(2) Signalni znak 82a: ”Stoj”
Rdeč signalni lopar z belim robom, obrnjen proti vlaku (glej sliko 83a).
(3) Signalni znak 82b: ”Stoj”
Podnevi s signalno zastavico, z roko ali kakršnim koli predmetom mahati v krogu, ponoči pa postaviti signalno svetilko z rdečo lučjo (glej sliki 83b in 83c).
(4) Signalni znak 82a: ”Stoj” oziroma 82b: ”Stoj” pomeni:
- za strojevodjo, da je nadaljnja vožnja prepovedana in da je treba takoj uporabiti najhitrejši način zaviranja, da se vlak, premikalni sestav ali progovno vozilo čim prej ustavi;
- za vlakospremno osebje oziroma premikalno skupino, da mora takoj, ko opazi postavljen zaustavni signal ali signalni znak 82b: ”Stoj”, začeti oddajati strojevodji signalni znak 81: ”Stoj” in ga oddajati tako dolgo, dokler se vlak oziroma premikalni sestav ne ustavi.
(5) Zaustavni signal se postavi oziroma daje na zavorni razdalji pred nevoznim mestom, vendar tako, da se vlak po možnosti ne ustavi v predoru ali na mostu.
(6) Če se vozilo približuje kakšnemu koli nepričakovano nevarnemu mestu, se signalni znak 82b: ”Stoj” daje ne glede na razdaljo, vendar čim dlje od nevarnega mesta.
(7) Zaustavni signal ostane postavljen ves čas, dokler traja ovira, ne glede na to, ali se pričakuje vožnja ali ne. Zaustavni signal je treba odstraniti takoj, ko ovire ni več.
(8) Zaustavni signal se postavi z obeh smeri pred nevoznim mestom, ne glede na to, ali se opravlja promet po tem tiru samo v eno ali v obe smeri. Če zaustavnega signala ni mogoče postaviti ob tiru, za katerega velja, ga je treba postaviti v tir.
(9) Če je treba na vzporednih ali dvotirnih progah oziroma na postajah postaviti zaustavni signal samo za en tir, se vzporedno ob sosednjih tirih postavi preklicni signal, da ni moten promet na sosednjih tirih.
(10) Primeri, kako je treba zavarovati nevozna mesta na odprti progi, so prikazani v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(11) Zaustavni signal se postavlja na postajah, glede na posamezne primere, po naslednjih določilih:
1. Označitev enega ali več postajnih nevoznih tirov, in sicer:
- kadar je samo en glavni ali stranski postajni tir nevozen, je treba postaviti zaustavni signal z obeh smeri v tir v višini ločnice;
- če zaradi nevoznega mesta ni mogoča vožnja na dva ali več tirov, drugi postajni tiri pa so vozni, je treba vse tire, ki se nahajajo za nevoznim mestom, zavarovati na eni strani z enim zaustavnim signalom, postavljenim v višini ločnice prvega sosednjega voznega tira; na nasprotni strani nevoznega mesta je treba postaviti zaustavni signal v vsakega od teh tirov v višini ločnice, če ne bi bilo mogoče zavarovati nevoznih tirov tudi na tej strani samo z enim zaustavnim signalom.
2. Pri sprejemu vlaka na zasedeni tir se zaustavni signal postavi najmanj 20 m pred prvim vozilom na strani, kjer se sprejema vlak.
3. Če je treba preprečiti vožnjo s postaje na odprto progo, je treba zaustavni lopar postaviti tako, da ta ne ovira premika na postaji, najmanj 20 m od zadnje izvozne kretnice proti odprti progi.
4. Vozila na tiru, ki se jih ne sme premakniti, se zavarujejo s postavitvijo zaustavnega loparja na razdalji 20 m z obeh strani vozil.
(12) Ko se vlak oziroma drugo vozilo ustavi s postavljenim zaustavnim signalom, se je treba pozanimati o vzroku postavitve zaustavnega signala. Če vzroka ustavitve ni bilo mogoče izvedeti (nemogoče sporazumevanje), vožnje ni dovoljeno nadaljevati.
60. člen
(signali za počasno vožnjo)
(1) Signali za počasno vožnjo označujejo del proge ali tira, preko katerega je treba zaradi poškodbe, okvare, del na progi ali zaradi kakšnega drugega razloga voziti z zmanjšano hitrostjo.
(2) Signalni znak 83a: ”Počasi”
Rumen signalni lopar s črno-belim robom, obrnjen proti vlaku (glej sliko 84a).
(3) Signalni znak 83b ”Počasi”
1. Dnevni znak:
Razvita signalna zastavica spuščena poševno navzdol ali obe roki stegnjeni poševno navzdol (glej sliki 84b in 84c).
2. Nočni znak:
Ročno signalno svetilko z rumeno lučjo držati proti vlaku ali ročno signalno svetilko z rumeno lučjo postaviti ob tir (glej sliki 84d in 84e).
(4) Signalni znak 84: ”Začetek počasne vožnje”
Bela številka pobarvana ali prevlečena z odsevno snovjo na črni plošči (glej sliko 85).
(5) Signalni lopar, ki kaže signalni znak 83a: ”Počasi”, je treba postaviti oziroma signalni znak 83b: ”Počasi” dajati 700 m pred mestom, od katerega naprej je treba voziti s počasno vožnjo.
(6) Če se nepričakovano zgodi, da je treba uvesti počasno vožnjo, signalnega loparja, ki kaže signalni znak 83a: ”Počasi”, pa ni mogoče postaviti oziroma signalnega znaka 83b: ”Počasi” ni mogoče dajati s predpisane razdalje, je treba bližajočemu se vozilu ne glede na razdaljo, dajati katerikoli signalni znak ”Stoj”. Po ustavitvi je treba strojevodjo obvestiti o počasni vožnji.
(7) Signalna znaka 83a ali 83b: ”Počasi” pomenita, da je treba od mesta, kjer je postavljen signalni lopar, ki kaže signalni znak 83a: ”Počasi”, oziroma, kjer se daje signalni znak 83b: ”Počasi”, hitrost zmanjšati tako, da je mogoče od signala, ki kaže signalni znak 84: ”Začetek počasne vožnje”, naprej voziti s hitrostjo, ki je prikazana s tem signalnim znakom oziroma s hitrostjo, odrejeno z nalogom.
(8) Signal, ki kaže signalni znak 84: ”Začetek počasne vožnje”, označuje mesto, od katerega naprej je treba voziti s hitrostjo, označeno s tem signalnim znakom. Hitrost počasne vožnje je treba prilagoditi na zahtevano vrednost pred prihodom do njenega začetka.
(9) Na enotirnih progah se lahko na mestu, od katerega naprej velja počasna vožnja, hitrost počasne vožnje označi tudi na zadnji strani preklicnega signala. V tem primeru je preklicni signal postavljen na levi strani v smeri vožnje.
(10) Če na vzporednih enotirnih progah na desni strani v smeri vožnje med tiri ni dovolj prostora, je treba postaviti signale za počasno vožnjo na zunanjo stran tistega tira, za katerega velja.
(11) Kadar sta na progovnem tiru dve ali več počasnih voženj ena za drugo z različnimi hitrostmi brez brezhibnega vmesnega dela tira oziroma je brezhibni del tira med dvema počasnima vožnjama krajši od 1000 m, se takšne počasne vožnje štejejo kot zaporedne počasne vožnje. Brezhiben del tira, krajši od 1000 m, se v tem primeru šteje enako kot del tira, na katerem je počasna vožnja z višjo hitrostjo. Zaporedne počasne vožnje je treba označiti tako, da si signali za označitev vsake počasne vožnje sledijo drug za drugim, ne da se prekrivajo.
(12) Označitev zaporednih voženj iz prejšnjega odstavka je odvisna od tega, kako si sledijo počasne vožnje glede na smer vožnje vlaka in njihove dolžine.
1. Če je počasna vožnja z višjo hitrostjo krajša od 1000 m, se označita zaporedni počasni vožnji kot ena počasna vožnja z nižjo hitrostjo.
2. Če je počasna vožnja z višjo hitrostjo daljša od 1000 m, se označi vsaka počasna vožnja, in sicer:
a) Če si počasne vožnje sledijo glede na smer vožnje vlaka tako, da je najprej počasna vožnja z višjo hitrostjo, nato pa z nižjo, se označijo na naslednji način:
- 700 m pred začetkom počasne vožnje z višjo hitrostjo se postavi signal, ki kaže signalni znak ”Počasi”,
- signal s signalnim znakom 84: ”Začetek počasne vožnje” z višjo hitrostjo se postavi na začetku dela tira z višjo hitrostjo počasne vožnje,
- 700 m pred začetkom počasne vožnje z nižjo hitrostjo se postavi signal, ki kaže signalni znak ”Počasi”,
- signal s signalnim znakom 84: ”Začetek počasne vožnje” z nižjo hitrostjo se postavi na začetku dela tira z nižjo hitrostjo počasne vožnje,
- na koncu počasne vožnje z nižjo hitrostjo se postavi preklicni signal.
b) Če si počasne vožnje sledijo glede na smer vožnje vlaka tako, da je najprej počasna vožnja z nižjo hitrostjo, nato pa z višjo, se označijo na naslednji način:
- 700m pred začetkom počasne vožnje z nižjo hitrostjo se postavi signal, ki kaže signalni znak ”Počasi”,
- signal s signalnim znakom 84: ”Začetek počasne vožnje” z nižjo hitrostjo se postavi na začetku dela tira z nižjo hitrostjo počasne vožnje,
- na koncu počasne vožnje z nižjo hitrostjo se postavi signal, ki kaže signalni znak ”Počasi”,
- signal s signalnim znakom 84: ”Začetek počasne vožnje” z višjo hitrostjo se postavi 700m za koncem počasne vožnje z nižjo hitrostjo,
- na koncu počasne vožnje z višjo hitrostjo se postavi preklicni signal.
c) Pri označitvi zaporednih počasnih voženj pomeni drugi signal, ki kaže signalni znak 83a: ”Počasi” in predsignalizira začetek naslednje zaporedne počasne vožnje, da je treba uravnavati hitrost tako, da bo imel vlak predpisano hitrost na začetku naslednje zaporedne počasne vožnje. Če je naslednja zaporedna počasna vožnja z višjo hitrostjo, se sme začeti s pospeševanjem šele, ko zadnje vozilo v vlaku prevozi ta drugi signal, ki kaže signalni znak 83a: ”Počasi”.
(13) Če je vpeljana počasna vožnja na glavnem prevoznem tiru ali na odprti progi takoj za postajo in bi bilo treba postaviti signalni lopar, ki kaže signalni znak 83a: ”Počasi”, na postaji, je treba slednjega postaviti pred prvo uvozno kretnico. Signala, ki kažeta signalni znak 84: ”Začetek počasne vožnje” in signalni znak 85: ”Preklicni signal”, se postavita na glavnih tirih tako, da se ohrani varnost potnikov in postajnega osebja. V takem primeru se lahko postavijo signali še pred začetkom oziroma za koncem počasne vožnje.
(14) Kadar je vpeljana počasna vožnja na stranskih tirih, signalov s signalnima znakoma 83a: ”Počasi” in 85: ”Preklicni signal” ni treba postavljati. Počasno vožnjo na teh tirih je treba označiti samo s postavitvijo signala, ki kaže signalni znak 84: ”Začetek počasne vožnje”, blizu ločnice ob tistem tiru, za katerega velja. Napisana hitrost na tem signalu velja za vso dolžino tira, pa tudi v primeru, kadar je potrebna počasna vožnja samo na delu tira, preneha pa pri signalu, ki kaže signalni znak 84: ”Začetek počasne vožnje”, postavljenim za nasprotno smer oziroma pri ločnici na drugem koncu tira.
(15) Primeri postavljanja signalov za počasno vožnjo so navedeni v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
61. člen
(preklicni signal)
(1) Preklicni signal je namenjen za preklic signala za počasno vožnjo in zaustavnega signala na sosednjem tiru.
(2) Signalni znak 85: ”Preklicni signal”
Zelen signalni lopar z belim robom, postavljen ob tiru (glej sliko 86).
(3) Kadar je preklicni signal postavljen na koncu dela tira, na katerem je vpeljana počasna vožnja, zaznamuje mesto, na katerem počasna vožnja preneha. Strojevodja sme začeti pospeševati hitrost šele, ko zadnje vozilo prepelje mimo preklicnega signala.
(4) Če je na progah, ki potekajo na nekem delu vzporedno, ali dvotirnih progah oziroma na postajah postavljen zaustavni signal samo za en tir, preklicni signal, ki je postavljen vzporedno z njim ob drugem tiru, pomeni, da signalni znak 82a: ”Stoj” za drugi tir oziroma za drugo progo ne velja.
XII. SIGNALNE OZNAKE
62. člen
(splošne določbe o signalnih oznakah)
Signalne oznake so namenjene železniškim delavcem in drugim osebam za opozarjanje na določena mesta, objekte, signale idr. na progi in na postajah in službenih mestih, pri katerih se je treba ravnati po določilih prometnega ali tega pravilnika.
63. člen
(označitev neveljavnih signalov)
(1) Glavni signali, predsignali, ponavljalniki predsignaliziranja, mejni tirni signali, kontrolni signali in pomožni kontrolni signali, ki niso v uporabi, morajo biti označeni s signalno oznako ”Signal se ne upošteva”.
(2) Signalna oznaka 201: ”Signal se ne upošteva”
Bel poševni križ s črnim robom (glej sliko 87).
(3) Signalno oznako 201: ”Signal se ne upošteva” je treba pritrditi na signalno ploščo, tako da segajo konci križa čez njene robove, pri čemer svetlobni signali ne smejo biti razsvetljeni.
(4) Neveljavnost likovnega glavnega signala se lahko označi namesto z belim poševnim križem s črnim robom tudi tako, da se vse ročice glavnega signala spustijo navpično navzdol.
(5) Luči neveljavnih svetlobnih signalov, ki so med testnim obratovanjem razsvetljeni, morajo biti prekrite.
(6) Ostale neveljavne signale in signalne oznake je treba odstraniti ali prekriti.
(7) Način obveščanja strojevodij o neveljavnosti signalov je predpisan v prometnem pravilniku.
64. člen
(oznaka za ločnico)
(1) Signalna oznaka 202: ”Ločnica”
Bel vodoravno položen kvader iz različnih snovi s črno pobarvanima koncema (glej sliko 88).
(2) Signalna oznaka 202: ”Ločnica” označuje mesto, do katerega smejo stati vozila na enem tiru, da ne ogrožajo vožnje po sosednjem tiru, in tudi mejo med tiroma, ki se zbližujeta.
65. člen
(meja kontroliranega odseka)
(1) Signalna oznaka 203: ”Meja odseka”
Okrogli ali kvadratni stebrič oziroma pokrov priključne omarice izoliranega odseka pobarvan rumeno-rdeče, oziroma pokrov priključne omarice števca osi pobarvan rumeno (glej sliko 89).
(2) Deli oznak, ki so pobarvani rdeče, označujejo izolirano tirnico (tirnice), deli, ki so pobarvani rumeno, označujejo neizolirano tirnico (tirnice).
(3) Kvadratni stebriči oziroma pokrovi tirnih priključnih omaric izoliranih odsekov so razdeljeni na dva oziroma štiri dele. Vsak del ustreza izoliranemu oziroma neizoliranemu odseku tirnic, ki se na tem mestu končuje ali začenja.
(4) Nekatere kombinacije signalnih oznak 203: “Meja odseka” so glede na razporeditve izoliranih in neizoliranih tirnic prikazane na sliki 89.
(5) Pokrov ohišja števca osi na postaji mora biti rumeno obarvan.
(6) Signalna oznaka 203: ”Meja odseka” pri kretnicah označuje mesto, ki ga morajo vozila sprostiti oziroma ga ne smejo zasesti, da je mogoče kretnice prestavljati.
66. člen
(oznaka za mesto ustavitve)
(1) Signalna oznaka 204: ”Mesto ustavitve”
Črna pokončna pravokotna plošča z belo črko ”S” (glej sliko 90).
(2) Signalna oznaka 204: ”Mesto ustavitve” je stalna ali prenosna.
(3) Signalno oznako 204: ”Mesto ustavitve” se postavlja na vseh nezasedenih postajah, službenih mestih in na postajališčih, kjer je treba potniškim vlakom označiti mesto ustavitve. Signalna oznaka se postavi na peron, za katerega velja, na dvotirnih progah pa na zunanji strani obeh tirov za obe smeri vožnje. Vlak se mora ustaviti tako, da potniki izstopajo na peron (pri izven nivojskih ali nivojskih dostopih), najkasneje pa tako, da so prva vrata za potnike pri signalni oznaki 204: ”Mesto ustavitve”.
(4) Signalne oznake 204: ”Mesto ustavitve” se postavijo tako, da ni ogrožena varnost potnikov in železniških delavcev.
67. člen
(progovni opozorilnik)
(1) Signalna oznaka 206: ”Pazi, nivojski prehod”
Steber, pobarvan menjaje z rdečimi in belimi pasovi (glej sliko 91).
(2) Progovni opozorilnik se vgrajuje na razdalji 500 m pred nivojskimi prehodi, ki so brez zapornic, polzapornic ali svetlobnih prometnih znakov, ki napovedujejo prihod vlaka.
(3) Progovni opozorilnik se vgradi:
- na enotirnih progah na desni strani tira,
- na dvotirnih progah na zunanji strani pravega tira,
- na progah z obojestranskim prometom na zunanji strani obeh tirov.
(4) Signalna oznaka 206: ”Pazi, nivojski prehod” opozarja strojevodjo, da mora pri tej oznaki oddati signalni znak 63: ”Pazi” in ga po potrebi ponoviti, dokler ne zapelje na nivojski prehod, da s tem naznani udeležencem v cestnem prometu, da se vlak približuje nivojskemu prehodu.
68. člen
(prenosni progovni opozorilnik)
(1) Signalna oznaka 207: ”Mesto dela na progi”
Bela ovalna plošča s sliko delavca, na stebru so rdeče-beli pasovi (glej sliko 92).
(2) Signalna oznaka 207: ”Mesto dela na progi” opozarja strojevodjo, da mora pri tej oznaki dati signalni znak 63: ”Pazi”, s katerim opozori delavce na progi, da se morajo umakniti s proge. Signalni znak 63: ”Pazi” mora večkrat ponoviti, vse do prispetja na mesto dela na progi.
(3) Prenosni progovni opozorilnik je treba postaviti pred mestom opravljanja progovnih del na najmanjšo razdaljo 500 m, in sicer:
- na postajah pred uvoznimi kretnicami, kadar se dela opravljajo na postaji ali na razdalji, krajši od 500 m za postajo;
- na enotirnih progah iz obeh smeri na desni strani ob tiru, za katerega velja;
- na dvotirnih progah in progah z obojestranskim prometom na zunanji strani vsakega tira v obeh smereh vožnje, ne glede na to, na katerem tiru se opravljajo dela;
- na vzporednih progah ob vsakem tiru v obeh smereh vožnje, ne glede na to, na katerem tiru se opravljajo dela.
(4) Kadar je treba na mestu progovnih del umikati težke predmete ali kadar je vidljivost zaradi vremenskih razmer zmanjšana, je treba prenosne progovne opozorilnike postaviti tudi na večjo razdaljo.
(5) Na cepnih postajah in izhodnih postajah vlakov je dovoljeno postaviti prenosni progovni opozorilnik na krajši razdalji, če je mesto dela za postajo na razdalji, krajši od 500 m. O tem je treba strojevodje vlakov, ki začenjajo vožnjo, obveščati z nalogom, v katerem je treba navesti podatke o kilometrski legi postavljene signalne oznake 207: ”Mesto dela na progi”. V tem primeru je treba po izpeljavi vlaka pogosto dajati signalni znak 63: ”Pazi”, in sicer vse do prispetja na mesto dela na progi.
69. člen
(oznaka za približevanje postajališču)
(1) Signalna oznaka 210: ”Približevanje postajališču”
Bela pravokotna plošča s tremi poševnimi črnimi pasovi (glej sliko 93).
(2) Signalna oznaka 210: ”Približevanje postajališču” opozarja strojevodjo, da se vlak približuje postajališču.
(3) Signalno oznako 210: ”Približevanje postajališču” je treba vgraditi pred postajališčem najmanj na zavorni razdalji do sredine perona, in sicer:
- na enotirnih progah, na desni strani tira v smeri vožnje;
- na dvotirnih progah, na zunanji strani tira v smeri vožnje;
- na progah z obojestranskim prometom, na zunanji strani obeh tirov.
(4) Če je razdalja med postajališči oziroma postajo in postajališčem krajša od zavorne razdalje, se signalna oznaka za približevanje postajališču ne vgrajuje.
70. člen
(oznaka za mejo gibanja oseb na peronu)
(1) Signalna oznaka za mejo gibanja oseb na peronu opozarja osebe, ki se nahajajo na peronu, do kod se lahko brez nevarnosti približajo robu perona, da jih ne ogrožajo vožnje po tiru ob peronu.
(2) Signalna oznaka 211: ”Meja gibanja oseb na peronu”
Rumen pas na peronu po vsej dolžini ob robu, ki meji na tir (glej sliko 94).
71. člen
(signalna oznaka za predmete, ki segajo v normalni svetli profil)
(1) Signalna oznaka za predmet, ki sega v normalni svetli profil proge ali tira, kaže, da sega predmet ali objekt v normalni svetli profil tira.
(2) Signalna oznaka 212: ”Sega v normalni svetli profil”
Bel pokončen pas z rdečo cikcakasto črto in črno pobarvanim vrhom glej sliko 95).
(3) S signalno oznako 212: ”Sega v normalni svetli profil” je treba označiti vse objekte in predmete, ki segajo v normalni svetli profil, in sicer:
- s posebej izdelano ploščo, ki se vgradi poleg objekta ali namesti nanj;
- z narisano oznako 212: ”Sega v normalni svetli profil” na samem objektu ali njegovem robu.
72. člen
(meja ločišča)
(1) S signalno oznako meja ločišča se označijo mesta, kjer se začne in kjer se konča ločišče, da bi strojevodja in delavci pri vzdrževanju naprav voznega omrežja bili obveščeni, do kod sega vozno omrežje odprte proge oziroma postaje.
(2) Signalna oznaka 213: ”Začetek ločišča”
Bela kvadratna plošča z rdečim likom, pri katerem je ena stran vzporedna s spodnjim vodoravnim robom plošče, druga stran pa z levim navpičnim robom plošče - velika črka |_ (glej sliko 96).
(3) Signalna oznaka 214: ”Konec ločišča”
Črna kvadratna plošča z belim likom, pri katerem je ena stran vzporedna z zgornjim vodoravnim robom plošče, druga stran pa z desnim navpičnim robom plošče - obrnjena velika črka ¯| (glej sliko 97).
(4) Hrbtna stran plošče signalne oznake 213: ”Začetek ločišča” kaže signalne oznake 214: ”Konec ločišča”.
73. člen
(oznake za delo snežnega odmetalnika in pluga)
(1) S signalnimi oznakami za delo snežnega odmetalnika in pluga je treba označiti vsa mesta, kjer je pluženje ogroženo oziroma omejeno zaradi predmetov, ki segajo v profil pluženja.
(2) Signalna oznaka 215: ”Dvigni medtirnični plug”
En črn poševen križ, pritrjen na črnem drogu (glej sliko 98).
(3) Signalna oznaka 216: ”Stisni krila”
Dva črna poševna križa, pritrjena na črnem drogu (glej sliko 99).
(4) Signalna oznaka 217: ”Dvigni odmetalo, stisni krila in dvigni medtirnični plug ”
Trije črni poševni križi, pritrjeni na črnem drogu (glej sliko 100).
(5) Signalna oznaka 218: ”Preklic omejitve”
Ena črna letvica, pritrjena poševno z leve na desno navzgor, na črnem drogu (glej sliko 101).
(6) Signalne oznake 215, 216, 217 in 218 je treba postaviti:
- na enotirnih progah na desni strani tira,
- na dvotirnih progah na zunanji strani pravega tira,
- na dvotirnih progah z obojestranskim prometom na zunanji strani obeh tirov za obe smeri vožnje.
(7) Signalne oznake 215, 216 in 217 je treba postaviti najmanj 10 m pred oviro, signalno oznako 218 pa 10 m za oviro.
(8) Ravnanje pri vožnjah s pluženjem ob signalnih oznakah 215, 216, 217 in 218 je treba predpisati v posebnem navodilu za ravnanje snežnega odmetalnika ali pluga za posamezno vrsto. Signalne oznake za delo snežnega odmetalnika in pluga morajo biti postavljene v času, ki mora biti predpisan z operativnimi načrti za zavarovanje prometa pozimi.
XIII. SIGNALI STAREGA TIPA, KI SE NE SMEJO VEČ VGRAJEVATI
74. člen
(skupne določbe za signale starega tipa)
(1) Za glavne signale starega tipa veljajo smiselno enaka določila, kot za svetlobne glavne signale, predpisane v tem pravilniku. Ta določila se nanašajo na uporabo in vzdrževanje signalnih sredstev, označevanje stebrov signalov, najmanjše vidne razdalje in mesta vgraditve signalov.
(2) Posebnosti, ki se nanašajo samo na signale starega tipa, so predpisane v tem poglavju.
(3) Ročice likovnih glavnih signalov so s sprednje strani pobarvane rdeče z belim vzdolžnim pasom po sredini, beli pasovi so pobarvani ali prevlečeni z odsevno snovjo.
(4) Signalne svetilke likovnih signalov se razsvetljujejo ponoči po koledarju razsvetljevanja, ob slabi vidljivosti pa tudi podnevi.
75. člen
(signalni znaki svetlobnih glavnih signalov, njihov pomen, namen in uporaba)
(1) Signalni znak 1a: ”Stoj”
Ena rdeča mirna luč (glej sliko 102).
(2) Signalni znak 1a: ”Stoj” pomeni, da se mora vlak ustaviti in da je nadaljnja vožnja od signala prepovedana.
(3) Signalni znak 2a: ”Prosto”
Ena zelena mirna luč (glej sliko 103).
(4) Signalni znak 2a: ”Prosto” na prostornem signalu pomeni, da je:
- vožnja v blokovni ali odjavni odsek, ki ga prostorni signal krije, dovoljena,
- hitrost do prihodnjega glavnega signala ali predsignala redna.
(5) Signalni znak 2a: ”Prosto” na glavnem signalu, ki krije kretnično območje, pomeni, da:
- je preko pripadajočega kretničnega območja vožnja dovoljena z redno hitrostjo;
- lahko vlak do naslednjega glavnega signala oziroma do predsignala vozi z redno hitrostjo.
(6) Svetlobni signal s samo dvema lučema se sme uporabljati samo kot signal na zasedenih odjavnicah pri zapori tira.
(7) Signalni znak 8a: “Omejena hitrost”
Ena zelena mirna luč in pod njo ena rumena mirna luč (glej sliko 104).
(8) Signalni znak 8a: ”Omejena hitrost” kaže enopomenski signal, ki krije kretnično območje.
(9) Signalni znak 8a: ”Omejena hitrost” pomeni, da je preko pripadajočega kretničnega območja vožnja dovoljena z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka, naprej pa z redno hitrostjo.
76. člen
(signalni znaki likovnih glavnih signalov, njihov pomen, namen in uporaba)
(1) Pri likovnih glavnih signalih se dajejo signalni znaki:
- s številom in lego ročic,
- s številom in lego ročic in mirnimi barvnimi lučmi.
(2) Signalni znak 1 b: ”Stoj”
1. Dnevni znak:
Ena vodoravna signalna ročica desno v smeri vožnje (glej sliko 105a).
2. Nočni znak:
Ena rdeča mirna luč poleg dnevnega znaka (glej sliko 105b).
(3) Signalni znak 1b: ”Stoj” pomeni, da se mora vlak ustaviti in da je vožnja od signala naprej prepovedana.
(4) Signalni znak 2 b: ”Prosto”
1. Dnevni znak:
Ena signalna ročica, vzdignjena poševno navzgor desno v smeri vožnje (glej sliko 106a).
2. Nočni znak:
Ena zelena mirna luč poleg dnevnega znaka (glej sliko 106b).
(5) Signalni znak 2b: ”Prosto” na likovnem signalu, ki krije kretnično območje in je v odvisnosti z voznimi potmi, pomeni, da je vožnja od tega signala naprej dovoljena in da je preko pripadajočega kretničnega območja vožnja z redno hitrostjo.
(6) Signalni znak 2b: ”Prosto” na prostornem likovnem signalu pomeni, da je:
- vožnja v prihodnji prostorni odsek dovoljena;
- hitrost do predsignala redna.
(7) Na likovnem signalu, ki kaže signalni znak 1b: ”Stoj” in 2b: ”Prosto”, ne pa tudi signalnega znaka 8b: ”Omejena hitrost”, signalni znak 2b: ”Prosto” pomeni samo to, da je vožnja na postajo ali službeno mesto dovoljena, ne kaže pa, s kakšno hitrostjo (redno ali omejeno) se sme voziti preko kretničnega območja. V takšnem primeru je hitrost v premo enaka hitrosti v odklon in je predpisana v dokumentih voznega reda, ne sme pa preseči 50 km/h.
(8) Signalni znak 8 b: ”Omejena hitrost”
1. Dnevni znak:
Dve signalni ročici, vzdignjeni poševno navzgor v desno v smeri vožnje (glej sliko 107a).
2. Nočni znak:
Ena zelena mirna luč in pod njo ena rumena mirna luč poleg dnevnega znaka (glej sliko 107b).
(9) Signalni znak 8b: ”Omejena hitrost” kažejo likovni glavni signali, ki krijejo kretnično območje in so opremljeni z dvema ročicama.
(10) Signalni znak 8b: ”Omejena hitrost” pomeni, da je preko pripadajočega kretničnega območja vožnja dovoljena z omejeno hitrostjo, predpisano z voznim redom posameznega vlaka, naprej pa z redno hitrostjo.
(11) Omejena hitrost pri signalnem znaku 8b: ”Omejena hitrost” velja od prve kretnice pa vse dokler zadnje vozilo ne prevozi zadnje kretnice kretničnega območja, ki ga signal krije.
(12) Glavni likovni signal, ki kaže proti vlaku signalni znak za dovoljeno vožnjo, je treba postaviti v lego za prepovedano vožnjo, in sicer:
- kritni signal, ki ni v odvisnosti z voznimi potmi, in prostorni signal odjavnice takrat, ko vlak, ki prihaja, ves odpelje mimo glavnega signala;
- uvozni in kritni signal, ki je v odvisnostmi z voznimi potmi, takrat ko vlak, ki prihaja, prepelje vse kretnice, ki so v odvisnosti s tem signalom.
77. člen
(ravnanje ob okvarah likovnih glavnih signalov)
(1) Če se pokvari likovni glavni signal, ki kaže redno signalni znak 1b: ”Stoj”, je treba ravnati na naslednji način:
a) če je ostal tako, da kaže signalni znak 1b: ”Stoj”, je treba pustiti, da kaže ta signalni znak, ponoči pa ga je treba razsvetliti;
b) če kaže signalni znak 2b: ”Prosto” ali 8b: ”Omejena hitrost”:
- ga je treba postaviti, če je to mogoče storiti, ne da bi ga pri tem poškodovali, da kaže signalni znak 1b: ”Stoj”;
- če signala ni mogoče postaviti v lego, da bi kazal signalni znak 1b: ”Stoj”, je treba pred njega postaviti zaustavni lopar, ki kaže signalni znak 82a: ”Stoj”, ali pa ga pritrditi na sam signalni steber, signalne svetilke pokvarjenega signala pa ugasniti.
(2) Če se pokvari likovni glavni signal, ki kaže redno signalni znak 2b: ”Prosto”, je treba ravnati:
- če kaže signalni znak 1b: ”Stoj”, ga je treba postaviti, če je to mogoče storiti, ne da bi ga pri tem poškodovali, v lego, da kaže signalni znak 2b: ”Prosto”;
- če kaže signalni znak za dovoljeno vožnjo in je treba nadaljnjo vožnjo prepovedati, je treba na sam signal ali pred njega postaviti zaustavni lopar, ki kaže signalni znak 82a: ”Stoj”, signalne svetilke pokvarjenega signala pa ugasniti.
(3) Kadar je pokvarjen glavni signal, ne glede na to, ali kaže redno signalni znak za dovoljeno ali prepovedano vožnjo (ne glede, kakšen signalni znak redno kaže), njegov predsignal pa je brezhiben, mora predsignal kazati signalni znak 10a: ”Pričakuj Stoj” tudi v primeru, ko glavni signal kaže signalne znake za dovoljeno vožnjo.
78. člen
(likovni predsignali)
(1) Plošče likovnih predsignalov so pravokotne ali okrogle oblike. S sprednje strani so pobarvane z rumeno-belimi navpičnimi pasovi in obrobljene s črno-belim robom. Beli pasovi so pobarvani ali prevlečeni z odsevno snovjo.
(2) Signalni znak 10a: ”Pričakuj Stoj”
1. Dnevni znak:
Signalna plošča v navpični legi (glej sliko 108a).
2. Nočni znak:
Ena rumena mirna luč poleg dnevnega znaka (glej sliko 108b).
(3) Likovni predsignali smejo biti vgrajeni samo pred likovnimi glavnimi signali.
(4) Signalni znak 11a: ”Pričakuj Prosto”
1. Dnevni znak:
Signalna plošča v vodoravni legi (glej sliko 109a).
2. Nočni znak:
Ena zelena mirna luč poleg dnevnega znaka (glej sliko 109b).
(5) Signalni znak 10a: ”Pričakuj Stoj” pomeni, da je treba vožnjo do glavnega signala uravnavati tako, da se bo vlak ustavil pred glavnim signalom, ki kaže signalni znak 1a: ”Stoj”.
(6) Signalni znak 11a: ”Pričakuj Prosto” pomeni, da do glavnega signala ni treba zmanjšati hitrosti.
79. člen
(ravnanje ob okvarah likovnih predsignalov)
(1) Če je predsignal pokvarjen in kaže signalni znak 10a: ”Pričakuj Stoj”, ostane v tej legi. Če kaže predsignal signalni znak 11a: ”Pričakuj Prosto”, je treba poskrbeti, da kaže signalni znak 10a: ”Pričakuj Stoj”. Če tega ni moč napraviti, se pred likovni predsignal postavi rumen signalni lopar - signalni znak 83a: ”Počasi”, ponoči pa zelena luč na predsignalu ugasne.
(2) O neuporabnosti predsignala zaradi okvare mora prometnik z nalogom obvestiti strojevodjo le v primeru, če predsignal kaže signalni znak 11a: ”Pričakuj Prosto”.
(3) Kadar na likovnem predsignalu signalna svetilka ponoči ugasne, je treba ravnati tako, kot da bi predsignal kazal signalni znak 10a: ”Pričakuj Stoj”.
80. člen
(območni premikalni signali)
(1) Območni premikalni signali so svetlobni ali likovni, vgrajeni pa so ob tiru na meji območja, ki ga krijejo. Namenjeni so za kritje enega premikalnega območja pred drugim, ene skupine ranžirnih tirov pred drugo, za kritje tirne skupine za sprejem in tirne skupine za odpravo vlakov ali tirne skupine za sprejem in odpravo vlakov pred ranžirno skupino tirov. Območni premikalni signali lahko kažejo signalne znake v obe smeri.
(2) Stebri območnih premikalnih signalov morajo biti s sprednje strani pobarvani z belimi in modrimi pasovi ali pa morajo biti na njih nameščene belo-modre plošče z odsevnimi snovmi. Kadar so stebri signalov označeni s pritrjenimi ploščami z odsevno snovjo, morajo biti označeni najmanj z enim modrim in dvema belima pasovoma. Bela pasova sta lahko za polovico krajša od modrega pasu.
(3) Območni premikalni signali kažejo, ali je od tega signala naprej premik dovoljen ali prepovedan.
(4) Signalni znak 28a: ”Premik prepovedan”
1. Na svetlobnem signalu:
Ena modra luč. (glej sliko 110a)
2. Na likovnem signalu:
- dnevni znak:
Kvadratna belo-modra signalna plošča, postavljena na vogal (glej sliko 110b).
- nočni znak:
Ena modra mirna luč poleg dnevnega znaka (glej sliko 110c).
(5) Signalni znak 29a: ”Premik dovoljen”
1. Na svetlobnem signalu:
Ena bela mirna luč (glej sliko 111a).
2. Na likovnem signalu:
- dnevni znak:
Pravokotna modro-bela signalna plošča v vodoravni legi (glej sliko 111b).
- nočni znak:
Ena bela mirna luč poleg dnevnega znaka (glej sliko 111c).
(6) Signalna znaka 28a: ”Premik prepovedan” in 29a: ”Premik dovoljen” veljata samo za premik.
(7) Signalni znak 28a: ”Premik prepovedan” na območnem premikalnem signalu pomeni prepoved premika mimo njega.
(8) Signalni znak 29a: ”Premik dovoljen” pomeni, da je premik mimo njega dovoljen.
(9) Redni signalni znak območnega premikalnega signala je signalni znak 28a: ”Premik prepovedan”.
(10) Kadar je svetlobni območni premikalni signal pokvarjen tako, da ne more kazati signalnega znaka 28a: ”Premik prepovedan”, ga je treba ugasniti.
(11) Če se likovni območni premikalni signal pokvari, je treba poskrbeti, da bo kazal signalni znak 28a: ”Premik prepovedan”.
(12) Kadar območni premikalni signal ni razsvetljen, pomeni, kot da kaže signalni znak 28a: ”Premik prepovedan".
(13) O pokvarjenem območnem premikalnem signalu mora biti dokazno obveščeno premikalno osebje in osebje, ki prestavlja kretnice, enkrat v izmeni. Kadar je strojevodja pri premiku dokazno obveščen o pokvarjenem območnem premikalnem signalu, upošteva pri opravljanju premika le ročne signalne znake, ki jih glede na lego premikalne lokomotive daje delavec pri tem signalu.
81. člen
(svarilniki glavnih signalov in predsignalov)
(1) Svarilniki glavnih signalov in predsignalov opozarjajo strojevodjo, da je glavni signal oziroma predsignal vgrajen na nasprotni strani tira, kot bi moral biti.
(2) Signalni znak 86a: ”Glavni signal na drugi strani”
Bela pravokotna plošča z rdečim trikotnikom, katerega vrh je obrnjen v tisto stran, na kateri je vgrajen glavni signal (glej sliko 112).
(3) Svarilnik glavnega signala je vgrajen na mestu, s katerega se vidi glavni signal, in sicer na tisti strani proge, kjer bi moral biti v skladu z določili tega pravilnika vgrajen glavni signal. Svarilnik glavnega signala mora biti na primerni višini tako, da je razločno viden najmanj na 100 m.
(4) Signalni znak 87a: ”Predsignal na drugi strani”
Črna pravokotna plošča z rumenim trikotnikom, katerega vrh je obrnjen v tisto stran, na kateri je vgrajen predsignal (glej sliko 113).
(5) Svarilnik predsignala je vgrajen na mestu, s katerega se vidi predsignal, in sicer na tisti strani proge, kjer bi moral biti v skladu z določili tega pravilnika vgrajen predsignal. Vgrajen mora biti na primerni višini tako, da je razločno viden najmanj na 100 m.
(6) Svarilniki glavnih signalov in predsignalov so pobarvani z odsevno barvo ali prevlečeni z odsevno snovjo.
82. člen
(signali za največjo dovoljeno progovno hitrost)
(1) S signali za največjo dovoljeno progovno hitrost se označijo mesta sprememb največjih dovoljenih hitrosti na delih prog.
(2) Signalni znak 88a: ”Pričakuj spremembo progovne hitrosti”
Bela pravokotna plošča (predsignalna plošča) z eno črno številko (glej sliko 114).
(3) Signalni znak 89a: ”Začetek spremembe progovne hitrosti”
Bela kvadratna plošča (začetna plošča) s tremi črnimi poševnimi pasovi z leve proti desni navzgor (glej sliko 115).
(4) Signalni znak 90a: ”Konec spremembe progovne hitrosti”
Bela kvadratna plošča (končna plošča) z dvema navpičnima črnima pasovoma (glej sliko 116).
(5) Predsignalna plošča pomeni, da je treba vožnjo uravnavati tako, da se bo od signala, ki kaže signalni znak 89a: ”Začetek spremembe progovne hitrosti”, vozilo s hitrostjo, ki je napisana na predsignalni plošči.
(6) Predsignalna plošča je vgrajena za vsako smer vožnje na razdalji najmanj 600 m pred začetno ploščo, če je zavorna razdalja 1000 m, oziroma na razdalji najmanj 400 m na progah z zavorno razdaljo 700 m.
(7) Ploščo, ki označuje začetek spremembe progovne hitrosti, je treba postaviti na mesto začetka dela proge, preko katerega se mora voziti s hitrostjo, ki je napisana na predsignalni plošči. Vgradi se na mestu, od katerega naprej je treba voziti z označeno hitrostjo, in sicer na tisti strani, na kateri je predsignalna plošča.
(8) Plošča, ki označuje konec spremembe progovne hitrosti, je postavljena na mestu, kjer se sprememba hitrosti konča.
(9) Na enotirnih progah se začetna plošča vedno uporabi za končno ploščo za nasprotno smer in zato končna plošča stoji v obeh smereh vožnje na levi strani tira v smeri vožnje vlaka.
(10) Preko označenega mesta je treba voziti z označeno hitrostjo vse dotlej, dokler zadnje vozilo v vlaku ne odpelje mimo končne plošče.
(11) Za označitev sprememb največjih dovoljenih hitrosti na glavnih prevoznih tirih in na odprti progi neposredno za postajo se predsignalne plošče in plošče, ki označujejo začetek oziroma konec spremembe progovne hitrosti, ne smejo vgraditi na postaji. Predsignalna plošča za glavni prevozni tir se vgradi na predpisani razdalji pred prvo uvozno kretnico, plošča za začetek spremembe progovne hitrosti pri prvi uvozni kretnici in plošča za konec spremembe progovne hitrosti pri zadnji izvozni kretnici. Za spremembo največje dovoljene progovne hitrosti, ki je neposredno za postajo, se predsignalna plošča vgradi pred prvo uvozno kretnico, plošča za začetek spremembe progovne hitrosti za zadnjo izvozno kretnico, plošča za konec spremembe progovne hitrosti pa na mestu, kjer preneha sprememba.
(12) Če se predsignalna plošča vgradi na skupnem delu proge pred cepiščem, velja pa le za eno cepnih prog, se na takšni predsignalni plošči namesti puščica, ki kaže v smeri cepne proge, za katero velja (glej sliko 117).
(13) Če se na delu proge, na katerem je signalizirana sprememba največje dovoljene progovne hitrosti, vpelje manjša hitrost, je treba to signalizirati s signali za počasno vožnjo.
(14) Na progi, kjer so vgrajeni signali za spremembo največje dovoljene progovne hitrosti novega tipa, ne smejo biti hkrati še signali za spremembo največje dovoljene progovne hitrosti starega tipa.
(15) Neveljavne signale za spremembo največje dovoljene progovne hitrosti je treba odstraniti.
(16) Primeri, kako se vgradijo signali za spremembo progovne hitrosti, so določeni v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
83. člen
(signali javljalnikov plazov)
(1) S signali javljalnikov plazov so opremljene proge ali odseki prog, ob katerih obstaja nevarnost proženja plazov ali kamenja.
(2) Signalni znak 91a: ”Ustavi, ovira na progi” .
Opozorilna rdeča luč z vrtljivo zaslonko ali utripajoča rdeča luč (glej sliko 118).
(3) Signali javljalnikov plazov so pritrjeni na vsakem drugem stebru voznega omrežja ali na posebnih stebrih vzdolž celotnega nevarnega mesta. Signalni znak 91a: ”Ustavi, ovira na progi” velja za vse vlake, ne glede na tir in smer vožnje.
(4) Rdeče luči z vrtljivimi zaslonkami ali utripajoče rdeče luči zasvetijo le v primeru, ko naprave za javljanje plazov registrirajo nevarnost za nadaljnjo vožnjo. Strojevodja mora ukreniti vse, da vlak čim prej ustavi. Kontrola delovanja naprav za javljanje plazov je na stalno zasedeni postaji.
84. člen
(dohodni signal)
(1) Signalna oznaka 219: ”Dohodni signal” opozarja strojevodjo, da se vlak približuje postaji, ki nima uvoznega signala in označuje mesto, kjer se mora vlak ustaviti, če je strojevodja o tem obveščen z nalogom.
(2) Signalna oznaka 219: "Dohodni signal"
Rumen lopar s črno belim robom in belim pasom z leve na desno poševno navzgor (glej sliko 119).
(3) Signalna oznaka 219: "Dohodni signal" je vgrajena na zavorni razdalji pred prvo uvozno kretnico.
(4) Prometnik dovoli strojevodji uvoz vlaka, ki stoji pri signalni oznaki 219: "Dohodni signal", z nalogom oziroma tako, da od strojevodje vlaka, ki stoji na postaji, zahteva, da odda signalni znak 67: "Uvozi".
85. člen
(krajevni signali na postaji Sežana)
(1) Postaja Sežana je iz A in B strani zavarovana s svetlobnimi glavnimi signali in predsignali posebne oblike, ki so postavljeni na levi strani v smeri vožnje na progi in na postaji.
(2) Predsignali in uvozni signali imajo na visokem stebru po dve poševno postavljeni okrogli plošči, obrnjeni proti vlaku, v njunih sredinah pa je vgrajena naprava za menjavanje barvnih luči.
(3) Predsignal uvoznega signala kaže signalne znake:
a) 'Pričakuj stoj'
Zgoraj desno in spodaj levo mirna rumena luč;
b) 'Pričakuj prosto'
Zgoraj desno in spodaj levo mirna zelena luč;
c) 'Pričakuj omejeno hitrost'
Zgoraj desno mirna rumena luč in spodaj levo mirna zelena luč.
(4) Uvozni signal kaže signalne znake:
a) 'Stoj'
Zgoraj desno mirna rdeča luč;
b) 'Prosto'
Zgoraj desno mirna zelena luč;
c) 'Omejena hitrost'
Zgoraj desno mirna zelena luč in spodaj levo mirna rumena luč;
d) 'Stoj' rezervna luč
Spodaj levo mirna rdeča luč (rezervna), ko glavna pregori.
(5) Izvozni signal kaže signalne znake:
a) 'Stoj'
Rdeča mirna luč;
b) 'Prosto'
Zelena mirna luč.
(6) Ti signali odrejajo s svojimi signalnimi znaki uravnavanje hitrosti pri uvozu ali izvozu vlaka oziroma ustavitev vlaka, glede na to, ali je uvoz na postajo prepovedan ali prost z redno hitrostjo ali prost z omejeno hitrostjo ali je dovoljen uvoz in izvoz vlaka. To kažejo s signalnimi znaki na posameznih signalih na naslednji način:
Kadar kažejo signali:
+-----+--------------+----------+---------+--------------------+
| Zap.| Predsignal | Uvozni | Izvozni |    Pomeni    |
| štev|       | signal | signal |          |
+-----+--------------+----------+---------+--------------------+
| 1. | 'Pričakuj  | 'Stoj' | 'Stoj' |Uvoz na postajo in |
|   |  Stoj'   |     |     |izvoz s postaje   |
|   |       |     |     |prepovedana.    |
+-----+--------------+----------+---------+--------------------+
| 2. | 'Pričakuj  | 'Prosto' | 'Stoj' |Uvoz na postajo   |
|   |  prosto'  |     |     |prost z redno    |
|   |       |     |     |hitrostjo.     |
+-----+--------------+----------+---------+--------------------+
| 3. | 'Pričakuj  | 'Omejena | 'Stoj' |Uvoz na postajo   |
|   |  omejeno  | hitrost' |     |prost z omejeno   |
|   |  hitrost'  |     |     |hitrostjo.     |
+-----+--------------+----------+---------+--------------------+
| 4. |       |     |'Prosto' |Izvoz s postaje je |
|   |       |     |     |dovoljen.      |
+-----+--------------+----------+---------+--------------------+
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
86. člen
(prehodne določbe)
(1) Signale in signalne oznake starega tipa, ki so navedeni v XIII. poglavju, je dovoljeno uporabljati do prve nadgradnje ali obnove oziroma zamenjave signalov in signalnih oznak. Enako velja tudi za tiste likovne signale in signalne oznake, ki niso pobarvane ali prevlečene z odsevno snovjo. Signale za označitev največje dovoljene progovne hitrosti iz 82. člena tega pravilnika je treba zamenjati s signali za največjo dovoljeno progovno hitrost iz 33. člena tega pravilnika najpozneje v treh letih po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Pred začetkom uporabe tega pravilnika morajo biti izvršilni železniški delavci poučeni o njegovi vsebini, znanje pa v skladu s 74. členom Zakona o varnosti v železniškem prometu ( Uradni list RS, št. 61/07) izredno preverjeno.
87. člen
(prenehanje uporabe ter nadaljnja uporaba predpisov)
(1) Do začetka uporabe tega pravilnika se uporabljajo:
- Signalni pravilnik (Službeni glasnik ZJŽ, št. 4/78, 6/79, 8/81, 4/85, 1/88 in 8/89),
- Navodilo za rabo signalov za električno vleko (Službeni glasnik ZJŽ, št. 8-9/87 in 8/89),
- 23. točka 3. člena, sedmi odstavek 59. člena ter deveti, deseti in enajsti odstavek 61. člena Signalnega pravilnika (Uradni list RS, št. 32/02, 112/02, 123/03, 140/04, 87/05, 115/05 in 138/06).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati tretji stavek 134. točke Navodila za premik (42) (Službeni glasnik ZJŽ, št. 3/80, 6/83, 3/87 in 4/88).
88. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2008, uporabljati pa se začne 14. decembra 2008.
Št. 375-5/2007
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2006-2411-0018
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet